ತೀನ್ ಮುಟಿ ಮಾತಿ

“ಏಕ್ ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಮೆಲೊ.” – ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಗಾವಾರ್ ಲೋಕ್ ಉಲಯ್ಲೊ.

“ಘೊವ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಆನಿ ಬಾಪೊಯ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನಾ ಜಾಲೊ. ಕುಟಾಮ್ ಕಷ್ಟಾರ್ ಪಡ್ಲೆಂ… ಭಾರಿಚ್ಚ್ ದುಖಾಚಿ ಗಜಾಲ್…” ಲಾಗ್ಸಿಲಿಂ ತಶೆಂ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಮ್ಹಣಾಲಿಂ.

“ಮೆಲ್ಲೊ ತೊ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ತಲೊ… ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆ ಆನಿ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲೆ… ಪುಣ್, ಬರ‍್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಬರ‍್ಯಾ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರೆಂಚ್ಚ್ ಪುಂಜವ್ನ್ ದವರ‍್ಲಾಂಯ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ… ಬಾಯ್ಲೆ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜೆಂವ್ಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಉಣೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ……” ಗಾಂವಾರ್ ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ…

ಗಾಂವ್ ಯಾ ಲೋಕ್ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ‍್‍ಯ್ ರಾಫಾಯೆಲಾಚೆಂ ಆಚಾನಕ್ ಮರಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಇಜಾಬೆಲಾಕ್ ಕಳ್ವಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಶಿಂವೊರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲೆಂ… ದೊಗಾಂ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್, ಅನಾಥ್ ಜಾವ್ನ್, ಎಕ್ಸುರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸ್ತಿತೆರ್ ತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ರಾಫಾಯೆಲ್ ಆನಿ ಇಜಾಬೆಲಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ ಪಂದ್ರಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ದೊಗಾಂ ಭುರ‍್ಗಿಂ ತಾಂಕಾ ದೆವಾನ್ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಆನಿಂ ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ತಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಆತಾಂ ರಾಫಾಯೆಲ್ ಬರ‍್ಯಾಚ್ಚ್ ಏಕಾ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಬರ‍್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಾರ‍್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮೆನೆಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ. ಇಜಾಬೆಲಾ ಕಾಮಾಕ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾನಾ ಘರಾಚ್ಚ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಜತನ್ ಘೆತಾಲೆಂ. ಘರ್, ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ರಾಫಾಯೆಲಾಕ್ ಬರ‍್ಯಾ ಥರಾನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಲೆಂ.

ರಾಫಾಯೆಲ್ ತರ್‌‍ಯ್ ಇಜಾಬೆಲ್ ಆನಿ ಭುರ‍್ಗಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಿವಾಕ್ ಜೀವ್ ದಿತಾಲೊ. ವ್ಹರ‍್ತೊ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ. ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಸೆಂ ಇಜಾಬೆಲಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹರ‍್ಯೇಕ್ ತೊ ಹಾಡುನ್ ದಿತಾಲೊ. ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ಕಾಲಾಚೆಂ ಫೀಜ್ ಆನಿ ದಿಸ್ಪಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಖರ್ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಶೆ ಜಮಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್‌‍ಯ್ ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಬರ‍್ಯಾ ಥರಾನ್ ವೆತಾಲೆಂ.

ಆಜ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ರಾಫಾಯೆಲ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ದಪ್ತರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಚಾನಕ್ ಪೊನಾರ್ ಇಜಾಬೆಲಾಕ್ ಖಬರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ರಾಫಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಕಾರಾಚೆಂ ಆವ್ಘಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯಿ‍ಲ್ಲೆಂ. ಫಲಾಣ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ತಾಕಾ ಹಾಡ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್‍ಂಯ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಂ. ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸೆಜಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಮಾರ‍್ಗಾರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಷಾ ಧರುನ್ ತೆಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಗೆಟಿಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾಂಚ್ಚ್ ರಾಫಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ದಪ್ತರಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚೊ ರಂಗನಾಥ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ. ರಂಗನಾಥ್ ಕಾಂಯ್ ಇಜಾಬೆಲಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್‍ಚ್ಚ್ ಗೆಟಿಲಾಗಿಂ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಕೊಣ್ಣಾ…ತಾಣೆಂ ರಾಫಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಖಬರ್ ಇಜಾಬೆಲಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿ.

ಯೆದೊಳ್‍ಚ್ಚ್ ರಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆತಾಂ ಕಳ್ವಳೊನ್ ರಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮೊಳಾಬ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಾವ್ಸಾಚಿ ಧಾರ್ ವೊತೊನ್ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ನಿಸ್ಸಂತಾನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ತೆಂ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲೆಂ.

“ಸರ್ ಆವ್ಘಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್‌‍ಚ್ಚ್ ಮೆಲೊ… ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಬಿರಾಂಕೂಳ್ ಖಾಸ್ತಾಚೆಂ ಆವ್ಘಡ್ ತೆಂ… ಪುಣ್, ಆವ್ಘಡ್ ಜಾತಾನಾ ಸರ್ ಏಕ್ಲೊಚ್ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಬಗರ್ ಮೆಡಮ್…” ರಂಗನಾಥ್ ಮುಕಾರ‍್ಸುನ್ ಉಲಯ್ಲೊ. “ತಾಚೆಂ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಿಲ್ವಿಯಾಕ್ ಕಟೀಣ್ ಮಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆಂಯ್ ಮೆಲಾಂ… “

ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಶ್ಹೆರಾಕ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ರಾಫಾಯೆಲಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಇಜಾಬೆಲಾಕ್ ಕಳಿತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಿಲ್ವಿಯಾಯ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಕಾಂತಾಂಚ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂತ್ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಸ್ತಿಮಿತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಉದೆಲೆಂ ನಾ. ಕಳ್ವಳೊನ್ ರಡೊನ್‍ಂಚ್ಚ್ ತೆಂ ಮುಕಾರ‍್ಸುನ್ ಚಲೊನ್ ಗೆಲೆಂ.

ಪುಣ್ ರಂಗನಾಥ್ ವೊಗೊಚ್ಚ್ ರಾವ್ಲೊ ನಾ. ಇಜಾಬೆಲಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಗೆಲೊ. ಅಸಲ್ಯಾ ಕಟಿಣಾಯೆಚ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂಯ್‍ಯ್ ತೊ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಸವಯೆ ಪ್ರಮಾಣೆಂ ಉಲಯ್ಲೊಚ್ಚ್. ” ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಪಾಡ್ ಅರ್ಥ್ ಕರಿನಾಕಾ ಮೆಡಮ್… ಸರ್ ಆನಿ ತೆಂ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಾಲಿಂ… ಭಂವ್ತಾಲಿಂ… ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಪಾಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆತಾಲಿಂ ತೆಂ ಹಾಂವ್‍ಂಯ್ ಜಾಣಾ… ದೆವಾಕ್‍ಯ್ ಹೆಂ ಬರೆಂ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಆನಿ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಕಶಿ ಶಿಕ್ಶಾ ದಿಲಿ ಪಳೆ…ತುಂ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಪಾಡ್ ಅರ್ಥ್ ಕರಿನಾಕಾ ಮೆಡಮ್…”

ಇಜಾಬೆಲಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಬೆ ರಾವ್ಲೆಂ ಆನಿ ರಂಗನಾಥಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೈಲಾಗ್ಲೆಂ… ದೂಕ್ ಆನಿ ರಡ್ಣ್ಯಾಂ ಮಧೆಂಯ್ ರಂಗನಾಥಾಚ್ಯಾ ಅರ್ಥ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಚೆರ್ ತಾಚೆಂ ಧ್ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ. ಇಜಾಬೆಲಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲಿ ನಾ ತರ‍್‍ಯ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆಚಿ ಕಾತರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಜಾಲೆಂ.

♥ ♥ ♥

” ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಮಾಕ್ ವಚಾಜಯ್ ರಾಫಾಯೆಲ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ವಾಡೊನ್ ವೆತೆಲೆಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಭುರ‍್ಗಿಂ ಜಾತೆಲಿಂ. ಖರ್ಚ್ ಚಡ್ತಲೊ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಬರ‍್ಯಾ ಥರಾನ್ ಸಾಂಬಾಳಿಜಾಯ್ ತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಚಡ್ ಪಯ್ಶೆ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತೆಲೆಚ್ಚ್… ಹಾಂವೆ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರ‍್‍ಚ್ಚ್ ಬರೆಂ… ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹಾಂವ್ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾಂ. ಹ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂಚ್ಚ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳೊಂಕ್‍ಯ್ ಆಸಾ… ” ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂನಿಂಚ್ಚ್ ಇಜಾಬೆಲಾನ್ ರಾಫಾಯೆಲಾಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತಾಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ಕಾನ್ ಹಾಲಯಿಲ್ಲೆ ನಾಂತ್.

ಇಜಾಬೆಲಾನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಚಾರ‍್‍ಲ್ಲೆಂ. ಇಜಾಬೆಲಾನ್ ಪರ್ತುನ್ ಪರ್ತುನ್ ವಿಚಾರ‍್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ, ರಾಫಾಯೆಲಾನ್ ಖಡಾಕಡ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ – “ನಾ ಬೆಲಾ ತುಂವೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಪೊಸ್ಚೆಂ ನಾಕಾ… ಹಾಂವ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸಾಂ ನಂಯ್… ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಆಸಾ… ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಡ್ತಿ ಮೆಳ್ತೆಲಿ… ಸಾಂಬಾಳ್‍ಯ್ ವಾಡ್ತಲೊ… ಆನಿ ತ್ಯಾ ವರ‍್ವಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಪೊಸುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾಂತ್. ಜೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಏಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾ ವರ‍್ವಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಪೊಸುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್‌ಚ್ ಜಾಯ್ನಾ ತೆದ್ನಾಂ ಪಳಂವ್ಯಾಂ….”

ರಾಫಾಯೆಲಾಚೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ತಾಕಾ ಪಸಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಾ ತರ್‌‍ಯ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ವೊಗೆಚ್ಚ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಕ್ ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾತಾನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಇಜಾಬೆಲಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲೆಂ.

ದೊಗಾಂ ಭುರ‍್ಗಿಂ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಘರಾಂತ್ ಕೆದಾಳಾ ಕೆದಾಳಾ ಪಯ್ಶಾಂಚಿ ಅಡ್ಚಣ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಪರತ್ ರಾಫಾಯೆಲಾ ಲಾಗಿಂ ಮಂತ್ರಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕಾಮಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್‌ಗೀ ಯಾ ಬೇಬಿ ಸಿಟ್ಟರಾಂ ಲಾಗಿಂ ದವರುನ್ ಆಪುಣ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ರಾಫಾಯೆಲಾ ಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ರಾಫಾಯೆಲ್ ಖಡಾಖಡ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ – “ನಾ ಬೆಲಾ……ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಬಾಳ್ ಬರೊ ಆಸಾ ಆನಿ ತುಂವೆಂ ಕಾಮಾಕ್ ವೆಚಿ ಕಾಂಯ್‍ಚ್ಚ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ…. ತುಂವೆಂ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ….”

“ರಾಫಾಯೆಲ್….. ತುಕಾ ಪಯ್ಶಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ…. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಯ್, ಹರ‍್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಲಾಗಿಂಚ್ಚ್ ವಿಚಾರಿಜಾಯ್, ಪರಾತ್ತಿಜಯ್ ಆನಿ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ಲಾಗಾನಾ….. ಹಾಂವ್ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾಂ; ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಸಾ ಆನಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ಚ್ ನಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್‍ಯ್ ಬರೆಂ….”

ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ರಾಫಾಯೆಲ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ” ಆತಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಆಫಿಸಾನಿಂ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ತೆಂ ತುಕಾ ಕಳನಾ ಬೆಲಾ…..” ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ” ಆಮ್ಚೆಂ ಕುಟಾಮ್, ತುಂ, ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಆಸಾಂವ್… ಮೊಗಾನ್ ಆಸಾಂವ್…. ತುಂ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲೆಂಯ್…. ತುಜೆಂ ಧ್ಯಾನ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ ಬಗರ್ ತುಜ್ಯಾ ಆಫಿಸಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೆರ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ…ಆನಿಂ ಏಕ್ ವಿಶಯ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ ? ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಲಾರ್ ಏಕಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಘರಾ ಏಕ್ಲೊ ನೊವ್ರೊ ಆನಿ ಆಫಿಸಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ದಾದ್ಲೊ ಆಸ್ತಾ… ಆನಿ ತ್ಯಾ ವರ‍್ವಿಂ ತಸಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚೆಂ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಜಾತಾ…. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾಂಗ್ರಾಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ತಶೆಂ ಕಾಂಯಿಂಚ್ಚ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ…”

ಸ್ವಾರ್ಥಿ ದಾದ್ಲೊ ಆನಿ ದುಬಾವಿ ದಾದ್ಲೊ…. ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಂತಾನ್‍ಂಚ್ಚ್ ಹೆಂ ಆನಿಂ ರಾಫಾಯೆಲ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ಲೊ ಬರೊಚ್ಚ್ ದಾಖ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಇಜಾಬೆಲಾ ಮತಿಂತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ…

“ತರ್ …. ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆನಾಂಯ್? ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಪಾತ್ಯೆವ್ಯೆತ್? ಹೆಂ ಕಸಲೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ರಾಫಾಯೆಲ್…” ತಾಣೆಂ ರಾಗಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್‌‌‍ಲ್ಲೆಂ.

ರಾಫಾಯೆಲಾಕ್ ಬೆಲಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ತೊ ಬರೆಂಚ್ಚ್ ಚಿಂತುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ – ” ಬೆಲಾ, ತುಕಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಜಿವಾಕ್ ಜೀವ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲೊ ಮನಿಸ್ ತುಕಾ ಮೆಳ್ಚೊಚ್ಚ್ ನಾ… ಹಾಂವೆಂ ಹೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾಪಣಾಕ್… ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ತೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆನಿ ಕರ‍್ಚೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾಪಣಾಕ್…. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ತುಜಿ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ … ತಾಂಚ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್ ತರ್ ತಿಂ ಸಾರ‍್ಕ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ವಾಡ್ಚಿಂನಾಂತ್ … ದೆಕುನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಪುಡೆಂ ತುಂ ಕಾಮಾಕ್ ವೆಚೊ ವಿಶಯ್ ಕಾಡಿನಾಕಾ…”

ತೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಪುಡೆಂ ತಿಂ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಉಲಯಿಲ್ಲಿಂ ನಾಂತ್.

♥ ♥ ♥

ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕೂಡಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಬಂಧ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬಾಗ್ಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಉಬೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಬಂಧ್ ಬಾಗ್ಲಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಉಬ್ಯಾ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚೆ ಪಾಯ್ ಬರ‍್ಫಾ ಬರಿ ಘಟ್ ಜಾಲೆ. ತೆಂ ಹಾಲ್ಲೆಂ ನಾ.

ಬಾವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಧರುನ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ತಾಕಾ ಮುಕಾರ್ ವೆಚ್ಯಾಕ್ ಬಳ್ ಕೆಲೆಂ. ಕೂಡಾ ಭಿತರ್ ವಚೊಂಕ್ ತೆಂ ಕಟಿಣಾಯೆನ್ ಭಿಯೆಲೆಂಚ್ಚ್. ರಾಫಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚಿಂ ಯೆದೊಳ್‍ಚ್ಚ್ ಯೇವ್ನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ. ನರ್ಸಾಂ ಆನಿ ಆಸ್ಪತೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚಿಂ ತಾಂಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿಂ ತರ್‌‍ಯ್ ತಾಂಚಿ ಹಾಕ್ ಬೋಬ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ.

ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಗೂಂಡಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ನಿರ‍್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಶೆಂ ಪಳಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ತಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂಚ್ಚ್ ನಾ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಿಂ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಳೊಕ್‍ಯ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಕೊಣೆಂಗೀ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ತಾಕಾ ಭಿತರ್ ವೆಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಂಕ್ ತಾಕಾ ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ದಿಸಾನಾ ಜಾಲೆಂ… ಪರತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಕಾಳೊಕ್‍ಚ್ಚ್… ತೊ ಕಾಳೊಕ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆತಾನಾ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಜಾಲೆ.

ನಿಟಾಯೆನ್ ದವರ್‌‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಲಾಂಬ್ ಮೆಜಾಂಚೆರ್ ದೋನ್ ನಿರ‍್ಜೀವ್ ಕುಡಿ ದವರ್‌‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ರಾಫಾಯೆಲ್ ಆನಿ ಏಕಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಚಿ. ರಂಗನಾಥಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ತೆಂ ಸಿಲ್ವಿಯಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ದೊನೀಂ ಕುಡಿ ರಗ್ತಾನ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯೊ. ಇಜಾಬೆಲಾ ಮುಕಾರ್ ವಚೊನ್ ರಾಫಾಯೆಲಾಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಕಾಳಿಜ್ ಪುಟ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬರಿ ರಡ್ಲೆಂ.

ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಜಾಬೆಲಾಕ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ತಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾಂಕ್ ಧರುನ್ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸಯ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾರ್ ಏಕ್ಲೊ ದಾದ್ಲೊ ತಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಕುಸಿನ್ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಬಾಗೊನ್ ಇಜಾಬೆಲಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಹಾಂವ್ ಡೆಸ್ಮಂಡ್ … ಡೆಸ್ಮಂಡ್ ವೇಗಸ್… ಸಿಲ್ವಿಯಾಚೊ ನೊವ್ರೊ… “

ಇಜಾಬೆಲಾನ್ ದೊಳೆ ಉಬಾರುನ್ ಡೆಸ್ಮಂಡಾಕ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ಡೆಸ್ಮಂಡಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ದೂಕ್ ಜಾಂವ್ ರಡ್ಣ್ಯಾಚಿ ಛಾಯಾ ಜಾಂವ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಏಕಾ ವಿಶೇಸ್ ರಿತಿಚೊ ತಾತ್ಸಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ.

“ಬಾಯೆ ಇಜಾಬೆಲಾ ತುಜ್ಯಾ ದುಖಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಭಾಗಿದಾರ್ …. ಮ್ಹಜೆಂ ಸಿಲ್ವಿಯಾಯ್ ಆಜ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾಂ… ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಅಸೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ….” ಬಾಗೊನ್ಂಚ್ಚ್ ತೊ ಮುಕಾರ‍್ಸುನ್ ಉಲಯ್ಲೊ. “ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ತುಜ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ… ಏಕ್ಸುರೆಂಚ್ಚ್….ದಯಾಕರುನ್ ದೊನ್‍ಂಚ್ಚ್ ಮಿನುಟಾಂಚೊ ವೇಳ್ … ಹ್ಯಾ ವಿನವ್ಣೆಕ್ ತುಂ ನಾ ಮ್ಹಣಾನಾಕಾ….”

ಇಜಾಬೆಲಾನ್ ಏಕ್ ಘಡಿಭರ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಚಿಂತ್ಲೆಂ…. ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಕಿತೆಂ ಉದೆಲೆಂ ತೆಂ ತಾಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ… ತಾಣೆಂ ’ಜಾಯ್ತ್’ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಬರಿ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.

ಡೆಸ್ಮಂಡಾನ್‍ಂಚ್ಚ್ ಕುಡಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚ್ಯಾಕ್ ನಮ್ರತಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ಸರ‍್ವಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲಿಂ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಚಿಂ ನರ‍್ಸಾಂ ಆನಿ ಕಾಮಾಚಿಂ ಮನ್ಶಾಂ ಸಯ್ತ್.

ಸರ‍್ವಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಡೆಸ್ಮಂಡಾನ್ ಕೂಡಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲೆಂ. ಇಜಾಬೆಲಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಲಾಂಬ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೆವ್ಲೊ.

“ಇಜಾಬೆಲಾ … ಹ್ಯಾವೆಳಿಂ ತುಜೊ ರಾಫಾಯೆಲ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದುಖಾಚ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ವಾಜ್ಭಿ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ… ಪುಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಸತ್… ಪುಣ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ ಕೀ ಹಾಂವೆಂ ತೆಂ ತುಕಾ ಸಾಂಗಾಜಯ್‍ಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ … ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ತೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಕಳಯ್ಜಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ… ಆನಿ ತಸೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಆಜ್ ಹಿಂ ದೋನ್ ಮೊರ‍್ಣಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಿಂ ನಾಂತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್‍ಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ!!!”

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಮೌನ್… ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಕಟಿಣಾಯೆಚೆಂ ಮೌನ್… ಇಜಾಬೆಲಾ ಆನಿಕ್‍ಯ್ ರಾಫಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್‍ಚ್ಚ್ ಪಳವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಇಜಾಬೆಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯಿಂಚ್ಚ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಪಳವ್ನ್ ಡೆಸ್ಮಂಡ್ ಮುಕಾರ‍್ಸುನ್ ಉಲಯ್ಲೊ. “ರಾಫಾಯೆಲ್ ಆನಿ ಸಿಲ್ವಿಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆನಿ ತಿದ್ವುಂಕ್ ಪ್ರೆತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ‍್‍ಯ್ ತೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ನಾ… ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ತಯಾರ್‌‍ಚ್ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ… ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ ಮಧೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ವ್ಯಾಜ್ ಬಾಂದಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ಘರಾಂತ್ ಲಡಾಯ್ ಕೆಲಿ…. ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಚಡ್ ಕಾಂಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ವೊಗೆಚ್ಚ್ ರಾವ್ಲೊಂ … ಸಿಲ್ವಿಯಾನ್ ಏಕ್‍ಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ’ ಹಾಂವ್ ದುಬಾವಿ ಮ್ಹಣ್… ತೆಂ ಆನಿ ರಾಫಾಯೆಲ್ ಬರ‍್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಗತೆಂತ್ ಆಸಾತ್’ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ಚ್ ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆಂ… ಪುಣ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ…”

“ತುಜೊ ದುಬಾವ್ ಸಾರ್ಕೊ ನಂಯ್… ” ಇಜಾಬೆಲಾನ್ ಡೆಸ್ಮಂಡಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆರ‍್ಧ್ಯಾರ್ ತುಟಯ್ಲಿಂ. ” ಹಾಂವೀ ರಾಫಾಯೆಲಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ….. ಖರೊಖರ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ….ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಫಾಯೆಲಾಚೆರ್ ಕಾಂಯ್‍ಚ್ಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ… ತೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ… ಮೊರ‍್ಣಾಂತ್ ಆಸಾ… ತಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆದಿಂಚ್ಚ್ ಘಾತ್ ಕರ‍್ಚೊ ನಾ… ತೊ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಲಾಗಿಂ ಬರ‍್ಯಾ ಇಷ್ಟಿಣೆಂ ಬರಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ಜಾವ್ಯೆತ್… ದೆಕುನ್, ದಯಾಕರುನ್ ತುಂ ಮುಕಾರ‍್ಸುನ್ ಉಲಯ್ನಾಕಾ…”

ಇಜಾಬೆಲಾಕ್ ರಾಫಾಯೆಲಾಚೆರ್ ಕಠಿಣ್ ಭರ‍್ವಾಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಭರ‍್ವಾಸ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ತೆಂ ಅಸೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

“ತಸೆಂಚ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆತಾಂ…ಮೊರ‍್ಣಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಲ್ವಾಸಾಂವ್ ಮೆಳ್ತೆಂ… ಪುಣ್ ತಸೆಂ ನಂಯ್ ಇಜಾಬೆಲಾ…ಆತಾಂ ಆಯ್ಕ್ … ಆವ್ಘಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಫಾಯೆಲಾಚೆಂ ಹೆಂ ಟೆಲಿಫೊನ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಕಳನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ತೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಸ್ವಾದಿನ್ ಕೆಲೆಂ. ತೆಂ ಆತಾಂ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಯ್ನಾ… ಜರ‍್ತರ್ ತಾಚೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ‍್ಚೊ ಸಂಕೊ ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ತರ್ ತೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾತೆಲೆಂಚ್ಚ್…”

ಇಜಾಬೆಲಾನ್ ಟೆಲಿಫೊನ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೆಂ. ತಾಚೆರ್ ಪಿಡ್ಕಿ ದಾಂಬ್ಲಿ ತರ್ ಟೆಲಿಪೊನಾಚ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಆಯ್ಲೊ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಉದೆಲೆಂ ನಾ. ” ಟೆಲಿಫೊನ್ ಬಂಧ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಕಸೆಂ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ… ತಾಚೊ ಸಂಕೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ….”

“ತೊ ಕಸೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ‍್ತಾಲೊ ತೆಂ ಜಾಣಾಂಯ್ ? ಕಸೆಂ ಪುಣೀ ತೊ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ‍್ತಾಲೊ….”

ಇಜಾಬೆಲಾನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. “ಹಾಂ… ತಾಚೆಂ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಚೆಂ ಉಂಗುಶ್ಟ್ ಬೋಟ್ ತೊ ವಾಪಾರ‍್ತಾಲೊ….”

ಡೆಸ್ಮಂಡಾನ್ ಟೆಲಿಫೊನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ರಾಫಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ನಿರ‍್ಜೀವ್ ಕೂಡಿ ಸರ್ಶಿನ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಚೆಂ ಉಂಗುಶ್ಟ್ ಬೋಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬ್ಲೊ.

ಟೆಲಿಫೊನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ.

“ಟೆಲಿಫೊನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಆತಾಂ ತಾಚೊ ’ಕೋಡ್’ ಪುಸುನ್ ಆಳ್ವಿತಾಂ. ಹಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಟೆಲಿಫೊನ್ ಬಂಧ್ ಪಡ್ಚೆಂನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಫಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ’ವಾಟ್ಸಪ್’ ಎಕೌಂಟಾಕ್ ವಚ್.. ಸಿಲ್ವಿಯಾಕ್ ದಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಸಂದೇಶ್ ತಾಂತು ಆಸ್ತೆಲೆಚ್ಚ್ … ತ್ಯಾ ವರ‍್ವಿಂ ತುಕಾ ಪೂರಾ ಸತ್ ಕಳ್ತೆಲೆಂ…”

ಇಜಾಬೆಲಾಚೆ ಹಾತ್ ಆತಾಂ ಕಾಂಪ್ತಾಲೆ. ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ಚ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡಿಯಾಂನಿ ಹಾತಾಂತ್ ಧರ‍್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫೊನಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ವಾಟ್ಸಪ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ.

’ಸಿಲ್ವಿಯಾ’ ನಾಂವ್ ಕಾಣ್ಸಿತಾನಾ ಸಿಲ್ವಿಯಾಚೆಂ ಏಕೌಂಟ್ ಉದೆಲೆಂ. ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಆನಿ ರಾಫಾಯೆಲಾನ್ ಸಿಲ್ವಿಯಾಕ್ ದಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ಸಂದೇಶ್ ಸರ್ವ್ ತಾಕಾ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಆಧುನಿಕ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಗುಪ್ತಿಂ ದವರ‍್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಆತಾಂ ಉಗ್ತ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯೊ. ಹರ‍್ಯೇಕ್ ಸಂದೇಶ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಇಜಬೆಲಾಚಿ ಮತ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಪಿಸಾಂತೂರ್ ಜಾಲಿ. ಹರ‍್ಯೆಕ್ ಭುರ‍್ಶೆಂಪಣ್… ಸಂಬಂಧಾಚಿ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಆನಿ ಸರ‍್ವಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಕರುನ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ರಾಫಾಯೆಲಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಘಾತ್ ತಾಂತು ಉಗ್ತೊ ದಿಸ್ತಾಲೊ.

ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಇಜಾಬೆಲಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲೆಂ ದೂಕ್ ಮಾಯಗ್ ಜಾಲೆಂ. ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲಿ ದುಖಾಂ ಮಾಜ್ವಾಲಿಂ. ಮತಿಂಚ್ಯಾ ಗೊಪಾಂತ್ ರಾಗಾಚಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಪುಟ್ಲಿ. ಶಿರಾಂನಿ ವಾಳ್ಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಚ್ಯಾ ವಾಳ್ಯಾಂತ್ ತಾತ್ಸಾರಾಚೊ ಶಿಣ್… ತೊಚ್ಚ್ ತಾತ್ಸಾರ್ ತಾಣೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಡೆಸ್ಮಂಡಾಚ್ಯಾ ವದನಾರ್ ದೆಖ್‍ಲ್ಲೊ.

ತೆಂ ಉಬೆ ರಾವ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ರಾಫಾಯೆಲಾಚೆಂ ಫೋನ್ ಧರ್ಣಿಚೆರ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ರಾಫಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ನಿರ‍್ಜೀವ್ ಕೂಡಿ ಸರ್ಶಿನ್ ತೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಡೆಸ್ಮಂಡ್ ಪಳವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬರಿಚ್ಚ್ ಇಜಾಬೆಲಾನ್ ಬಳಾಚೆಂ ಥಾಪಡ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಫಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಕಾನ್ಸುಲಾರ್ ಬಸಯ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಥಾಪ್ಡಾಚಿ ದೂಕ್ ರಾಫಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ನಿರ‍್ಜೀವ್ ಕುಡಿಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ ನಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಪುಣ್, ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಾಯಾಂಕ್ ಪರತ್ ಜೀವ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿ. ಸುಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಗ್ತಾಂತ್ ಪರತ್ ಜಿವ್ಸಾಣ್ ಆಯ್ಲಿ. ಆನಿ ಥೊಡೆ ಥೆಂಬೆ ರಗಾತ್ ವಾಳೊನ್ ದೊವ್ಯಾ ಲುಗ್ಟಾಚೆರ್ ಪಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಿಂ ರಾಫಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಥಾಪ್ಡಾಚಿ ದಾವ್ ಲಾಗ್ಲಿ ತಸೆಂ ಇಜಾಬೆಲಾಕ್ ಭಗ್ಲೆಂ.

♥ ♥ ♥

ಸ ಫುಟಿ ಗೂಂಡಾಯೆಚ್ಯಾ ದೋನ್ ವಿಂಗಡ್ ವಿಂಗಡ್ ಫೊಂಡಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿಂನಿ ಉಬಾರುನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಚೆರ್ ದೋನ್ ಮೊರ್ಣಾಂ ಪೆಟೊ ದವರ್‌‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ದೊನೀ ಪೆಟಾಂ ಭೊಂವಾರಿಂ ಪುಲಾಂಚಿಂ ರಾಸ್ ಭರ್‌‍ಲ್ಲಿ.

ಪಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ತಿಂ ದೊನ್ಂಯ್ ಮೊರ‍್ಣಾಂ ಬೆಂಜಾರ್ ಕೆಲಿಂ. ಮಾಗ್ಣೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಪೆಟಾಂಚೆಂ ದಾಂಕ್ಣೆಂ ದಾಂಕ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆದೇವ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಇಜಾಬೆಲಾಕ್ ಕೊಣೆಂಗಿ ಮುಕಾರ್ ವಚೊಂಕ್ ಹಾತಾಂಕ್ ಧರುನ್ ವೊಡ್ಲೆಂ. ಇಜಾಬೆಲಾಚಿಂ ದೊಗಾಂ ಭುರ‍್ಗಿಂ, ಏಕ್‍ಏಕ್ಲೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ದಾವ್ಯಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಲೋಕ್ ಪಳವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರ‍್‍ಯ್ ಇಜಾಬೆಲಾ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲೆಂಚ್ಚ್ ನಾ. ಭುರ‍್ಗಿಂ ಮುಕಾರ್ ವಚೊಂಕ್ ಉರ‍್ಡಾಲಿಂ ತರ‍್‍ಯ್ ತಾಂಕಾ ತಾಣೆಂ ಸೊಡ್ಲೆಂ ನಾ.

ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಇಜಾಬೆಲಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕರ‍್ತುಬಾಕ್ ಪಳವ್ನ್ ಆಜಾಪ್ಲೊ. ಮೌನ್‍ಪಣ್ ಭರ‍್‍ಲ್ಲೆಂ ಶಿವಾಯ್ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ಚ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಉಲಯ್ಲಿಂ ನಾಂತ್. ರಾಫಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಘರ‍್ಚಿಂ, ತಾಚಿಂ ಆವಯ್ ಬಾಪೊಯ್, ಭಾವ್ ಭಯ್ಣಿನ್ ತಾಕಾ ಉಮೊ ದೀವ್ನ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಸಿಲ್ವಿಯಾಚ್ಯಾ ಘರ‍್ಚಿಂ ತಾಕಾ ಅದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ತಾಲಿಂ. ರಡ್ಣೆಂ ವಿಳಾಪ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ.

“ಬೆಲಾ…. ” ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ನಮ್ರತಾಯೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ” ರಾಫಾಯೆಲಾಕ್ ಆಖ್ರ‍ೆಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಮೊ ದೀವ್ನ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ತುವೆಂ ಮುಕಾರ್ ವಚಾಜಯ್… ಆದೇವ್ಸಾಚೊ ಉಮೊ ದಿ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್…”

ಉತ್ರಾಂ ಆಕೇರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಥೊಡಿಂ ಮಿನುಟಾಂ ರಾವ್ಲೊ. ಇಜಾಬೆಲಾ ಉಬ್ಯಾ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡ್ಚೆಂ ಹಾಲ್ಲೆಂ ನಾ. ದೆಗೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ವಚೊಂಕ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಲೊಟ್ಲೆಂ ತರ್ ತಾಣೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಧರುನ್ ಮುಕಾರ್ ವೆಚ್ಯಾಕ್ ಆಡಾಯ್ಲೆಂ.

ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನೀ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕೆಲೊ ನಾ.

ಪೇಟ್ ದಾಂಪುನ್, ಫೊಂಡಾ ಭಿತರ್ ದೆಂವಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಾತ್ ಭಾಸ್ ಕೆಲಿ.

ಧಾಂಕ್ಣೆಂ ದಾಂಪುನ್, ಪೇಟ್ ಫೊಂಡಾಂತ್ ದವರ‍್ಲಿ.

ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಖೊರೆಂ ಘೆವ್ನ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತಿ ಫೊಂಡಾಂತ್ ಉಡಯ್ಲಿ.

ಪರತ್ ತೊ ಇಜಾಬೆಲಾಚ್ಯಾ ಕುಸಿನ್ ಘುವ್ಲೊ. “ಪೊಂಡಾಕ್ ತೀನ್ ಮುಟಿ ಮಾತಿ ಘಾಲ್ ಬೆಲಾ….”

ಪರತ್ ಮೌನ್….. ತೆಂ ಖಡ್ಪಾ ಫಾತ್ರಾ ಬರಿ ಉಬೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ನಾ.

“ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಮಾತಿ ಘಾಲ್ಚಿಂ ನಾ…” ಮೌನ್‍ಪಣಾಚ್ಯಾ ಗೊಪಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್‍ಂಚ್ಚ್ ತೆಂ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಲಯ್ಲೆಂ. ” ಮ್ಹಜಿಂ ಭುರ‍್ಗಿಂಯ್ ತಾಕಾ ಮಾತಿ ಘಾಲ್ಚಿಂನಾಂತ್… ತಾಚ್ಯಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮಾತಿ ಲಾಗೊಂಕ್ ನಜೊ… ಜಿವೆಂಚ್ಚ್ ತಾಣೆಂ ಯೆಮ್ಕೊಡಾಕ್ ವಚಾಜಯ್…”

ಲೋಕ್ ಫೊಂಡಾ ಸರ್ಶಿಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಚ್ಯಾಪಯ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಇಜಾಬೆಲಾ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಘುವ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ವೆಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

► ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್, ಕೈಕಂಬ

6 comments

 1. Lily Fernandes

  Nice

 2. Geoffrey, Hat hill

  With many unnatural/implausible situations, the story pivots on one factor: Using biometrics of the dead body. Had come across a similar situation in Dan Brown’s latest thriller “The Origin’ , It’s said with iPhone ( not sure about other smartphones) it’s not possible to unlock using fingerprints as iPhones are ‘Electric charge and Radio frequency’ sensitive which are absent in a dead body.

 3. Hilda Lobo, Bahrain

  Congratulations. Very well written. God bless.

 4. Roshan Madtha

  ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬ , I enjoyed the whole story from begin till end. It has been written well with respect to modern concerns and Issues and the Roles are also suitable which are age group of 40. I completed reading whole story without any break its nicely linked with next para.
  Well Just a comment… In Practical does a woman ready to listen such gossips about her husband in Mortuary? I feel this is not possible in Practical to take finger Print of deceased body who met with an accident there could be lot of blood stains in his fingers.

 5. Renny Lobo, Gurpur Kaikamba/ Abu Dhabi

  Salute you Clary for such a beautiful story, very well written. In today’s world, it is of a much reality than imagination. Trust of a innocent wife is at stake and sadly betrayed.

  A biggest fan of your stories, eagerly awaiting to read your next story or article. God bless you.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !