Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರ್

mm
ಚಿತ್ರ್ ಕಲಾಕಾರ್, ಕವಿ, ಬರವ್ಪಿ, ನಟ್, ನಿರ‍್ದೇಶಕ್, ನಾಟಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಕ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಗೊಸ್ತಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾಚೊ ಜಲ್ಮ್ 1951 ಅಗೋಸ್ತಾಚಾ 28 ತಾರ್ಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಇಜಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಾಲೊ. ಧಾವಿ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕಪ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ ಕಲಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಚಿತ್ರ್ ಕಲಾ ಶಿಕಪ್. ವೃತ್ತೆನ್ ಎಕ್ ಚಿತ್ರ್ ಕಲಾಕಾರ್, ಪ್ರವತ್ತೆನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ, ಗಾವ್ಪಿ, ಬರವ್ಪಿ, ನಟ್ ಆನಿ ನಿರ‍್ದೇಶಕ್. ತೆಲ್ತ್ಯಾ ಆಕರ್ಶಿತ್ ತಾಳ್ಯಾಚಾ ಎಡ್ಡಿನ್ 1976 ಇಸ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ 1990 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಖತಾರ್ ವೆತಾ ವರೇಗ್, ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿವಾಹಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ, ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಅನಿ ಫೊಕಾಣಾಂನಿ ಶೆಂಬರಾಂವಯ್ರ್ 'ವಿಲ್ಫಿ ನಾಯ್ಟ್' ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಅನಿ ಶೆಂಭರಾಂನಿ ಸಬಾರ್ ಹೆರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಸೊಭಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಲಗ್ಬಗ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಆನಿ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ, 1962 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚಾ ಕೊಂಕಣೀ ನಾಟಕ್ ಸಬೆನ್ ಸಾದಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ, ದೆವಾದಿನ್ ಫ್ರೆಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಚ್ಯಾ 'ಮಾಂಯ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾಯ್' ನಾಟಕಾಚಾ ಎಕಾ ದ್ರಶ್ಯಾಂತ್, ಬಾಳ್ ಕೈದಿ ಬುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮದೆಂ ಎಕ್ಲೊ ಜಾವ್ನ್ ರಂಗ್ ಮಂಚ್ ಚಡಲ್ಲ್ಯಾ ಎಡ್ಡಿನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬುರ್ಗ್ಯಾ ಪೊಣಾರಚ್ ಉರ್ವಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ನಾಟಕಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತುನ್, ತವಳ್ಚಾ ಫಾಮಾದ್ ನಾಟಕಿಸ್ತಾಂಚಾ ಸಹವಾಸಾಂತ್ ನಾಟಕ್ ಕಲೆಚಿ ಬರಿಚ್ ಮಾಹೆತ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿ. ನಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೋಡಿಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಅನಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ಅಬಿನಯನಾನ್ ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಜೀವ್ ಭರ್ಚಿ ಸಕತ್ ತಾಚಿ. ಅಬಿನಯ್, ಸಂಗೀತ್, ಉಜ್ವಾಡ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚಾ ಕಲಾತ್ಮಕ್ ಮಿಲನಾಚೆಂ ನವೆಂಪೊಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ನಿರ್ದೆಶನಾಂತ್ ಹಾಡುನ್, ಪರ್ಸಿ ಉರ್ವಾ, ಬೆನ್ನಾ ರುಜಾಯ್, ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್, ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊ ಹಾಂಚೆ, ತಶೆಂ ಫಾಮಾದ್ ಕವಿ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೋಸ್ತಾಚೆ ಸಬಾರ್ ನಾಟಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಲಾತ್ಮಕ್ ನಿರ್ದೇಶನಾನ್ ತಾಣೆ ರಂಗಯಿಲ್ಲೆ. ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ಸಂಘಟನಾನ್ ವರ್ಸಾವಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಟಕ್ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂನಿ ನಟನಾಕ್ ಆನಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಕ್ ಸಬಾರ್ ಬಹುಮಾನಾಂ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿಂ. ನವ್ಯಾಚ್ ಶೈಲೆಚೆ 'ವರ್ಸಾಕ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ' 'ತೆಂ ತೊ ಅನಿ ಹಾಂವ್' ಬಾರಿಚ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಲೆ ತಾಚೆ ಮಟ್ವೆ ನಾಟಕ್. ವೃತ್ತಿಪರ್ ಕಾಲೆತಿಚೆ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ 1982 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ 'ರಂಗ್-ತರಂಗ್' ಬೊಂದೆರಾಕಾಲ್, ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಅನಿ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ಚಾಫ್ರಾಚೆ ಸಬಾರ್ ನಾಟಕ್ ಯಶಸ್ವೆನ್ ತಾಣೆ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ತಾಣೆಂಚ್ ಬರವ್ನ್ ನಟನ್ ಆನಿ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 'ಪರತ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ' ನಾಟಕಾನ್, ಉದಯವಾಣಿ ಅನಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಉಡುಪಿ ಹಾಣಿ 1989 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ನಾಟಕ್ ಸ್ಪದ್ಯಾಂತ್, ನಾಟಕಾಕ್, ನಿರ್ದೇಶನಾಕ್ ಅನಿ ನಟನಾಕ್ ಪ್ರಥಮ್ ಬಹುಮಾನಾಂ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬುಕಾ ರುಪಾರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ 'ಅತುತ್ತಮ್ ನಾಟಕ್ ಪುಸ್ತಕ್' ಪುರಸ್ಕಾರಯ್ ಲಾಬ್ಲಾ. (1999) 1990 ಥಾವ್ನ್ 2012 ಇಸ್ವೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಖತಾರಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಯ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಹರ್ ಕಾಯಾಂನಿ ಸಕ್ರೀಯ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ನವ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡುನ್ ತರ್ಬೆತಿ ದಿವುನ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಆಪ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ತಾಣೆಂ ಕಾಯಾಮ್ ದವರಲ್ಲೊ. ಪಾಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, 2015 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪರತ್ ಆಪ್ಲೊ ರಂಗಮಂಚ್ ವಾವ್ರ್ ಅರಂಬ್ ಕರುನ್ 'ರಂಗ್ ಅಂತರಂಗ್' ಪಂಗಡ್ ಸುರ್ವಾತುನ್ ಆಪ್ಲೊ ನಾಟಕ್ 'ಪರತ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ' ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್, ದುಬಾಯಾಂತ್ ಆನಿ ಪಾಂಬೂರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲಾ. ತಾಣೆಂ ಲಿಖಲ್ಲ್ಯಾ 'ಗಲ್ಫ್ ಸರ‍್ಗಾರ್ ಏಕ್ ಸುಕ್ರಾರ್' ನವ್ಯಾಚ್ ನಾಟಕಾಕ್, ದಾಯ್ಜಿ ರಂಗ್ ಮಂದಿರ್ ದುಬಾಯ್ ಹಾಣಿಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ನಾಟಕ್ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂತ್ ಅತ್ಯುತಮ್ ನಾಟಕ್ ಕ್ರತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್ಲಾ. 2016 ವರ್ಸಾಚೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಜಯ್ತ್ ನಾಟಕ್ 'ಸಪ್ನ ಸಾರಸ್ವತ್' ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ 50 ವಯ್ರ್ ಕಲಾಕಾರಂಕ್ ಘೆವ್ನ್, ನಿರ್ದೇಶನ್ ದೀವ್ನ್ ಯಶಸ್ವೆನ್ ರಂಗಮಂಚಾರ್ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಬೊರಿಚ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡಲ್ಲಿ 2016 ಆಗೊಸ್ತಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ನಾಟಕ್ 'ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ' ಆನಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಚಾ ಗೀತಾಚಿಂ ಎಕ್ ಸಾಂಜ್ ಸಾಂಗಾತಕರುನ್ 'ಸುರ್-ಸುಂರ್ಗಾರ್' ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಪ್ರ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ದೆವಾದಿನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ಅನಿ ಉಡಾಸಾಕ್ ದೊಹಾ ಕತಾರ್ ತಶೆಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಹರ್ಯೇಕ್ ವರ್ಸಾ 'ವಿಲ್ಫಿ ದೀಸ್' ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪಾವಾಣ್ಶಾವ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್, ವಿಲ್ಫಿಚಾಚ್ ಪದಾಂದ್ವಾರಿಂ ತಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲೆಂ 'ಗೀತ್ ಜಾಲೆಂ ಜಿವಿತ್' ಕಾರ್ಯಾಚಾ ವ್ಹಡ್ ಯಶಸ್ವೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್, ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೆರಿಚೆಂ ಸ್ರಜನಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಅನಿ ಕಲಾತ್ಮಕ್ ಸಾದರ್ಪಣ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ 'ಗಲ್ಫ್ ಸರ‍್ಗಾರ್ ಏಕ್ ಸುಕ್ರಾರ್' ನಾಟಕ್. ತಶೆಂಚ್ ಎಕ್ ಪಾತ್ರಿ ಸಾದರ್ಪೊಣಾಚೊ 'ಶೆಂಭರ್ ಮಿನುಟಾಂ, ಪನ್ನಾಸ್ ರುಪಾಂ' ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಚಲ್ತೆಚ್ ಆಸಾ. ಎಡಿಚಿ, ಪತಿಣ್ ಜೋಯ್ಸ್ ತಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕಲಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಸದಾಂಚ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತೆ ಆಸಾ. ತಾಂಚಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಧುವ್ ಏಡಲ್ ಮಾರ್ಗರೆಟ್, ಪತಿ ಡೊ. ಪ್ರಣಯ್ ಜಿಂದಾಲ್ ಅನಿ ಬಾಳ್ ಮನ್ಯಾ ಸಂಗಿ ದೊಹಾ ಖತಾರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾತ್. ಧಾಕ್ಟಿ ಧುವ್ ಡೊ. ಜೊಏನ್ ಜುಲಿಯೆಟ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಫಾ. ಮುಲ್ಲರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಲೇಜಿಂತ್ ಇಂಟರ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾ.

ಕೊಗುಳ್ ಉಬೊನ್ ಗೆಲಿ, ತಾಳೊ ಸೊಡುನ್ ಗೆಲಿ

2019 ತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ 'ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಚೆಂ ರಯ್ಲಾಚಿ ಗಾಡಿ' ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಜನೆರಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆರ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ 'ಘರ್ ಏಕ್ ಕುಟಾಮ್' ಕಾರ್ಯಿಂ ವೀಣಾ ಆನಿ ವಿಶ್ವಾಸಾಚ್ಯಾ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಉಬಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ. ಪ್ರದರ್ಶನಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಿನಾಬಾಯೆಚಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್, ವೀಣಾ, ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆನಿ ಶರ್ಲಿನ್ ಹಾಣಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಲಿ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದೊನೀ ಕಾರ್ಯಾಂಚಿ ಯಶಸ್ವಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಲಾ ತಾಂಕಿಚಿ ರುಜ್ವಾತ್ ದಿತಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂತೊಸ್ ವಿಲ್ಫಿನ್ ಸೊಡುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಎದೆಂ ವ್ಹಡ್ ಪದಾಂಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಆಜ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪತಿಣೆಚ್ಯಾ ಅನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ತಾಬೆಂತ್ ಶಾಬಿತ್ ಆಸಾ ಅನಿ ಫುಡಾರಾಂತ್ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಹಜಾರೊಂ ಅಮರ್ ಪದಾಂಕ್ ನವೆಂ ರೂಪ್, ನವೊ ಜೀವ್ ದೀವ್ನ್, ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತಾನಾ ನವ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಮಾಂಡಾವಳೆರ್ 'ವಿಲ್ಫಿ ನಾಯ್ಟ್' ವ ಹೆರ್ ರೂಪಕಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವಿಲ್ಫಿಚಾ ಲಾಕೊಂ ಅಭಿಮಾನಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂ ಪ್ರೆಮಿಂ ಖಾತಿರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರುಂಕ್ ತಿಂ ಸಶಕ್ತ್ ಆಸಾತ್. ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ತರ್ ಫಕತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾವಾಚಿ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾಜರ್ಪಣಾಚಿ.

Read More »