POEMS

ಜಾಕ್ಕೆವ್

ಧರ್ಮಾಖಾತಿರ್ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ತುರ್ತ್ ಗರ್ಜ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಧರ್ಮ್ ಗ್ರಂಥಾಂಕ್ ಕಾವ್ಯಾಚೆ ಬೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನುನ್ ವಾಚಿಜೆ ಆನಿ ಕಾವ್ಯಾಕ್ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕಿಜೆ. ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಹರ್ ಒಪಾರಿಕ್ ಏಕ್ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರತಿಮಾ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಂದ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಅಶೆಂ ಮಾಂದ್ತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂತುಂ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ಚಿ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ ಝಳ್ಕತಾ ಆನಿ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್‌ಯೀ ಸರ್ ಕರ್ನ್ ತೆಂ ವಿವರಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ 'ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಪ್ರೇರಣ್' ಎಡಿಟಿಂಗಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ವಾಚ್ತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ, ಆನಿಕೀ ನವೆ ನವೆ ಅರ್ಥ್ ಆನಿ ವಿವರಣ್ ಝಳ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂವರ್ವಿಂ ಕವಿತೆಂಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್‌ಯೀ ಪಡ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಜಾಕ್ಕೆವಾಚೆಂ ಘಡಿತ್.

Read More »

ವಾಟೆರ್…

ವಾಟ್ ಆನಿ ವಾಟೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾವಿಶ್ಯಾಂತೀ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚಿಂ ಏಕ್ ಗಾದ್ ಆಸಾ. 'ಕೊಣಾಕ್ ಕೋಣ್ ನಾ, ವಾಟೆಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ನಾ'  ಹ್ಯಾ ಗಾದಿಂತ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ದುಕಿಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಸಮೊರ್ ಘೊಂಟೆರ್ ಬಾಂದ್ತಾ. ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೊ ತರ್ನೊ ಕವಿ ಕ್ಲೈವಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತೀ, ಜಿಣ್ಯೆಪಯ್ಣಾರ್ ಎಕ್ಸುರೊ ಜಾವ್ನ್ ಸಹಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಸಾಯೆಕ್ ಆಶೆತಾನಾ, ತಾಣಿ  ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ಫಸ್ವಯಿಲ್ಲಿ ದೂಕ್ ಆನಿ ಸ್ವಗತ್ ಆಸಾ. ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಸಮರೋಪಾಂತ್ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಮುಕಾರ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಹಾತ್ ಧರುಂಕ್ ದಿಸ್ಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಮನಿಸ್ ಆನಿ ಮೊನ್ಜಾತಿಮಧೆಂ ಸಂಯ್ಭಾಚೊ ಅಂತರ್ ಉಣೊ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಗಾಯ್ ? ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ ಪಾಲೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂದಿಗ್ದ್ ಕಾಳಾರ್ - ಕ್ಲೈವಾಚಿ  ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಆಂಗ್  ಶಿರ್ಶಿರಾಂವ್ಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ದಿತಾ.

Read More »

ತೀನ್ ಸಾತಾಂಚೆಂ ವಿಮಾನ್

ಫಟಿಂಚ್ಯಾ ಬುನ್ಯಾದಿಚೆರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ನೆಗಾರ್ಚೆಥಾವ್ನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ವಾಡೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕವಿತೆಚೊ, 'ಫಾಲ್ಯಾಂ ನರ್ಕಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಪಡ್ಲ್ಯಾರಿ ವೆಗ್ಳಿ ವಾಟ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡಾತ್...ಭುಂಯ್ ವಾಟೆನ್ ವೆಚೆಂ ಚಿಂತಿನಾಕಾತ್' ಮ್ಹಣ್ಛ್ಯಾ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಆನಿ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಠರಾವಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಮಾರೋಪ್ - ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚಿ ವಿಶೇಷತಾ ಮಾತ್ ನಯ್, ದೇವಿ ನಿನ್ಕಾಸಿ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂತ್ಲ್ಯಾ 'ತುಜಿ ಖುಶಿ ವ್ಹಯ್ ತರ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಬಿಯರ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್' ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಶಾಂತ್ ಸಮಾರೋಪಾಕ್ ಉಪ್ರಾಟೊ, ಅತಿರೇಕಿ ಖಾಸ್ತಾಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ! ಫಟ್ಕಿರ್‌ಪಣ್ ಆನಿ ವಾಸ್ತವ್, ಸರ್ಗ್ ಆನಿ ನರ್ಕ್, ಭುಂಯ್ ಆನಿ ಮೊಳಬ್, ದೇವ್ ಆನಿ ದೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್, ವಯ್ರ್ ಆನಿ ಸಕಯ್ಲ್ - ಅಶೆಂ ಕವಿತೆಂತ್ ಸಂಯುಕ್ತ್ ಸಂಕೇತ್ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾತ್ ತರೀ, ಸಮಾರೋಪಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಸಂತ್ರಸ್ತಾಚಿ ಖರಿ  ಆವಾಜ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾಂತ್.

Read More »

ರಗ್ತಾಂಚೊ ಖೆಳ್

ಖೊಲಾಯೇನ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಯಾರ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಹಿಶಾರ‍್ಯಾಂಚೆರ್ ನಾಚ್ಚೆ, ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ಚೆ ರಾಜ್‌ಶಾಹಿಂತೀ ಆಸ್ಲೆ, ಆಜ್ ಲೋಕ್‌ಶಾಹಿಂತೀ ಆಸಾತ್. ಕೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಅಖಂಡ್ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ದೊಳೆ ಮಾತ್ ನಯ್, ಮತಿಚಿಂ ಜನೆಲಾಂಯ್ ದಾಂಪುನ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆ ಆನಿ ಪಾಳ್ಚೆ ಕುರ್ಡೆ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್, ಪ್ರಚಾರಕ್ ರಾಜಾಂತ್ ಆಸ್ತಾತ್ ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಅಡ್ಚೊಂಕ್ ಪಡ್ತಲೆಂಚ್. ರಗ್ತಾಂತ್ ಹಾತ್ ಬುಡವ್ನ್ ರಾಜ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ರಾಜ್ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಅಡ್ಚಣೆವಿಣೆಂ ಚಾಲು ಉರ್ತಲೆಂ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ್ ವಿಡಂಬನಾಚಿ ಬೋವ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಕವಿತಾ. ರಗ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಕ್ ಸಂವಾದಿ ಜಾವ್ನ್ ಕವಿತೆಂತ್ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಉಂದ್ರಾಂಕ್ ಖೆಳಂವ್ಚಿ ಪ್ರತಿಮಾಯ್ ತಿತ್ಲೀಚ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್.

Read More »

ಶುಂಗ ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್ಲಿ ಕವಿಸಂಧಿ

ಲೋಕ್‌ಬಂಧಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾರತ್‌ಭರ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಗೋಳ್ ಜಾಲಾ. ಕುಟ್ಮಾಚೊ ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಅಪ್ಲೊ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ರಾಜ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂಕಾ ಲೋಕ್‌ಬಂಧಿ ಏಕ್ ಖರ್ಗ್‌ಶೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಸರಣ್ ಅಡಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಲೋಕ್‌ಬಂಧಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾರಣ್ ಅಸಾ ತರೀ ಪಿಡೆ ಭಾಯ್ರ್ ಲೋಕ್ ಬಂಧಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡ್ ಆಸಾ. ಹೊ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಳಾಂವಯ್ರ್ ಸವಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಬಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಅಸ್ಚೊ ವಿಶಯ್. ಸಮಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಉತ್ರಾಂಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಕರ್ಚೊ ಏಕ್ ವರ್ಗ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಉಬೊ ಜಾಲಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಮರಣ್ ಮುಕಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾ ಬರವ್ನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ವರ್ತುಲಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಜೊಡ್ಚೊ ಪಂಗಡ್ ಹೊ.  ಕಾಮೆಲ್ಯಾ ವಯ್ಲೊ ಆಮ್ಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಕಿತ್ಲೊ ಸತ್ ?

Read More »

ರಮದಾನ್ ಮುಗ್ದಲಾಂ

ಖಾಡಿಯೆಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಆತಾಂ ರಮದಾನ್ ಮುಗ್ದಾಲಾಂ, ಗಾಂವಾಂತೀ ಲೊಕ್‌ಡಾವ್ನ್ ಚಡುಣೆಂ ಮುಗ್ದಾಲಾಂ. ಖಾಡಿಗಾಂವಾಂತ್ ಕಾಮ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಉಪಾಶಿಂ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ರಮದಾನಾಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಖಾಣ್ ಕಶೆಂ ಆತಾಂ ಮೆಳಾನಾಂಗೀ, ತಶೆಂ ಲೊಕ್‌ಡಾವ್ನಾ ನಿಬಾನ್ ಕಾಮ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಉಪಾಶಿಂ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕೀ ಆತಾಂ ಗಾಂವಾಂತೀ ಕೋಣ್ ಖಾಣಾವೊರ್ವೆಚೆಂ ಕಿಟ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ದಿಸಾನಾ. ಕಾರಣ್ ಸೊಪೆಂ - ಖಾಡಿಗಾಂವಾಂನಿ ರಮಾದಾನ್ ಮುಗ್ದಾಲಾಂ, ಗಾಂವಾಂತ್ ಲೊಕ್‌ಡಾವ್ನ್ ಮುಗ್ದಾಲಾಂ. ಕಶೆಂ ರಮಾದಾನಾಂತ್ ವೆಪಾರ್ ವಯ್ವಾಟಾಚೆರ್ ನಿರ್ಬಂದ್ ಆಸ್ಲೆ, ಚಡುಣೆ ತಸಲೆಚ್ ನಿರ್ಬಂದ್ ಲೊಕ್‌‍ಡಾವ್ನಾಂತೀ ಆಸುಲ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ರಮಾದಾನ್ ಆನಿ ಲೊಕ್‌ಡಾವ್ನ್ ದೊನೀ ಮುಗ್ದಾಲ್ಯಾರೀ ನಿರ್ಬಂದ್ ಸಡಿಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ದಿಸಾನಾಂತ್. ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಳ್ಳಿ, ಇಗರ್ಜ್, ದಿವ್ಳಾಂ ಭಿತರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೊ ದೇವ್‌ಯೀ ಭುಕೆನ್ ಮೆಲಾ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿಷ್ಕರ್ಷಕಾಕ್ ಕವಿತೆನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಸದ್ದಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಸಂಕೇತ್ ವಾಪಾರುನ್ ಸಮಾನಾಂತರ್ ಸವಾಲಾಂ ಉಟಂವ್ಚಿ ಏಕ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಕವಿತಾ.

Read More »

ಪಾನಾಂ

ಕಾಲ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲವೀನಾ ನಜ್ರೆತ್, ಪೆರ್ಮುದೆಚ್ಯಾ ಫಾಯ್ನೆಳ್ ಕವಿತೆಪರಿಂ, ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ ಹಿಚ್ಯಾ ಪಾನಾಂ ಕವಿತೆಚೆಂಯ್ ಖಾಶೆಲೆಂಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ದೋನೂಯ್ ಕವಿತಾ, ಫಾಯ್ನೆಳ್ ವಾ ಪಾನಾಂ, ಫಕತ್ ಏಕ್ ಸಂಕೇತ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೆವ್ನ್, ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಸಂಬಂದ್ ಆನಿ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ ಮೊಲಾಂವಿಶಿಂ ಮಾರ್ಮಿಕಾಯೆನ್ ಉಲಯ್ತಾತ್. ಪಾನಾಂ ಕವಿತೆಂತ್ ಪಾನಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ - ಕಸ್ರಿಬೆಲಾಂಕೀ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪರಿಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ಆವಯ್ಪಣ್, ಧಾಂಕಾಂ ಘಾಲ್ಚೆ ದಿಸಾ ಘರಾಂಗ್ಣಾಂತ್ ಚಲ್ಚೊ ಶ್ರಮಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್, ಕಾಂಟ್ ಭರ್ ಪಾನಾಂ ಪೆಂಟೆಕ್ ವರ್ನ್ ಕಾಂಟ್ ಭರ್ನ್ ವೊರ್ವಿ ಹಾಡ್ಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕಾ ಕಾಳಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ವೆವಸ್ಥಾ ಅಶೆಂ  ಜಾಯ್ತಿಂ ಮನ್ಶಾಮೊಲಾಂ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಮೊಲಾಂಚಿಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ - ಮಾಂಯ್! ದುರಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ಮಾಂಯ್ ನಾ, ದೆಕುನ್ ತಿಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೊಡ್ಲೆಲಿಂ ಮನ್ಶಾಮೊಲಾಂಯ್ ಎಕೆಕೆಚ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ಉರ್ಲ್ಯಾತ್ ಫಕತ್ ಯಾದಿ ಆನಿ ಅಕೇರಿಚೊ ಗಾಂಚ್ ಕಸೊ ಹಮೀದಾಕಾ ಆನಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಕಶೆಂ ತಾಚಿ ಘುಡಾಂಗಡ್.

Read More »

ಫಾಯ್ನೆಳ್

ಘರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ ವಸ್ತುಂಕಡೆ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಯಾದಿ ಜೊಡ್ಲಲ್ಯೊ ಆಸ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಫಾಯ್ನೆಳಾಂ ಮಾತ್ ಖುದ್ ಯಾದ್ ಜಾವ್ನ್ ವಣದಿರ್ ಚಡುನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆಸ್ತಾತ್. ಘರ್ಚ್ಯಾ ವಣದಿವಯ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ ಫಾಯ್ನೆಳಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಯಾದ್, ಏಕ್ ನಾತೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಘರಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಸಯ್ರೆಯೀ ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ವಣದಿವಯ್ಲಿಂ ಫಾಯ್ನೆಳಾಂತುಲ್ಯಾ ರುಪ್ಣ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯೊ ಯಾದಿ, ನಾತಿಂ ಸೊಧುನ್ ವೆತಾತ್. ಫಾಯ್ನೆಳಾಂತ್ ಫಿಛಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಂತೊಸಾಂತ್, ಸನ್ಮಾನ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂಯ್ ಹಾಜರ್ಪಣ್ ಜೊಡ್ತಾತ್. ವಿಪರ್ಯಾಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹರ್ ಫಾಯ್ನೆಳ್ಯಾಂನಿ ಸುಕ್ - ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಸಾನಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಫಾಯ್ನೆಳ್ಯಾಂಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುಪ್ತ್ ದೂಕ್‌ಯೀ ಬಿಡಾರ್ ಕರುನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಫಾಯ್ನೆಳಾಚ್ಯಾ ರುಪ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಫಕತ್ ಯಾದಿ ಸೊಧ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ದಿಸಾನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ದೂಕ್ ಫಾಯ್ನೆಳ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವಣದಿಚೆರ್ ಖಿಳೊ ಮಾರ್ತಾನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಾಯಾಂನಿ ಆಸ್ತಾ. ಫಾಯ್ನೆಳ್ ವಾವವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಖಿಳೊ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿ ವಣದ್ ಮಾತ್ ತಿ ದೂಕ್ ಭೊಗುನ್ ಮಾವ್ನ್‌ಪಣಿ ಸೊಸುನ್ ಆಸ್ತಾ. ಫಾಯ್ನೆಳಾಂತ್ಲಿಂ ರುಪ್ಣಿಂ ಪಳಯ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್‌ಕರುನ್ ತಿ ದೂಕ್ ದಿಸಾನಾ. ಕಾರಣ್ ಫಾಯ್ನೆಳಾಂತ್ಲೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ಆಡ್ ಯೆತಾ.

Read More »

ಘಾಯ್

ಗ್ಲ್ಯಾನಿಶಾಚಿ ಕವಿತಾ ದೋನ್ ಘಾಯಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ. ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಅನಿ ಮತಿಚ್ಯಾ. ಭಾಯ್ಲೊ ಕುಡಿಚೊ ಘಾಯ್, ಕಾತ್ ಶಿಂವೊನ್, ಮುಲಾಮ್ ಲಾವ್ನ್, ಕಾಪುಸ್ ದವರ್ನ್, ಗುಳಿಯೊ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್, ಕಂವಚ್ ಮಾಂಡೊನ್ ಭರೊನ್ ಯೆತಾ. ಘಾಯಾಚಿ ಆವ್ಧಿ ಜಾತಾನಾ ಘಾಯಾಚಿ ದೂಕ್‌ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ಭಿತರ್ಲೆ ಮತಿಚೆ ಘಾಯ್ ಜಿವಾನ್ ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದುಕವ್ನ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಕೆದಿಂಚ್ ಮಾಜ್ವನಾಂತ್. ಹರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಥಂಯ್ ಅಸಲೆ ಭಿತರ್ಲೆ ಘಾಯ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಅಪ್ರೂಪ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಹೆ ಘಾಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಡಾವತ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಘಾಯಾಕ್ ಮುಲಾಮ್ ಲಾಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಗೆಲ್ಲೆಯ್ ಘಾಯಾಚಿ ದೂಕ್ ವಾಡಯ್ತಾತ್. ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಕಥಾ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಸಲೀಮ್ ಖಾನ್ ಹಾಣೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸಾ " ದುಕಾಂ ಧೆಂವೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಖುದ್ ಪುಸಾ, ದುಕಾಂ ಪುಸುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಲೊ ಕರ್ತಿತ್" ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಘಾಯಾಂಚೊಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಶೀದಾ ದುಕಾಂಸಾಂಗಾತಾ ಆಸಾ, ಥೊಡಿಂ ದುಕಾಂ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾತಾತ್, ಥೊಡಿಂ ದುಕಾಂ ಖಬ್ರೆಶಿವಾಯ್ ಘೆಟೆ ಜಾತಾತ್.

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !