Columns

ವಾತಿಕಾನ್ V/S ವಿಗಾನೊ – ಪವಿತ್‌ಸಭೆಂತ್ ಪಂಥಾಹ್ವನ್

ಆರ್ಚ್‌ಬಿಸ್ಪ್ ವಿಗಾನೊ ಸಾಂಗ್ತಾ ಏಕ್‍ಚ್, "ಆಮಿ ಪ್ರಥಮ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ನೀಜ್ ಪ್ರಗತೆ ಕುಶಿನ್, ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಚೂಕಿ, ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಪಡ್ಣ್ಯೊ, ನಾಕರ‍್ನ್ಯೊ, ಆಮ್ಚೆ ಸಮಸ್ಯಾ ಸೊಧುಂಕ್ ಆಮಿ ಕರಿನಾಸ್ಲಿಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂಕ್ ಫಾವೊತ್ಯೊ ಜಾಪಿ. ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆಚ್ಯಾ ಮಧ್ಗಾತ್‌ಚ್ ಲಿಪೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ಆಮಿ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಪಾಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹೆರ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್, ತಾಣಿಂ ಖಡ್ಡಾಯಾನ್ ಹೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್: ತೆನ್ನಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಸ್ಪಿರಿತಾಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾತಿತ್" ಆರ್ಚ್‌ಬಿಸ್ಪ್ ವಿಗಾನೊ ಆಪ್ಲೆಂ ಗಿನ್ಯಾನ್  ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಖಂಚವ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾ "ವಾತಿಕನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನವಿ ದೊತೊರ್ನ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ತೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ವಾಂಟ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಪಾಸ್ತೊರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಜಾವ್ನ್. ಹಿ ವಿಂಚಂವ್ಣ್ ಪಾಪಾ ಜಾನ್ ತೆವಿಸಾವ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ತೊರಲ್ ನೀತಿವಾದಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಚೂಕ್"

Read More »

ಭಾರತ್ ಚೀನಾ ಟಾಂಯ್-ಟುಂಯ್!

ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್  ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಮುಖೆಲಿ ಶಿವಾಯ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಮನಿಸ್ ನಯ್. ಆಮ್ಚೆ 20 ಜಣ್ ಸೊಜೆರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ ತರೀ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೀ 'ಗಡಿರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಗಡ್ಬಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ಕೋಣ್ಂಚ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸೊಜೆರ್ ಮರೊಂಕ್ ನಾ' ಮ್ಹಣ್! ಹೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಫಟಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ? ಖಬರ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಸಂಸಾರಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ತಾನಾ ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಅರ್ಥ್ ಆಸಾ? ಜರ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ದೇವಾಧೀನ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್, ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಸುವಾತೆರ್ ಚಿನ್ಕಾರ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಗಡಿ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತೆಚ್ ನಾಂತ್. ರಿಗ್ಲೆ ತರೀ ತಕ್ಷಣ್ ತೊ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕರ್ತೊ ಆಸ್ಲೊ ಆನಿ ಭಾರತಾಚೊ ಬಾವ್ಟೊ ವಯ್ರ್ ಉಭಯ್ತೊ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಮ್ಚೆಂ ಭಾರತೀಯಾಂಚೆಂ ನಶೀಬ್ ಮ್ಹಣಜೆ. ಹೆಣೆಂ ಕೊರೋನಾ ಆನಿ ತೆಣೆಂ ಆಮ್ಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಖರೊ ನಾ!

Read More »

ಮೈಸೂರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಕೀ ಪಾವ್ಲಿಗೀ ಕೇರಳ ದಿಯೆಸೆಜಿಂಚಿ ಪಿಡಾ ?

ಮೈಸೂರ್ಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಕೆ. ಎ. ವಿಲಿಯಮ್ ಆತಾಂ ಆರೋಪಾಂಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲಾ. ಬೊಂಬಯ್ ಹೈ ಕೋಡ್ತಿಚೊ ಆದ್ಲೊ ನಿತಿದಾರ್ ಮೈಕಲ್ ಎಫ್. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಕೆ. ಎ. ವಿಲಿಯಮ್ಸಾಕ್ ಮೈಸೂರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಏಕ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಆಕಾಂತಾಚೆಂ ರಾಜ್ವಟ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಆರ್ಚ್‍ಬಿಸ್ಪ್ ಡಾ| ಪೀಟರ್ ಮಚಾದೊಕ್ ತಾಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಚೊ ಘುಟ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿ ಗುಪಿತ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ಖುನ್ ಧರುನ್ ಹೆರ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಮಾಂಡುನ್ ನಿಯಮಾನುಸಾರ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಮೇ 29 ವೆರ್ ಏಕ್ ನೋಟೀಸ್ ಧಾಡ್ಲಾಂ. ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಬಿಸ್ಪಾಂಚ್ಯಾ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಓಸ್ವಲ್ಡ್ ಗ್ರಾಸಿಯಸ್ ತಾಕಾಯ್ ನೋಟಿಸಾಚಿ ಪ್ರತಿ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾ. 'ಚೊವ್ಗಾಂ ಯಾಜಕಾಂಚೆಂ ಮರಣ್, ಮೈಸೂರ್ಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಮೈಸೂರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್, ಏಕ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಅಕಾಂತಾಚೆಂ ರಾಜ್ವಟ್ ಸಡಿಳ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ' ಮ್ಹಳಾಂ ಹ್ಯಾ ನೋಟೀಸಾಂತ್. 'ತಾಣೆಂ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾತ್ ಭೂಗತ್ ಮಾಫಿಯಾ ಆನಿ ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ 23 % ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಗರ್ಜ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಏಕಾ ವರ್ಸಾ ಪಾಸೂನ್, ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಹುದ್ದೊ ಸೊಡ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ವಿಚಾರ್ಲಾಂ, ಪುಣ್ ತೊ ಉಪೇಕ್ಷಾಪೂರ್ಣ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಆತಂಕಿತ್ ಕರ್ತಾ' ಮ್ಹಣ್ ನೋಟೀಸಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಹೆ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಭೊಗ್ತಾ - ಜೆಜು, ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾಯ್ ತುಂ? ಯೇ ಪಳೆಯಾಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ!

Read More »

ಲೊಕ್‍ಡಾವ್ನ್ ಥಾವ್ನ್ ಲೊಕಪ್ ಪರ್ಯಾಂತ್

"ಕಾಂಯ್ ಬರೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಟ್ರಂಪ್ ತಾಚಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಆಪ್ಣಾಚಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಕಾಂಯ್ ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಲೊ, ತಾಕಾ ರಾಜ್ಯಾಂಚೆ ಗವರ್ನರ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಇಂಡಿಯಾಂತ್ ಮೋದಿ. ಬರೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ. ವಾಯ್ಟ್ ಪುರಾ ರಾಜ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಯ್‌ಮಂತ್ರಿಂಚೆಂ. ಮೋದಿನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ? ರಾತಿಂ ನೋವ್ ವ್ಹರಾರ್ ನೋವ್ ಮಿನುಟಾಂಕ್ ವೀಜ್ ಲಾಯ್ಟ್ ಪಾಲ್ವವ್ನ್ ಮೆಣಾಚಿಂ ಕೆಂಡ್ಲಾಂ, ತೆಲಾಚ್ಯೊ ಪೊಂಣ್ತ್ಯೊ ಪೆಟಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯೆಂ, ಬಾಲ್ಕನಿರ್ ವ ಜಾಲಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಯ್ದಾನಾಂ, ಗೊಬ್ಳೆ, ಬೊಶಿಯೊ ಬಡವ್ನ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ಚೊ ಆನಿ ‘ಗೋ ಕೊರೊನಾ ಗೋ’ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯೆಂ -  ಹೆಂ ಏಕಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಕ್ ಸಜ್ಲೆಲೆಂ‍ಗೀ? ಅಸಲೊ ಮುಖೆಲಿ decisive ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ತುಂ? ದಿಸಾಕ್ ವೀಸ್ ವ್ಹರಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾವ್ಳೆರಾ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಏಕ್ಸುರೊ ತೊ ಬಸ್ತಾ. ತಾಂತು ಸೊಳಾ ವ್ಹರಾಂ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ – ಸಂಪರ್ಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆಸ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಕರ್ನ್ ನೀದ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಜಾಳಿ-ಜಾಗ್ಯಾಂಚ್ಯೆಂ addiction ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಸಂತುಲನ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆನಾಂಗೀ ಮನಿಸ್? ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ 65 ವ್ಹರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲೊ ಎಕ್ಸುರೊ ದಾದ್ಲೊ?”

Read More »

ಆಬಾಕ್ ಮೆಂದು ನಾ

ತಿಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್‌ಯಿ ಕಾವ್ಜೆಣ್ ಆಸಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಪುಣ್ ತಿ ತ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ವಚುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಸೊಪ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವ್ಲಿ ನಾ. ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ಕಾಂಯ್ ಎಕ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಯ್ಜೆ. ತಿಚೆ ದೊಳೆ ತ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾನ್ ಕಸಲೆಕ್ ಶಿಕಪ್ ಸಭಾವಿಕ್‌ಪಣಿ ಶಿಕಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉದ್ದೇಶ್ ತಿಚೊ. ಹೆಂ ಭುರ‍್ಗೆಂ ಭೇಫಿಕ್ರೇನ್ ಚಲೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ ಆನಿ ಹರ್‌ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಝಗ್ಲಾಣೆ ಫಾಳ್ತಾನಾ ಆಗಸಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮ್ರುಕೊ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ತಾಲೆಂ. ಆಕ್ರೇಕ್ ತರಿ ತೆಂ ಭುರ‍್ಗೆಂ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ಆವಯ್ನ್ ತಾಕಾ ಪಟ್ಲುನ್ ಧರುನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ : 'ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾ, ಹರ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಫಾಳ್ತಾನಾ ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಗಸಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮ್ರುಕೊ ಹಾಸೊ ದಿತಾಲೆಂಯ್?'  'ಮಾಮ್ಮಿ...' ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ತ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾನ್ 'ಹರ್‌ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೆಂ ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಫಾಳ್ಟಾನಾ ಫ್ಲಾಶ್ ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾರುನ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಜಿ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ಟಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಾತಾಲಿಂ!' ತಿಣೆಂ ತ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ನಕಾರ‍್ಲೆಂ ನಾ. ತವಳ್ ಆವಯ್ನ್ ತ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಕ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. 'ಡಾರ‍್ಲಿಂಗ್, ತುಕಾ ಭೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ನಾ?'  'ನಾ, ಮಾಮ್ಮಿ' ತ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ 'ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಕೋಣ್ ತರಿ ಭಿಯೆತಾ ಮಾಮ್ಮಿ?'

Read More »

ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಜಾತಿ ಆನಿ ಕಾತಿ ವಾದ್

ಆಜ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಕುಕೃತ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಂವ್ನ್ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೋರ್ಜ್ ಫ್ಲೋಯ್ಡಾಕ್ ಏಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ ಕೆಲಾ!  ವ್ಹಯ್ ಜೋರ್ಜ್ ಅನ್ಯಾಯಾನ್ ಮರ್ಣಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲೊ ವ್ಹಯ್.  ಪುಣ್ ತಾಚೆಂ ಪಾಟಿಂಥಳ್ ಕಸ್ಲೆಂ? 1998 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಕಾ ಹಾತಿಂ ಗನ್ ದಾಖಂವ್ನ್ ಚೊರ್ಪಾಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಧಾ ಮಹಿನೆ ಜೈಲಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ; 2002 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೊಕೇಯ್ನ್ ತಾಚ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ 8 ಮಹಿನೆ ಜೈಲಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ; 2004 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪರತ್ ಕೊಕೇಯ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ 10 ಮಹಿನೆ ಜೈಲಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ; 2005 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಿಸ್ರ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿ ಕೊಕೇಯ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ 10 ಮಹಿನೆ ಜೈಲಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ; 2007 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಏಕಾ ಗುರ್ವಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಗನ್ ದಾಖಂವ್ನ್ ಲೂಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ 5 ವರ್ಸಾಂ ಜೈಲಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ...ತಾಕಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ತಾಣೆಂ ಬರೆಂಚ್ ಮೆಥ್ (ಮಾಧಕ್ ವಕಾತ್) ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ; ತ್ಯೆ ಸ್ಥಿತೆರ್ ತಾಣೆಂ ಕಾರ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೊ ಜೀವ್‍ಚ್ ಕಾಡ್ಟೊ ಕೊಣ್ಣಾ.

Read More »

ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಕಾಲೊರ್ ವೈರಸ್

ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ ಆತಾಂ ದೋನ್ ವೈರಸ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್ - ಕೋವಿಡ್ 19 ಆನಿ ಜೋರ್ಜ್ ಫ್ಲೋಯ್ಡ್ 20. ದುಸ್ರೊ ವೈರಸ್ - ರಾಗಾಚೊ, ಹಠಾಚೊ, ಅಶಿಕ್ಪ್ಯಾಂಚೊ, ಅಕ್ಕಲ್ ನಾಸ್ಚ್ಯಾಂಚೊ, ಜಾತಿ ವಿರೋಧಿಂಚೊ ಆನಿ ಗೊರ‍್ಯಾ ಕಾಂಠಾಳ್ಯಾಚೊ. ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ಲಿಂ ನಗರಾಂ ನಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಆಮಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ ಆಮಿಂ ಕಿತ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿಹೀನ್‍ಗೀ ಮ್ಹಣ್! ಆಮ್ಚಿಂ ಕರ್ತುಂವಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮುಖ್ಯ ಜಾಂವ್ನ್ ರಷ್ಯಾ ಆನಿ ಚೀನಾ ವೊಮ್ತೆ ಉದಾರೆ ಪಡೊನ್ ಹಾಸಾಲಾಗ್ಲೆ. ಹಾಯ್ ಕಟಾ, ಹೊ ಕಾತಿವಾದ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಕೆನ್ನಾಂ ಆಖೇರ್ ಜಾಯ್ತ್?  ಅಸೆಂ ಘಡ್ಚೆಂ ಹೆಂಚ್ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿ ನಂಯ್, ಹ್ಯಾ ಆದಿಂಯ್ ಅಸೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ ಆನಿ ಗೊರ‍್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕಾಳ್ಯಾಂಚಿ ಗುಳೆ ಮಾರ್ನ್ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತಿ ಕಾತ್ ಪಳೆತಾನಾಂಚ್ ಸಭಾರ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಯೆತಾ, ತಾಣಿಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಕಾಂ ತೆಂ ವ್ಹಡ್ ದಿಸ್ತಾ ಆನಿ ತಸ್ಲೆಚ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಗೊರ‍್ಯಾಂನಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತೆ ಕಿತೆಂಚ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಸುಟೊನ್ ವೆತಾತ್!

Read More »

ದೆವಾಚೆಂ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್

ಸಂಸಾರಾರ್ ಕಿತ್ಲಿಶಿಂ ಖರ್ಗಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ ಆನಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಿಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಸದಾಂಕಾಳ್ ಆಸ್ಚಿಂ ತಿ ಧಾ ಖರ್ಗಾಂಚ್ ಮತಿಕ್ ಹಾಡ್ಯಾಂ : ತಿಂ ಖರ್ಗಾಂ ಉತ್ರೊನ್ ವಚುಂಕ್ ನಾಂತ್? ರಗ್ತಾಳಿ ಜಾಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಲ್ ನ್ಹಂಯ್ ಪರತ್ ಸಮತೋಲನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ನಾ? ದೆವಾನ್ಂಚ್ ಭಸ್ಮೊನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೊ ಸೊದೊಮ್/ಗೊಮ್ಹೊರ್ರಾ ದೇಶ್ ಪಾಟಿಂ ಸ್ಥಿಮಿತಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ನಾಂತ್? ಹಿರೊಶಿಮಾ ಆನಿ ನಾಗಸಾಕ್ ದೇಶ್ ಪರತ್ ತಾತಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿಮಿತಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ನಾಂತ್? ಹರ್‌ಎಕ್ ಘಡಿತ್ ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ ಭಿಗಡ್ತಾ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಪುಣ್ ನಯ್ಸರ್ಗಿಕ್ ರಿತಿರ್ ಪಾಟಿಂ ಸ್ಥಿಮಿತಾಕ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಬಾರ್ ದಾಕ್ಲೆ ದಿವ್ಯೆತ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ರಚನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾರ್ಡನರಾನ್  ಸಬಾರ್ built-in ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಹಾಂಕಾಂ ಹಾಂವ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ವೊಲಾಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹೆಂ 'ದೆವಾನ್ಂಚ್ ಕರ್ಚೆಂ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್.'

Read More »

ನಾಝಿಯಾಚೆ ಉಗ್ಡಾಸ್

'ಖುರ್ಬಾನಿ' ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಬೊನಿ ಎಮ್-ಚೆಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ‘ರಸ್ಪುಟಿನ್’ ತಸಲೆಂ ಪದ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಫಿರೋಝ್ ಖಾನಾಕ್ ಮನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಹಿಂದಿ ವರ್ಶನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ನಾಝಿಯಾನ್ ತೆಂ ಗಾಯ್ಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಒಪ್ಲೆಂನಾ. ಬಿಡ್ಡು (ಪದಾಚೊ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್) ಆನಿ ಫಿರೋಝ್ ಖಾನಾಕ್ ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ, ಒರಿಜಿನಲ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪದ್ ಆಪುಣ್ ಗಾಯ್ನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲೋಕ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಆಸಾ. “ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?” ಖಾನಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. “ಸರ್ ಯ್ಹೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಹೀ ಹೆ. ಎದೊಳ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚಿಂಚ್ ಪದಾಂ ರಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್.” ಪುಣ್ ಖಾನ್ ಒಪೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲೊ. “ಪಳೆ, ತುಮಿ ಸ್ಟೂಡಿಯೊಂತ್ ಆಸಾತ್, ಹಾಂವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ತೆಂ ತುವೆಂ ಆಯ್ಕಜೆ.” ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಬಿಡ್ಡು ಮದೆಂ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ ಖಾನಾನ್ ಒಪ್ಪಶೆಂ ಕೆಲೆಂ. ನಾಝಿಯಾಕ್ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತೆಂ ತಾಣೆ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಫಿರೋಝ್ ಖಾನಾಕ್ ನಾಕಾರುನ್ ಬರೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂ. ನಾ ತರ್ ‘ಆಪ್ ಜೈಸಾ ಕೋಯಿ’ ಜಲ್ಮನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

Read More »
Don\'t COPY....Please Share !