Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ

mm
ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಕನ್ನಡ, ತುಳು , ಮಲಯಾಳಂ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಹಿಂದಿ ಭಾಸಾಂನಿ ಆಸ್ಚೆಂ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚುನ್, ವಾಡೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾನಿನ್, ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಂತ್ 25 ವಯ್ರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಶೆಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. 50 ವಯ್ರ್ ಕವಿತಾ ತಶೆಂ 100 ಲಾಗಿಂ ಲೇಕನಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ನಾಟಕ್ ಆನಿ ಕಾವ್ಯಾಚೆರ್ ತಾಣೆ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ್ ಲೇಕನಾಂ ತಶೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಚಿಂ ಬರ‍್ಪಾಂ ರಾಕ್ಣೊ, ದಿವೊ, ಕುಟಾಮ್, ಯುವ ಮೆಟಾಂ, ಬೆಳಾಚೊ ದಿವೊ, ಮಹಿಮಾ, ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್ ಆನಿ ಆರ್ಸೊ ಹ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಕರಾವಳಿ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಾರ್ ತಶೆಂ ಕವಿತಾ.ಕೊಮ್, ಉಜ್ವಾಡ್.ಕೊಮ್ ಆನಿ ಕಿಟಾಳ್.ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಂತ್ , ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ಹಿಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೆರ್ ಆದಾರಿತ್ ‘ಕಾರುಣ್ಯ ಮಾತೆ ಅಮ್ಮ’ ಆನಿ ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೊಣ್ಯಾಚೆರ್ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಡ್ಚೊ ‘ಓಟ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ದೋನ್ ಸಂಗೀತ್ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್ ತಾಣೆ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ ವಾಂಜೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವೆಚಿಕ್ ಪುತಾಚ್ಯಾ ವೊಪಾರಿಚೆರ್ ‘ಘರ್ಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂಗೀತ್ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲಾಂ. ಬೆಳಾಚ್ಯಾ ಅಕ್ವಾ ಬೀಟ್ಸ್ ಹಾಣಿ ನಿರ‍್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ದೈವಿಕ್ ಸಂದೇಶ್’ ಹ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಕ್ 9 ತಶೆಂ ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಚ್ಯಾ ನಿರ‍್ಮಾಣಾಚ್ಯಾ ‘ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್’ ಹ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಕ್ 3 ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂ ತಾಣೆಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ ತಶೆಂ ಗಲ್ಪಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ ತಶೆಂ ರಾಕ್ಣೊ / ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ‘ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಯ್’ ಹಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ, ಎಮಿರೆತಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ‘ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಕೊಂಕಣ್ಸ್ ಕಾಸರಗೋಡ್, ಯು.ಎ.ಇ’ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚಾ ಬೆಳಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ 1983 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ, ಕಣ್ಣೂರ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಾಚೊ ಬಿ.ಎ. ಪದ್ವೆದಾರ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದುಬಯ್ ಜಬೆಲ್ ಅಲಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಾವ್ರಾರ್ ಆಸಾ. ವೃತ್ತೆನ್ ಶಿಕ್ಶಕಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ವೀಣಾ, ಪೂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾವೆನೊ ಶೆಲ್ಡನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಬೆಳಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ಸ್ಟ್ಯಾನಿಚಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಒಳ್ಕುನ್ ತಾಕಾ 2014 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟಮ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪಾಟಯ್ಲಾ.

ಗಾಂಧಿ, ಚರ್ಚಿಲ್ ಆನಿ ‘Statue’ ಸರ್ಕಾರ್

ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಕ್ ಅರ್ಧೊ ವಿಣ್ಗೊ, ಫಕೀರ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚರ್ಚಿಲಾಕ್ ಚುರ್ಚುರೆ ಭೊಗುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಕಾಳಾಚಿ ರೊಂದಾಂ  ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಇಮಾಜೆ ಕುಶಿಂ ಘುಂವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಚರ್ಚಿಲಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕರ್ನೆಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಪಾಟಿಂ ದಿತೆ ಆಸಾ. ಚರ್ಚಿಲಾಥಂಯ್ ಘಡ್ಚೆಂ ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸತ್ತಾಪಕ್ಷೆನ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಸಂಸಾರಾರ್‌ ಅತೀ ವ್ಹಡ್ ಇಮಾಜ್ ಉಬಾರ್ಚಿಚ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಚಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಕಾಲೆತಿಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಜ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಆಸಾ. ಭಾರಾತಾಂತ್ ಎಕ್ವಟಾಚಿ ಏಕ್ ಇಮಾಜ್ ಆಸಜೆ ತರ್ ತಿ ಗಾಂಧಿಜಿಚಿ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರಾಂಚಿ ನ್ಹಂಯ್. ಸರ್ವ್ ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವ್ಹರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಗಾಂಧಿಜೀನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕೊಣಾಥಾವ್ನ್ ಜಾಲಾಂ? ಪುಣ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಪಟೇಲ್ ಮುಖ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಗಾಂಧೀಜಿಚಿ ತಿತ್ಲಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ.

Read More »

ಶುಂಗ ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್ಲಿ ಕವಿಸಂಧಿ

ಲೋಕ್‌ಬಂಧಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾರತ್‌ಭರ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಗೋಳ್ ಜಾಲಾ. ಕುಟ್ಮಾಚೊ ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಅಪ್ಲೊ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ರಾಜ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂಕಾ ಲೋಕ್‌ಬಂಧಿ ಏಕ್ ಖರ್ಗ್‌ಶೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಸರಣ್ ಅಡಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಲೋಕ್‌ಬಂಧಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾರಣ್ ಅಸಾ ತರೀ ಪಿಡೆ ಭಾಯ್ರ್ ಲೋಕ್ ಬಂಧಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡ್ ಆಸಾ. ಹೊ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಳಾಂವಯ್ರ್ ಸವಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಬಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಅಸ್ಚೊ ವಿಶಯ್. ಸಮಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಉತ್ರಾಂಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಕರ್ಚೊ ಏಕ್ ವರ್ಗ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಉಬೊ ಜಾಲಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಮರಣ್ ಮುಕಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾ ಬರವ್ನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ವರ್ತುಲಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಜೊಡ್ಚೊ ಪಂಗಡ್ ಹೊ.  ಕಾಮೆಲ್ಯಾ ವಯ್ಲೊ ಆಮ್ಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಕಿತ್ಲೊ ಸತ್ ?

Read More »

ದಳಪತಿಕ್ ಭೆಶ್ಟಾಂವ್ಚೆಂ ರಾಜಕಾರಣ್

ಪೂಣ್ ವಿಜಯ್‌ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮಾತ್ಶಿ ವೆಗ್ಳಿ. ತಮಿಳುನಾಡಾಂತ್ ಹೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅಜೂನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್‌‌ಚ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚಾ 'ಬಿಗಿಲ್'  ಸಿನೆಮಾನ್ 300 ಕೊರೊಡಾಂ ವಯ್ರ್ ಕಮಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಮಾತಿಯೆಚಾ ಆಯ್ದಾನಾಂತ್ ರುಚಿಕ್ ಹುನೊನಿ ಪೇಜ್ ಆನಿ ರುಚಿಕ್ ಚೆಟ್ನಿ ಸೆವುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ವಿಜಯ್‍ಕ್ ರಾಜಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜಿವ್ದಾಳೆಕ್ ಖಾಂದಾರ್ ದವರ್ನ್ ವಾವಂವ್ಚಿ ಕಾಂಯ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾಚಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಆಶಾ. ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ಸಾಧ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಆಶಾ.

Read More »

​ಜೇಟ್ಲಿಚಿ ‘ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ’ ಕೇಟ್ಲಿ !

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾರ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾನಿಂ ಚಮ್ಕೊಂಚಿ ಹರ್ ಪ್ರೇತನಾಂ ಕರ್ತೆ ಆಸಾ ಅನಿ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಕೊಣಾಚೆರ್ ಚಡ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಚಲ್ತಾಗೀ, ತೊಚ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಚಡ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಸಾ. ಮೋದಿನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಷಣಾನಿಂ , ವಾಕ್ಮೂಲಾನಿಂ ಚಡಿತ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಕ್. ಪೂಣ್ ಭಿತರ್ಲೆ ಭಿತರ್ ತಾಣೆಂ ಆಶೆಂವ್ಚೆ ಪಾಕಿಸ್ಥಾನಾಕ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್ನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಾಕ್ ರೂಪ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ, ವಾಜಪೇಯಿನ್ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಮ್ಹಣ್ ವಾಖಣ್ಲೆಲ್ಯಾ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಪರಿಂ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಚ್ಚ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಸಾಧ್ ನಾ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಮ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಪರ್ಜಳ್ಚಿ ಅಶಾ ಅಸ್ಚ್ಚೊ ವೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ವೆಕ್ತಿಂ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಸಂವಾದಾಂನಿ , ತರ್ಕಾಂನಿ ತಾಕಾ ಉರ್ಬಾ ನಾ. ಅಲ್ ಇಂಡಿಯೋ ರೇಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ್ ತಾಕಾ ಅನಿ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮಾಧ್ಯಮ್. ಅಧಿಕಾರಾಚೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ವರ್ಸಾಂ ಚಾರ್ ಜಾಲಿಂ ತರೀ ಎದೊಳ್ ತಾಣೆಂ ಪತ್ರ್ ಕಾರಾಂಕ್/ಮಾಧ್ಯಮಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ತೊ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಭಿಯೆತಾ. ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಲೊಂವ್ಚೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿಂ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ. ಹಾಕಾ ಪರ್ಜೆರಾಜ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಸಾಧ್ ನಾ.

Read More »

ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಆನಿ ಸಪ್ಣಾಂತ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ

█ ಕನ್ನಡ ಮೂಳ್: ಕೆ.ವಿ ತಿರುಮಲೇಶ್ █ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್: ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ █ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚ್ಯೊ, ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಆಯ್ಕುಂಚ್ಯೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಜಾ. ಕೆದಿಂಚ್ ಪಳೆನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಆಬಾಚೆರ್ ಯಾ ಆಜಿಯೆ ವಯ್ರ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಲ್ಪನಾಂಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಬಾಂದ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾ ಎಕೆ ರಿತಿಚೊ ಆನಂದ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಮ್ಹಜಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಯೇವ್ನ್ ವೆಡೊ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲಿಂ. ತಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಆಜಿಯೆಚ್ಯಾ “ಫೀಲ್ಡಾ”ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ …

Read More »

ರಕ್ಷಾ ಕುಡ್ಕಾಂ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲೊ ಕರ್ಣ

ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಸಂವಿಧಾನ್ ವಿಶೇಸ್ ರಕ್ಷಣ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂವ್. ಪೂಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾಥಾವ್ನ್ ವಿಶೇಸ್ ಖಬ್ರೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟಾಚೊ ಜಡ್ಜ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಸಿ.ಎಸ್ ಕರ್ಣನಾಕ್ ತೆಂ ರಕ್ಷಣ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಜಸ್ಟೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪದ್ವೆಖಾಲ್ ಜೈಲಾಂತ್ ನಿದಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚೆಂ ನಿರ್ಭಾಗ್‌ಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆನಿ ಏಕ್ ತೀಸ್ ದೀಸ್ ರಾಕ್ ಲ್ಲೆಂ ತರ್ “ಜಸ್ಟೀಸಾಕ್ ಜಯ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಾದಿಲ್ಲಿ …

Read More »

‘ಪಾಸ್’ ಜಾಲ್ಲಿ ಅಕಾಂತ್ವಾದಾಚಿ ‘ತೊಪಿ’

ತೀವ್ರ್ ಹಿಂದುತ್ವ್ ವಾದಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಾಜಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬರಿ ಅಪ್ರಾಧಿಂಕ್ ಕೋಡ್ತೆಥಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ಶಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. 2007 ಇಸ್ವೆಂತ್ ರಂಜಾನ್ ಉಪಾಸಾವೆಳಾರ್ ರಾಜಸ್ಥಾನಚಾ ಅಜ್ಮೀರ್ ದರ್ಗಾಂತ್ ಚಲ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೋಂಬ್ ಸ್ಪೋಟನಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜೈಪುರ್ NIA ಕೋಡ್ತೆನ್ ದೊಗಾಂ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಂಕ್ ಜಿವಾವ್ದಿ ಶಿಕ್ಷಾ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ. ತೆರಾವ್ಯಾ ಶತಮಾನಂತ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ನಾಮ್ನೆಚೊ ಸೂಫಿ ಪಂಥ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ ಆನಿ ಇಸ್ಲಾಮ್ ತತ್ವ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಮೊಯ್ನುದ್ದೀನ್ ಚಿಸ್ತಿಚಿ ಕೂಡ್ ನಿಕೆಪಿಲ್ಲ್ಯಾ …

Read More »

ಕ್ರಾಂತೆಚೊ ಸುರ್ಯೊ – ಫಿದೆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ರೊ

“ಸಲ್ವಣಿ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೊ ಝುಜಾರಿ……” ಚಾರ್ ದಶಕಾಂಪಯ್ಲೆಂ ರೌಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ರೊನ್ ಫಿದೆಲಾ ವಿಶಿಂ ಉಚಾರ್ ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಹಿಂ. ವ್ಹಯ್ ಖಾಸ್ ಭಾವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾ ರೌಲಾಚಿ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ ಅಮರ್ ಜಾಲಿಂ. ಬಾಳ್ಪಣಾಚೆ ದೀಸ್, ತರ್ನಾಟ್ಪಾಣಾಚಿ ಖುಶಲಾಯ್, ಚಳ್ವಳೆಚಿ ಧಾವ್, ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಚಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಾ ಹರ್ ವೆಳಾನಿಂ ಫಿದೆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ರೊನ್ ಅಪುಣ್ ಥಕನಾತ್ಲೊ ಝುಜಾರಿ ಆನಿ ಜಯ್ತಾಚೊ ಕಾರ್ಭಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ …

Read More »

ಕಾಳೊ ದುಡು ಆನಿ ಕಾಳೆ ದೀಸ್

ಶೆಂ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಯಾದಿಂನಿ ’ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ’ ಅಪಾಂಪಿಚ್ ಜೀವ್ ಜಾತಾಗೀ ತೆಚ್ ಭಾಶೆನ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವೆಕ್ತಿ ದೇಶಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್/ಸಾಧ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ದುಡ್ವಾಚಾ ನಾಂವಾನ್ ವ್ಹಡ್ ’ಸಂಕಶ್ಟಾಂ’ ತ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಮ್ಹಣ್ ಒಳ್ಕೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಎಕಾ ವೆಳಾಚೆಂ ಖಾಣ್ ತಲಾಶ್ ಕರುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ದುಡು …

Read More »