Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

SHORT STORIES

ಅಂತ್ ನಾತ್ಲೆಲಿ ರಾತ್ – 2

ಹಾಂವ್ ರಾಗಾನ್ ಬೊಬಾಟುಂಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಇತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸುನ್‌ಯೀ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್, ಹುನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಬರೆಂ ನ್ಹಾಣ್ ನ್ಹಾವ್ನ್ ಆರಾಮಾಯೆರ್ ಖಾಟ್ಯೆಕ್ ಪಾಟ್ ತೆಂಕ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಬಾಬಾಕ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂಗಿ? "ಬಾಬಾ!..ಬಾಬಾ!!" ಹಾಂವ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೊಂ. "ಊಠ್! ಅತಾಂಚ್!! ಬೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ನಾಕಾ..!" ಹಾಂವೆ ತಾಚಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಧರ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೊ ಪಿರ್ಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ: "ಬೊಬ್ ಮಾರಿನಾಕಾ ಪುತಾ.. ತುಜಾ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾ  ಬಾಪಾಯ್ಚೆರ್ ಕಾಕುತ್ ಕರ್..ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಥೊಡೊಚ್ ವೇಳ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾಂ.. ಥೊಡೊಚ್ ವೇಳ್..ಹಾಂವ್ ಮಸ್ತು ಥಕ್ಲಾಂ.. ಕುಸ್ಕುಟ್ ತ್ರಾಣ್ ನಾ. ತುಜೊ ಅಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.." ತೊ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ನಿತ್ರಾಣ್, ಅಸಹಾಯಕ್. "ಬಾಬಾ, ತುಂವೆ ಹಾಂಗಾ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸಾನಾ.

Read More »

ಕೊಣಾಕ್ ಚ್‌ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್‌

ಹೆಂ ಘಡೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾತಿಚಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ಚೆಡುಂ ಘರಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಾಯ್ಲೆಕಡೆ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ "ತೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಬೊಯ್‍ಫ್ರೆಂಡಾಗೆರ್ ರಾವ್ಲಾಂ, ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣಾಲಾಂ" ತಿಚಿ ಜಾಪ್. ಹಿ ಚಾಲ್ ಬೋವ್ ವಾಜ್ಬಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಂತ್ ವಾಡೊನ್, ಕಾಜಾರಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಚೆಡ್ಯಾ-ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಚೆಂ ಆನ್ವಾರಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ಜೊಕಿಮಾಕ್ ರಾಗ್ ಚಡ್ಲೊಚ್. ಬಾಯ್ಲೆಚೆರ್ ತಾಪೊನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್, "ತುಂ ಆತಾಂ ಲಂಡನ್ ಆಸಾಯ್; ತುಜ್ಯಾ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮೊಲ್ಯಾಂತ್ ನ್ಹಯ್. 'ರೊಮಾಂತ್ ರೊಮಾಗಾರಾಬರಿಂ ಜಿಯೆಜೆ' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾಂಯ್‍ವೆ ಸಾಯ್ಬಾ. ತುಜೆಂ ಕೋಂತ್-ಬೆಂತಿಣ್, ಮೀಸ್-ನೊವೆನ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಸೊಭ್ತಾ, ಹಾಂಗಾ ತಶೆಂ ಚಲನಾ. ಇಲ್ಲೆಂ ಸುದ್ರೊಂಕ್ ಪಳೆ. ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತುಜಿ ಶಿಸ್ತ್ ಕಾಂಟೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ.

Read More »

ಏಕ್ ಮೂಟ್ ಮಾತಿ

"ಸವಾಲ್ ತಾಂಕಿಚೆಂ ನ್ಹಯ್, ಮಾರ್ಕಾಬಾ. ಹ್ಹೆ... ಹ್ಹೆ..." ಪಾವ್ಲುನ್ ದಾಂತ್ ಸೊಡ್ಲೆ, "ಪುಕಟ್ಟಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಚೆ! ತುಜ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಡೋಂಗಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಕಾ." ಮಾರ್ಕಾಬಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊಚ್ ನೆಣಾ. ತೊ ಉಬೊ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ಲಾಸಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಕಿ ತಾಣೆಂ ಪಾವ್ಲುಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಮಾರ್ಲಿ. "ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್ ತುವೆಂ? ತಕ್ಲಿ ಸಮಾ ಆಸಾಗಿ ತುಕಾ?" ಪಾವ್ಲುನ್ ನೀಟ್ ಜಾವ್ನ್ ತುವಾಲ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಪುಸ್ಲೆಂ. "ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ತಕ್ಲಿ ಸಮಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಆತಾಂ ಸಮಾ ಜಾಲಿ" ಮಾರ್ಕಾಬ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕೊನ್ ಖರ್ಶೆಲೊ, "ಹೊ ಗ್ಲಾಸ್ ತುಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಮಾರ್ಚೆಪಯ್ಲೆಂ ನಿಕಳ್ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್." "ಮ್ಹಾಕಾ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ತುವೆಂ ಆಜ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೊಯ್‌ಗೀ? ಮ್ಹಜೆ ಬಾಕಿ ಆಸ್ಚೆ ಪಯ್ಶೆ ದೀ. ಹಾಂವ್ ವೆತಾಂ" ಪಾವ್ಲು ವಿರಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. "ಪಯ್ಶೆ ಖಂಯ್ಚೆ? ತುವೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಯ್, ಸಿಂತಿಲಾಗಿಂ ತುಂ ಪಯ್ಶೆ ಲುಟುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್. ತಿಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚೊ ಆನಿ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ತಿಣೆಂಚ್ ಮರ್ಚೆಪಯ್ಲೆಂ ದಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊ. ಆಮ್ಚಿ ಜಮತ್ ಸಂಪ್ಲಿ. ಗೆಟ್‌ಆವ್ಟ್" ಖಾಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾತಿಂ ಉಬಾರುನ್ ಮಾರ್ಕಾಬಾನ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ.

Read More »

ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ರಗ್ತಾಚೊ ಕಾಳೊಚ್ಚ್ ಆವ್ಗುಣ್

ಸನ್ವಾರಾಂಚೆಂ ಹಾಂವ್ ಕಾಮಾಕ್ ಯೆತಾಲೊಂ ತರ್‌ಯ್ ರೀಟಾ ಮಾತ್ರ್ ಚಡಾವತ್ ಯೆನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸನ್ವಾರಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತೆಂ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ  ಶಿಕಾಪ್ ಪಳೆವ್ನ್‌ಗೀ ಯಾ ತಾಂಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಸುಪರ್‌ಮಾರ‍್ಕೆಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಘರಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಿನ್ಸಾಚೊ ಸಾಮಾನ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್‌ಚ್.  ಪುಣ್, ಹ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ಚ್. ಹಫ್ತ್ಯಾಚ್ಯೊ ಜಮಾತಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಫ್ತರಾಚೆ ಕಾಮೆಲಿ ಏಕೆಕ್ಲೆಚ್ ಘರಾ ಗೆಲ್ಲೆ ತರ್‌ಯ್ ಜೊನಾಥನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಚೆರ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಬರಿ ದಫ್ತರಾಚ್ಯಾ ಕೂಡಾಕ್ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾನ್ ಬೀಗ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾರ್ ರೀಟಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಕಾಮಾನ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಆಯಿಲ್ಲೆಂ, ಆಪ್ಣಾ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಚಾವಿ ವಾಪಾರುನ್, ಜೊನಾಥನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡಾಕ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೆಂ.

Read More »

ಅಂತ್ ನಾತ್ಲೆಲಿ ರಾತ್

"ಮೇಯ್ರ್! ಪುತಾ ಮೇಯ್ರ್!! ಮ್ಹಾಕಾ ವಳ್ಕಾನಾಂಯ್ಗೀ ಪುತಾ?... ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಬಾಬ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರಿನಾಕಾ ಪುತಾ! ತುಜೆ ಖಾತಿರ್‌ಯೀ ಹಾಂವೆ ಉಂಡೊ ಹಾಡ್ಲಾ.. ವ್ಹಯ್, ವ್ಹಯ್, ತುಕಾಯೀ" ತೊ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಲೊ.. ತಾಚಾ ಅರ್ಧಾಂಲ್ಲ್ಯಾ ಮೂಟಿ ಭಿತೆರ್ ಅಜೂನಿ ಏಕ್ ಕುಡ್ಕೊ ಉಂಡೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ತೊ ಖಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ತಾಚೆರ್ ಝೊಂಪಾಯ್ ಮಾರ್ಲಿ. ಮ್ಹಾತಾರೊ ಕಿತೆಂಗಿ ಬಡ್ಬಡ್ಲೊ, ಪಿಂರ್ಗಾಲೊ ಆನಿಂ, ನಿಸ್ತೇಜ್ ಜಾಲೊ. ಪುತಾನ್ ತಾಚಿ ಬರ್ಪೂರ್ ತಲಾಶಿ ಕೆಲಿ. ತಾಕಾ ಉಂಡ್ಯಾ ಕಾಪ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ, ಆನಿ ತಾಣೆ ತೆಂ ತೊಂಡಾಂತ್ ಚೆಪ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಅಕೇರ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ದೋಗ್ ಜಣ್ ಹಾಂಕಾಂಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಆತಾಂ ತಾಣಿ ಹಾಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲಿ. ಹಾಂಚೆರ್ ಆನಿಕ್ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಪಡ್ಲೆ. ತೆ ಉಟ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ಬಾಪುಯ್ ತಶೆಂ ಪುತಾಂಚಿ ಮೊಡಿಂ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.

Read More »

ದೆವಾಚಿಂ ಮನ್ಶಾಂ

ಯ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್ ಮಿಕಾ ಪ್ರವಾದಿಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲೆಂ. ವಾಚುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಯೆತಾ ಸುನಿತಾ ಲೋಬೊ, ಸಾಂ. ಪೆದ್ರು ವಾಡೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಸುನಿತಾ ಆಲ್ತಾರಿಕ್ ಚಡ್ತಾನಾ ಆಬ್ರಾಂವ್ಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ ಜಾಲಿ. ತರೀ ಉಟೊನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಜಾತಾ? ಸುನಿತಾ ವಾಚ್ತಾಲೆಂ - ಮಿಕಾ ಪ್ರವಾದಿಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತೆಂ ವಾಚಪ್ ಏಕ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾತೆಲಿ ಆನಿ ಎಕಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿತೆಲಿ... ಆಬ್ರಾಂವ್ಚಿ ಮತ್ ಥಿರಾರ್ ಯೆತಾನಾ ದೀಪು (ಸುನಿತಾಚೊ ದೇಡ್ ವರ‍್ಸಾಂಚೊ ಭುರ್ಗೊ) ಆಬ್ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಕುಶಿನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೆತ್ತಿಚ್ಯಾ ಕಾಪ್ಡಾಚಿ ದೇಗ್ ವೊಡುಂಕ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ಮತಿರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಬ್ರಾಂವ್ನ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ‍್ಲೊ ಆನಿ ಏಕ್ ಉಮೊ ದಿಲೊ...

Read More »

ಲೊಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್

ವಾನಾಕ್ ಅದೃಷ್ಠಚಾ ಖೆಳಾನಿಂ ಕಸ್ಲಿಚ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ನಾತ್ಲಿ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ನಂಬರಾಂ ತಜ್ವೀಜ್ ಕರುಂಕ್ ತೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ತೊ ನಾ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ತಾಕಾ ಕಸಲೆಂಚ್ ಕಾಮ್ ನಾತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಪೇಪರ್‌ಯೀ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಸೀರಿಯಲಾಂಚಾ ಕೊಲಮಾರ್ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಬೋಟ್ ದೆಂವವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚಾ ಸಿನಿಕ್ಪಣಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಉಡಂವ್ಚೆ ಬರಿಂ ತಾಣೆ ಸೊದುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ 9499 ನಂಬರ್ ತಾಚಾ ಬೊಟಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ಆದಾಳ್ಳೆಂ! ತೊ ತಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆಲೊಚ್ ನಾ! ಕೊಣೆಂಗಿ ತಾಚೆರ್ ಶೆಳೆಂ ಉದಕ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ತಾಣೆ ಪೇಪರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಗಳೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ನಂಬರ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಯ್ರಾಣ್ ತಾಕಾ ನಾತ್ಲೆಂ.

Read More »

ಘುಟ್

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಬಾತ್ತುಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಲೊ, ತಾಚೊ ತಾಳೊ ವ್ಹಡ್ ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಗಾಂವಾರ್ ಬೋಬಾಟ್ ಬಾತ್ತು ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್‌ಚ್ ಪಡ್ಲಾಂ. "ಕಸಲೆಂ ಅವ್ಘಡ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಸಿಕೆರಾಮಾ? ಮಾರ್ಯಾದ್ ವೆಚೆ ತಸಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?" ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾಕ್ ಪಡ್ಲಿಂ.

Read More »

ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್

"ದೇವ್ ಆಪವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಕರ್ತಾಂ" ಹಟಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ಮುಂದರ‍್ಸುನ್ ಮುಣಾಲಿ "ಪಿಯುಸಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಭುರ‍್ಗೆಂ. ಬುದ್ವಂತ್. ಬರೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ" "ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಾಕಾ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. "ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್, ಭಾವ್-ಭಯ್ಣಿಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ದೆವಾ ಮುಕಾರ್ ನ್ಹಯ್. ವೆಗ್ಗಿಂ ಸವಯ್ ಜಾತಾ. ಜೆಜುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಡುಂಕ್ ಜಾಯ್. ದೇವ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಮದ್ದಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸೈತಾನಾ ಕಾಮ್ ತೆಂ"

Read More »