POEMS

ಲಾಂಬ್ ಖಾಡ್

ನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಖಾಡ್ ಆನಿ ಮಿಶಿಯಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಮಹತ್ವ್ ಆಸ್ಚೊ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಕಾಳಾಂಪಾಸುನ್ ಬುದಿಕ್ ಆನಿ ಖಾಡಾಕ್ ಏಕ್ ಅಲಿಖಿತ್ ಗಾಂಚ್ ಆಸ್ಚೊಯ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ದೆವಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಡಾವತ್ ಸರ್ವ್ ದರ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ದೆವಾಂಕ್ ಲಾಂಬ್ ಖಾಡ್ ಆಸಾ. ಪುರಾಣಾಂ/ಸುವಾರ್ತಾ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಋಷಿಂಕ್/ ಆಪೊಸ್ತಲಾಂಕೀ ಲಾಂಬ್ ಖಾಡ್ ಆಸ್ಚೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಗ್ಯಾನಿ ವಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಂಕ್, ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾಂಕೀ ಲಾಂಬ್ ಖಾಡ್ ಆಸ್ಚೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಪರ್ಜೆರಾಜಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಲಿಂಕನಾಕೀ ಲಾಂಬ್ ಖಾಡ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಖಾಡ್ ತಾಸ್ಚಿ ಸಾಹೆತ್ ನಾತ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ದೆವಾಂನಿ, ಋಷಿ - ಆಪೊಸ್ತಲಾಂನಿ, ವಿಗ್ಯಾನಿ, ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾಂನಿಂ, ತಾಸುಂಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಾಡ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಲೆಂ...

Read More »

ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್

ಆಜ್ ಬಾಪಯಾಂಚೊ ದೀಸ್. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ಸರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲಿ ಕವಯಿತ್ರಿ ಮೊನಿಕಾ ಮಥಾಯಸ್ ಹಿಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಅಸಲಿಂ ಸಬಾರ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಜಾಗಿಂ ಕರ್ತಾ. 'ಮಾಗ್ತಾಲಿಂ ಹಾಂವ್ ಸಂಪ್ಚೆ ನಾಕಾತ್ ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ರಜೆಚೆ ತೆ ಚಾಳೀಸ್ ದೀಸ್' ಮ್ಹಣ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಮಾಗ್ತಾತ್. ವೀಡಿಯೋಕಾಲ್, ಫೊನಾಂ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ದೋನ್-ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿಂ ಮುಕಮಳಾಂ ದೆಕ್ಚ್ಯಾ, ತಾಂಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯಾ, ತಾಂಚೆಂ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಹೆ ರಜೆಚೆ ದೀಸ್ ಅಶೆಚ್ ಉರೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಭೊಗ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಾಲೆಂ? ಪುಣ್ ಅಶೆಂ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಕಾ ತಶೆಂ ಮಾಗೊಂಕ್ ಸಾಧ್ ನಾ. ರಜಾಚ್ ಆಸ್ಲಿ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಆಸ್ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಭೊಗ್ತಾನಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಫುಡಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಬಸ್ತಾಲಿ. ದೆಕುನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಾಗೊಂಕ್‌ಯೀ ಸಾಧ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಿ ಹಿ ಪರಿಸ್ತಿತಿ ಬಾಪಾಯ್‌ವಿಶಿಂ ಪೂರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾ...

Read More »

ಮೀಟ ರುಚೇಕ ತಕ್ಕ

ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣಯ್ ಹಿಣೆಂ ಲಿಖ್ಲಲಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಮೀಟ್ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ರುಚಿಚಿ ಪ್ರತಿಮಾ ದಿತಾ. ಹಾಂತ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ರಾಂದ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಹೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಬಗಾರ್ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯೊ ರುಚಿ ಪಾರ್ಕುಂಚ್ಯಾಂತ್‌ಯೀ ಹೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮೆಚ್ವಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ದರ್ಶನ್ ತಿಕಾ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲಾಂ. ಘರಾಭಿತರ್ ರುಚಿಖಾತಿರ್ ಪುರ್ಪುರ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಖಾರ್ ಚಾಪ್ಪೆ, ತೀಕ್ ಪೂರಾಯ್ ತಾಂಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಭೊಖಾಂವ್ಚೆಪಾಟ್ಲಿ ಹಿಪೊಕ್ರಸಿ ಸಯ್ತ್ ತಿಕಾ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ತಿ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿಕ್ ಮೀಟ್‌ಚ್ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಾಂ ರಾಂದುನ್ ತುಮ್ಚ್ಯೆ ರುಚಿತೆಕೀದ್ ತುಮಿಚ್ ಮೀಟ್ ಘಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯೆ ರುಚಿಕ್ ತಾಂಕಾಂಚ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಕರ್ತಾ.

Read More »

ಅಪ್ಲೆಂಪಣ್ ಸಾಂಡುನ್

ಡೊ| ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲಿನೋ ಹಿಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ವಿಕುನ್ ವೆಚ್ಯಾ ವಾ ಬಾಜಾರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೋಲ್ ಚಡ್, ಮಾನ್ ಚಡ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಆಪ್ಲೆಂಪಣ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ದಿತಾ. ದುದಾಥಾವ್ನ್ ಪನೀರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಪನೀರಾಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಜಾಗೊ ಮೆಳೊಂಕ್ ಪುರೊ. ದೂದ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂಪಣ್ ಉರವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಭುಕೆಲಿ ಬಾಳಾಂಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಮಾನ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಮೋಲ್ ಮೆಳ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಬಸೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪನೀರಾವಯ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಠೀಣ್ ಶಿಣ್ ಆಸಾ. ಗಿರೇಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಕುಲೆರಾಚ್ಯಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಂಚಿ ಭಾಲಿ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ, ದಾಂತ್ ಕಿರ್ಲನಾತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಪುಣ್ ಆಪ್ಲೆಂಪಣ್ ಸಾಂಡಿನಾಸ್ತಾಂ ದೂದ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ತರ್ ಬರ‍್ಯಾನ್  ಆಸ್ತಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚುರ್ಚುರೆ ತ್ಯಾ ಪನೀರಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಭೊಗ್ತೆಲೆ...

Read More »

ಘುಗಿಚೊ ಬೊಂಗ್ಲೊ

ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಮಸ್ಯಾವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾ. ವಯ್ಲ್ಯಾಬಾರ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಎಕೆ ಘುಗಿವಿಶಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾ. ತಿ ಘುಗ್ ಎಕಾ ಘರಾಂತ್ ರಿಗೊನ್ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲವ್ನ್, ತಾಚೊ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಆಮ್ಚೆಮುಕಾರ್ ದವರ್ತಾ. ಸವ್ಕಾಸ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಜಲ್ಮಲ್ಲಿ ವೇಳ್ ಘಡಿ ಆನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಪಾಟ್ ಥಳ್ ಪಾರ್ಕಿತಾನಾ ಹಿ ಘುಗ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಅರ್ಥಾಂಚಿಂ ಪಾಕಾಂ ಲಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಮತಿಭತರ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ತಾ. ತೊ ಅರ್ಥ್ ಸೊಡಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಂವ್ ಕರಿನಾ. ತಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೊ ಮುಕೇಲ್ ತೀರ್ಲ್ ಆಖೇರಿಚ್ಯಾ ವೊಳಿಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಹೆಂ ಘರ್ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಫಕತ್ ಘುಗ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾರಣ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಮೊನೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಕವಿಯ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಗಜಾಲ್‌ಚ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ಯಶಸ್ವಿ. ಹ್ಯೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾ ಎಕಾ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಗಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಕರ್ತಾ.

Read More »

ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್ ?

ಆಪ್ಲಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಖಾತಿರ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯೆ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಕ್ ಕುರಾಡ್ ಮಾರ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮಾತ್ರ್ ಅನ್ನ್ಯಾಯಾಚಿ. ಚಡಾವತ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಪಣಾಚ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನ್‌ಪಣಾನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯೆ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಕ್ ಕುರಾಡ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾ, ತಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಆನಿ ಆಲ್ಕುಂಜ್ ಚಿಡ್ಕಾಯ್ಲಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ತಾಂಚೆಂ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಎಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಉರಂವ್ಚಿ ಆನಿ ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ದಾಕಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ವ್ಹಡ್ ಸವಾಲಾಚಿ. ಹಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆತಸಲಿಯ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ವೊಗೊ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣೀ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ದೀನಾ ಬಗಾರ್ ಆಮ್ಚಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಥಿರ್ ಕರಿಜೆ ತರ್ ಆಮಿಂಚ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. 'ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾಚ್ಯಾ ನಿಯಾಳಾಥಾವ್ನ್ 'ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಶಿಂಚ್' ಮ್ಹಣ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಪಾಚಾರ್ಚೊ ಹಂತ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಯೇಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆವ್ಯಾಂ.

Read More »

ಕೊರೊನಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಏಕಚ್ಚ್ ನ್ಹಯ್

ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಅಸಲ್ಯಾ 'ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಕೊರೊನಾ'ಚೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕ್ತಾ. ಮನ್ಶಾಭಿತರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ವೈರಸಾಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯೆ ಪಿಡೆಕ್‌ಯೀ ಸೊಡಿನಾಂತ್, ತಾಂಕಾಂಯ್ ಆಪ್ಣಾಬರಿಚ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಆನಿ ಕೊರೊನಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಪಿಡೆವಿಶಿಂ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಫಕತ್ ಕೊರೊನಾಚಿಂ ವ್ಯಾಕ್ಸೀನಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸುಟ್ಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕನಾಂತ್ ಬಗಾರ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ದುಬ್ಳೊ ಬೇಧ್ ಭಾವ್, ಅಧಿಕಾರಾಚೊ ಹಂಕಾರ್ ಆನಿ ಫಿತಿಸ್ಪಣಾಂ ಹ್ಯೆ ಪಿಡೆಂಕ್‌ಯೀ ವ್ಯಾಕ್ಸೀನ್ ಸೊಧಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಮಾಜ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಲಿಪ್ತೊ ಅರ್ಥ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಸಾ. ಆತಾಂ, ಸುಣ್ಯಾನ್ ತಣಾಚ್ಯೊ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ಖಾವ್ನ್ ಪೊಟಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಲೆಬರಿ, ಭಿಗ್ಡಲ್ಲಿ ಸಮಾಜೆಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಪರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ವೀಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.

Read More »

ತುವೆಂಚ್ ದಿಲ್ಲೊ ಶೆಲೊ

ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಚಾರ್ ಸುತಾಂ ವಾ ನಾರ್ ವೊಳಾವ್ನ್ ಆಂಗಾಕ್ ಬಾಂದ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ‘ವಸ್ತುರಾ’ಕ್ ಕಸಲೊಚ್ ‘ಚಿಕೊಲ್’ ನಾತ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಸುತಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಳಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಫಕತ್ ಹಿಂವಾಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಪ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ವ್ಹರ್ಚೆತಸಲಿ. ಆಜ್ ಆಮಿ ವ್ಹಡ್ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಬರಿ ‘ಮಾನ್ ಧಾಂಪುಂಕ್’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ್ ನಾತ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಮನಿಸ್ ‘ನಾಗರಿಕ್’ ಜಾತಾನಾ ದೇವ್ ಧರ್ಮಾಚಿಂ ಕಲ್ಪನಾಂ ಉದೆತಾನಾ, ಯೆಜ್ಮಾನ್‌ಪಣ್ ರಾಜ್ ಕರ್ತಾನಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಸುತಾಂಕ್ ಎಕೆಕ್‍ಚ್ ರಂಗಾಚೊ ಚಿಕೊಲ್, ಮೆಳ್ಳೊ. ಮಾನ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹ್ಯಾ ಸುತಾಂಕ್ ಉಮ್ಕಳಾಯಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲಿ ಕಶೀಯ್ ಜಾಲಿಮೂ, ಆಜ್ ಹಿಚ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಧರ್ಮ್, ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಗ್ರೆಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮನಾಸ್ತಾಪ್ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮನಿಸ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯೆ ದಿಶೆನ್ ವಾಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜವ್ಯೆತಾ.

Read More »

ಕಣ್ಕೆಕ್ ಫುಲಾಂ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್

ತರುಣ್ ಕವಿ ಕಿರಣಾನ್ 2021  ಚಾಲು ವರ್ಸಾ ತಾಚ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಣ್ಕೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾಕ್ ಆಂಗ್ ಶಿರ್ಶಿರ‍್ತಾ, ಮನ್ ಕಾವ್ಜೆತಾ.  2014 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ವಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ಜೆರಾಲ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್ 'ಏಕ್ ಮುಕೆಲಿ' ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪ್ಲೇಗ್ ವಾ ದುಕೊಳ್ ತಸಲೆಂ ಅನ್ವಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಆಯ್ಚಿ ದೆಶಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಮಾತ್, ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಕ್ ಆನಿ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಪರ್ಜೆಕ್ ಕಸಲೆಂಗೀ ವ್ಹಡ್ ಅನ್ವಾರ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. 2014 ವರ್ಸಾಚಿಂ 'ಕಣ್ಕೆ ಫುಲಾಂ' ಅನ್ವಾರಾವಿಣೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿಂ 'ಕಣ್ಕೆಫುಲಾಂ'ಯ್ ಅನ್ವಾರಾವೀಣ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆ 'ಬರೆ ದೀಸ್' ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆವ್ಯಾಂ.

Read More »