ಬಾ| ಚೇತನ್ ಕಾಪುಚಿನ್

retro
ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್ ಜಿಲ್ಲೊ, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರ್ ಕಡಬಗೆರೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಬಾ| ಚೇತನ್ ಲೋಬೊ, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಲೊಕಾಸಂಪರ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಸಂವಹನ್ ಆನಿ ಮಾದ್ಯಮಾಂತ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಪದ್ವಿ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾ| ಚೇತನಾಕ್ ಆಸ್ಸಿಸಿ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚೊ ಮ್ಯಾನೆಜರ್, ಸೆವಕ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಹಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ (ಸ್ಥಾಪಕ್) ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಲೊಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಆಸಾ. 1990 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಕನ್ನಡ ಅನಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಸಾಂನಿ ತೋ ಬರಯ್ತ್ ಆಯ್ಲಾ. 2016 ಪಾಸುನ್ 2018 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಾರ್ ಅವು ತವಾಕು ಹಫ್ತ್ಯಾಚೆಂ ಅಂಕಣ್ ತಾಣೆ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಾಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಮೈಸೂರ್, ಉಡುಪಿ, ಸೇಲಮ್, ಮಧುರೈ ಅಶೆಂ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ತಾಣೆ ಮಾದ್ಯಮ್ ಸಂಬದಿತ್ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿಲ್ಯಾತ್, ಕಾಮಾಸಾಳಾಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ್ಯಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ - ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಭಾಸ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್, ನವೊ ಸಂಸಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಮಟ್ವ್ಯಾಕಾಣಿಯಾಂಚೆಂ ಬೂಕ್. ಪಾವ್ಸಾಧೊಣು - ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಬರ್ಪಾಂಚೊಂ ಜಮೊ. ಕನ್ನಡಾಂತ್ - ಮೀಡಿಯಾ , ಚೇತನ ಚಿಂತನ ಲೇಖನಾಂ ಜಮೆ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಮಾದ್ಯಮ್ ಶೆತಾಂತ್ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಾದನ್ ಲೆಕಾಕ್ ಧರುನ್ ಬಿಗ್‌ಜೆ ಟಿವಿ ಆನಿ ಇಫ್ಕಾ ಹಾಣಿ 2017 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ರತ್ನಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲಾ.

ಯೂಸ್‌ಲೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನಿ ಕೋವಿದ್-19

ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಶಿಕ್ತಾತ್? ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ ಆನಿ ಹೆರ್. ಸರ‍್ವ್ ಆವಯ್-ಬಾಪಂಯ್ಚಿ ಆಶಾ ಏಕ್‌ಚ್ಚ್ - ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂನಿ ಉಂಚ್ಲೆ ಮಾರ‍್ಕ್ಸ್ ಜೊಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್. ಪುಣ್ ತಿಂ ಫೆಯ್ಲ್ ಜಾತಿತ್ ತರ್? ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ವಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್‌ಲಾಗಿಂ ಜಾಪ್ ನಾ. ‘ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಲ್ವಣ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕಂವ್ಚೆಂ’ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಹರಾರಿ. ದುಸ್ರೆಂ, ಆತಾಂಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಧಾ-ಪಂದ್ರಾ ವರ‍್ಸಾಂಚೆಂ ಆನಿ ‘ಸ್ಪೆಶಲೈಶನ್’ ಫಕತ್ ‘ಏಕ್’ ಉದ್ಯೋಗ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್. ತೆಂ ಕಾಮ್ ಗೆಲೆಂ ತರ್..? ದೆಕುನ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ವಾಡಂವ್ಚೆ ಕುಶಿನ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಜೆ ಆನಿ ಮತಿಚೆಂ ಬಳ್ ವಾಡಯ್ಜೆ; ವೆವೆಗ್ಳಿ ಕೌಶಲ್ಯಾಂ ಶಿಕವ್ನ್, ವೆವೆಗ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಸಶಕ್ತ್ ಕರಿಜೆ ಆನಿ ಅಶೆಂ ಏಕ್ ಚುಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ಧರುಂಕ್ ತಾಂಕಿವಂತ್ ಆಸಜೆ. ಮುಕ್ಲೆ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಅಶೆಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ‘ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಪರ್ಜಾ’ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖರ್ಗಾಂತ್ಲೆಂ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರ‍್ಯೆತ್ ನ್ಹಯ್?

Read More »

ಸಮಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಆಮಾಲಾಥಾವ್ನ್ ಅತ್ಮಿಕತೆಚ್ಯೆ ಗುಂಡಾಯೆಕ್…

ಇಗರ್ಜ್, ಮಣಿಯಾರಿ, ದೆವಾಸಾಂವಾಂ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ಖರೊ ಸಂಬಂಧ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೊ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜೆಜುನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕೆಲಾಂ : ಖರ‍್ಯಾ ಆರಾಧಕಾಂನಿ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಸತಾನ್ ಬಾಪಾಕ್ ಆರಾಧನ್ ಕರ್ಚೊ ವೇಳ್ ಯೆತಲೊ - ತೊ ಯೇವ್ನ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಸಮಾ. ತಸಲೆ ಆರಾಧಕ್ ಬಾಪಾಕ್ ಜಾಯ್. ದೇವ್ ಅತ್ಮೊ ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಆರಾಧನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಸತಾನ್ ತಾಕಾ ಆರಾಧನ್ ಕರಿಜಾಯ್ (ಜುವಾಂವ್ 5: 23-24). ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಇಗರ‍್ಜೆಂತ್ ಚಲಜೆ ಆಸ್ಚಿ ದೇವ್-ಸ್ತುತಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ವಿಧಿ ದಿಗ್ಬಂಧನಾನಿಮ್ತಿಂ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತನಾ, ಟಿವಿ, ಅಂತರ‍್ಜಾಳ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂಕ್ ಪಾವಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್, ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುನ್ ಚಲುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಬಾಳಾಕ್ ಚಲುಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾಂ, ಹಾಂಡ್ಯೆರ್ ಘೆವ್ನ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾಯ್ನಾ?

Read More »
Don\'t COPY....Please Share !