Trending Now

Columns

ಆಮ್ಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ರಾಮ್ ಲಲ್ಲಾಚೊ ಪೊದೊರ್ನ್

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ಟಡಿ ರೂಮಾಕ್ ಆನಿ ಸಾಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಟಿವಿಕ್ ಫಕತ್ 12 ಫುಟ್ ಅಂತರ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಬಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಡೆಂ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಟಿವಿಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾತಾ ಪುಣ್ ಪಿಂತುರ್ ದಿಸಾನಾ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ತುರಂತ್ ಸಾಲಾಕ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಸೊಫಾರ್ ಮದಾಮೆಚ್ಯೆ ಕುಶಿನ್ಂಚ್ ಬಸ್ಲೊಂ. ಪುನ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜಿ "ಕೌಚ್ ಪೊಟೆಟೊ" ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲಿ. ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್, ಮರಾಟಿ ಸಿರಿಯಲಾಂ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ಪಳೆತಾ. ತವಳ್, ಹಾಂವೆಂ ದಾಕ್ಟೊ ಸೊಫಾ ಘೆಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಆತಾಂ, ಆಮ್ಗೆರ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ NDTV 24x7 ಚ್ಯಾನೆಲ್ ಮಾತ್ರ್, ಆಮಿ ದೊಗಾಂನಿ. ಹಾಂತು ಕಾಂಯ್‍ಚ್ ವಿವಾದ್ ನಾಂ. ಹ್ಯಾ ಏಕ್ ವಿಶಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಮ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತಶೆಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಫಕತ್ ಅರ್ಧೆಂ ವ್ಹರ್, ತೇಂಯ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಸಾಡೆ ಆಟ್ ವ್ಹರಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಆಸ್ತಾ. ಉರ್ಲೆಲಿಂ ಸಾಡೆ ಇಕ್ರಾ ವ್ಹರಾಂ ಕೌಚ್ ಪೊಟೆಟೊಚಿಂ. ಆಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನಿನ್ಂಚ್ ಆಪವ್ನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಒರ್ಡರ್ ದಿಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ತುಮಿಂಚ್ ಚಿಂತಾ ವಿಷಯ್ ಕಿತ್ಲೊ ಗಂಭಿರ್ ಮ್ಹಣ್.

Read More »

ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚೆಂ ಆವ್ರ್

ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ವಿವಿಧ್ ರಿತಿಂನಿ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ತಾತ್. ಲಾನಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಮೊವಾಳಾಯ್, ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂಕ್ ಮಾನ್, ಗೌರವ್ ಆನಿ ಕುಮ್ಕೆಚೊ ಹಾತ್, ತೊಂಡ್ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಜಾತಿ ಥಂಯ್ ದಯಳಾಯ್, ಪಯ್ಣಾರ್ ಆಸ್ತನಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ವಾಹನಾಂನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್, ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂಕ್ ಪಯ್ಲಿ ಬಸ್ಕಾ ದಿಂವ್ಚಿ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ಉಕಲ್ನ್ ದಾಕಯ್ತಾ. ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಮೊವಾಳ್ ವ ಧಾರುಣ್ ತೆಂ ತಾಚಾ ಕರ್ನ್ಯಾಂನಿ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಭಿತರ್ ಸುಕುನ್ ಕರ್ಪಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಕೊ ಸಯ್ಲಾಪ್ ಮಾತ್ರ್ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹಾಳ್ಚೊ. ನೀಜ್ ಮೋಗ್ ಮಯ್ಪಾಸ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹಾಳನಾ. ನಿತಳ್ ಉದ್ಕಾ ಝರ್ ಥಂಯ್ ನಾ, ಕದ್ವಳ್ ಉದಕ್ ಭಿತರ್ ಭರ‍್ಲಾಂ ತೆಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಆವ್ರಾ ರುಪಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹಾಳುನ್ ಯೆತಾ. ಭಿತರ್ ಸಮಾ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಥಾವ್ನ್ ಫಟಿಂಚೆಂ, ಗಾಳಿ, ಸೊವೆ, ಶಿರಾಪ್ ಆನಿ ಝಗ್ಡ್ಯಾಚೆಂ ಕದ್ವಳ್ ಉದಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಭಂವ್ತಣಿ ಆಸ್ಚಾಂಕ್ ಆವ್ರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ! ತ್ಯಾ ಆವ್ರಾಂತ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ನೆಣ್ತಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಬುಡುನ್ ವೆತಾತ್.

Read More »

ರಫಿ ಯುಗಾಂತ್ಯ್ : ಮರ‍್ಣಾ ದಿಸಾ

ಆಮ್ಚೆಂ ಫ್ಲಾಯ್ಟ್ ಸಕಾಳಿಂ ನೋವ್ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಸುಟ್ಲೆಂ ಆನಿ ರಾತಿಂ ಇಕ್ರಾ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಮುಂಬಯ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯೆ ಲಾಂಬಾಯೆಚಿಂ ವೊರಾಂ ಆಮಿ ಬೊವ್ ಕಷ್ಟಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲಿಂ. ತೆಂ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಪರಿಂ ನಾತ್ಲೆಂ. ಅಗೊಸ್ತ್ ದೋನ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ, ಜಹೀರ್ ಮಾಮು ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂ ತಶೆಂ ಈಷ್ಟ್‌ಮಂತ್ರಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಪೊವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಏರ್‌ಪೊರ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಆಮಿ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾ ರಾತಿಚೆಂ ಏಕ್ ವೋರ್. ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಟಾರ್ಪಲಿನ್ ಶಿಟಿಚೊ ಮಾಟೊವ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ತಿತ್ಲಿ ರಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಘರಾಚ್ಯೆ ಗೆಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಲೊಕಾಚಿ ಖೆಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆಮಿ ಗೆಟಿ ಭಿತರ್ ರಿಗಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ವಾಟ್ ಸೊಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಗಾಡಿಯೆಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೊಚ್ ಖಾಲಿದಾಚೊ ಮಾಮ್, ಮಿವ್ಣೊ, ಧಾಕ್ಟೊ ಭಾವ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡಿಂ ಸಯ್ರಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಆಮಿ ಕಾರಾಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ರುದಾನ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಆಯ್ಕತಾಲೆಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಅಮ್ಮಾ ವ್ಹಡ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಆಮಿ ತಿಕಾ ಭುಜೊಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಘರ್ಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂ ಭರ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಅಮ್ಮಾ ಲಾಗಿಂ ವಚುನ್ ಸಯೀದ್, ಖಾಲಿದ್ ಆನಿ ಹಮೀದಾನ್ ತಿಕಾ ವೆಂಗ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಹೀದಾನ್ ತಿಕಾ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ‍್ಲೆಂ. ಸಕ್ಡಾಂ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಥಾವ್ನ್ ಉತ್ರಾಂ ಸುಟನಾತ್ಲಿಂ.

Read More »

ಮುಂಬಯ್ ಆನಿ ಹಿಜ್ರೆ

ಮುಂಬಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಚಡ್ತಾವ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಹಿಜ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ತಾತ್. ಬಾಯ್ಲಾಂಚ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್ಣಾಚೆರ್ ತಶೆಂಚ್ ಎಕಾರಿತಿಚ್ಯಾ ವಿದ್ರೂಪ್ ಮೇಕಪಾಂತ್ ನೆಟ್‌ಲ್ಲೆ ದಾದ್ಲೆ, ಜ್ಯೊರಾನ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟುನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂನಿ ಉಲಯ್ತಾತ್, ಮಾಗ್ತಾತ್, ನಾಚ್ತಾತ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಲ್ಹಾ-ಲ್ಹಾನ್ ಪಂಗಡಾಂನಿ ಭಂವೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಚಡ್ ಕರುನ್ ಲೋಕ್ ಹಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆಶೆತಾ ದೆಕುನ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಹಿಜ್ರೆ ಲಾಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಭಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಜೊಡ್ತಾತ್. ಚಡ್ತಾವ್ ಲೋಕ್ ಅಪ್ಣಾಂಕ್ ಕಾಂಠಾಳ್ತಾ ಆನಿ ಹಾಕಾಚ್ ಭಂಡ್ವಾಳ್ ಕರುನ್ ಹಿಜ್ರೆ ಅಪ್ಲೊ ದೀಸ್ಪಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡ್ತಾತ್. ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೇಯ್ನಿಚೆರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾನಾ ದೋಗ್-ತೇಗ್ ವ ಚಡ್ ಹಿಜ್ರೆ ರಯ್ಲಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ತಾತ್. ಹಿಜ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವಗೊಚ್ ಬಸ್ತಾತ್ ತರ್, ಕಾವ್ಜೆಲ್ಲೆ ವಾ ನವೆ ಹಿಜ್ರ್ಯಾಂಚೊ ಶಿರಾಪ್ ಮಾಗುನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿರಾಂತೆನ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಯ್ಶೆ ದಿತಾತ್. ಹೆರಾಂಕ್ ದಿಸ್ಚಿ ಭಿರಾಂತ್‌ಚ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಬಂಡ್ವಾಳ್ ಕರುನ್ ಕೊಣ್‌ಯೀ ಹಿಜ್ರ್ಯಾಂಚೆರ್ ಹಾತ್ ಉಭಾರುಂಕ್ ವಚಾನಾ, ಗೆಲೊ ತರ್ ಬಾಕಿಚೆ ಸರ್ವ್ ಹಿಜ್ರೆ ಮೆಳುನ್ ತಾಕಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ತಾತ್, ಗಾಳಿ-ಶಿರಾಪ್ ಯೆಟ್ತಾತ್ ಆನಿ ಲೋಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹಿಜ್ರ್ಯಾಂಚೊ ಶಿರಾಪ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಾತ್ಯೆತಾ.

Read More »

ಬರೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮೆಳ್ತಾ

ಹಾಂವ್ ಚಿಂತುನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತನಾ ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಉಭುನ್ ಗೆಲೊ ತಾಚಿಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರ್ವಾ ನಾತ್ಲಿ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ದೆಂವುಂಕ್ ಆಯ್ತಿ ಜಾಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿಕ್‌ಯ್ ಏಕ್ ವರಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್, ಬೆಗಾಂ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಸಾಂಭಾಳ್ನ್ ತಿ ಸಿಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳಿ ಜಾಲಿ. ಮ್ಹಜಿ ವಿಂಡೊ ಸೀಟ್ ಪರತ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ಚ್ ಮೆಳ್ಳಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಬಸುಂಕ್ ವೆತನಾ, ಸಿಟಿರ್ ಏಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಪಾಪ್ ಬಾವ್ಡಿ ದೆಂವ್ಚಾ ಅಮ್ಸರಾಂತ್ ಆನಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಭಾಳ್ಚಾಂತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವಿಸರ‍್ಲಿ ಜಾಯ್ಜೆ. ಹಾಂವೆಂ ತಕ್ಷಣ್ ತೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವಿಂಚುನ್ ಹೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ತುಜೆಂ? ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ‍್ತಾನಾ ತಿಚಾ ಮುಖಮಳಾರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ಮ್ಹಜಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಪ್ಲೊ ನಾ. ಥೆಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮ್ಹಜಾಚ್ಚ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಏಕ್ ಘಡಿಭರ್ ತಿ ಪಳೆಲಾಗ್ಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ತಿಚಾ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ. ದೆವಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಳ್ಜಾಥಾವ್ನ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿಲಿಂ ಬರೆಂ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರತ್ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್. ರಯ್ಲ್ ಧಾಂವ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ಪರತ್ ಭೋವ್ ಪಯ್ಸ್ ಉಭ್ ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೊ ಸ್ವಾಸ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ಣೆಚೊ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಭ್ತಾಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸ್ವಾಸಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಬರೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೇವ್‌ಚ್ಚ್ ಬರೆಂ ಕರ‍್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭರ್ವಸ್ಯಾಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಮಿಸ್ಳುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ.

Read More »

ಬಾಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ‘ಡ್ಯಾಡಿ’ಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್

ಆಜ್ಯಾ-ಆಜಿಯೆ ಸಂಗಿಂ ವಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಚಲಿ (ಪೂಜಾ ಭಟ್) ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಿಂವ್ಡ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ (ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್) ಭೆಟ್ತಾ. ನಿಷ್ಠುರ್ ಕಾಲೆತಿಚ್ಯಾ ಆಜ್ಯಾನ್ ಆಡಾಯ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್‌ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆತುರಾಯ್ ಆಸ್ತಾ, ಆನಿ ತಾಕಾ ಅಮಾಲ್ ಪಿಡೆಥಾವ್ನ್ ಸುಟಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಆಸ್ತಾ. ಬಾಪಯ್-ಧುವೆಚೆಂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ಪಯ್ಣ್‌ಚ್ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್. ಅಶೆಂ ಎಕಾ ಅಮಾಲ್ಯಾನ್ ಫುಡ್ ಕರ‍್ಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಆನಿ ವ್ಯಸನಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಲ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಸುಟೊಂವ್ಕ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಝುಜಾಚ್ಯಾ ಚಿತ್ರಣಾಸವೆಂ...

Read More »

ಝುಜ್ ಆನಿ ಶಾಂತಿ

"ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೋಡಿಕ್ 56 ಇಂಚ್ಯಾಚೆಂ ಹರ್ದೆಂ ಆಸಾ. ಕೆದಾಳಾ ಆನಿ ಖಂಯ್ಸರ್ ತೆಂ ದಾಕಯ್ಜೆ ತೆಂ ತಾಕಾ ಯೆತಾ. ಝುಜ಼್ ಮಾಂಡಿನಾಸ್ತಾಂ, ಹೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬೂದ್ ಶಿಕ್ಚೆ ನಹಿಂ. ಶಾಂತಿ, ಓಮ್ ಶಾಂತಿ, ಮ್ಹೊಣ್ ಮೊಂತ್ರಾಂ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಜ಼ಾಯ್ನಾ: ತುಜೊ ಮನ್‌ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಪಿರದಾನಿ ಜ಼ಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್, ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಸೊನಿಯಾ? ಮ್ಹೊಣ್ ರುದಾನ್ ಕರ್ನ್, ತಿಚ್ಯಾ ಪಾಲ್ವಾಂತ್ ರಿಗೊನ್ ಬೊಸ್ತೊ. "ಆಮಿ ಹೆಂ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ವಿಸ್ರೊಂಚೆಂನಾಂವ್. ವೇಳ್ ಆನಿ ಘಡಿ ವಿಂಚುನ್, ಆಮಿ ಮಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್" ಅಶೆಂ ಸ್ಟೆಟ್‌ಮೆಂಟ್ ದಿತೊ. ಬಸ್, ಗರಜ್‌ಚೊ ವಾಗ್, ಮಾರಿನಾಂ ಖೈಂ, ತಶೆಂ. ತುಜ್ಯಾ ಸಿಂಗಾಚಿ, ಸೊನಿಯಾಚಿ ಆನಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಚಿ ಗಜ಼ಾಲ್. ಭೆಶ್ಟೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ! ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾಂ. 2008 ನವೆಂಬರ್ 26 ಬೊಂಬಯ್ ಎಟ್ಟೆಕ್ ಜ಼ಾವ್ನ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಿಂಗಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ"?

Read More »

ದುಕಾಂತ್ ಲಿಪ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸುಕ್

ಮನಿಸ್ ಜಲ್ಮತಾನಾಂಚ್ ರಡುನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಮೆಟ್ ದವರ‍್ತಾ. ಹಾಸುನ್ ಯೇನಾ. ಸುಕಾಕ್ ವೆಂಗುನ್ ಸಂಸಾರ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕರಿನಾ. ಬದ್ಲಾಕ್ ದೂಕ್ ಭೊಗುನ್ ಜಿಣಿ ಆರಂಭ್ ಕರ‍್ತಾ. ಅಸಹಾಯಕ್, ಕಿತೆಂಚ್ ನೆಣಾಸುನ್, ಕೊಣಾಚಾ ಹಾತಿಂ ಆಸಾಂ ಮಳ್ಳೆಂಯ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಪ್ರಿತುಮೆರ್ ಪಾಯ್ ದವರ‍್ತಾ. ಸಗ್ಳೊಚ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತಾ. ಪುಣ್ ಬಾಳ್ಶೆಂ ರಡ್ತಾನಾ ತಾಚಾ ದುಕಿ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣ್ ಪುಣಿ ಚಿಂತಾತ್? ತಾಚಾ ಜಲ್ಮಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ತಾಚಿಂ ಜನ್ಮ್ ದಾತಾರಾಂಚ್ ತಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮತಿಂತ್ ಆಟಯ್ನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಭುರ್ಗೆಂ ರಡ್ತಾನಾ ಆವಯ್ ಆಪ್ಲೆಂ ದೂಕ್ ವಿಸರ‍್ತಾ, ಬಾಪಯ್ ಆಪುಣ್ ಬಾಪಯ್ ಜಾಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾ. ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಖುಶಿ ಪಾವ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಆಸಹಾಯಕ್ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಚಿ ದೂಕ್ ಕೊಣ್ಂಚ್ ಮತಿಕ್ ವರಿನಾಂತ್. ಹೆಂಚ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಘಡ್ಚೆಂ. ಜಲ್ಮಾ ಭಂವಾರಿಂ ಘಡ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಸುರ‍್ವಾತ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ. ದೂಕ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರೀ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲಿ ದೂಕ್ ಕೊಣಾಕ್‌‌ಚ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಚಿ. ತಿಚ್ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಕಾರ್ ಚಡ್ ಭಯಾನಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್.

Read More »

ಆಮಾಲ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್

'ತಕ್ಲಿ ಪಾಡ್ ಜ಼ಾಲ್ಯಾಗಿ ತುಕಾ?' ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ವಲ್ಲಿನ್. 'ತಮಾಶೆ ಕರ್ನ್ ಆಸಾಯ್ಗಿ? ಕೊಣಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಿತ್?' 'ಕೊಣಿ ಕಿತೇಂಯಿ ಮ್ಹಣೊಂದಿತ್' ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ. 'ಜ಼ಾಣಾಂಯ್‌ಗಿ ವಲ್ಲಿ ತುಂ? ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಡೊನೇಷನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ವ್ಹಡ್ಲೆ ಮಾಂಡೆ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ಪಿಯೆತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಕೊಣೀ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಣಾನಾಂತ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಣ್ಯಾನದ್ರೆನ್ ದೆಕ್ತಾತ್? ಆಮಿ ಕರ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಕೊಣಿ ಕರ್ತಾತ್ ಗಿ? ಆಮ್ಚೆ ವರ್ವಿಂ ಕಿತ್ಲೆ ಬಾರಾಂ ಆನಿ ಗಡಂಗಾಗಾರ್ ದೀಸ್ ಕಾಡಿನಾಂತ್? ಕಿತ್ಲೆ ದಾಕ್ತೆರ್ ಪಯ್ಶೆ ಕರಿನಾಂತ್? ಕಿತ್ಲೆ ಡ್ರಾಯ್ವರ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಏಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕರಿನಾಂತ್? ಆನಿ ತಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಕಿತ್ಲೆ ಪೊಲಿಸ್ ಪಯ್ಶೆ ಕರಿನಾಂತ್? ಕಿತ್ಲೆ ಗ್ಯಾರೆಜಿಗಾರ್ ಗಾಡಿ ರಿಪೇರಿ ಕರುನ್ ಪೋಟ್ ಭರಿನಾಂತ್? ಆಮಿ ಸೊರೊ ಪಿಯೆನಾಂವ್ ತರ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಕಂಟ್ರೋಲಾರ್ ಆಸ್ತಿಂಗಿ?

Read More »
Don\'t COPY....Please Share !