Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಎಚ್. ಜೆ. ಗೋವಿಯಸ್

mm
ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಲೇಖನಾಂ ಆನಿ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಎಚ್. ಜೆ. ಗೋವಿಯಸ್, 1978 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಪ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ್ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಕಾದಂಬರಿ, 'ಭುಂಯಾತಾಂತ್ಲೊ ಘುಟ್' ಮಾರಿಫಾತ್‌ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್. 'ಯೆತಾಂ ತುಜಿ ವಾಟ್ ಧರುನ್', 'ಆಂಕ್ವಾರ್ ಆವಯ್' 'ತಾಚೆ ಖಾತಿರ್' 'ಕಾಳೊಕಾಂತ್ಲೆ ದೊಳೆ' ಅಸಲ್ಯೊ ಅನೇಕ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೊ, ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಸಂಗಿಂ, ಬುಕಾಂ ರುಪಿಂ ತಾಚೆ ಸಭಾರ್ ಬೂಕ್‌ಯಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾಳಿಚ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಆವ್ದೆಂತ್, ಕೊಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಕ್, ಎಚ್. ಜೆ. ಗೋವಿಯಸಾನ್ ತಾಚ್ಯೊ 37 ಕಾದಂಬರಿ, 1500 ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ನೀಳ್‌ಕಥಾ, ಲೇಖನಾಂ ಅಸೆಂ ಭರ್ಪೂರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಯೋಗ್ ದಾನ್ ದಿಲಾಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ 'ಕುಟಾಮ್' ಆನಿ 'ದಿವೊ' ಹಫ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾಂನಿ ಎಚ್. ಜೆ. ಗೋವಿಯಸಾಚ್ಯೊ 'ಜಿಯೆತಾಂ ತುಜ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್' ಆನಿ 'ಹಾವೆಂ ತುಕಾ ಘಾತ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೊ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣ್ಯೊ ಚಾಲು ಆಸಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಾಚೆಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ. ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಂತ್ : ನಾಟಕಾಂತೀ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ 'ಆಂಕ್ವಾರ್ ಆವಯ್' ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತಾಚೊಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಕನ್ನಾಡಾಂತ್ 'ಕುಮಾರಿ ತಾಯಿ' ಖೆಳವ್ನ್ ದಾಖಯ್ಲೊ. 1996 -97 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ‘Asian Financial Crises’ ಚಲ್ತಾನಾ, ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ 'ಇಂಚೊನ್' ಆನಿ 'ತೇಗು' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ, ಕುವೈಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊರಿಯನ್ ಎಂಬಸ್ಸಿ ಮಾರಿಫಾತ್, '‘Youth Development Fund’ಹಾಚಾ ಉದರ್ಗತೆ ಖಾತಿರ್, “The Naked Virginity” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಟಕ್ ಖೆಳೊನ್ ದಾಖಯಿಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ಎಚ್. ಜೆ. ಗೋವಿಯಸಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ಅನುವಾದ್ ವಾವ್ರ್ : ಅನುವಾದ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ದೆಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿಚ್ 'ಎಪ್ರಿಲ್ 22' ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾದಂಬರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ The Betrayer ನಾಂವಾನ್ ಬರವ್ನ್, The Secular Citizenಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾರ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣ್ಯೆ ರುಪಾರ್ ಸುಮಾರ್ ತೇಂಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಪುರಸ್ಕಾರ್ : 2007 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ’ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಭಗ್ಸುಂಚಿ ನಾ’ ಬುಕಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ ತರ್ , 2008 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ Konkanifriends.com U.K ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುರಾಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ಖಾಸ್ಗಿ ವಿವರ್ : ಜಲ್ಮಾ ತಾರಿಕ್ : 22 ಎಪ್ರಿಲ್ 1956, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವೃತ್ತಿ : ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ಕೊರಿಯನ್ ಎಂಬೆಸಿಂತ್ 18 ವರ್ಸಾಂ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೆಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಾಂತ್ Overseas Marketing Director ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್. ವಸ್ತಿ : ಅಂದೇರಿ, ಮುಂಬಯ್

ಖರ್‍ಯಾ ಮಿತ್ರಾಚಿ ಮುಲಾಕಾತ್!

"ಟ್ರೈನಿರ್‌ಚ್, ತೆಂಯಿ ಮುಂಬಯ್. ಸಾಂಜೆರ್ ಕಾಮಾಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಾ ಗಡ್ದೆಚೊ ವೆಳ್ ಆನಿ ಮಹಿನ್ಯಾಚಿ ಸಾತ್ ತಾರೀಕ್. ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ಕಾಮಾನ್ ಮಲಾಡ್ ವೆಚಾ ಖಾತಿರ್ ಟ್ರೈನಿರ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಏಕ್ ಭೋವ್ ಸೊಭೀತ್ ದಿಸ್ಚಿ ತರ್ನಾಟಿ ಚಲಿ ಮಟ್ವೆಂ ನೆಸಾಪ್ ನೆಸೊನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಟ್ರೈನಿರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ತಿಚೆಸಂಗಿಂ ತಿಚೊ ನೊವ್ರೊ ವ ಬೋಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್...." "ಮ್ಹಜೆಪರಿಂ ಸಭಾರಾಂಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಲೋಕ್ ತಿಕಾ ಭದ್ರತಿ ದೀವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಮಾಣ್ಸುಗಿ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾಲೊ. ಬಸ್ಕೆಚಾ ಕುಶಿನ್ ವೆಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತಿ ಚಲಿ ತ್ಯಾ ಭೀಕರ್ ಗಡ್ದೆಂತ್‌ಚ್ ಸಾಸ್ಪಾತಾಲಿ. ಹಾಂವ್ ತಿಚೆಥಾವ್ನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ತಿ ಎಕ್ಲಿಚ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಕೊಣ್‌ಯಿ ತಿಚೆಸಂಗಿಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜೊ ಹಾಂವೆಂ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಕರುನ್‌ಯಿ ಜಾಲ್ಲೊ...."

Read More »

ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆತಾಂ ರಸ್ತ್ಯಾಚಿ ಭಿಕಾರಿಣ್ ?

“ದಾವ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ರಾವಯ್….” ಎಡ್ವಿನಾನ್ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರಾಯುರಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ರಿಕ್ಷಾ ಥಾಂಬ್ಲಿ. ಭಾಡೆಂ ಫಾರಿಕ್ ಕರುನ್, “ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂಚಿ ಭಿತರ್ಲಿ ವಾಟ್ ಮ್ಹಜಾ ಘರಾ ಪಾವುಂಕ್….” ರಿಕ್ಷಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾ ಡೆರಿಲಾಕ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ ಎಡ್ವಿನ್. ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಾತಾರಿ ಬಸೊನ್ ವಾಡಾಪಾಂವ್ ಖಾತಾಲಿ. ತಿಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಆನಿ ವೇಸ್ ಪಳೆತಾನಾ, ತಿ ಭಿಕಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲೆಂ ಡೆರಿಲಾಕ್. ತಿಚಿ ಬಿರ್ಮೊತ್ ಪಾವುನ್, ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ …

Read More »

ಗಮ್ಮಾತಾಯೆಚೊ ಗಜಾಲಿ

ಗಜಾಲಿ ಮಸ್ತು ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಥೊಡ್ಯೊ ಪೊಟ್ಟು, ಥೊಡ್ಯೊ ಸತ್, ಥೊಡ್ಯೊ ಗರ್ಜೆಚೊ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯೊ ಲಿಸಾಂವಾಚ್ಯೊ. ಚಡಾವೊತ್ ಗಜಾಲಿ ವಾ ಖಬ್ರೊ ವಾಚುಂಕ್‌ಚ್ ಲೋಕ್ ದಿಸಾಳಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಘೆತಾತ್ ಆನಿ ಸಮ್ಜಾತಾತ್ ‘ಕೆದಾಳಾ, ಖಂಯ್ ಆನಿ ಕಸೆಂ? ಕಿತೆಂ ಪೂರಾ ಜಾಲಾಂ? ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಚಕ್ಕಡ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ….’ಇತ್ಯಾದಿ. ಆತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ತಸಲ್ಯೊಚ್ ಗಜಾಲಿ ಆಯ್ಕೊನ್, ಹಾಂಗಾ ಬರಯ್ಲಾಂ ತರ್, ಖಂಡಿತ್‌ಯಿ ಸಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಗಮ್ಮತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ …

Read More »

ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ನದ್ರೆಂತ್ ಪಡ್ಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ!

ಬ್ರಾಯನ್ ಆನಿ ಲೆಸ್ಟರ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್; ರವಿ ಆನಿ ಮನೊಜ್ ಹಿಂದೂ; ಆನಿ ಗೊಲ್ಡಿ ಪಗ್ಡಿವಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್. ಹೆ ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ಬೋವ್ ಲಾಗ್ಸಿಲೆ ಮಿತ್ರ್, ಹಾಂಚಿ ಇಷ್ಟಾಗಾತ್ ಸೈಂಟ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಕೊಜೆಜಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಪಾಂಚ್‌ಯಿ ಮಿತ್ರಾಂಕ್, ತಾಂಚಿಂ ಪ್ರೇಮಿಕಾಂಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಹಾಣಿಂ ವಿ-ವಿಂಗಡ್ ಶಿಕಾಪ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರಿ, ಸದಾಂಯ್ ಕೊಲೆಜಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್, ವೇಳ್ ಪಾಶಾರುನ್, ಘರಾ ವೆತಾಲಿಂ.  ಬ್ರಾಯನ್ ಕುವೈಟ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ, ತಾಚಿ ದಾವಿ ಜಾತಚ್, …

Read More »

ಭಾಭಾವಾಂ ಭಿತರ್ ಭಾಯ್ಲ್ ಯೆತಾನಾ

ಲುವಿಸ್ ಆನಿ ಡೆನಿಸ್ ಪಾಂಚ್ ಭಯ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ದೋಗ್ ಭಾವ್. ಲುವಿಸ್ ಮ್ಹಲ್ಘಡೊ ತರ್, ಡೆನಿಸ್ ಪಾಂಚ್ವೊ. ಲುವಿಸ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಗಾಂವ್ ಸೊಡುನ್, ಮುಂಬಯ್ ಯೇವ್ನ್ ಸೆಟಲ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಡೆನಿಸ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಮುಂಬಯ್ ಭಾವಾಚಾ ಘರಾ ರಾವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಲುವಿಸಾಕ್ 35 ಉತ್ರಾಲ್ಲಿಂ ತರೀ, ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಮುಂಬಯ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತವೊಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ನಿಮಾಣೆ ಏಕ್ ಬರೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಏಕ್ …

Read More »

ರೀಣ್ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್

ಕೊಣಾಯ್ ಕಡೆನ್ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ಕರುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ತರ್, ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ತುಂ ರೀಣ್ ದೀ’ ಸತ್‌ಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ. ಕೊಣ್‌ಯಿ ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ರೀಣ್ ಮಾಗ್ತಾ, ತಾಕಾ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್, ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಖಾತಿರ್ ತುಂವೆಂ ಪಾಡ್ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಪೂಣ್ ತಾಚಿ ಬಿರ್ಮೊತ್ ಚಿಂತುನ್, ಬರ್‍ಯಾ ಮನಾನ್, ತಾಕಾ ರೀಣ್ ದಿಶಿ ತರ್, ತುಂ ಸಸ್ಣಾಕ್ ಪಾಡ್ ಜಾತಾಯ್. ವ ಚೀಂತ್, ತುಜೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ತುಂವೆ ಆಡೊವ್ ದವರುನ್ ಜಾಲೆಂ. …

Read More »

ಸ್ವಾರ್ಥಿ

“ಹೆಲ್ಲೊ…” ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫೊನಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಲಿಸ್ಸಾನ್ ಎಕಾಚ್‌ಫರಾ ರಿಸಿವರ್ ಉಕ್ಲೊನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.      “ಮಿಸಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೊ?”      “ವ್ಹಯ್, ತುಂ ಕೋಣ್?”      “ಹಾಂವ್ ಶಿವಾಶಿನಿ ಹೊಸ್ಪಿಟಲಾ ಥಾವ್ನ್, ಡೊ. ಎಸ್. ಆರ್. ಕಾಮತ್ ಉಲಯ್ತಾಂ”      “ಆಸ್ಪತ್ರೆಥಾವ್ನ್!?” ಮೆಲಿಸ್ಸಾ ಆಕಾಂತ್ಲೆಂ.      “ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ ಕಾಂಯ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಮಿ. ಕೆವಿನ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊಚೆಂ ಲ್ಹಾನ್ಶೆಂ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜಾಲಾಂ”      “ಕೆವಿನಾಚೆಂ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್? ಕಶೆಂ? ಕಸೊ ಆಸಾ ತೊ?” …

Read More »