ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬ

mm
ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ’ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬ ’ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾಖಾಲ್ ಬರಂವ್ಚೊ ’ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟೊ’ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ರಾಯ್ ಮ್ಹಣ್‌ಚ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್. ಸತ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾಣೆ, ತಿನ್ಶ್ಯಾಂವಯ್ರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ, ಪಾಂಚ್ ಕಾದಂಬರಿ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಚ್ಯಾ ’ಯೆಂಮ್ಕೊಂಡಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ’ ಕಾದಂಬರಿಕ್ 1986 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಗೊಂಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡಮಿಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ತಾಕಾ ಸಬಾರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆ ಭಾಯ್ರ್ ’ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್’ ಹಾಂಚೆಂ ಮಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ’ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಶನ್ಸ್’ ಹಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್‌, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಬಾಷೆಂತ್‌ಯೀ ತಾಣೆ ತಾಚಿ ಪ್ರತಿಭಾ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ. ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ತೊ ಏಕ್ ತಾಲೆಂತ್‌ವಂತ್ ಸಂಘಟಕ್, ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಉಲವ್ಪಿ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ, ಮಸ್ಕತಾಂತ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನ್ MCCP ಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್, ’ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲಾಚೊ ಉಪಾದ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾವ್ನ್‌ಯೀ ತಾಣೆ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ.

ಶಿಕ್ಶಕಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ‘ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರಾ’ ಚೊ ಉಡಾಸ್.

ಸಾಂಜೆರ್ ಘರಾ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಣ್ ಯಾ ರಾಂದಯ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಗುರ‍್ಪುರ್ ಪೆಂಟೆಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂಚ್ಚ್. ತೆದ್ನಾಂ, ತಣ್ ಯಾ ರಾಂದಯ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ವಾವವ್ನ್ ವೆತಾನಾ, ಲಜ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಆನಿ ಏಕ್ ದೀಸ್, ಆಮ್ಚೊ ಮುಖೆಲ್-ಮೆಸ್ತ್ರಿ ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಸಾರೆಂ ವಾವವ್ನ್ ಸಾಲ್ಮಾರ‍್ಗ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ವೆಚೊ ಹಾಂವೆ ಪಳಯಿಲ್ಲೊ. ಮತಿಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಎಕ್‌ಚ್ಚ್ ಚಿಂತಾಪ್ - 'ಜರ‍್ತರ್ ಆಮ್ಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಸಾರೆಂ ವಾವವ್ನ್ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ಯಾ ಕುಮೆರಿಕ್ ವೆತಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲಿ ಲಜ್?' ತಸೆಂ ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರಾಚೆಂ ಸಾದೆಂಪಣ್ ಪಳವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಲಜೆಚೊ ಅವ್ಗುಣ್ ಉಣೊ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಗೇಣಿಕ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಬುಟ್ ದಾಟ್ಟುಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚೊ ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರ್ ಮೆಳ್ಳಾ...

Read More »

ಎಕ್ ಝುಜ್ ; ಚಾರ್ ಅವಸ್ವರ್

ಚಾರ‍್ಲಿ ಫೆರ‍್ನಾಂದ್ ನಂಜಾಳಿ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೊ. ಜಿವಾಂತ್ ರಾಗಾಚೊ ಉಜೊ ಪೆಟೊಂಕ್ ಲಿಗೊರ್ ಸಿಕೆರಿಚಿಂ ತಿತ್ಲಿಂಚ್ಚ್ ಉತ್ರಾಂ ಪುರೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. " ತುಜ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವಾಳ್ಚೆಂ ಉದಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ.... ತುಕಾ ಖಂಯ್ ಜಾಯ್ ಥಂಯ್ ತುಂ ವಾಳಾಶೆಂ ಕರ್...ತುಜೊ ಜಾಗೊ ಆನಿ ತುಜೆಂ ಉದಕ್..... ತೆಂ ತುಜೆಂ ಕಾಮ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ....." "ದೆಕುನ್‌ಂಚ್ಚ್ ಹೊ ದೊರೊ ಹಾಂವೆ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲಾ.... ಉದಕ್ ತುಜ್ಯಾಚ್ಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತೊಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚಾಜಯ್.... ವರ‍್ಸಾಂ ವರ‍್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಸೆಂಚ್ಚ್ ಆಸಾ..... ಹೆಂ ಬದ್ಲುಂಚೊ ತುಂ ಕೋಣ್ ಪೆಟೊ....?" ಚಾರ‍್ಲಿ ಫೆರ‍್ನಾಂದಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸೊಪ್ ಬೆಂಡ್ಚೊ ಕೊಯ್ತೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.... ರಾಗ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲೊ.... ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಸಯ್ತಾನ್ ಘಡಿಭರ್ ಆಯ್ಲೊ ಕೊಣ್ಣಾ...

Read More »

ನಿನೆವ್ಹೆ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ಲೊಚ್ಚ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಮನಿಸ್

ಘರಾಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಿಂತಿಯಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಕಾತ್ತ್ಯಾಬರಿ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಕೋಣ್ ಮೆಳಾತ್? ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಚ್ಯಾ ಅಡ್ಚಣೆಂತ್ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಕಾಮಾಚೆಂ ಮನಿಸ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ, ಆಮಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ದೋನ್ ವರ‍್ಸಾಂ ತಾಂಕಾ ಕಾಮಾಚಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಖಂತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಚ್ಚ್. "ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಚಡ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ.... ಹ್ಯಾ ಬಾವೊಜಿನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಗುಲಾಮ್‌ಂಚ್ಚ್ ಕೆಲಾಂ... ತುಂ ಎಕ್‌ಚ್ಚ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಡೆ ಕಾಮ್ ಸೊದ್ ಯಾ ವರಸ್ ಆಖೇರ್ ಜಾತಾನಾ ಆಮಿಂ ಪಾಟಿಂ ಗಾವಾಕ್ ಯಾ..." ಸಿಂತಿಯಾಚೆಂ ದೂಕ್ ಆನಿ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಮ್ಜತಾಲೆಂ.

Read More »

ಮಿರ‍್ಣ್ಯಾಮ್ ಆನಿ ಘಾಂಟ್

"ಕೋಣ್‌ಯ್ ನಾಂತ್?" ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಲೊಕಾಕ್‌‌ಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಉಬೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ವಿಗಾರ್ ಚಿಕ್ಕೆ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. "ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಿರೊಣ್ ಅಪ್ಪು ಮಿರಾಂದಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯೊ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ‍್ಗಜೆಂತ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಘಾಂಟಿ ಮಾರ‍್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಆಜ್ ತೊ ನಾ ... ತಾಚ್ಯಾ ಮರ‍್ಣಾಚ್ಯೊ ಘಾಂಟಿ ಮಾರ‍್ತಾಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಎಕ್ಲೊ ಪುಣಿ ನಾಂಚ್ಚ್ ನ್ಹಯ್?" ವಿಗಾರ್ ದೆದೆಸ್ಪೊರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಳವ್ನ್, ರುಜಾರ್ ಮೆಂದೊಸಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಭಾಲಿ ತೊಪ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ತೊ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಧಯ್ರ್ ಆರಾಯ್ಲೆಂ. ಮಿರ‍್ಣಿಚ್ಯಾ ಮೊರ‍್ಣಾಚಿ ಘಾಂಟ್ ಮಾರುಂಕ್. ಥೊರಿಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ವೊಣದಿಕ್ ಬಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಂಕ್ಡಾಚ್ಯಾ ಕೊಕ್ಕ್ಯಾಕ್ ಶಿರ‍್ಕಾಯಿಲ್ಲಿ ದೊರಿ ತಾಣೆ ಸುಟಯ್ಲಿ. ದೊನೀ ಹಾತಾನಿಂ ಬಳಾನ್ ಧರ‍್ನ್ ತಿ ವೊಡ್ಲಿಚ್ಚ್. ಏಕ್ ನ್ಹಯ್ ದೋನ್ ನ್ಹಯ್.... ಪಾಟಾಪಟ್ ಪಾಂಚ್ ಸ ಆನಿ ಸಾತ್...

Read More »

ಪಪ್ಪಾಚೊ ಉಡಾಸ್

ಆಮ್ಚೊ ಪಪ್ಪ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕಾರ್ಭಾರಾಂಚೊ ಮನಿಸ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಯ್ ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಉಬ್ಜಯಿಲ್ಲೊಯ್ ನಯ್. ಬಳ್ವಂತ್ ಯಾ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚುನ್ ಯಾ ಪ್ರೆರಣಾಚೆ ಪ್ರಸಂಗ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾಮಾಧ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿಯ್ ನಯ್. ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಕೆಲ್ಲೊ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ್ ನಯ್. ಬಗಾರ್  ಏಕ್ ಸಾದೊ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್, ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್, ಜಾತ್ ಭೇದ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾಟ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ಸಾದೊ ಮನಿಸ್  ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತಾಣೆ ಧರ್ಮಾಕ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಚಡ್ ಅದ್ಯತಾ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ತರ್‌ಯ್, ಗಾಂಧಿವಾದ್‌ಚ್ ತಾಕಾ ಆದರ್ಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ.  ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಸಾದೆಂ ಆನಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಾಯ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಸುಗಮಾಯೆನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ತಾಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

Read More »

ಪಪ್ಪಾಚಿ ತೊಪಿ

ಕೆನರಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಬಾಪಯ್ಕ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಂಡ್ರೂ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಡಾವತ್ ಕವಿಂನಿ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ನವೆಂ ಆಯಾಮ್ ದಿಲ್ಲೊ ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಲ್ ಮುಕಾರ್ ದವರುನ್, ಬಾಪಯ್ಕ್ ಆನಿ ತಾಣೆ ವಾಪರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂದಿತೊಪಿಯೆಕ್, ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಮೊಲಾಂ - ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೊಂ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಸತಾಚೊ ಮೂಳ್‌ವಾದಿ ಪಪ್ಪಾ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಕವಿತೆಂತ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ ತರ್ ಕವಿತೆಚೊ ಪ್ರತಿಪಾದಕ್  'ಪೂತ್' ವರ್ತಮಾನ್ ಕಾಳಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಸಮೊರ್ ಯೆತಾ. ಗಾಂದಿ ತೊಪಿಯೆಕ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಮೊಲಾಂಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕವಿತೆಂತ್ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ ಮಾತ್ ನಯ್, ಕವಿತೆಂತ್ ಗಾಂದಿನ್ ನೆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತೊಪಿಯೆಂತ್ ಗಾಂದಿನ್ ಪಾಚಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಪಾಳ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸಮಾಜಿಕ್ ಮೊಲಾಂ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆ ಸಂಗಿ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಕವಿತಾ ಹಪ್ತೊ ಸುರು ಜಾತಾ, ಸೊಮಾರ್ ತೆ ಸನ್ವಾರ್ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆಲ್ಯೊ.

Read More »

ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ರಗ್ತಾಚೊ ಕಾಳೊಚ್ಚ್ ಆವ್ಗುಣ್

ಸನ್ವಾರಾಂಚೆಂ ಹಾಂವ್ ಕಾಮಾಕ್ ಯೆತಾಲೊಂ ತರ್‌ಯ್ ರೀಟಾ ಮಾತ್ರ್ ಚಡಾವತ್ ಯೆನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸನ್ವಾರಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತೆಂ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ  ಶಿಕಾಪ್ ಪಳೆವ್ನ್‌ಗೀ ಯಾ ತಾಂಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಸುಪರ್‌ಮಾರ‍್ಕೆಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಘರಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಿನ್ಸಾಚೊ ಸಾಮಾನ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್‌ಚ್.  ಪುಣ್, ಹ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ಚ್. ಹಫ್ತ್ಯಾಚ್ಯೊ ಜಮಾತಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಫ್ತರಾಚೆ ಕಾಮೆಲಿ ಏಕೆಕ್ಲೆಚ್ ಘರಾ ಗೆಲ್ಲೆ ತರ್‌ಯ್ ಜೊನಾಥನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಚೆರ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಬರಿ ದಫ್ತರಾಚ್ಯಾ ಕೂಡಾಕ್ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾನ್ ಬೀಗ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾರ್ ರೀಟಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಕಾಮಾನ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಆಯಿಲ್ಲೆಂ, ಆಪ್ಣಾ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಚಾವಿ ವಾಪಾರುನ್, ಜೊನಾಥನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡಾಕ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೆಂ.

Read More »

ತೀನ್ ಮುಟಿ ಮಾತಿ

“ಏಕ್ ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಮೆಲೊ.” – ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಗಾವಾರ್ ಲೋಕ್ ಉಲಯ್ಲೊ. “ಘೊವ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಆನಿ ಬಾಪೊಯ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನಾ ಜಾಲೊ. ಕುಟಾಮ್ ಕಷ್ಟಾರ್ ಪಡ್ಲೆಂ… ಭಾರಿಚ್ಚ್ ದುಖಾಚಿ ಗಜಾಲ್…” ಲಾಗ್ಸಿಲಿಂ ತಶೆಂ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಮ್ಹಣಾಲಿಂ. “ಮೆಲ್ಲೊ ತೊ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ತಲೊ… ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆ ಆನಿ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲೆ… ಪುಣ್, ಬರ‍್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಬರ‍್ಯಾ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರೆಂಚ್ಚ್ ಪುಂಜವ್ನ್ …

Read More »

ಏಕ್ ಕೂಡ್; ದೋನ್ ಸ್ವಾಸ್

ದುಡ್ವಾನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿಂ ತತ್ವಾಂ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಹಿ. ದುಡು ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಿವಿತ್ ಆಸಾ. ದುಡು ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಥಂಯ್ ಕಿತೆಂ ಅವ್ಗುಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಹಿ ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಸುದಾರ್‍ಸುನ್ ವ್ಹರ್‍ತಾ. ಆನಿ ಆಜ್, ತೆಂಚ್ ಜಾಲಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಂಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ನಂದನ್ ಜಾಲೆಂ. ಪಪ್ಪಾ... ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ಹರ್‍ಯೇಕ್ ಘಡಿ ಸೂಕ್ಶಿಮಾಯೆನ್ ಹಾಂವ್ ದೆಕ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ, ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್,

Read More »