COLUMNS

ಜಿವಿತ್ ‘ಅಮೃತ್’ ಕೆಲ್ಲೊ ಸಾಹಿತಿ ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್.

ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಹಾಣಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ 1965 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ. ಹಾಂವ್ ತವಳ್ ಜಲ್ಮೊಂಕೀ ನಾತ್ಲೊಂ. ಆಜೂನ್ ತೋ ಸುಡ್ಸುಡಾಯೆನ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸಾ, ಕಿಟಾಳಾರ್ ತಾಚಿಂ ಲೇಖನಾಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ತಾಣಿ ವೆಕ್ತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್ ಗಂಬೀರ್ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿನ್ ವಾ ವಿರೋದ್ ಕೊಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾರೀ , ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್, ಹರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ್ ಮನಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತಾ. ಉದ್ಕಾಥೆಂಬ್ಯಾಂಕ್ ಜಿರೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಸುಳೆಚ್ಯಾ ಪಾನಾಪರಿಂ! ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ವಭಾವಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್‌ಕಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾ ಮಾತ್ ನಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಖರ‍್ಯಾನ್ ಅಮೃತಾಚಿ ಧಾರ್ ವೊತ್ಲ್ಯಾ.

Read More »

ಸಂಸ್ಕೃತಿ – ಆಧುನಿಕೋತ್ತರ್ ಚಿಂತಪ್

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಘಡ್ಲೆಂಯಿ ತಶೆಂಚ್! ಕರ‍್ಫ್ಯೂ ಸದಿಳ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತಕ್ಶಣ್ ಕೊಣೆಂಯಿ ಭಾಶೆಚೊ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಲೊ? ನಾ. ಸರ‍್ವಾಂನಿ ಮಾರ‍್ಕೆಟಿಂನಿ ಕಿತೆಂ ಮೆಳ್ತಾ, ಕಿತೆಂ ಉರ‍್ಲಾಂ, ಖಂಯ್ ತೆಂ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸವಲಾಂ ಭಾಲಿಯೆಂಪರಿಂ ಮಾರ‍್ಲಿಂ. ಮೆಳ್ತಾ ತರ್ ಪಾಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಧಾ ಕಿಲೊ ಘೆಂವ್ಚೆ ಆನಿ ದಾಸ್ತಾನ್ ಕರ‍್ಚೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ I have to survive. ಆಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಫ್ರಿಡ್ಜಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಲೀಟರ್ ದೂದ್ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ದವರುಂ? ಹಾಂವ್ ದೂದ್ ಪಿಯೆನಾ, ಪಿಯೆತೆಲಿಂ ಮಾಣ್ಕುಲಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಂತ್ ತರಿ ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತೆಂ ದಾಸ್ತಾನ್ ಕರುನ್ ದವರ‍್ಲಾಂ; ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಶಿಕ್ಪ್ಯಾಂಚೆ, ಸಮಾದಾನಿಂಚೆ, ಬರ‍್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಾರಾಂನಿ ವಸ್ತಿ ಕರ‍್ಚೆಂ ಹೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶ್ಹೆರ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆಂ ಚವ್ಕಟ್ ಪರಮ್, ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್, ಅಶೀಮಿರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್‌ಚ್ ಪರಮ್, ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ಆನಿ ಅಶೀಮಿರ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಮ್ಲಾಂ. ಸಬಾರಾಂನಿ, ಆಮಿ ತೊ 'ಚವ್ಕಟ್' ವಿಸ್ತಾರಾಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾಂವ್ ತರಿ, ಚವ್ಕಟಾ ಭಾಯ್ರ್, ಸನ್ನಿವೆಶಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತೆ ಜಾವ್ನ್, ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರುಜು ಕೆಲಾಂ. ಆನಿ ಹಿಚ್ಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮನ್ಶಾ-ಸಂಸ್ಕೃತಿ.

Read More »

ಬಿಜೆಪಿವಾಲ್ಯಾಂಚೊ ಜಣ್-ಅಂಕ್ಡ್ಯಾ ಬೊಂಬ್

"ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾ ಪ್ರಮಾಣೆಂ, 2019 ಸ್ವತಂತ್ರ್ ದೀಸಾ, ಮೋದಿನ್ ರೆಡ್ ಫೊರ್ಟಾರ್ ಭಾಶಣ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ: ಪೊಪುಲೇಶನ್ ವಿಸ್ಫೋಟ್ ಆಮ್ಕಾ ಖಂತಿಚ್ಯೆಂ ಸಮಸ್ಸೆಂ. ವಿಕಾಸಾಕ್ ಹಿ ಏಕ್ ಅಡ್ಕಳ್. ದೋಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್ಲೆಲಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಚಿಂ. ತಿಂ ದೇಶ್-ಪ್ರೇಮಿ". "ತುಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಬರೊ ಆಸಾ. ಮೋದಿಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಿ ದೊಗಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಬೆ-ಜವಾಬ್ದಾರ್. ಪುಣೆ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಖಬರ್ ನಾಂ, ತಾಚ್ಯೆ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯೆ ಪ್ರಸ್ತುತ್ 96 ಎಮ್.ಪಿಂಕ್ ತೆಗಾಂ ವ ಚಡ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸಾತ್. ತರ್ ಬೆವಾಬ್ದಾರ್ ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಟಿಕೆಟ್ ದಿಲ್ಯಾ ಆನಿಂ ತೆ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾತ್! ಹಸ್ತಿಕ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ದಾಂತ್, ಚಾಬೊಂಕ್ ವೆಗ್ಳೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ಮೋದಿಚಿ ಗಜಾಲ್!"

Read More »

ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಲಾಯ್ತಾ ಉಜೊ: ಮೋದಿಕ್ ನಾಂ ಭೆಜೊ?

"ಪೆಟ್ರೊಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಗ್ಯೇಸ್ ಆನಿಂ ಹೆರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಪೆಟ್ರೊಲಿಯಮ್ ಇಂದನಾಂ ಮೆಳೊನ್, ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಸರ್ಕಾರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಟೆಕ್ಸ್ ವಸೂಲ್ ಕರ್ತಾತ್ ತೆ ಖಂಯ್ ವೆತಾತ್? ಆಮ್ಚ್ಯೆ ರಸ್ತೆ ಸದಾಂಯೀ ಫೊಂಡ್ಕುಳ್ಯಾಂನಿಂ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್!" "ಏಕ್ ಅಂದಾಜ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ವ್ಹರ್ಸಾ, 4.5 ಲಾಕ್ ಕರೋಡ್ ರುಪೈ ಟೇಕ್ಸ್ ವಸೂಲಿ ಜಾಲಾಂ. ಹಾಂತ್ಲೊ ಉಣ್ಯಾರ್ ತೀನ್ ಲಾಕ್ ಕರೋಡ್ ರುಪೈ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ತಿಜೊರಿಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಮೋದಿಕ್ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಖರ್ಚುಂಕ್. ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ಲಿಂ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಮೋದಿಕ್ ರುಚಾನಾಂತ್. ರಾಷ್ಟಪತಿಕ್ ರಾವ್ಳೆರ್ ಆಸಾ, ತಾಕಾ ಲಾಗೊನ್ ಮೋದಿಕ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ವಿಸ್ತಾರ್ ರಾವ್ಳೆರ್ ನಾಕಾಯೇ? ದೆಕುನ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಸ್ತಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್; ಅತ್ಯಾವಶ್ಯ್ ಕಾಮ್. ಕೊರೊನಾ ಲೋಕ್ಡಾವ್ನ್ ಲಾಗು ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಕಾಮ್.

Read More »

ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ವೇಳ್ ನಾ

ಜರ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ವೇಳ್ ನಾ ತರ್ ತೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಫಟ್ಕಿರೊ. ಜರ್‌ತರ್ ತುಜಿ ಕಂಪೆನಿ ತುಕಾ ಘರಾಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಕಾಮ್‌ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಆನಿ ತುಕಾ ಮಾಮೂಲಿ ಪಾಗ್ ದಿತಾ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಉಣೆಂ? ಅಶೆಂ ಆಮಿಂ ಘರಾಚ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಫಾವೊತಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಯಾರ್ ಕೊರೊನಾಯಿ ನಾ, ಕೊರೊನಾಚೊ ಬಾಪಯ್‌ಯಿ ತುಜ್ಯಾ ತಳ್ಳೇಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಾತ್ರಿ ಸರ‍್ಕಾರಾನ್ಂಚ್ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಸಲೆ ವಾಂದೆ? ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತುಂವೆಂ ಪಾಟ್ ಭಾಗಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್‌ನಾಂಯ್? ಆತಾಂ ಥೊಡೊ ಸುಶೆಗ್ ಘೆ. ಹ್ಯಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ 'ಸುಟಿಯೆಕ್' ಲಾಗುನ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಆವಿಶ್ಕಾರ್, ಅವ್ಕಾಸ್ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಯೆತೆಚ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂ, ನವಿ ಕಾದಂಬರಿ ಲಿಖ್ತಾಯ್? ಬರಾಬರ್ ... ಪುಣ್ ತಿ ಖಂಯ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕರ‍್ತೊಲೊಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುನ್ ವಿರಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾ, ಹಜಾರ್ ಆನಿ ಎಕ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಆಸಾತ್, ತಿಂ ವಾಪ್ರುಂಕ್ ಶಿಕ್. ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ವೇಳ್ ನಾ ಮ್ಹಣಾನಾಕಾ, ರಡನಾಕಾ. ವೇಳ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಲಾಗಿಂ ಆಸಾ, ರಚ್ಣಾರಾನ್ ವೇಳಾಚೊ ಅಬಾವ್ ಕೊಣಾಕೀ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ, ವೇಳ್ ಸಮಾಸಮ್ ದಿಲಾ. ಪುಣ್ ಹೊ ವೇಳ್ ಸಮಾಸಮ್ ದಿಲಾ ಎಕಾ ಅಪೂರ್ಣ್ ರಚ್ಣೆಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಅನಾಹುತಾಂಕ್ ಇಂಬು ಮ್ಹೆಳ್ಳಾ.

Read More »

ರೈತಾಂಕ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲಿ ಮೋದಿಚಿ ಕಾಣಿಕ್.

ಶೆತ್ಕಾರಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್, ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಟನಾದ್ವಾರಿಂ ವ್ಹಡ್ ಮಾಫಾಚ್ಯೆಂ ಅಗ್ರಿ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಲಾಯ್ಸನ್ಸ್ ವಿಚಾರ್ತಾ ತರ್, ತೆಂ ರೈತಾಂಚ್ಯಾ ಹಿತಾಚ್ಯೆಂ. ಯೆದೊಳ್‍ಚ್ ರಾಂದ್ವಯ್-ದಾಳಿ, ಮಿರ್ಸಾಂಗ್-ಮಸಾಲೊ, ಫುಲಾಂ-ಫಳಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಬೆಳಿಂ ಕಾಂಯ್ ಎಪಿಎಮ್‌ಸಿ ಮಂಡಿ ಭಾಯ್ರ್ ವಾಜ್ಬಿ ಮೋಲಾಕ್ ಶೆತ್ಕಾರಿ ವಿಕ್ತಾತ್. ಅಸಲೆಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಗೋಂವ್ ಆನಿಂ ತಾಂದುಳ್ ಉಬ್ಜಂವ್ಚ್ಯಾ ರೈತಾಂಕ್ ಆಮಿಂ ದಿತಾಂವ್. ಹೆಂ ರೈತಾಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಖಾಲ್ತಿ ಕಾಣಿಕ್ - ಮೋದಿನ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಅಶೆಂ ಭಾಸಾಯ್ಲಾಂ. ಆನಿಂ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ಯೆತಾ? ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಾಂ ಪ್ರಮಾಣೆಂ ಸಂಸದ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿಂ ಬಹುಮತೆನ್ ಪಾಸ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಹಿಂ ಕಾನುನಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡುಂಕ್ ವಿಚಾರಿನಾಕಾತ್. ಮೋದಿಚ್ಯೆರ್ ರೈತಾಂನಿಂ ಭರ್ವಾಸೊ ದವ್ರಿಜೆ" ಹಾಂವೆಂ ತರ್ಕ್ ಸಂಪಂವ್ಕ್ ಮೋದಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವಾಪರ್ಲಿಂ.

Read More »

ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಚೆರ್ ಶೆಣ್ ಘಾಲ್ತಾ!

ಸೊಮಾರಾ ಸಂಸತ್ ಸಾಂದೆ ಸದನಾಂತ್ ಜಮೊನ್ ಟ್ರಂಪಾ ವಿರೋಧ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಮಂಡನ್ ಕರುನ್ ಟ್ರಂಪಾಕ್ ಇಂಪೀಚ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ಲೆ. ಆತಾಂ ಸೆನೆಟಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿಂಕ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಮನ್ ನಾ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಗಾದಿಯೆರ್ ಬಸೊಂಕ್. ತೆ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್ ಕೀ ತೊ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಸಮಾ ನಾ ಆನಿ ತೊ ಕಿತೇಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್. ತಾಚ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಆಸಾತ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕೋಡ್ಸ್. ಹಾಚೊ ದುರುಪಯೋಗ್ ಕರುನ್ ತೆ ಬಾಂಬ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕೆಲೆ ತರ್ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಶ್! ಜನೆರ್ 20 ವೆರ್ ಆಪ್ಲೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಚ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಹಳ್ಶಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರೀ ಜಾಂಟೆ ಆಪ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ದವ್ರುನ್ ಆಸಾತ್.

Read More »

ಟ್ರಂಪ್ ಜಿಕೊಂಕ್ನಾಂ ಪುಣ್ ಲಾಂಬ್ ಜಿಯೊಂ ಟ್ರಂಪಿಸ್ಮ್

"ವ್ಹಡ್ ನಾಂ. ದಸೆಂಬ್ರ್ 23 ತಾರಿಕೆರ್ ಎಲೆಕ್ಟೊರಲ್ ಕೊಲೆಜ್ ವೋಟ್ ಸಂಪ್ತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ರಜಾ ಜನೆರ್ 5 ಪರ‍್ಯಾಂತ್. ಜನೆರ್ 6 ತಾರಿಕೆರ್, ಹಾಲಿ ಉಪ ಫಿರ್ಜೆಂತಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣಾರ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಜಮ್ತಾ ಆನಿ ಎಲೆಕ್ಟೊರಲ್ ವೋಟ್ ಮೆಜ್ತಾ ತಶೆಂ ಪರ್ಗಟ್ತಾ. ತೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್, ಟ್ರಂಪಾಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ವಚ್ಯೆತ್. ಸುಪ್ರಿಂ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ತಾಣೆ ನೆಮ್ಲೆಲೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಜಡ್ಜ್ ಚಡ್ ಆಸಾತ್. ತಾಣಿಂ, ಉಲಟ್-ಪಲಟ್ ರಾಜ್ಯಾಂಚಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೆನ್ಸಲ್ ಕೆಲಿ ತರ್?" ನಿಮಾಣಿ ಆಶಾ ಹಿ ಟ್ರಂಪಾಚಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಬುಡ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಆವ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಖೊಲಿಯೆಚೊ ಆಧಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ತಶೆಂ. " ಡಾರ್ಲಿಂಗ್, ಹೆಂ ಏಕ್ ಸಪಣ್, ತುಜ್ಯಾ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾವಡ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯೆಂ. ಜನೆರ್ 21 ತಾರಿಕ್ ಯೆಂವ್ದಿ. ಟ್ರಂಪ್ ನವ್ಯಾ ಫಿರ್ಜೆಂತಿಕ್ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ದೀಂವ್ದಿ ವ ನಾ, ತಾಕಾ ತಾಚ್ಯೆಚ್ ಅಂಗ್-ರಕ್ಶಕ್ ಜಬರ್ದಸ್ತೆನ್ ಉಕ್ಲುನ್ ವರ‍್ನ್ ಹೆಲಿಕೊಪ್ಟರಾರ್ ಬಸಯ್ತೆಲೆ. ಹೆಂ ಖಂಡಿತ್. ತರ್ಕ್ ಸಮಾಪ್ತ್." ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

Read More »

ಚೀನಿ ಘುಟ್ಮಳ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚಿ ಫಿತೂಳ್

"ತುಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆಂ, ಮೋದಿ ನೆಹ್ರು ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಚೀನಿ-ಮೋಗಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ನೆಹ್ರು ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಾಗ್ಲಾ?" ಕುತೂಹಲಿಕ್ ಸವಾಲ್ ಹೆಂ. "ತುಜೆಂ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಹಾಂಗಸರ್ ನಾಕಾ." ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ, "ಷಿ ನ್ ಮೋದಿಕ್ ಪಾಟಿರ್ ಸುರಿ ಮಾರ್ಲಿ ನೈಂವೆ? ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ, ಮುಕೆಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡ್ನ್? ರಾಜ್‍ನೀತಿಂತ್ ದೇಶಿ ಹಿತಾಸಕ್ತ್ಯೊ ಪಳೆತಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆನಿಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಆರಾಂಟುನ್ ಧರ್ಲೆಂ ತೆಂ ನಹಿಂ. ತಸಲಿ ಸಳ್ಗಿ ಕೇವಲ್ ಲೊಕಾಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಕ್ತಾಂಕ್, ಮಾಂಕೊಡ್ ಕರುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ." "ಮಾಂಕೊಡ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ನೆಹ್ರುಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಚೀನಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಚೌ ಎನ್ ಲೈನ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಬಿಜೆಪಿವಾಲೆ. ತುಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?" ಮದಾಮೆಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚಿಂ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ತರ್‌ಯಿ, ಹಾಂವ್ ತಶೆಂ ಪಾತಿಯೆನಾಂ.

Read More »