Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಮೋನಿಕಾ ಶಾಂತಿಪುರ

mm
ಮೋನಿಕಾ, ಶಾಂತಿಪುರ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್, ಸೆವಕ್, ಝೆಲೊ ತಶೆಂ ಸುವಾದ್ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾಚೊ ತಾಳೊ ಹ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಚಡುಣೆ ಹರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ 1998 ತೆ 1999 ಹ್ಯಾ ಆವ್ಧೆಂತ್ ಪನ್ನಾಸಾಂಚ್ಯಾಕೀ ವಯ್ರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಬರವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥಾಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಯೋಗ್‌ದಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಮೊನಿಕಾ ಮಥಾಯಸ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಡಬ್ಲಿನಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಾತ್ ನಯ್, ಹಿಂದೀ ತಶೆಂ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಂತೀ ತಿಣೆ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ’ಮೊಗವೀರ’ ಪತ್ರಾಂತ್ ತಿಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. 1995 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್ನ್ 2002 ಇಸ್ವೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ಬರಯ್ಲಾಂ, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇನಾಮಾಂಯ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆತಾಂ ಪರತ್ ಕಿಟಾಳಾದ್ವಾರಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿತೇ ಆಸಾ. ಮೊಗಾಚ್ಯೊ ಆನಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಯೊ ತಿಕಾ ಚಡ್ ಆಂವಡ್ತಾತ್. ವೃತ್ತೆನ್ ನರ್ಸ್ ಜಾವಾಸ್ಚಿ ಮೋನಿಕಾ, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ಐರ್ಲೆಂಡಾಂತ್, ಡಬ್ಲಿನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಿಯೆತಾ.

ವೆಚಿಕ್ ಕಾಳಿಜ್

“ಲವಿ” ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾ ಕುಶಿನ್ ಸರಾರಾಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಹಾಂವೆಂ ಪರಿಚಿತ್ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. “ವಿಜು” ಸಂತೊಸಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ನಾಚೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ದಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ತಾಕಾ ವೆಂಗ್ ಮಾರ್ಯಾಂ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಹಾಂವೆ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ಲಿಂ. “ಕಶೆಂ ಆಸಾಯ್ ಲವಿ?” ವಿಜುನ್ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಯ್ ಮ್ಹಜೆ ವೊಂಟ್ ಉಸಯ್ಲೆ. “ಹಾಂವ್ ಬರಿಂ ಆಸಾಂ ವಿಜು. ಕೆದಾಳಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಯ್? ಕೆದಾಳಾ ಪಾಟಿಂ …

Read More »

ಘುಂವ್ಡಿ

“ಊಟ್ ಪುತಾ, ವೊರಾಂ ಆಟ್ ಜಾಲಿಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೇಳ್ ಜಾತಾ” ಜನೆಲಾಚೆ ಪಡ್ದೆ ವೊಂದಾವ್ನ್ ಮೊಗಾನ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ ಹಾಂವೆಂ ದೀಪಿಕಾಕ್. “ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಮ್ಮಿ” ಆಂಗಾಚಿ ವೋಳ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಟ್ಲೆಂ ದೀಪಿಕಾ. ಉಟೊನ್ ಬಾತ್ ರುಮಾ ಕುಶಿನ್ ಚಮ್ಕಾಲೆಂ ತೆಂ. ನಾಸ್ಟೊ ರೆಡಿ ಕರ್ತಾನಾ, ದೀಪಿಕಾಯ್ ರೆಡಿ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಧುವೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾಂ, ಉಲಯ್ತಾಂ ನಾಸ್ಟೊ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕೊಲ್ ಬೆಲ್ಲಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ. “ದೀಪಿ, ತುಂ …

Read More »

ಅನಾಥ್

“ಡಾ| ಜ್ಯೊತಿ!!!” ಅಲಿಸ್ ಬಾಯ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಅನ್ಯೆಕಾ ಖಾಟ್ಯೆರ್ ನಿದ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಜ್ಯೊತಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಘಾಬರ್ಲಿ. ಸಗ್ಳೆಂ ಆಂಗ್ ತಿಚೆಂ ದುಕ್ತಾಲೆಂ. ಹಾತಾಕ್ ಪೈಪ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ತಾಲೆ, ತೊಂಡಾರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ವಿರಾಮ್ ಘೆತಾಲೆಂ. ದೆಗೆನ್ ವೆಂಟಿಲೆಟರ್ ರಡೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ತಿ ಐ ಸಿ ಯುಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಚಡ್ ವೆಳ್ ಗೆಲೊ ನಾಂ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಲೊಟುನ್ …

Read More »

ಮೊಗಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್

“ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿಂಗ್ ಡೊ| ಶ್ವೆತಾ”. ಸುಮಾರ್ ಅರ್ದ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಡೊ| ಶ್ವೆತಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಬಿನಾಂತ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಡೊ| ನವೀನ್ ತಿಚೆಂ ಯೆಣೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಉಟೊನ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊ. “ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿಂಗ್’ ಹಾಸೊನ್ ಪಾಟಿಂ ವಂದಿಲೆಂ ಡೊ| ಶ್ವೆತಾನ್. ಪೂಣ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕಪಲಾರ್ ಮಿರಿಯೊ ಪಡ್ಲ್ಯೊ. “ಹಾಂವ್ ಡೊ| ನವೀನ್, ಕವಿತಾಚೊ ಪತಿ” ಶ್ವೆತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಉತ್ರಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ನವೀನಾನ್ ತೊಂಡ್ ಉಘಡ್ಲೆಂ. ’’ಹೊ…ಹಲೊ!” ಆಪ್ಲೊ …

Read More »

ಖರ‍್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆರ್

ಮಮ್ಮಿ ಪಳೆ ಕೊಣ್ ಆಯ್ಲಾ?” ನೆಂಟುಲೆಂ ಭರ್ಗೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ದಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಾಪಟ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಘಡಿಯೆನ್ ವೊಳ್ಕಲೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಂಯಾ ಪಂದ್ಲಿ ಧರ್ಣ್ ಉಗ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಿಳ್ತಾಶೆಂ ಭೊಗ್ಲಿ. “ಖರ‍್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ತುಂ ಥೊಡೊ ತೆಂಪ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಸಕ್ಲೆನಾಂಯ್ಗಿ ಆಶಾ?” ಹಾಂವ್ ಮತಿ ಭಿತರ್ ರಡ್ಲೊಂ. “ರೊ…..ಬಿ….” ಆಶಾ ರಾವ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆಚ್ ರೂಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ದೊಳೆ ತಾಚೆ ದುಕಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲೆ. “ಯೆ ಬಿತರ್ ಯೆ …

Read More »

ಮೊಗಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್

“ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿಂಗ್ ಡೊ| ಶ್ವೆತಾ”. ಸುಮಾರ್ ಅರ್ದ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಡೊ| ಶ್ವೆತಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಬಿನಾಂತ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಡೊ| ನವೀನ್ ತಿಚೆಂ ಯೆಣೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಉಟೊನ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊ. “ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿಂಗ್’ ಹಾಸೊನ್ ಪಾಟಿಂ ವಂದಿಲೆಂ. ಡೊ| ಶ್ವೆತಾನ್. ಪೂಣ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕಪಲಾರ್ ಮಿರಿಯೊ ಪಡ್ಲ್ಯೊ. “ಹಾಂವ್ ಡೊ| ನವೀನ್, ಕವಿತಾಚೊ ಪತಿ” ಶ್ವೆತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಉತ್ರಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ನವೀನಾನ್ ತೊಂಡ್ ಉಘಡ್ಲೆಂ. ’’ಹೊ…ಹಲೊ!” ಆಪ್ಲೊ ಉಜ್ವೊ …

Read More »

ಖರ‍್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆರ್

ಮೋನಿಕಾ, ಶಾಂತಿಪುರ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್, ಸೆವಕ್, ಝೆಲೊ ತಶೆಂ ಸುವಾದ್ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾಚೊ ತಾಳೊ ಹ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಚಡುಣೆ ಹರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ 1998 ತೆ 1999  ಹ್ಯಾ ಆವ್ಧೆಂತ್ ಪನ್ನಾಸಾಂಚ್ಯಾಕೀ ವಯ್ರ್  ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಬರವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥಾಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಯೋಗ್‌ದಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಮೊನಿಕಾ ಮಥಾಯಸ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಡಬ್ಲಿನಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಾತ್ ನಯ್, ಹಿಂದೀ ತಶೆಂ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಂತೀ …

Read More »