ಬಾ| ಚೇತನ್ ಕಾಪುಚಿನ್

retro
ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್ ಜಿಲ್ಲೊ, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರ್ ಕಡಬಗೆರೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಬಾ| ಚೇತನ್ ಲೋಬೊ, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಲೊಕಾಸಂಪರ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಸಂವಹನ್ ಆನಿ ಮಾದ್ಯಮಾಂತ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಪದ್ವಿ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾ| ಚೇತನಾಕ್ ಆಸ್ಸಿಸಿ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚೊ ಮ್ಯಾನೆಜರ್, ಸೆವಕ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಹಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ (ಸ್ಥಾಪಕ್) ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಲೊಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಆಸಾ. 1990 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಕನ್ನಡ ಅನಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಸಾಂನಿ ತೋ ಬರಯ್ತ್ ಆಯ್ಲಾ. 2016 ಪಾಸುನ್ 2018 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಾರ್ ಅವು ತವಾಕು ಹಫ್ತ್ಯಾಚೆಂ ಅಂಕಣ್ ತಾಣೆ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಾಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಮೈಸೂರ್, ಉಡುಪಿ, ಸೇಲಮ್, ಮಧುರೈ ಅಶೆಂ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ತಾಣೆ ಮಾದ್ಯಮ್ ಸಂಬದಿತ್ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿಲ್ಯಾತ್, ಕಾಮಾಸಾಳಾಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ್ಯಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ - ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಭಾಸ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್, ನವೊ ಸಂಸಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಮಟ್ವ್ಯಾಕಾಣಿಯಾಂಚೆಂ ಬೂಕ್. ಪಾವ್ಸಾಧೊಣು - ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಬರ್ಪಾಂಚೊಂ ಜಮೊ. ಕನ್ನಡಾಂತ್ - ಮೀಡಿಯಾ , ಚೇತನ ಚಿಂತನ ಲೇಖನಾಂ ಜಮೆ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಮಾದ್ಯಮ್ ಶೆತಾಂತ್ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಾದನ್ ಲೆಕಾಕ್ ಧರುನ್ ಬಿಗ್‌ಜೆ ಟಿವಿ ಆನಿ ಇಫ್ಕಾ ಹಾಣಿ 2017 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ರತ್ನಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲಾ.

ಸಮಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಆಮಾಲಾಥಾವ್ನ್ ಅತ್ಮಿಕತೆಚ್ಯೆ ಗುಂಡಾಯೆಕ್…

ಇಗರ್ಜ್, ಮಣಿಯಾರಿ, ದೆವಾಸಾಂವಾಂ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ಖರೊ ಸಂಬಂಧ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೊ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜೆಜುನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕೆಲಾಂ : ಖರ‍್ಯಾ ಆರಾಧಕಾಂನಿ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಸತಾನ್ ಬಾಪಾಕ್ ಆರಾಧನ್ ಕರ್ಚೊ ವೇಳ್ ಯೆತಲೊ - ತೊ ಯೇವ್ನ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಸಮಾ. ತಸಲೆ ಆರಾಧಕ್ ಬಾಪಾಕ್ ಜಾಯ್. ದೇವ್ ಅತ್ಮೊ ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಆರಾಧನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಸತಾನ್ ತಾಕಾ ಆರಾಧನ್ ಕರಿಜಾಯ್ (ಜುವಾಂವ್ 5: 23-24). ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಇಗರ‍್ಜೆಂತ್ ಚಲಜೆ ಆಸ್ಚಿ ದೇವ್-ಸ್ತುತಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ವಿಧಿ ದಿಗ್ಬಂಧನಾನಿಮ್ತಿಂ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತನಾ, ಟಿವಿ, ಅಂತರ‍್ಜಾಳ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂಕ್ ಪಾವಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್, ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುನ್ ಚಲುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಬಾಳಾಕ್ ಚಲುಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾಂ, ಹಾಂಡ್ಯೆರ್ ಘೆವ್ನ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾಯ್ನಾ?

Read More »
Don\'t COPY....Please Share !