SHORT STORIES

ನಿನೆವ್ಹೆ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ಲೊಚ್ಚ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಮನಿಸ್

ಘರಾಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಿಂತಿಯಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಕಾತ್ತ್ಯಾಬರಿ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಕೋಣ್ ಮೆಳಾತ್? ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಚ್ಯಾ ಅಡ್ಚಣೆಂತ್ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಕಾಮಾಚೆಂ ಮನಿಸ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ, ಆಮಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ದೋನ್ ವರ‍್ಸಾಂ ತಾಂಕಾ ಕಾಮಾಚಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಖಂತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಚ್ಚ್. "ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಚಡ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ.... ಹ್ಯಾ ಬಾವೊಜಿನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಗುಲಾಮ್‌ಂಚ್ಚ್ ಕೆಲಾಂ... ತುಂ ಎಕ್‌ಚ್ಚ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಡೆ ಕಾಮ್ ಸೊದ್ ಯಾ ವರಸ್ ಆಖೇರ್ ಜಾತಾನಾ ಆಮಿಂ ಪಾಟಿಂ ಗಾವಾಕ್ ಯಾ..." ಸಿಂತಿಯಾಚೆಂ ದೂಕ್ ಆನಿ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಮ್ಜತಾಲೆಂ. ಪುಣ್, ಆಮ್ಚೆಂಚ್ಚ್ ಘರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಆನಿಕ್‌ಯ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.

Read More »

ಜಾಳ್

“ಖಾಸ್ಗಿ ಉಲೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳೆಂಯ್?” ಕೊಫಿ ಪಿಯೆತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಉಡಾಸ್ ಕೆಲೊ. “ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳನಾ” ಹೆಲೆನಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಬಾವ್ಲೆಂ, “ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ ಎರಿಕಾಕ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಆಸಕ್ತ್ ನಾ. ತೊ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಆನಿ ಒವರ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬಿಝಿ ಜಾಲಾ. ಬೇಕರಿಚೊ ವೆಪಾರ್ ಆನಿ ಹೆಂ ಫ್ಲೆಟ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಕಸಲಿಚ್ ಪರ್ವಾ ನಾ. ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತ್ ನಿರಾಸ್ ಜಾಲಾಂ” ಹೆಲೆನಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಉದೆಲ್ಲಿಂ. ಕೊಫಿಯೆಚೆಂ ಕೋಪ್ ಸಕ್ಲಾ ದವರ‍್ನ್ ಸಾವಿಯೊ ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ಸರ‍್ಲೊ. ಧಯ್ರ್ ಆರಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ತಿಚಿಂ ದುಕಾಂ ಪುಸ್ಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ನೆಣಾ. ಹೆಲೆನಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾರ್ ಮಾಲ್ವಲಿ. ತಾಣೆಂ ಘುಂವೊನ್ ತಿಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂಚೊ ಉಮೊ ಘೆತ್ಲೊ. ತಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ತಾಚ್ಯೆ ವೆಂಗೆಂತ್ ರಿಗ್ಲಿ. ತಿ ವೇಂಗ್ ತಾಂಕಾಂ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚಿ ಆನಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸದಾಂಚಿ ಜಾಲಿ.

Read More »

ಭಾಂಗಾರ್, ಧುಂಪ್ ಆನಿ ದೋನ್ ಥೆಂಬೆ ವಾಯ್ನ್

ಸಾತ್ ದಿಸಾ೦ ಆದಿ೦ ಕಾಳ್ಯಾ೦ ಮೊಡಾ೦ಚೊ ಕೊಚೊರ್ ಶಿ೦ಪ್ಡೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಪರಿ೦ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾಚ್ಯಾ ಆಗಸಾರ್ ಕಾಳ್ಬಾಣ್ ಚರ್‌ಲ್ಲಿ. ಕಾ೦ಯ್ ಹಿಮ್/ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್ಟಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅ೦ದಾಜ್ ಜಾಲೊ ಆದಿಕ್. ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾ೦ತ್ ಹಿಮ್ ಪಡ್ಚೊ ಸ೦ಬವ್ ಭಾರಿಚ್ ಉಣೊ ಪುಣ್ ಪಡತ್ ತರ್ ತೀನ್-ಚಾರ್ ರಾತಿ೦ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾ೦ ಪಡ್ಟಾಲೊ. ಥಾಮಿರ್ ಆನಿ ತಾಣೆ ಪಹರೊ ದಿ೦ವ್ಚಿ ಸುವಾತ್ ಬೆಯಿತ್ ಸುಹೂರ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ರಾತ್ ಪಹರ‍್ಯಾಚಿ ಸುವಾತ್. ಜೆರುಸಲೇಮ್ ತೆ೦ಪ್ಲಾ೦ತ್ ಬಲಿ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಅಮಾನತ್ ಕರುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಕ್ರ್ಯಾ೦ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಸುವಾತಿಚೆರ್ ಚರ೦ವ್ಚಿ ಪರ‍್ವಣ್ಗಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಪುಣ್ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಗೊವ್ಳ್ಯಾ೦ಕ್ ಮಾತ್ರ್. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಆದಿಚೊ ಬಾಪಯ್ ಎಕ್ಲೊ.

Read More »

ಮಿರ‍್ಣ್ಯಾಮ್ ಆನಿ ಘಾಂಟ್

"ಕೋಣ್‌ಯ್ ನಾಂತ್?" ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಲೊಕಾಕ್‌‌ಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಉಬೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ವಿಗಾರ್ ಚಿಕ್ಕೆ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. "ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಿರೊಣ್ ಅಪ್ಪು ಮಿರಾಂದಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯೊ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ‍್ಗಜೆಂತ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಘಾಂಟಿ ಮಾರ‍್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಆಜ್ ತೊ ನಾ ... ತಾಚ್ಯಾ ಮರ‍್ಣಾಚ್ಯೊ ಘಾಂಟಿ ಮಾರ‍್ತಾಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಎಕ್ಲೊ ಪುಣಿ ನಾಂಚ್ಚ್ ನ್ಹಯ್?" ವಿಗಾರ್ ದೆದೆಸ್ಪೊರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಳವ್ನ್, ರುಜಾರ್ ಮೆಂದೊಸಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಭಾಲಿ ತೊಪ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ತೊ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಧಯ್ರ್ ಆರಾಯ್ಲೆಂ. ಮಿರ‍್ಣಿಚ್ಯಾ ಮೊರ‍್ಣಾಚಿ ಘಾಂಟ್ ಮಾರುಂಕ್. ಥೊರಿಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ವೊಣದಿಕ್ ಬಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಂಕ್ಡಾಚ್ಯಾ ಕೊಕ್ಕ್ಯಾಕ್ ಶಿರ‍್ಕಾಯಿಲ್ಲಿ ದೊರಿ ತಾಣೆ ಸುಟಯ್ಲಿ. ದೊನೀ ಹಾತಾನಿಂ ಬಳಾನ್ ಧರ‍್ನ್ ತಿ ವೊಡ್ಲಿಚ್ಚ್. ಏಕ್ ನ್ಹಯ್ ದೋನ್ ನ್ಹಯ್.... ಪಾಟಾಪಟ್ ಪಾಂಚ್ ಸ ಆನಿ ಸಾತ್...

Read More »

ಮಾಗೊನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಖರ್ಗ್

“ರವಿ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಮ್ಮಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ಮೊತಿಯಾಪರಿಂ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ವಾಡಯಿಲ್ಲೆಂ. ತುಜ್ಯಾ ಫಟ್ಕಿರ‍್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಜಾಳಿಂತ್ ಫಸೊನ್ ಆತಾಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕೀ ಜಾಯ್ನಾ ಆನಿ ಮೊರೊಂಕೀ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆರ್ ಹಾಂವ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಡುನ್ ವೆತಾಯ್? ತುಕಾ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ತುಜಿ ಜಿಣಿ ಸುದ್ರಾವ್ನ್, ತುಕಾ ಮೋಗ್ ದೀವ್ನ್, ಏಕ್ ಬರೊ ಪುಡಾರ್ ರಚುಂಕ್ ಹಾಂವೆ ತುಜೊ ಹಾತ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೊ, ತರ್ ಆಜ್ ತುವೆಂ ಹೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘೆತ್ಲೊಯ್ ರವಿ?” ಸಗ್ಳೆಂ ಧಯ್ರ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉಬಿಂ ರಾವ್ಲಿಂ. “ತುಂ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಚಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಜಾಳಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಯ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಗೊತ್ತು ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಂಚೆರ್ ಉದಕ್ ವೊತುನ್ ತುಜ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಖಾಲಿ ಹಾತಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್” ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದೊಳೆ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಕ್‌ಲ್ನಾ ರವಿ.

Read More »

ಅಂತ್ ನಾತ್ಲೆಲಿ ರಾತ್ – 2

ಹಾಂವ್ ರಾಗಾನ್ ಬೊಬಾಟುಂಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಇತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸುನ್‌ಯೀ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್, ಹುನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಬರೆಂ ನ್ಹಾಣ್ ನ್ಹಾವ್ನ್ ಆರಾಮಾಯೆರ್ ಖಾಟ್ಯೆಕ್ ಪಾಟ್ ತೆಂಕ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಬಾಬಾಕ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂಗಿ? "ಬಾಬಾ!..ಬಾಬಾ!!" ಹಾಂವ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೊಂ. "ಊಠ್! ಅತಾಂಚ್!! ಬೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ನಾಕಾ..!" ಹಾಂವೆ ತಾಚಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಧರ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೊ ಪಿರ್ಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ: "ಬೊಬ್ ಮಾರಿನಾಕಾ ಪುತಾ.. ತುಜಾ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾ  ಬಾಪಾಯ್ಚೆರ್ ಕಾಕುತ್ ಕರ್..ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಥೊಡೊಚ್ ವೇಳ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾಂ.. ಥೊಡೊಚ್ ವೇಳ್..ಹಾಂವ್ ಮಸ್ತು ಥಕ್ಲಾಂ.. ಕುಸ್ಕುಟ್ ತ್ರಾಣ್ ನಾ. ತುಜೊ ಅಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.." ತೊ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ನಿತ್ರಾಣ್, ಅಸಹಾಯಕ್. "ಬಾಬಾ, ತುಂವೆ ಹಾಂಗಾ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸಾನಾ.

Read More »

ಕೊಣಾಕ್ ಚ್‌ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್‌

ಹೆಂ ಘಡೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾತಿಚಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ಚೆಡುಂ ಘರಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಾಯ್ಲೆಕಡೆ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ "ತೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಬೊಯ್‍ಫ್ರೆಂಡಾಗೆರ್ ರಾವ್ಲಾಂ, ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣಾಲಾಂ" ತಿಚಿ ಜಾಪ್. ಹಿ ಚಾಲ್ ಬೋವ್ ವಾಜ್ಬಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಂತ್ ವಾಡೊನ್, ಕಾಜಾರಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಚೆಡ್ಯಾ-ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಚೆಂ ಆನ್ವಾರಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ಜೊಕಿಮಾಕ್ ರಾಗ್ ಚಡ್ಲೊಚ್. ಬಾಯ್ಲೆಚೆರ್ ತಾಪೊನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್, "ತುಂ ಆತಾಂ ಲಂಡನ್ ಆಸಾಯ್; ತುಜ್ಯಾ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮೊಲ್ಯಾಂತ್ ನ್ಹಯ್. 'ರೊಮಾಂತ್ ರೊಮಾಗಾರಾಬರಿಂ ಜಿಯೆಜೆ' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾಂಯ್‍ವೆ ಸಾಯ್ಬಾ. ತುಜೆಂ ಕೋಂತ್-ಬೆಂತಿಣ್, ಮೀಸ್-ನೊವೆನ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಸೊಭ್ತಾ, ಹಾಂಗಾ ತಶೆಂ ಚಲನಾ. ಇಲ್ಲೆಂ ಸುದ್ರೊಂಕ್ ಪಳೆ. ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತುಜಿ ಶಿಸ್ತ್ ಕಾಂಟೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ.

Read More »

ಏಕ್ ಮೂಟ್ ಮಾತಿ

"ಸವಾಲ್ ತಾಂಕಿಚೆಂ ನ್ಹಯ್, ಮಾರ್ಕಾಬಾ. ಹ್ಹೆ... ಹ್ಹೆ..." ಪಾವ್ಲುನ್ ದಾಂತ್ ಸೊಡ್ಲೆ, "ಪುಕಟ್ಟಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಚೆ! ತುಜ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಡೋಂಗಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಕಾ." ಮಾರ್ಕಾಬಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊಚ್ ನೆಣಾ. ತೊ ಉಬೊ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ಲಾಸಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಕಿ ತಾಣೆಂ ಪಾವ್ಲುಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಮಾರ್ಲಿ. "ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್ ತುವೆಂ? ತಕ್ಲಿ ಸಮಾ ಆಸಾಗಿ ತುಕಾ?" ಪಾವ್ಲುನ್ ನೀಟ್ ಜಾವ್ನ್ ತುವಾಲ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಪುಸ್ಲೆಂ. "ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ತಕ್ಲಿ ಸಮಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಆತಾಂ ಸಮಾ ಜಾಲಿ" ಮಾರ್ಕಾಬ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕೊನ್ ಖರ್ಶೆಲೊ, "ಹೊ ಗ್ಲಾಸ್ ತುಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಮಾರ್ಚೆಪಯ್ಲೆಂ ನಿಕಳ್ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್." "ಮ್ಹಾಕಾ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ತುವೆಂ ಆಜ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೊಯ್‌ಗೀ? ಮ್ಹಜೆ ಬಾಕಿ ಆಸ್ಚೆ ಪಯ್ಶೆ ದೀ. ಹಾಂವ್ ವೆತಾಂ" ಪಾವ್ಲು ವಿರಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. "ಪಯ್ಶೆ ಖಂಯ್ಚೆ? ತುವೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಯ್, ಸಿಂತಿಲಾಗಿಂ ತುಂ ಪಯ್ಶೆ ಲುಟುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್. ತಿಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚೊ ಆನಿ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ತಿಣೆಂಚ್ ಮರ್ಚೆಪಯ್ಲೆಂ ದಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊ. ಆಮ್ಚಿ ಜಮತ್ ಸಂಪ್ಲಿ. ಗೆಟ್‌ಆವ್ಟ್" ಖಾಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾತಿಂ ಉಬಾರುನ್ ಮಾರ್ಕಾಬಾನ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ.

Read More »

ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ರಗ್ತಾಚೊ ಕಾಳೊಚ್ಚ್ ಆವ್ಗುಣ್

ಸನ್ವಾರಾಂಚೆಂ ಹಾಂವ್ ಕಾಮಾಕ್ ಯೆತಾಲೊಂ ತರ್‌ಯ್ ರೀಟಾ ಮಾತ್ರ್ ಚಡಾವತ್ ಯೆನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸನ್ವಾರಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತೆಂ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ  ಶಿಕಾಪ್ ಪಳೆವ್ನ್‌ಗೀ ಯಾ ತಾಂಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಸುಪರ್‌ಮಾರ‍್ಕೆಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಘರಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಿನ್ಸಾಚೊ ಸಾಮಾನ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್‌ಚ್.  ಪುಣ್, ಹ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ಚ್. ಹಫ್ತ್ಯಾಚ್ಯೊ ಜಮಾತಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಫ್ತರಾಚೆ ಕಾಮೆಲಿ ಏಕೆಕ್ಲೆಚ್ ಘರಾ ಗೆಲ್ಲೆ ತರ್‌ಯ್ ಜೊನಾಥನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಚೆರ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಬರಿ ದಫ್ತರಾಚ್ಯಾ ಕೂಡಾಕ್ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾನ್ ಬೀಗ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾರ್ ರೀಟಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಕಾಮಾನ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಆಯಿಲ್ಲೆಂ, ಆಪ್ಣಾ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಚಾವಿ ವಾಪಾರುನ್, ಜೊನಾಥನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡಾಕ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೆಂ.

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !