ರೊನಿ ಮೊಂತೇರೊ, ಕಟಪಾಡಿ

mm
1969 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕಟಪಾಡಿಂತ್ ಜನನ್. ಮುಳಾವೆಂ ಶಿಕಪ್ ಕಟಪಾಡಿಂತ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ (ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.) ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗಾಂತ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಜೊಡುನ್ ’ಬೋಂಬೆ ಹೈ’, ’ಒ.ಎನ್.ಜಿ.ಸಿ’ಚ್ಯಾ ತೆಲಾ ಸ್ಥಾವರಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಗಲ್ಫಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಿರಿಯಾ, ಅಬುಧಾಬಿ ಆನಿ ಖತಾರಾಂತ್ ತೆಲಾ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ವಾವ್ರ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ’ಖತಾರ್ ಗ್ಯಾಸ್’ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ’ಓಫ್‌ಶೋರ್ ಒಪರೇಶನ್ಸ್’ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ವಾವುರ್ನ್ ಖತಾರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಸತ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಪಂಚ್ವೀಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ರಾಕ್ಣೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್, ಖತಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಮ್.ಸಿ.ಎ. ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಪಯ್ಲಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್‌ಚೆರ್ ಹಾಚ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಪರ‍್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕುಣೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಪಯ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ’ತಾಂಬ್ಡೊ ಮನಿಸ್’ ಪಂಚು ಬಂಟ್ವಾಳಾಚ್ಯಾ ’ಅಮರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್’ ಥಾವ್ನ್ ಪರ‍್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ದುಸ್ರಿ ಕಾದಂಬರಿ ’ಝುಜ್’ ಕುರೊವ್ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಪರ‍್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚೊ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಜಮೊ ’ ಚಾಬುಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಥಾ’ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಾ.

ಸಮಾಸಮ್

ಟಾಟಾ ಸುಮೊಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಬಳಾನ್ ಬಂಧ್ ಕರುನ್ ಜೊನಿನ್ ಶೀನಾಕ್ ದೆವೊಂಕ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ಲೊ. ಹಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಜೊನಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಬದ್ಲುನ್ ಪಾಯಾಂಥಳಾ ಥಾವ್ನ್ ರಗ್ತಾಂತ್ ಭಿಜ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪೊತೆಂ ಆರಾವ್ನ್ ಶೀನಾನ್ ಜೊನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಳೂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುನ್ ಸಸ್ಪೊನ್‌ಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಬರಿಂ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಜೊನಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಕೊಂಬೊ ಚವ್ತ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೊ. ಕೊಂಬ್ಯಾ ಕಾಟಾಂತ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಮಾಹೆತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶೀನಾನ್ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಚ್ಯಾ …

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !