ಪಪ್ಪಾಚಿ ತೊಪಿ

ಕೆನರಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಬಾಪಯ್ಕ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಂಡ್ರೂ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಡಾವತ್ ಕವಿಂನಿ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ನವೆಂ ಆಯಾಮ್ ದಿಲ್ಲೊ ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬಾನ್ ಹಾಣಿ ಏಕ್ ಪಾವ್ಲ್ ಮುಕಾರ್ ದವರುನ್, ಬಾಪಯ್ಕ್ ಆನಿ ತಾಣೆ ವಾಪರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂದಿತೊಪಿಯೆಕ್, ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಮೊಲಾಂಕ್  –  ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕವಿತೆಂತ್ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ.

ಸತಾಚೊ ಮೂಳ್‌ವಾದಿ ಪಪ್ಪಾ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಕವಿತೆಂತ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ ತರ್ ಕವಿತೆಚೊ ಪ್ರತಿಪಾದಕ್  ‘ಪೂತ್’ ವರ್ತಮಾನ್ ಕಾಳಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಸಮೊರ್ ಯೆತಾ. ಗಾಂದಿ ತೊಪಿಯೆಕ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಮೊಲಾಂಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕವಿತೆಂತ್ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ ಮಾತ್ ನಯ್, ಕವಿತೆಂತ್ ಗಾಂದಿನ್ ನೆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತೊಪಿಯೆಂತ್ ಗಾಂದಿನ್ ಪಾಚಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಪಾಳ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸಮಾಜಿಕ್ ಮೊಲಾಂ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ.

ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಮಣೆಗಾರ್, ಫಕತ್ ದೆಡ್ಶೆಂ ರುಪಿಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಮ್ಹೊರಿಚೆಂ ಮೋಲ್ ಮಾತ್ ಬಾಂದಿನಾ ಬಗಾರ್ ಗಾಂದಿ ಅಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ಗಾಂದಿ ತಿತ್ಲಿಂಚ್ ಗಾಂದಿನ್ ಪಾಚಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸತಾ ನಿತಿಚಿಂ ಮೊಲಾಂಯ್ ಅಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಉಗ್ಡಾಪಿ ಕರ್ಚೆಂ ರೂಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಗ್ಡಾಪೊ ರಾವ್ತಾ. ನಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಘರ್ ಹುಲ್ಪಾಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಹ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಪಣಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕವಿತೆಂತ್ ವಾಪಾರ್ಲಾಂ ಮಾತ್ ನಯ್ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಬದಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಸತಾ ನಿತಿಚಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಮೊಲಾಂಯ್ ಸರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದರ್ಶಾಂವ್ಕ್ ಸತಾ ನಿತಿಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ ಗಾಂದಿ ತೊಪಿ ಖುದ್ ಕಾಳಾನ್ ಮ್ಹಣ್ಜೇ ಪಪ್ಪಾನ್ ರಾಂದ್ಣಿಉಜ್ಯಾಕ್ ಉಡವ್ನ್ ಅಸಯಾಕತೆನ್ ಲಾಸ್ಚೆಂಯ್ ದಿಸ್ತಾ.

ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಆಟೆವಿಟ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಭ್ರಶ್ಟ್ ವೆವಸ್ಥೆ ಮುಕಾರ್ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಅಸಹಾಯಕತೆಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವರ್ತಮಾನ್ ಕಾಳ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ಪೂತ್ ಇತ್ಲೊ ಆಕಾಂತಾನ್ ಬುಡ್ಲಾಗೀ, ಪಪ್ಪಾಚಿ ಉರ್‌ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ತೊಪಿ ಉಡಾಸಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾ ತರೀ, ತಿ ನ್ಹೆಸ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಮಾತ್ ತಾಚೆಥಂಯ್ ನಾ.

ಸತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಚ್ಯಾ ಪೂಣ್ ಸತ್ ಪಾಳುಂಕ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದಿಗ್ದ್ ವರ್ತಮಾನಾಂತ್ ಆಯ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ಕಸೊ ಶಿರ್ಕಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ದರ್ಶಾಂವ್ಚಿ, ಸಂಕೇತಾಂಚೊಂ ವಾಪರ್ ಪರಿಣಾಮ್‌ಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ರಚ್‌ಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕವಿತಾ ಕಾವ್ಯಾಸಕ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆ ಸಂಗಿ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಕವಿತಾ ಹಪ್ತೊ ಸುರು ಜಾತಾ, ಸೊಮಾರ್ ತೆ ಸನ್ವಾರ್ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆಲಿ.

ತುಮ್ಚ್ಯೊ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ editor@kittall.com ಹಾಂಗಾಸರ್ ಧಾಡುನ್ ದಿಯಾ.

► ಎಚ್ಚೆಮ್

ಪಪ್ಪಾ ಆಮ್ಚೊ ಘಾಲ್ತಾಲೊ
ಗಾಂಧಿಚಿ ಧವಿ ತೊಪಿ

ಸತಾಚೊ ಮೂಳ್‌ವಾದಿ
ಕಸಲೊ ಘಮಂಡ್
ವರ್ತೊ ಅಭಿಮಾನ್
ಧವಿ ತಿ ತೊಪಿ ತಕ್ಲೆರ್ ದವರ್ಚೊ

ಪಪ್ಪಾಚಿ ಧವಿ ತೊಪಿ
ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಬಿಜ್ಲ್ಯಾರ್
ಘಾಮಾನ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್
ಚಿಮ್ಟ್ಯಾನ್ ಚಾಬೊವ್ನ್
ಸುಕ್ತಾಲಿ ವಸ್ತುರಾಂ ಸುಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರಿಯೆರ್
ತೊಪಿ ಮಾಂಡ್ಡ್ಯಾಕ್ ಬಸ್ಚ್ಯಾ ಕಡೆ
ಉರುಟಾಕ್ ಭರ್‌ಲ್ಲಿಂ
ಮಾತ್ಶಿಂ ಮಾತ್ಯೆ ರಂಗಾಚಿ ಘಾಮಾಂ ಚಾಕಾಂ

ಪುಣ್,
ಪಪ್ಪಾಚ್ಯಾ  ಸಾಂಗ್ಣ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ
ತಿ ತೊಪಿ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ಚ್ ಮ್ಹೆಳ್‌ಲ್ಲಿ  ನಾ
ತೊಪಿಯೆಚ್ಯಾ ದೊವ್ಯಾ ಲುಗ್ಟಾಕ್
ಮಾಜ್ವಣ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ನಾ

ದೇಶ್‌ಭಕ್ತಿಚೆಂ ಪ್ರತೀಕ್
ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೊ ಆರ್ಸೊ
ಜೀವ್ ವಚ್ಯೆತ್; ಉತ್ರಾಂ ಮೊರ್ಚಿಂನಾಂತ್
ಸತ್‌ಚ್ ದೂದ್; ಫಟಿಚಿ ಸಾಯ್ ಸಯ್ತ್ ನಿಶೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ

ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಖಾತಿರ್
ತ್ಯಾ ತೊಪಿಯೆಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ಮೆಜಾಪ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಸನ್ಮಾನಾಕ್ ಗಡ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ
ಸತ್ ಉಲಂವ್ಚಿ ಸಾಕ್ಸ್
ತಿ ಧವಿ ತೊಪಿ !

ಘಡಿತ್ ಏಕ್ ಅಸ್ಲೆಂ
ಆಮ್ಚೆಂ ನಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಘರ್ ಅಚಾನಕ್ ಹುಲ್ಪಾಲ್ಲೆಂ
ರುಜು ಪತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮಣೆಗಾರಾಕ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ
ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾನ್ ಲಜೆವಿಣೆ ಹಾತ್ ವೊಡ್ಡಾಯ್ಲೆ
ದೆಡ್ಶೆಂ ರುಪಿಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಮ್ಹೊರಿಚೆಂ ಮೋಲ್ ಬಾಂದ್ಲೆಂ
ಪಪ್ಪಾನ್ ‘ತೊಪಿ’ಯೆಚಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ
ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಲೋಂಚ್ ದಿನಾಂತ್ ಮ್ಹಳೆಂ
ಪುಣ್, ಮಣೆಗಾರ್ ಆಯ್ಕಾಲೊಚ್ಚ್ ನಾ…
ದೇಶ್ ಬದಾಲ್ಲಾ ಮಾಸ್ಟ್ರಾ… ತುಂವೆಂಯ್ ಬದ್ಲಾಜಯ್ –
ಸಕಾಲಿಕ್ (ಅ)ಸತ್ತ್ – ಉತ್ರಾಂಚಿ ಜುಗಲ್ ಬಂಧಿ ಖೆಳಾಲಾಗ್ಲೊ

ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಉಸ್ಟ್ಯಾಚೆಂ ಹಾಡ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ
ಲೊಂಚ್ ದಿಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಪತ್ರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ
ಪಪ್ಪಾ ರಡ್ಲೊ; ಕಳ್ವಳ್ಳೊ
ತಾಚೊ ಮಾನ್-ಅಭಿಮಾನ್ ದುಖಾಂತ್ ಇರೊನ್ ಗೆಲೊ
ಮಾತ್ಯಾ ವಯ್ಲಿ ತೊಪಿ ಮೆಕ್ಳಿ ಕೆಲಿ
ನಾಣ್ಯೆ ರಾಂದ್ಣಿಂತ್
ಗೊಬ್ರಾ ರಾಸಿಂತ್ ಪೂರ್ನ್ ತೊ ಹುಸ್ಕಾರ್ಲೊ
“ಹಿ ಘಾಲುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಫಾವೊ ನಂಯ್, ಪುತಾ
ಮಾನಾಚ್ಯಾ ತೊಪಿಯೆಕ್ ಆವ್ಮಾನ್ ಜಾಲೊ ….”

ಆತಾಂ,
ಪಪ್ಪಾಚಿ ಧವಿ ತೊಪಿ ಏಕ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂಯ್ ಆಸಾ
ತಿ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಭಿಯೆತಾಂ
ತಿ ತೊಪಿ ಘಾಲ್ನ್ ವಾಟೆರ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ಚೊಂ ನಾ
ಕಿತ್ಯಾಕ್
ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ರಾಂತ್ ಸತೆವಂತ್ ಕೋಣ್ ಆಸಾ?

‘ಹಾಂವ್‌ಯೀ ನಾ….’

► ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ , ಕೈಕಂಬ

58% feel thumbs up. And how do you feel?
45 :thumbsup: Thumbs up
20 :heart: Love
1 :joy: Joy
9 :heart_eyes: Awesome
1 :blush: Great
1 :cry: Sad
0 :rage: Angry

6 comments

 1. Mariete Fernandes

  Congratulations Clarence for this lovely poem Pappachi Topi. Thoughts of Pappa and the Son have flown out of your pen so beautifully. Great going. Best of wishes to you, always.

 2. Valerian Peris

  Dear Clary very nicely written. You just remembered your Dad in every sentence n expressed your feelings. May you pen more m more like these. Happy to read. Bless you.
  – Vallu

 3. Leena Peris

  Beautifully written. Very nice tribute to your dad. All the best Clary.

 4. Mrs. Prima Braganza

  The reality of today’s society is nicely brought out in this poem. Well written.

 5. Renny Lobo

  A meaningful, heart touching poem, and real to the core. Read the poem not once but thrice. Memories goes back to the sad incident of house burnt years ago and well depicted by the Poet Clarence Kaikamba, for I had witnessed amongst many others. I wept looking at the burning house and helpless Jeni Master and family. He was a very honest and staunch follower of Gandhiji. The episode of bribe surely caused him much pain. Height of corruption today has risen much more than the tsunami tides. Poet has shown to the readers his real experience.
  I am one of a great fans of poems and articles of Clarence as he picks up reality of our daily life and are transparent like mirror for society. Though a reader, had not commented in the past, but TOPI brought tears again in my eyes.
  God bless you Clary.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !