ಜೆರಿ ರಸ್ಕಿಂಞ್, ಆಂಜೆಲೊರ್

mm
ಜೆರಿ ರಸ್ಕಿಂಞ್ ಆಂಜೆಲೊರ್ - ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಕವಿ ತಶೆಂ ಪ್ರಬಂದ್‌ಕಾರ್. ನಾಮ್ನೆಚೊ ಕಲಾಕಾರ್, ಫಾಮಾದ್ ಕಾರ್ಯಾನಿರ್ವಾಹಕ್ ತಶೆಂ ನಾಟಕಿಸ್ತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಶೆಂ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಬರ್ಪಾಂ ಸರಾಗ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಮೋಗಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಪ್ರವಾಸ್ ಕಥನಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕೃಶಿ ಆನಿ ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ ತಾಚ್ಯಾ ಆಸಕ್ತೆಚೆಂ ಶೆತ್.

ಮಾವ್ನ್ ಬೊಬಾಟ್

ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಏಕ್ ಕವಿ ಜೆನ್ನಾಂ ಆಪ್ಲೊ ಗಾಂವ್ ಕರುನ್ ಘೆತಾ ತವಳ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಕವಿತಾ ಉದೆತಾ. ಜೆರಿ ರಸ್ಕಿಂಞ್ ಏಕ್ ಸಂವೇದನಾಶೀಳ್ ಕಲಾಕಾರ್, ಸೂಕ್ಷ್‌ಗ್ರಾಹಿ ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ಸಹೃದಯಿ ವಾಚ್ಪಿ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಕವಿನ್ ಅಭಿವೆಕ್ತೆಕ್ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪರಿಕರಾಂ ಪಳಯಾ – ದೆಸ್ವಾಟ್‌ಲ್ಲೆ ದೇಶಾಥಾವ್ನ್ ಜೀವ್ ವಾಂಚಂವ್ಕ್ ಪೊಳಾಪೊಳ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾಸೂಮ್, ನಿಶ್ಪಾಪಿ, ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊಂ ಜೀವ್ ಬಲಿ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ದರ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಉಚಾಂಬೋಳ್ ಉದಕ್‌ಚ್, ಜೀವ್ …

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !