ಬಾ| ಚೇತನ್ ಕಾಪುಚಿನ್

mm
ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್ ಜಿಲ್ಲೊ, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರ್ ಕಡಬಗೆರೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಬಾ| ಚೇತನ್ ಲೋಬೊ, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಲೊಕಾಸಂಪರ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಸಂವಹನ್ ಆನಿ ಮಾದ್ಯಮಾಂತ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಪದ್ವಿ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾ| ಚೇತನಾಕ್ ಆಸ್ಸಿಸಿ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚೊ ಮ್ಯಾನೆಜರ್, ಸೆವಕ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಹಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ (ಸ್ಥಾಪಕ್) ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಲೊಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಆಸಾ. 1990 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಕನ್ನಡ ಅನಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಸಾಂನಿ ತೋ ಬರಯ್ತ್ ಆಯ್ಲಾ. 2016 ಪಾಸುನ್ 2018 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಾರ್ ಅವು ತವಾಕು ಹಫ್ತ್ಯಾಚೆಂ ಅಂಕಣ್ ತಾಣೆ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಾಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಮೈಸೂರ್, ಉಡುಪಿ, ಸೇಲಮ್, ಮಧುರೈ ಅಶೆಂ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ತಾಣೆ ಮಾದ್ಯಮ್ ಸಂಬದಿತ್ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿಲ್ಯಾತ್, ಕಾಮಾಸಾಳಾಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ್ಯಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ - ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಭಾಸ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್, ನವೊ ಸಂಸಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಮಟ್ವ್ಯಾಕಾಣಿಯಾಂಚೆಂ ಬೂಕ್. ಪಾವ್ಸಾಧೊಣು - ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಬರ್ಪಾಂಚೊಂ ಜಮೊ. ಕನ್ನಡಾಂತ್ - ಮೀಡಿಯಾ , ಚೇತನ ಚಿಂತನ ಲೇಖನಾಂ ಜಮೆ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಮಾದ್ಯಮ್ ಶೆತಾಂತ್ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಾದನ್ ಲೆಕಾಕ್ ಧರುನ್ ಬಿಗ್‌ಜೆ ಟಿವಿ ಆನಿ ಇಫ್ಕಾ ಹಾಣಿ 2017 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ರತ್ನಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲಾ.

ಸವಾಲ್ ಕರುನ್ ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆತಾಂ

ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್ 'ಸವಾಲಾಂರಹಿತ್ ವಿಧೇಯ್‌ಪಣ್' ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಫಕತ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯಿ ರಾಜಾಂವ್ ಆನಿ ನೈತಿಕತೆಕ್ ಖೊಟ್ ಮಾರ‍್ನ್ ಕುರ್ಡೆಂ ವಿಧೇಯ್‌ಪಣ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸವಯೆಚೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಹೆಂ 'ಕುರ್ಡೆಂ ವಿಧೇಯ್‌ಪಣ್' ಭಿರಾಂತಿಥಾವ್ನ್ ಉಬ್ಜತಾ. ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್ತಾಂ, ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ವಿಧೇಯ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರ್, ಶಿಕ್ಷಾ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭ್ಯೆಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚ್ಯಾ ಮಾರಾಂಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ. ಹೆಂಚ್ ಭ್ಯೆಂ ಮುಂದರುನ್ ವಚುನ್ ವಾವ್ರಾ ಥಳಾರ್ ಬೊಸಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ (ಸಾರ್ಕೆಂ ವಾ ಚೂಕ್) ಖಾಲ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರ್, ಕಾಮಾಂತ್ಲೆಂ ನಿಕ್ಳಾಂವ್ಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಕಾಮಾಂತ್ಲೆಂ ನಿಕ್ಳಾಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಭೆಕಾರ್ ಜಾತಲೊಂ, ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಪೋಷಣ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ... ಅಸಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಭಿರಾಂತಿಂಚಿ ಶಿಂಕಳ್ ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ.

Read More »

ಲೊಕ್‌ಡೌನಾವೆಳಾರ್ ಹರೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಧಾರ್ – ‘ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್ ಮುಳಾವೊ ಆದಾಯ್’

ಕೋವಿಡ್ 19 ವೊಸ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಏಕ್‌ಮಾತ್ರ್ ವಾಟ್ ಲೊಕ್‌ಡೌನ್. ಲೊಕ್‌ಡೌನಾಚ್ಯೆ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಿತೆಂ ಆನಿ ಭವಿಷ್ಯ್ ಕಶೆಂ ರಾವತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಗುಮಾನಾಂತ್ ಘೆನಾಸ್ತಾಂ ಲಾಗಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕ್‌ಡೌನಾದ್ವಾರಿಂ, ಭಾರತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕತೆಚೆಂ ಪೆಂಕಾಡ್ ಮೊಡೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ಕೊರೊಡಾಂನಿ ಲೋಕ್ ‘ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ’ ತಸಲ್ಯಾ ದುರ್ಬಳ್ಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಖೊಂಡಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಲೊ. ಆತಾಂ 2021 ವೆರ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲೊಕ್‌ಡೌನಾಚೆಂ ಪುನರಾವರ್ತನ್ ಜಾಲಾಂ. ಕೋವಿಡ್-19 ತಸಲೊ ವೊಸೊ ಸಾಂಗೊನ್ ಯೆನಾ ಆನಿ ತಿಕಾ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ 'ಲೊಕ್‌ಡೌನ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾತೆರ್ ಅನಿವಾರ‍್ಯ್ ಆಸ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಲೊಕ್‌ಡೌನ್ ವೆಳಾರ್ ನಾಗರಿಕಾಂನಿ, ವಿಶೇಸ್ ಕರ‍್ನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಜೀವ್ ವಾಂಚಯ್ತಾನಾ, ದಿಸ್ಪಡ್ತೆಂ ಜೀವನ್ ಕಶೆಂ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಗುಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಲೊಕ್‌ಡೌನ್ ಆನಿ ಪಿಡೆಚೊ ವೊಸೊ ಆಕೇರ್ ಜಾತನಾ, ಮನಿಸ್ ಜಿವಂತ್ ಉರಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಕಾ ಜೊಕ್ತಿ ವಾಟ್ ಸೊಧಿಜೆ.

Read More »

ಮರಣ್ ವಿಂಚೊವ್ಣೆಚೆಂ!?

ಪುರಾತನ್ ಕಾಳಾರ್ ಸುಮೆರ್ ರಾಯ್ ಗಿಲ್ಗಮೆಷ್ ಸಂಸ್ರಾಂತ್‌ಚ್ಚ್ ಬೋವ್ ಬಲಿಷ್ಠ್ ಆನಿ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ರಾಯಾಚೊ ಬೋವ್ ಮೊಗಾಳ್ ಮಿತ್ರ್ ಎನ್ಕಿಡು ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ. ತಾಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ರಾಯಾನ್ ಸಬಾರ್ ದೀಸ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಪಳೆಲಿ. ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ನಾಕಾಬುಡಾಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಕೀಡ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಥರ್ಥರ್ಲೊ. ತ್ಯೆಚ್ ಘಡಿಯೆ, ‘ಆಪುಣ್ ಮೊರ್ಚೊ ನಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿಚೆವ್ ತಾಣೆ ಕೆಲೊ. ಮರ‍್ಣಾಕ್ ಧಗೊ ದಿಂವ್ಚಿ ವಾಟ್ ಸೊಧುಂಕ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲೊ. ಸರ್ವ್ ಅಪಾಯಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರ‍್ನ್, ಸಂಸ್ರಾಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ಪಾತಾಳಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಜಿವ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ನಿಮಾಣೊ ಮರ‍್ಣಾ ನಂಯ್‌ಚ್ಯಾ ತಾಂಡೆಲ್ಯಾಕ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೊ ತರೀ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲೊ ಶೆವಟ್ ಮೆಳ್ಳೊ ನಾ. ತೊ ರಿತ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಪುಣ್ ನವ್ಯೆ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ‍್ತಾಲೊ: 'ದೆವಾಂನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ರಚ್ತಾನಾ, ಮರಣ್ ತಾಚೆಂ ಚುಕಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸ್ಲೆಂ ಹಣೆಬರಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಿಕ್ಲಾಂ' ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.

Read More »

ಯೂಸ್‌ಲೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನಿ ಕೋವಿದ್-19

ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಶಿಕ್ತಾತ್? ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ ಆನಿ ಹೆರ್. ಸರ‍್ವ್ ಆವಯ್-ಬಾಪಂಯ್ಚಿ ಆಶಾ ಏಕ್‌ಚ್ಚ್ - ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂನಿ ಉಂಚ್ಲೆ ಮಾರ‍್ಕ್ಸ್ ಜೊಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್. ಪುಣ್ ತಿಂ ಫೆಯ್ಲ್ ಜಾತಿತ್ ತರ್? ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ವಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್‌ಲಾಗಿಂ ಜಾಪ್ ನಾ. ‘ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಲ್ವಣ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕಂವ್ಚೆಂ’ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಹರಾರಿ. ದುಸ್ರೆಂ, ಆತಾಂಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಧಾ-ಪಂದ್ರಾ ವರ‍್ಸಾಂಚೆಂ ಆನಿ ‘ಸ್ಪೆಶಲೈಶನ್’ ಫಕತ್ ‘ಏಕ್’ ಉದ್ಯೋಗ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್. ತೆಂ ಕಾಮ್ ಗೆಲೆಂ ತರ್..? ದೆಕುನ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ವಾಡಂವ್ಚೆ ಕುಶಿನ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಜೆ ಆನಿ ಮತಿಚೆಂ ಬಳ್ ವಾಡಯ್ಜೆ; ವೆವೆಗ್ಳಿ ಕೌಶಲ್ಯಾಂ ಶಿಕವ್ನ್, ವೆವೆಗ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಸಶಕ್ತ್ ಕರಿಜೆ ಆನಿ ಅಶೆಂ ಏಕ್ ಚುಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ಧರುಂಕ್ ತಾಂಕಿವಂತ್ ಆಸಜೆ. ಮುಕ್ಲೆ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಅಶೆಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ‘ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಪರ್ಜಾ’ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖರ್ಗಾಂತ್ಲೆಂ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರ‍್ಯೆತ್ ನ್ಹಯ್?

Read More »

ಸಮಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಆಮಾಲಾಥಾವ್ನ್ ಅತ್ಮಿಕತೆಚ್ಯೆ ಗುಂಡಾಯೆಕ್…

ಇಗರ್ಜ್, ಮಣಿಯಾರಿ, ದೆವಾಸಾಂವಾಂ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ಖರೊ ಸಂಬಂಧ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೊ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜೆಜುನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕೆಲಾಂ : ಖರ‍್ಯಾ ಆರಾಧಕಾಂನಿ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಸತಾನ್ ಬಾಪಾಕ್ ಆರಾಧನ್ ಕರ್ಚೊ ವೇಳ್ ಯೆತಲೊ - ತೊ ಯೇವ್ನ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಸಮಾ. ತಸಲೆ ಆರಾಧಕ್ ಬಾಪಾಕ್ ಜಾಯ್. ದೇವ್ ಅತ್ಮೊ ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಆರಾಧನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಸತಾನ್ ತಾಕಾ ಆರಾಧನ್ ಕರಿಜಾಯ್ (ಜುವಾಂವ್ 5: 23-24). ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಇಗರ‍್ಜೆಂತ್ ಚಲಜೆ ಆಸ್ಚಿ ದೇವ್-ಸ್ತುತಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ವಿಧಿ ದಿಗ್ಬಂಧನಾನಿಮ್ತಿಂ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತನಾ, ಟಿವಿ, ಅಂತರ‍್ಜಾಳ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂಕ್ ಪಾವಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್, ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುನ್ ಚಲುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಬಾಳಾಕ್ ಚಲುಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾಂ, ಹಾಂಡ್ಯೆರ್ ಘೆವ್ನ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾಯ್ನಾ?

Read More »