ಲಾರೆನ್ಸ್ ವಿ. ಬಾರ್ಬೋಜಾ ಯು.ಕೆ.

mm
ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್, ಯು.ಕೆ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ವಿನೋದ್ ಬರ್ಬೋಜಾ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಾಂತ್ ಪದ್ವಿ ಆನಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಾಯನ್ಸಾಂತ್ ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಣೆ ಥೊಡಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಆನಿ ಇಟೆಲಿಚ್ಯಾ ಮಿಲಾನಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದವಿಕಾ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ. ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಲೇಖನಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಆಸಕ್ತೆಚೊ ವಿಶಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಲೇಖನಾಂ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ತಾಚಿಂ ಲೇಖನಾಂ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್‌‌ಚ್ ಆಸಾತ್. ಬರಂವ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಯು.ಕೆ.ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ತೋ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ವಾಂಟೊ ಘೆವ್ನ್ ಆಸಾ.

ಆಮ್ಚಿ ಧರ್ತಿ ತಾಪ್ತಾ, ಬುಡ್ತಾ ವಾ ಫುಲ್ತಾ?

ಪರಿಸರ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ರಾವಂವ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಸ್ಚಿ೦ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ, ಜಶೆ೦ ವನಮಹೋತ್ಸವ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ - ಡೀಸೆಲಾಚೊ ಉಣೆಂ ಉಪ್ಯೋಗ್.  ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗಾ೦ಚೊಂ ತ್ಯಾಗ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸಕತ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ವೀಜ್  - ಹೆ೦ ಸರ್ವ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ‌ಆಕ್ಸೈಡ್ ಉಣೆಂ ಕರು೦ಕ್ ಖ೦ಡಿತ್ ಪೂರಕ್. ತಶೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳ್ "ಕಾರ್ಬನ್ ಜೀವನಾ"  ಥಾವ್ನ್ "ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜೀವನಾ" ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾ೦ ಕಾಡ್ಚೆ ಬರಿಂ ದಿಸ್ತಾ. ಸ೦ಸಾರಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ಪರಿಸರ್ ಬದ್ಲಾವಣಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಮಾಡುನ್ ಹಾಡ್ಚಿಂ ಕಾರ‍್ಯಕ್ರಮಾಂ, ಲೊಕಾ ಥ೦ಯ್ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾ೦ಚೆರ್ ಆಸ್ಚಿ ಜಾಗ್ರುತಾಯ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಮುಖ್ಲಿಂ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್  ಅಸ್ಚಿ ನಾ.

Read More »

ಆಮ್ಚೊ ದೇಶ್ ‘ಸುಪರ್ ಪವರ್’ ಕೆದಾಳಾ ಜಾಂವ್ಚೊ ?

ಆಮ್ಚೊ ದೇಶ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ, ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಮುಳಾಂ ಆಸಾತ್. ತರ್ನೊ ಅನಿ ಹುಶಾರ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆ೦ವ್ಚೊ ಜಣಾಸ೦ಖೊ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾ೦ತ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆ೦ವ್ಚೊ ಮಧ್ಯಮ್ ವರ್ಗ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಗತೆ೦ತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ವಾ೦ಟೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹೆ೦ ಸರ್ವ್ ಆಸೊನ್ ಆಮಿ ಖ೦ಯ್‌ಗೀ ಘುಸ್ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ೦ವ್, ಪೂಣ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾ೦ತ್ ನವೀಕರಣ್ ಕರ‍್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಹಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಖಬರ್.  ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ದೆಚೆ ಚಿ೦ತಾಪ್, ತೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಖ೦ಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿ೦ಬೊ ದಿ೦ವ್ಚಿ ತಸಲಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಪೂಣ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸರ್ಕಾರ್ ದೇಶಾಚಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೊಡ್ನ್ ಸ್ವತಾಚಿ ಪಾಡ್ತ್, ಜಾತ್, ಭಾಸ್, ಗಾಯ್, ದೇವ್ ಆನಿ ತೇ೦ಪ್ಲಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾ೦ವ್ತಾನಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪಾಟಿ೦ ಅಭಿವೃದ್ದೆಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗೊ೦ವ್ಚಿ ವಿರೋದ್ ಪಾಡ್ತ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಅಸ್ಕತ್ ದಿಸ್ತಾ ತರ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂಚ್ ದಿಸ್ತಾ.

Read More »

ತಾ೦ತ್ರಿಕ್ ಪ್ರಗತೆಚೆ ಧಾಂವ್ಣೆಂತ್ ಸವಾಯ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮನಿಸ್ ?

ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಎಕ್ಕಿಸಾವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಚೆಂ ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಚಿ೦ತಾಪ್, ತಾ೦ತ್ರಿಕತಾ ಚಡೊನ್ ವೆತಾನಾ, ಥೊಡಿಂ ಸವಾಲಾ೦ ಸಾದ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾ೦ಕ್ ಧೊಸ್ತಾತ್! ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಆವ್ಕ್ ಚಡ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಾತಾರ್ಪಣ್ ಪಾಟಿ೦ ವೆತಾನಾ, ಸ೦ಸಾರ್ ಲೊಕಾನ್ ಭರ‍್ತಾಲೊ, ಖಾಣ್ ಪೀವನ್, ಸದಾ೦ಚ್ಯಾ ಜೀವನಾ೦ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ೦ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಮುಳಾ೦ ಉಣಿಂ ಪಡ್ಶಿನಾ೦ತ್‌ಗೀ? ಹಾಕಾ ಖ೦ಯ್ಚೊಯ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜಾಪ್ ದೀನಾ, ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಲೋಕ್ ತಾ೦ತ್ರಿಕತೆ ವಿರೋಧ್ ಕ್ರಾ೦ತಿ ಕರ‍್ಚೊ ನಾ೦ಗಿ ? ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆನಿ ದುಬ್ಳೊ ದೇಶ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಾಂಟೆ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಆಸಾತ್. ಹೆಂ ವಾಂಟೆ  ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ೦ನಿ 'ಡಿಜಿಟಲಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್' ಆನಿ 'ಡಿಜಿಟಲಿ ದುಬ್ಳೊ' ಮ್ಹಣ್ ಜಾ೦ವ್ಚೆ ನಾ೦ತ್‌ಗೀ?

Read More »