Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿ’ ಕುನ್ಹಾ, ಇಜಯ್

mm
ಆತಾಂ ಇಜಯ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ ಗಾಂವಾನ್, ಗುರ್ಪುರ್, ಕಿನ್ನಿಕಂಬ್ಳಾಚೊ. ವೃತ್ತೆನ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಲಹಾದಾರ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ 'ವಿನ್ ವಿನ್ ಫೈನ್ಸಾನ್ಸಿಯಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ' ಚಲಯ್ತೆ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 35 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ತೋ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಯ್ತ್ ಆಯ್ಲಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ತಾಣೆ ಪಾಂಯ್ಶ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ತೀನ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ವ್ಹಳೂ ವ್ಹಳು ವ್ಹಾಳ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾ( 2004 - ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್), ಅಂಜುರಾಚೆಂ ಪಾನ್ (2013 - ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ) ಆನಿ ಆಯೆರಾಚೊ ಬೂಕ್ (2014 - ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ) . ಪನ್ನಾಸಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವೊನ್ ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ತೀಸ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್ ಆಂದ್ರುಮಾಮ್ ನಾಂವಾರ್ ತಾಣೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಕೊನ್ಸೊ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಾ. ರಾಕ್ಣೊ, ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್, ಮಿತ್ರ್ ಪತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀ ಮಂಡಳೆಂತ್ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ ಆನಿ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಕಾರ್ಯಾ ನಿರ್ವಾಹಕ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪತ್ರ್ ಚಲಯ್ಲಾಂ. ಇಜಯ್ಚೆಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರ್ ’ಇಜಯ್ಚೊ ಕಳೊ’ ಆನಿ mangaloremithr.com ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತೋ ವಾವುರ್ಲಾ. ದಾಯ್ಜಿ ಬುಬಯ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಹಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಚೊ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿತೇ ಆಸಾ.

ಸಂಭ್ರಮ್

ಮುಳಾನ್ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯಾ ಪರ್ವಣೆಕ್ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ಪಾನಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಬೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಬಂದ್ ಆಸಾ. ವೊತಾಂತ್ ಕರ್ಪೊಂಕ್, ವಿಣ್ಗೊ ಜಾಂವ್ಕ್, ಝಡ್‌ವಾರೆಂ ತಾಂಡುನ್ ರಾವೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾಧ್ಯ್. ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮರ್ಚೆಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್. ಖುರ್ಸಾರ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ ನವ್ಯಾ ಪಾನಾಂಚೊಂ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆರಕ್ಷಿತ್. ಜೆಜುಚಿ ಕರ್ಕಟ್ಯಾ ಗಿಮಾಚಿ ಜೀಣ್, ಸಮಾಜಿಕ್ ಬದ್ಲಾಪಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆನಿ ಆಜ್ ಅಖಂಡ್ ರೂಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಾಂಟ್ಯಾನ್ ಫಾಂಟೊ ನವ್ಯಾ ಪಾನಾಂನಿ ಪಾಲೆವ್ನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ ಸಂಭ್ರಮ್ - ಪಾಸ್ಖಾಂಚಿಂ ಪರ್ವಣ್ ನಯ್ ತರ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ? ಮಟ್ವಿ ತರೀ, ಬೋವ್ ಪರಿಣಾಮ್‌ಕಾರಿ ಆನಿ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಕ್ ಧೊಸ್ಚೆ ತಸಲಿ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯುಚಿ ಕವಿತಾ.

Read More »

ಕವಿತೆನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕೆಲಾಂ

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಏಕ್ ಕವಿ ಕಸೊ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಖತ್ಕತ್ತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ಸಮಾಜೆ ಥಂಯ್ ತಾಚಿ ನಿಷ್ಠಾ ಕಿತ್ಲಿ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ? ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿ’ಕುನ್ಹಾನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ಕವಿತಾ ಕೃತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉಲವ್ಪ್ ಏಕ್ ನಿದರ್ಶನ್.  ಹೆಂ ಉಲವ್ಪ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸಂಭ್ರಮಾವೆಳಿಂ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡ್ತಿಲೆಂತ್ ಛಾಪ್ಲಾಂ.  ಕವಿ …

Read More »

ಚೊವ್ದಾ ಶೆರ್ ತಾಂದು

ಏಕ್ ತೇಂಪ್ ಆಸ್ಲೊ, ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಧವ್ಯಾಚ್ ಕಾಗ್ದಾಚೆರ್ ‘ಮಿಸಾಂವ್ ಆಯ್ತಾರಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ದಾನ್’ ಮ್ಹಣ್ ಛಾಪುನ್ ಫಿಛಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತಗ್ಡಾಚೊ ಕಂರ್ಡೊ ಪಾವಿತ್ ಜಾತಲೊ. ತ್ಯಾ ಕಂರ್ಡ್ಯಾಚಾ ತಕ್ಲೆರ್ ನಾಣಿಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಏಕ್ ಬುರಾಕ್ – ಪಿಗ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಪರಿಂ. ಆಮಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಹೊ ಕಂರ್ಡೊ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತೆನ್ ಜಶೆಂ – ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಬೆಂಜಾರ್ ಕಣ್ಶಿ ವಾ ರಾಮಾಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ರಾಮ್ …

Read More »

ಕಾಯ್ಬೆವಾಚಾ ರುಕಾಚಿ ಅಶಾ

ಮ್ಹಜೊ ಅಂದಾಜ್ ಸಾರ್ಕೊ ತರ್,  ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿ’ ಕೂನ್ಹಾನ್ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚಡ್‌ಶಾ ಕವಿತೆಂನಿ ತೀನ್ ಪಿಳ್ಗ್ಯೊ ಯೆತಾತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತೀ ತೀನ್ ಪಿಳ್ಗ್ಯೊ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಪಿಳ್ಗ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಝೊಂಪಾಳೆ – ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚೊ ಸಂಘರ್ಷ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಏಕ್ ವಾಡಾವಳ್ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಚ್ಯಾ  ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಜಿ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲಿ ಆಸಾ –  ಆಬ್ – ಪೂತ್ – ನಾತು ಹ್ಯಾ ತೀನ್ ಪಿಳ್ಗ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲೊ …

Read More »

ಪಾಳಾಂ ಮುಳಾಂ ಲಾಗಿಂ ವೋಡ್ನ್ ವರ್ಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

ಪುಸ್ತಕ್ : ಪಾಳಾಂ ಆನಿ ಮುಳಾಂ ಬರಯ್ಣಾರ್ : ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಪ್ರಕಾಶಕ್ : ಎವರ್‌ಶೈನ್ ಪ್ರಕಾಶನ್, ಕಿಟಾಳ್, ದುಸ್ರಿ ಮಾಳಯ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸೆಂಟರ್, ಹಂಪನ್‌ಕಟ್ಟ, ಮಂಗ್ಳುರ್ – 575 001 ಪಾನಾಂ : XIV + 77 ಮೋಲ್ : ರು. 100/- ಎವರ್‌ಶೈನ್ ಪ್ರಕಾಶಾನಾನ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬಾಪ್ ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನ್ ಹಾಂಚಾ “ಪಾಳಾಂ ಆನಿ ಮುಳಾಂ” ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಲೇಖನ್ “ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್ ರೈಮಂದ್ …

Read More »

ಆಯೆರಾಚೊ ಬೂಕ್

ಆಂಡ್ರ್ಯೂಚಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಪರತ್ ಆಜೊ – ಪೂತ್ – ನಾತು. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಸಂಬಂದಾಂಚೆಂ ಘರ್ಷಣ್. ಪುರ್ವಜಾಂಚೆ ದಾಯ್ಜ್  ಜಾಂವ್ ಜಾಗೊ ವಾ ತಾಣಿಂ ಪೊ‍ಸ್‍ಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಾಂಟೆ ಕರ್ನ್ ವಿಕ್ಚಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಪುತಾಂಕ್ ( ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವರ್ತಮಾನ್) ಪುರ್ವಜಾಂಚ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂಚೊ ಫಳ್ ಭೊಗುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಋಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ದುರಂತ್ ಎಕಾ ಕಡೆನ್ ತರ್, ಮಾಲ್ಘಾಡ್ಯಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ಸಂಬಂಧ್ ವಾಟೆರ್ ಪಡೊನ್ …

Read More »

ಅಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ಟ್ಯಾಂತ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ನೀರುಡೆಚೆಂ ಸೀರಿಯಲ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿಂ ಸೀರಿಯಲ್ ಕಿಲ್ಲರಾಂ ಲೇಕನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ವಾಚುನ್ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂನ್  ತಾಣೆ ಕೆದಾಳಾಗೀ ಬರವ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡುನ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಸಾಧಾರ್ಣ್ ವೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂಭರ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಅಸಲ್ಯೊ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಕವಿತಾ ಬೋವ್‌ಶಾ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಚಾ ಗುದಾವಾಂತ್ ದಾಸ್ತಾನ್ ಆಸಾತ್ ದಿಸ್ತಾ.  ಖರೆಂ ಮ್ಹಣ್ಜೇ ಹಿ ಕವಿತಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ …

Read More »