Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

POEMS

ಪಾನಾಂ

ಕಾಲ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲವೀನಾ ನಜ್ರೆತ್, ಪೆರ್ಮುದೆಚ್ಯಾ ಫಾಯ್ನೆಳ್ ಕವಿತೆಪರಿಂ, ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ ಹಿಚ್ಯಾ ಪಾನಾಂ ಕವಿತೆಚೆಂಯ್ ಖಾಶೆಲೆಂಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ದೋನೂಯ್ ಕವಿತಾ, ಫಾಯ್ನೆಳ್ ವಾ ಪಾನಾಂ, ಫಕತ್ ಏಕ್ ಸಂಕೇತ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೆವ್ನ್, ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಸಂಬಂದ್ ಆನಿ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ ಮೊಲಾಂವಿಶಿಂ ಮಾರ್ಮಿಕಾಯೆನ್ ಉಲಯ್ತಾತ್. ಪಾನಾಂ ಕವಿತೆಂತ್ ಪಾನಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ - ಕಸ್ರಿಬೆಲಾಂಕೀ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪರಿಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ಆವಯ್ಪಣ್, ಧಾಂಕಾಂ ಘಾಲ್ಚೆ ದಿಸಾ ಘರಾಂಗ್ಣಾಂತ್ ಚಲ್ಚೊ ಶ್ರಮಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್, ಕಾಂಟ್ ಭರ್ ಪಾನಾಂ ಪೆಂಟೆಕ್ ವರ್ನ್ ಕಾಂಟ್ ಭರ್ನ್ ವೊರ್ವಿ ಹಾಡ್ಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕಾ ಕಾಳಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ವೆವಸ್ಥಾ ಅಶೆಂ  ಜಾಯ್ತಿಂ ಮನ್ಶಾಮೊಲಾಂ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಮೊಲಾಂಚಿಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ - ಮಾಂಯ್! ದುರಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ಮಾಂಯ್ ನಾ, ದೆಕುನ್ ತಿಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೊಡ್ಲೆಲಿಂ ಮನ್ಶಾಮೊಲಾಂಯ್ ಎಕೆಕೆಚ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ಉರ್ಲ್ಯಾತ್ ಫಕತ್ ಯಾದಿ ಆನಿ ಅಕೇರಿಚೊ ಗಾಂಚ್ ಕಸೊ ಹಮೀದಾಕಾ ಆನಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಕಶೆಂ ತಾಚಿ ಘುಡಾಂಗಡ್.

Read More »

ಫಾಯ್ನೆಳ್

ಘರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ ವಸ್ತುಂಕಡೆ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಯಾದಿ ಜೊಡ್ಲಲ್ಯೊ ಆಸ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಫಾಯ್ನೆಳಾಂ ಮಾತ್ ಖುದ್ ಯಾದ್ ಜಾವ್ನ್ ವಣದಿರ್ ಚಡುನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆಸ್ತಾತ್. ಘರ್ಚ್ಯಾ ವಣದಿವಯ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ ಫಾಯ್ನೆಳಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಯಾದ್, ಏಕ್ ನಾತೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಘರಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಸಯ್ರೆಯೀ ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ವಣದಿವಯ್ಲಿಂ ಫಾಯ್ನೆಳಾಂತುಲ್ಯಾ ರುಪ್ಣ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯೊ ಯಾದಿ, ನಾತಿಂ ಸೊಧುನ್ ವೆತಾತ್. ಫಾಯ್ನೆಳಾಂತ್ ಫಿಛಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಂತೊಸಾಂತ್, ಸನ್ಮಾನ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂಯ್ ಹಾಜರ್ಪಣ್ ಜೊಡ್ತಾತ್. ವಿಪರ್ಯಾಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹರ್ ಫಾಯ್ನೆಳ್ಯಾಂನಿ ಸುಕ್ - ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಸಾನಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಫಾಯ್ನೆಳ್ಯಾಂಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುಪ್ತ್ ದೂಕ್‌ಯೀ ಬಿಡಾರ್ ಕರುನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಫಾಯ್ನೆಳಾಚ್ಯಾ ರುಪ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಫಕತ್ ಯಾದಿ ಸೊಧ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ದಿಸಾನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ದೂಕ್ ಫಾಯ್ನೆಳ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವಣದಿಚೆರ್ ಖಿಳೊ ಮಾರ್ತಾನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಾಯಾಂನಿ ಆಸ್ತಾ. ಫಾಯ್ನೆಳ್ ವಾವವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಖಿಳೊ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿ ವಣದ್ ಮಾತ್ ತಿ ದೂಕ್ ಭೊಗುನ್ ಮಾವ್ನ್‌ಪಣಿ ಸೊಸುನ್ ಆಸ್ತಾ. ಫಾಯ್ನೆಳಾಂತ್ಲಿಂ ರುಪ್ಣಿಂ ಪಳಯ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್‌ಕರುನ್ ತಿ ದೂಕ್ ದಿಸಾನಾ. ಕಾರಣ್ ಫಾಯ್ನೆಳಾಂತ್ಲೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ಆಡ್ ಯೆತಾ.

Read More »

ಘಾಯ್

ಗ್ಲ್ಯಾನಿಶಾಚಿ ಕವಿತಾ ದೋನ್ ಘಾಯಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ. ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಅನಿ ಮತಿಚ್ಯಾ. ಭಾಯ್ಲೊ ಕುಡಿಚೊ ಘಾಯ್, ಕಾತ್ ಶಿಂವೊನ್, ಮುಲಾಮ್ ಲಾವ್ನ್, ಕಾಪುಸ್ ದವರ್ನ್, ಗುಳಿಯೊ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್, ಕಂವಚ್ ಮಾಂಡೊನ್ ಭರೊನ್ ಯೆತಾ. ಘಾಯಾಚಿ ಆವ್ಧಿ ಜಾತಾನಾ ಘಾಯಾಚಿ ದೂಕ್‌ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ಭಿತರ್ಲೆ ಮತಿಚೆ ಘಾಯ್ ಜಿವಾನ್ ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದುಕವ್ನ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಕೆದಿಂಚ್ ಮಾಜ್ವನಾಂತ್. ಹರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಥಂಯ್ ಅಸಲೆ ಭಿತರ್ಲೆ ಘಾಯ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಅಪ್ರೂಪ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಹೆ ಘಾಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಡಾವತ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಘಾಯಾಕ್ ಮುಲಾಮ್ ಲಾಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಗೆಲ್ಲೆಯ್ ಘಾಯಾಚಿ ದೂಕ್ ವಾಡಯ್ತಾತ್. ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಕಥಾ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಸಲೀಮ್ ಖಾನ್ ಹಾಣೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸಾ " ದುಕಾಂ ಧೆಂವೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಖುದ್ ಪುಸಾ, ದುಕಾಂ ಪುಸುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಲೊ ಕರ್ತಿತ್" ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಘಾಯಾಂಚೊಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಶೀದಾ ದುಕಾಂಸಾಂಗಾತಾ ಆಸಾ, ಥೊಡಿಂ ದುಕಾಂ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾತಾತ್, ಥೊಡಿಂ ದುಕಾಂ ಖಬ್ರೆಶಿವಾಯ್ ಘೆಟೆ ಜಾತಾತ್.

Read More »

ಚುಕಾರಿ

ಕಾಲ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತೀ ಕಾಳ್ ಉಲಯ್ತಾತ್. ವರ್ತಮಾನ್ ಆನಿ ಫುಡಾರಾಚೊ ಕಾಳ್. ಬಾಪುಯ್ ಘೋರ್ ವರ್ತಮಾನ್ ಕಾಳಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ಸಮೊರ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಪೂತ್ ಅನಿಶ್ಚಿತ್ ಫುಡಾರಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ಸಮೊರ್ ಯೆತಾ ತರೀ ಪುಡಾರಾಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕವಿತೆಂತ್ ವರ್ತಮಾನಾಚೊ ಆಕಾಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. 'ತುಂ ಪುಣೀ ಸುಖಿ ಆಸ್ತೊಯ್...' ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಸೋಯ್ ಫುಡಾರ್ ನಾ, ಸನ್ನೆಶಿ ಜಾವ್ನ್, ಕುಟ್ಮಾಥಾವ್ನ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರ್ನ್ ಆನಿ ಉತ್ರಾಂಚೊ ದಲ್ಲಾಳಿ ಜಾಲ್ಲೊ ತರ್ ವರ್ತಮಾನಾಂತ್ ಬಾಪುಯ್ ತರೀ ಸುಕಾಂತ್ ಆಸ್ತೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಘೋಷಣಾ ದಿತಾ. ಪುಣ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಫುಡಾರಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸುಂ, ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕಿತ್ಲಿ ಸಾರ್ಕಿ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉದೆನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವಾನಾ.  ಕವಿತಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ದುಸ್ರಿ ಕವಿತಾ.

Read More »

ಪಪ್ಪಾಚಿ ತೊಪಿ

ಕೆನರಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಬಾಪಯ್ಕ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಂಡ್ರೂ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಡಾವತ್ ಕವಿಂನಿ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ನವೆಂ ಆಯಾಮ್ ದಿಲ್ಲೊ ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಲ್ ಮುಕಾರ್ ದವರುನ್, ಬಾಪಯ್ಕ್ ಆನಿ ತಾಣೆ ವಾಪರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂದಿತೊಪಿಯೆಕ್, ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಮೊಲಾಂ - ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೊಂ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಸತಾಚೊ ಮೂಳ್‌ವಾದಿ ಪಪ್ಪಾ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಕವಿತೆಂತ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ ತರ್ ಕವಿತೆಚೊ ಪ್ರತಿಪಾದಕ್  'ಪೂತ್' ವರ್ತಮಾನ್ ಕಾಳಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಸಮೊರ್ ಯೆತಾ. ಗಾಂದಿ ತೊಪಿಯೆಕ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಮೊಲಾಂಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕವಿತೆಂತ್ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ ಮಾತ್ ನಯ್, ಕವಿತೆಂತ್ ಗಾಂದಿನ್ ನೆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತೊಪಿಯೆಂತ್ ಗಾಂದಿನ್ ಪಾಚಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಪಾಳ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸಮಾಜಿಕ್ ಮೊಲಾಂ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆ ಸಂಗಿ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಕವಿತಾ ಹಪ್ತೊ ಸುರು ಜಾತಾ, ಸೊಮಾರ್ ತೆ ಸನ್ವಾರ್ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆಲ್ಯೊ.

Read More »

ಲೊಕ್‍ಡಾವ್ನ್

ಹೊ ಲೊಕ್‍ಡಾವ್ನ್ ಕಾಳ್. ಘರಾಭಾಯ್ರ್ ಚ್ ಜಿವಿತ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಆಜ್ ಘರಾಭಿತರ್ ಬಂದಿ ಜಾಲ್ಲೆಬರಿ ಭೊಗುಂಕ್ ಪುರೊ. ಮನ್ಶಾನ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ವಾ ಆಪ್ಲಿ ಜಿಣಿಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ ಲ್ಲಿಂ ದಫ್ತರಾಂ, ಶೊಪಿಂಗ್ ಮೊಲಾಂ, ಪಾರ್ಕಾಂ, ಬೀಚಾಂ, ದೆವಾಳಾಂ – ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬಿಗಾಂ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ವಾ ಬಂದ್ ಆಸಾತ್; ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವೆತಾನಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ದಾರಾರ್ ಉಮ್ಕಳ್ಚಿಂ ಬಿಗಾಂ ಆಜ್ ಉಗ್ತಿಂ ಆಸಾತ್! ಘರಾಭಾಯ್ಲ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ವರ್ಗಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಜ್ ಹೊ ಲೊಕ್ ಡಾವ್ನ್ ಕಾಳ್ ಶಿಕಯ್ತೇ ಆಸಾ – ಭಾಯ್ರ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಜಿವಿತ್ ಭಿತರ್ ಯೀ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸೊಧ್ಚೆಂ ವಾ ನಿಯಾಳ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನಾನ್ ಕೆಲಾಂ.

Read More »

ಪಾಟಾಚೊ ರಾಯ್

ರ್ಜೆರಾಜ್ ವೆವಸ್ಥೆಂತ್ ಪರ್ಜಾಚ್ ರಾಯ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಪಾಟಾರ್ ಬಸ್ಚಿ ವೆವಸ್ಥಾ ಪರ್ಜೆರಾಜಾಂತ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ಪರ್ಜಾಚ್ ಮೆಳೊನ್ ಪರ್ಜೆಮದ್ಲ್ಯಾಚ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪರ್ಜೆಚೊಚ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮ್ಹಣ್ ರಾಯ್‌ಭಾರ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ತಾ. ರಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಂತ್ ರಾಯ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್...

Read More »

ಚಿಮ್ಣಿ

ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ - ಅಶೆಂ ದೋನ್ ಕಾಳಾಂ ಮಧೆಂ ಸಂಘರ್ಷಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಕಶೆಂ ಚಿಮ್ಣೆಕ್ ಉಭಿ ಕರುನ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಘೆತ್ಲಾ ಮಾತ್ ನಯ್ ವರ್ತಮಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಧೊಶಿಂತ್ಲೆಂ ನಿವ್ರಾಂವ್ಚೆಂ ದೀನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಅಜ್ಞಾನಾಥಾವ್ನ್ ಗಿನ್ಯಾನಾನ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಥಾವ್ನ್ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಕ್ ಉತ್ರಾಯ್ತಾನಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಅನ್ವಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ , ಆಪ್ಲೆಂ ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ಕರ್ತವ್ಯ್ ನಿಷ್ಠೆನ್ ಪಾಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಚಿಮ್ಣೆನ್ ವರ್ತಮಾನಾಂತೀ ಫಕತ್ ಕಾಜುಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರಮ್ಯ್ ಚಿಂತಪ್

Read More »

ತುವಾಲೊ

ತುವಾಲ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತ್ಚೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಜಿವಿತ್ ತುವಾಲ್ಯಾಂತ್ ಅಕೇರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಕ್ ವೋಲ್ ಲಾಯ್ತಾನಾ ವಿಗಾರ್ ಆಂಗಾರ್ ಧವೊಚ್ ತುವಾಲ್ಯಾಕುಡ್ಕೊ ದವರ್ತಾ ತರ್, ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಪೆಟೆಚೆಂ ದಾರ್ ಧಾಂಪ್ಚ್ಯಾಪಯ್ಲೆಂ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿಚೆಂ ಮುಕಮಳ್ ಧವ್ಯಾಚ್ ತುವಾಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂಪ್ತಾತ್. ಖುರ್ಸಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ವೆರೊನಿಕಾನ್ ತಿಚಾ ತುವಾಲ್ಯಾನ್ ಫುಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ಜೆಜುಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ವೆರೊನಿಕಾಚ್ಯಾ ತುವಾಲ್ಯಾಚೆರ್ ಖಂಚ್ಲೆಂ.  ತುವಾಲೊ ಮನ್ಶ್ಯಾಜಿಣ್ಯೆಚಾ ಸುರ್ವಾತೆಚೊ, ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಪಯ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷಾಚೊ

Read More »