Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

POEMS

ಮೊರ್ನಾ-ಜಿವಂತ್ಪಣಾ ಮಧ್ಲಿ ಆವಯ್

ಸಂಸಾರಾರ್ ಆವಯ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬೋವ್ ಗಾಜ್ಲೆಲಿ ಕವಿತಾ ಆನ್ ಟೇಲರ್ ಹಿಚಿ ಮೈ ಮದರ್. ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಫ್ಲಾತಾಚಿ Morning Song ಅಲಗ್‌ಪಣಾನ್ ಆವಯ್ಪಣಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತೂಂಕ್ ಲಾಂವ್ಚಿ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. 'ನನ್ನವ್ವ ಫಲವತ್ತಾದ ಕಪ್ಪು ನೆಲ...' ಮ್ಹಣ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚಿ ಪಿ. ಲಂಕೇಶಾಚಿ 'ಅವ್ವ' ಕವಿತಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಆವಯ್ಚೇರ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂ ಪಯ್ಕಿ ಆತಾಂಯ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗೀತ್‌ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಆವಯ್ ಆನಿ ಆವಯ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರುಪಾಂಚೊಂ ಪಾಪಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೊ ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗಾನಾ.

Read More »

ಸಂಭ್ರಮ್

ಮುಳಾನ್ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯಾ ಪರ್ವಣೆಕ್ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ಪಾನಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಬೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಬಂದ್ ಆಸಾ. ವೊತಾಂತ್ ಕರ್ಪೊಂಕ್, ವಿಣ್ಗೊ ಜಾಂವ್ಕ್, ಝಡ್‌ವಾರೆಂ ತಾಂಡುನ್ ರಾವೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾಧ್ಯ್. ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮರ್ಚೆಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್. ಖುರ್ಸಾರ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ ನವ್ಯಾ ಪಾನಾಂಚೊಂ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆರಕ್ಷಿತ್. ಜೆಜುಚಿ ಕರ್ಕಟ್ಯಾ ಗಿಮಾಚಿ ಜೀಣ್, ಸಮಾಜಿಕ್ ಬದ್ಲಾಪಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆನಿ ಆಜ್ ಅಖಂಡ್ ರೂಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಾಂಟ್ಯಾನ್ ಫಾಂಟೊ ನವ್ಯಾ ಪಾನಾಂನಿ ಪಾಲೆವ್ನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ ಸಂಭ್ರಮ್ - ಪಾಸ್ಖಾಂಚಿಂ ಪರ್ವಣ್ ನಯ್ ತರ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ? ಮಟ್ವಿ ತರೀ, ಬೋವ್ ಪರಿಣಾಮ್‌ಕಾರಿ ಆನಿ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಕ್ ಧೊಸ್ಚೆ ತಸಲಿ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯುಚಿ ಕವಿತಾ.

Read More »

ಕರೆಜ್ಮ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್

ಜೆಜುಚೆಂ  ಜಿವಂತ್ಪಣ್, ಸತಾಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಾವ್ಜೆನಾಸ್ತಾನಾ, ಲೊಕಾವಿರೊದಿ ಆಡಳ್ತೆಂ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಸತ್ತೆ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾಜಿ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ಖುರ್ಸಾರ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್.  ಪುಣ್ ಆಜ್, ಪವಿತ್ ಸಭೆಚೆ ಮುಕೆಲಿಚ್ ಇತ್ಲೆ ಭಿಯೆಲ್ಯಾತ್, ಕಾವ್ಜೆಲ್ಯಾತ್‌ ಆನಿ ಭುಲವ್ಣೆಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್‌ಗೀ, ಜಿವಾವಿರೊಧಿ ಸತ್ತೆ ಮುಕಾರ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗುನ್ ರಾವ್‌‍ಲ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾತ್.  ಸತಾಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಪ್ರತಿರೋದಾಚೆಂ ಏಕ್ ಉತರ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂಯ್ ಧಯ್ರ್ ತಾಂಕಾ ನಾ. ಖುರ್ಸಾರ್ ಮರ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಪಯ್ಶಿಲಿ.  ಮುಕೆಲಿಚ್ ನಾಣ್ಯಾಂಕ್ ಭುಲೊಕ್ ಪರ್ಜೆವಿರೊಧಿ ಸತ್ತೆ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾಜಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂದಿಗ್ದ್ ಕಾಳಾರ್, ಮಾಸಾಂತ್, ಸೊರ‍್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಫುಲಾಂನಿ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂನಿ ಪಾಸ್ಕಾಚಿ ಪರ್ವಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ತರೀ ಕಿತೆಂ ? - ರಾಯನಾಚಿ ಕವಿತಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಸವಾಲಾಕ್ ಇಡೆಂ ದಿತಾ.

Read More »

ಜಾಕ್ಕೆವ್

ಧರ್ಮಾಖಾತಿರ್ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ತುರ್ತ್ ಗರ್ಜ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಧರ್ಮ್ ಗ್ರಂಥಾಂಕ್ ಕಾವ್ಯಾಚೆ ಬೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನುನ್ ವಾಚಿಜೆ ಆನಿ ಕಾವ್ಯಾಕ್ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕಿಜೆ. ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಹರ್ ಒಪಾರಿಕ್ ಏಕ್ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರತಿಮಾ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಂದ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಅಶೆಂ ಮಾಂದ್ತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂತುಂ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ಚಿ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ ಝಳ್ಕತಾ ಆನಿ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್‌ಯೀ ಸರ್ ಕರ್ನ್ ತೆಂ ವಿವರಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ 'ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಪ್ರೇರಣ್' ಎಡಿಟಿಂಗಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ವಾಚ್ತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ, ಆನಿಕೀ ನವೆ ನವೆ ಅರ್ಥ್ ಆನಿ ವಿವರಣ್ ಝಳ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂವರ್ವಿಂ ಕವಿತೆಂಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್‌ಯೀ ಪಡ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಜಾಕ್ಕೆವಾಚೆಂ ಘಡಿತ್.

Read More »

ವಾಟೆರ್…

ವಾಟ್ ಆನಿ ವಾಟೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾವಿಶ್ಯಾಂತೀ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚಿಂ ಏಕ್ ಗಾದ್ ಆಸಾ. 'ಕೊಣಾಕ್ ಕೋಣ್ ನಾ, ವಾಟೆಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ನಾ'  ಹ್ಯಾ ಗಾದಿಂತ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ದುಕಿಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಸಮೊರ್ ಘೊಂಟೆರ್ ಬಾಂದ್ತಾ. ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೊ ತರ್ನೊ ಕವಿ ಕ್ಲೈವಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತೀ, ಜಿಣ್ಯೆಪಯ್ಣಾರ್ ಎಕ್ಸುರೊ ಜಾವ್ನ್ ಸಹಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಸಾಯೆಕ್ ಆಶೆತಾನಾ, ತಾಣಿ  ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ಫಸ್ವಯಿಲ್ಲಿ ದೂಕ್ ಆನಿ ಸ್ವಗತ್ ಆಸಾ. ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಸಮರೋಪಾಂತ್ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಮುಕಾರ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಹಾತ್ ಧರುಂಕ್ ದಿಸ್ಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಮನಿಸ್ ಆನಿ ಮೊನ್ಜಾತಿಮಧೆಂ ಸಂಯ್ಭಾಚೊ ಅಂತರ್ ಉಣೊ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಗಾಯ್ ? ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ ಪಾಲೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂದಿಗ್ದ್ ಕಾಳಾರ್ - ಕ್ಲೈವಾಚಿ  ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಆಂಗ್  ಶಿರ್ಶಿರಾಂವ್ಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ದಿತಾ.

Read More »

ತೀನ್ ಸಾತಾಂಚೆಂ ವಿಮಾನ್

ಫಟಿಂಚ್ಯಾ ಬುನ್ಯಾದಿಚೆರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ನೆಗಾರ್ಚೆಥಾವ್ನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ವಾಡೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕವಿತೆಚೊ, 'ಫಾಲ್ಯಾಂ ನರ್ಕಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಪಡ್ಲ್ಯಾರಿ ವೆಗ್ಳಿ ವಾಟ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡಾತ್...ಭುಂಯ್ ವಾಟೆನ್ ವೆಚೆಂ ಚಿಂತಿನಾಕಾತ್' ಮ್ಹಣ್ಛ್ಯಾ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಆನಿ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಠರಾವಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಮಾರೋಪ್ - ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚಿ ವಿಶೇಷತಾ ಮಾತ್ ನಯ್, ದೇವಿ ನಿನ್ಕಾಸಿ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂತ್ಲ್ಯಾ 'ತುಜಿ ಖುಶಿ ವ್ಹಯ್ ತರ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಬಿಯರ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್' ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಶಾಂತ್ ಸಮಾರೋಪಾಕ್ ಉಪ್ರಾಟೊ, ಅತಿರೇಕಿ ಖಾಸ್ತಾಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ! ಫಟ್ಕಿರ್‌ಪಣ್ ಆನಿ ವಾಸ್ತವ್, ಸರ್ಗ್ ಆನಿ ನರ್ಕ್, ಭುಂಯ್ ಆನಿ ಮೊಳಬ್, ದೇವ್ ಆನಿ ದೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್, ವಯ್ರ್ ಆನಿ ಸಕಯ್ಲ್ - ಅಶೆಂ ಕವಿತೆಂತ್ ಸಂಯುಕ್ತ್ ಸಂಕೇತ್ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾತ್ ತರೀ, ಸಮಾರೋಪಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಸಂತ್ರಸ್ತಾಚಿ ಖರಿ  ಆವಾಜ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾಂತ್.

Read More »

ರಗ್ತಾಂಚೊ ಖೆಳ್

ಖೊಲಾಯೇನ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಯಾರ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಹಿಶಾರ‍್ಯಾಂಚೆರ್ ನಾಚ್ಚೆ, ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ಚೆ ರಾಜ್‌ಶಾಹಿಂತೀ ಆಸ್ಲೆ, ಆಜ್ ಲೋಕ್‌ಶಾಹಿಂತೀ ಆಸಾತ್. ಕೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಅಖಂಡ್ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ದೊಳೆ ಮಾತ್ ನಯ್, ಮತಿಚಿಂ ಜನೆಲಾಂಯ್ ದಾಂಪುನ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆ ಆನಿ ಪಾಳ್ಚೆ ಕುರ್ಡೆ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್, ಪ್ರಚಾರಕ್ ರಾಜಾಂತ್ ಆಸ್ತಾತ್ ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಅಡ್ಚೊಂಕ್ ಪಡ್ತಲೆಂಚ್. ರಗ್ತಾಂತ್ ಹಾತ್ ಬುಡವ್ನ್ ರಾಜ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ರಾಜ್ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಅಡ್ಚಣೆವಿಣೆಂ ಚಾಲು ಉರ್ತಲೆಂ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ್ ವಿಡಂಬನಾಚಿ ಬೋವ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಕವಿತಾ. ರಗ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಕ್ ಸಂವಾದಿ ಜಾವ್ನ್ ಕವಿತೆಂತ್ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಉಂದ್ರಾಂಕ್ ಖೆಳಂವ್ಚಿ ಪ್ರತಿಮಾಯ್ ತಿತ್ಲೀಚ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್.

Read More »

ಶುಂಗ ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್ಲಿ ಕವಿಸಂಧಿ

ಲೋಕ್‌ಬಂಧಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾರತ್‌ಭರ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಗೋಳ್ ಜಾಲಾ. ಕುಟ್ಮಾಚೊ ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಅಪ್ಲೊ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ರಾಜ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂಕಾ ಲೋಕ್‌ಬಂಧಿ ಏಕ್ ಖರ್ಗ್‌ಶೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಸರಣ್ ಅಡಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಲೋಕ್‌ಬಂಧಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾರಣ್ ಅಸಾ ತರೀ ಪಿಡೆ ಭಾಯ್ರ್ ಲೋಕ್ ಬಂಧಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡ್ ಆಸಾ. ಹೊ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಳಾಂವಯ್ರ್ ಸವಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಬಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಅಸ್ಚೊ ವಿಶಯ್. ಸಮಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಉತ್ರಾಂಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಕರ್ಚೊ ಏಕ್ ವರ್ಗ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಉಬೊ ಜಾಲಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಮರಣ್ ಮುಕಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾ ಬರವ್ನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ವರ್ತುಲಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಜೊಡ್ಚೊ ಪಂಗಡ್ ಹೊ.  ಕಾಮೆಲ್ಯಾ ವಯ್ಲೊ ಆಮ್ಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಕಿತ್ಲೊ ಸತ್ ?

Read More »

ರಮದಾನ್ ಮುಗ್ದಲಾಂ

ಖಾಡಿಯೆಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಆತಾಂ ರಮದಾನ್ ಮುಗ್ದಾಲಾಂ, ಗಾಂವಾಂತೀ ಲೊಕ್‌ಡಾವ್ನ್ ಚಡುಣೆಂ ಮುಗ್ದಾಲಾಂ. ಖಾಡಿಗಾಂವಾಂತ್ ಕಾಮ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಉಪಾಶಿಂ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ರಮದಾನಾಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಖಾಣ್ ಕಶೆಂ ಆತಾಂ ಮೆಳಾನಾಂಗೀ, ತಶೆಂ ಲೊಕ್‌ಡಾವ್ನಾ ನಿಬಾನ್ ಕಾಮ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಉಪಾಶಿಂ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕೀ ಆತಾಂ ಗಾಂವಾಂತೀ ಕೋಣ್ ಖಾಣಾವೊರ್ವೆಚೆಂ ಕಿಟ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ದಿಸಾನಾ. ಕಾರಣ್ ಸೊಪೆಂ - ಖಾಡಿಗಾಂವಾಂನಿ ರಮಾದಾನ್ ಮುಗ್ದಾಲಾಂ, ಗಾಂವಾಂತ್ ಲೊಕ್‌ಡಾವ್ನ್ ಮುಗ್ದಾಲಾಂ. ಕಶೆಂ ರಮಾದಾನಾಂತ್ ವೆಪಾರ್ ವಯ್ವಾಟಾಚೆರ್ ನಿರ್ಬಂದ್ ಆಸ್ಲೆ, ಚಡುಣೆ ತಸಲೆಚ್ ನಿರ್ಬಂದ್ ಲೊಕ್‌‍ಡಾವ್ನಾಂತೀ ಆಸುಲ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ರಮಾದಾನ್ ಆನಿ ಲೊಕ್‌ಡಾವ್ನ್ ದೊನೀ ಮುಗ್ದಾಲ್ಯಾರೀ ನಿರ್ಬಂದ್ ಸಡಿಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ದಿಸಾನಾಂತ್. ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಳ್ಳಿ, ಇಗರ್ಜ್, ದಿವ್ಳಾಂ ಭಿತರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೊ ದೇವ್‌ಯೀ ಭುಕೆನ್ ಮೆಲಾ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿಷ್ಕರ್ಷಕಾಕ್ ಕವಿತೆನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಸದ್ದಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಸಂಕೇತ್ ವಾಪಾರುನ್ ಸಮಾನಾಂತರ್ ಸವಾಲಾಂ ಉಟಂವ್ಚಿ ಏಕ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಕವಿತಾ.

Read More »