ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲ್

mm
ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ಹಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಮಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೊ ಪ್ರಕಾಶಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016) - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್. ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ : ರುಪಾಂ ಆನಿ ರೂಪಕಾಂ (2021) ವಿಮರ್ಶ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್. 2006 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ದಾಯ್ಜ್ ವರ್ಸಾಚೊ ಕವಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್, 2018ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ ಕಾಣ್‍ಯಾಂ ಬುಕಾಕ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಶ್ರ‍ಿಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ ಪೈ ಉತ್ತೀಮ್ ಬೂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕ್ನಿ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಚೆಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಣಿ ಪಾಟಂವ್ಚೊ 2019ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಾಕಾ ಲಾಭ್ಲಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ.

ಜಿವಿತ್ ‘ಅಮೃತ್’ ಕೆಲ್ಲೊ ಸಾಹಿತಿ ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್.

ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಹಾಣಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ 1965 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ. ಹಾಂವ್ ತವಳ್ ಜಲ್ಮೊಂಕೀ ನಾತ್ಲೊಂ. ಆಜೂನ್ ತೋ ಸುಡ್ಸುಡಾಯೆನ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸಾ, ಕಿಟಾಳಾರ್ ತಾಚಿಂ ಲೇಖನಾಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ತಾಣಿ ವೆಕ್ತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್ ಗಂಬೀರ್ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿನ್ ವಾ ವಿರೋದ್ ಕೊಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾರೀ , ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್, ಹರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ್ ಮನಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತಾ. ಉದ್ಕಾಥೆಂಬ್ಯಾಂಕ್ ಜಿರೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಸುಳೆಚ್ಯಾ ಪಾನಾಪರಿಂ! ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ವಭಾವಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್‌ಕಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾ ಮಾತ್ ನಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಖರ‍್ಯಾನ್ ಅಮೃತಾಚಿ ಧಾರ್ ವೊತ್ಲ್ಯಾ.

Read More »

ಮತಾಂತರ್ ಆರೋಪಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸಾಗೀ ಭುಂಯ್ ಮಾಫಿಯಾ ?

ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಚೆರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಬಳ್ ಆನಿ ಭುಲ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್‌ಪಣಾಚೊ ಆರೋಪ್, ಬಕ್ಡೆಪಿಲಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಬೊಲ್ಪ್ಯಾನ್ ಬಕ್ಡೆಪಿಲಾಚೆರ್ ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಉದಕ್ ಉಶ್ಟೆಂ ಕೆಲಾಂಯ್, ತುಂವೆ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ತುಜ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್, ಬಾಪಯ್ನ್, ಬಾಪ್ಪುನ್, ಮಾವ್ಶೆನ್ ಕೆಲಾಂ, ತಾಣಿಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ನಯ್ ತರ್ ತುಜ್ಯಾ ಆಬಾನ್ ಕೆಲಾಂ .... ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂಡ್ಚ್ಯಾ ಆರೋಪಾಪರಿಂ ದಿಸಾಂನಾಂಗೀ ? ಜರಿ ದಿಸ್ತಾ ವ್ಹಯ್ ತರ್, ಬೊಲ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉದಕ್ ಉಶ್ಟೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಡೆಪಿಲಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಖಾಂವ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಆಸ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್. ತರ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಬಳ್ ಆನಿ ಭುಲ್ ವಾಪರ್ನ್ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಕರ್ತಾತ್‌ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂಡ್ಚ್ಯಾ ಆರೋಪಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಕಿತೆಂ ಆಸುಂಯೆತಾ ?

Read More »

ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ , ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ?

ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಚಿ ಭೆಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಂಚ್ಯಾ ಮಂಡಳೆನ್, ಏಕ್ ದೋನ್ ಘಡಿತಾಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ತಿಂ ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಕರ್ಚಿಂ ನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಬದ್ಲಾಕ್, ಭುಲ್ ಆನಿ ಬಳ್ ವಾಪರ್ನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್‌ಪಣಾಕ್ ಜರೂರ್ ನಿಶೇದ್ ಕಾಯ್ದೊ ಹಾಡಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಕಾನುನಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಸಂವಿದಾನಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಳಾವ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಸಂದೆಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಕ್ ಸ್ವಂತ್ ಖುಶೆನ್ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಾ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೋಣ್ ಭೆಶ್ಟಾಯ್ತಿತ್, ಮಾರ‍್ತಿತ್ ತರ್, ತಸಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಕಠೀಣ್ ಕಾನುನಿ ಕ್ರಮಾಚೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂತ್ ಜೊಡಾ - ಮ್ಹಣ್ ಸಂವಿದಾನಾಚಿ ಪ್ರತಿ ದಾಕವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ.

Read More »

ರಶ್ಯಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್… ಬಚಾವ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕೊಣೆಂ ?

ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಕೋವಿದ್ ವ್ಯಾಕ್ಸೀನ್ ಘೆನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಲೊಕಾಕ್ ಆಡಾಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಡುಪಿ ಸಂಸದ್ ಬಾಯೆಚೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ಖಂಡನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರುಂಕ್ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ನೀಬ್‌ಚ್ - ಕಾರ್ಕೊಳ್ ಮಾಗ್ಣಾಘರಾಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಧಾಡ್ ಖಂಡನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಶಾಬೀತ್ ಉರೊಂಕ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆ ವ್ಹಡಿಲ್ ಆನಿ ಲಾಯಿಕ್ ಮುಕೆಲಿ ಸೊಧ್ತಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ - ಆಮಿ ರೊಮಿ ಕಥೊಲಿಕ್, ತಿಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ  ನಯ್, ಧಾಡ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಘರಾಚೆರ್ ಘಾಲ್ಲಿ ನಯ್ ! ಜಾಂವ್ ... ಮಾಗ್ಣೆ ಕರ್ತಲೆ ರೋಮಿ ಕತೊಲಿಕ್ ನಂಯ್‌ಚ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ, ಪೂಣ್ ತೆ ಮನಿಸ್ ವ್ಹಯ್‌ಮೂ ?

Read More »

ಒನ್‌ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್

ಮ್ಹಾಕಾಯ್  ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಿ ಭೊಗ್ತಾ - ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿಚಿ ಒಳಕ್ ಜೊಡುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಎಕಾಣೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಿಮರ್ಸೊ, ಕವಿತಾ, ಕಾದಂಬರಿ ರಚನ್, ವಿಮರ್ಶೆಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಹಜ್. ಒನ್‌ಲೈನಿರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚಿಂ ತೊಂಡಾಂಯ್ ದಿಸಾನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಂಚೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ತಾಂ ವಾ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಪಾರ್ಕುಂಚೆಂ ವರ್ತ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ.  ಒನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಪಾಚೆರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಸಮಾಧಾನಾಕ್ ಹೆಂಚ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.  ಹ್ಯಾ ಪಾಟಿಥಳಾರ್ -  ಮ್ಹಜೊ ಅನ್ಭೊಗಾ ಸಂಸಾರ್ ವಾಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ,  ಹಾಂವೆ ಪಳಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾ, ಪೂಣ್  ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಇ – ಕೋರ್ಸಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇಶ್ಟಾಂಚೊಂ ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ಮನಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತಾಂ.

Read More »

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೊ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯೆಚೊ, ಆಮ್ಚೊಚ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ‘ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್’ ಆತಾಂ!

ಬಾ| ರೋಚಾಚಿ ಸಾಂತಿಪಣಾಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಕಾರ್‌ವಾರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಸೆವಾ ದಿತಾನಾಂಚ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಜಶೆಂ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾಚಿ ಸಾಂತಿಪಣಾಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಚ್ಯಾ ಝೊಪ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ, ಬಾ| ಸ್ಟೇನ್  ಸ್ವಾಮಿಚಿ ಸಾಂತಿಪಣಾಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಆದಿವಾಸಿಂ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಝೊಪ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ. ಬಾ| ರೋಚಾಚ್ಯಾ ಮರ‍್ಣಾಚಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಂತಿಮ್ ಪಯ್ಣಾಕ್  ಕಾರ್ವಾರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂ ಮುಲ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಬಸ್ಸಾಂ, ಕಾರಾಂ, ವ್ಯಾನಾಂನಿ ಹಾರಿಂ ಹಾರಿಂನಿ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಲೊಕಾಜಮೊ ಆನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಸಾಂ. ಪೆದ್ರು ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಭಾಗೆವೊಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ಲಾಂಬಾಯೇಕ್ ಜಾತ್ ಕಾತ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ ಲೊಕಾಜಮೊ ಆನಿ ತಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಂತ್ ‘ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಲಭಿಸಲಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಯ್ಲೆಲೆಂ ವಿದಾಯ್ ಗೀತ್ - ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ಸಾಂತಿಪಣಾಚೆಂ ಸಂಕೇತ್!

Read More »

ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾಯ್ ಬರ್ನಾರ್ಡಾಪರಿಂ – Brave as a bear

ಜರಿ ಪವಿತ್ ಸಭೆಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳ್ಯಾಕ್, ಆಪ್ಣಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ಬೆತ್ಕಾಟಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ವಿಸರ್ ಪಡ್ತಾ, ಪರತ್ ಪರತ್ ಅಶೆಂ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಸಂದರ್ಭ್ ಉದೆತಾತ್.  ಝಾಡಾಂ ಲಾಂವ್ಚೆಂ , ಬಾಂಯ್ ಖೊಂಡ್ಚೆಂ ಗೊವ್ಳ್ಯಾಚೆಂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಕಾಮ್ ನಯ್, ಬಗಾರ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಕಾಮ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ -  ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಬೆನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಕ್ರ್ಯಾಂಚಿಂ ಸುರಕ್ಷಾ! ಹಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಳುಂಕ್ ಗರ್ಜ್ - ಸ್ವಂತ್ ಚಿಂತಪ್, ಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಿಶ್ಟಾವೊ ಆನಿ ಉಲಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಉಲಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್, ಉಲಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂ ಕಡೆ  ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್! ಜೆಂ ಹಾಂವೆ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ - ವಿಶ್ರಾಂತ್ ಆರ್ಚ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಮೊರಾಸಾ ಥಂಯ್. ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್‌ಮಂತ್ರಿಕ್ "ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್" ಮ್ಹಣ್ ಖಡಾಖಡ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಮೊರಾಸಾಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ನಯ್ " ತುಮ್ಚೆಂ ಅನುದಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಗರ್ಜ್ ನಾ" ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಬದ್ದತಾಯ್ ಆಸ್ಲಿ. ಆನಿ ಏಕ್ ಗೊವ್ಳಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಉಲಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ, ಉಲಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್, ಸ್ಪಶ್ಟ್  ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಅಗಾಧ್. ಹೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಉರವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಆತಾಂ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಗೊವ್ಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್!

Read More »

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಲೈಬ್ರೆರಿಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯವಿಮರ್ಶೆಚೊ ಮ್ಹಜೋಯ್ ಏಕ್ ಬೂಕ್ ಆಸುಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಶೆನ್

ಭಾರತೀಯ್ ಆನಿ ಪಾಶ್ಚ್ಯಾತ್ಯ್ ವಿಮರ್ಶೆಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂಚೊ ಎಕೊಡೊ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಿಂ ಭೊಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ - ಚಡ್‌ಶಿಂ ಆಯಾತ್ ಸಮಿಕ್ಷೆಚಿಂ ಶಾಸ್ತಿರಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಯೇನಾಂತ್. ದೆಕುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಥಳೀಯ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಘಡುನ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಖೂಬ್ ಗರಜ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಯ್, ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ತರೀ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಷಕಾಂನಿ ಆನಿ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್‌ಕಾರಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ತೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ ಜಾತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೊ ವಿಶ್ವಾಸ್. 'ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ : ರುಪಾಂ ಆನಿ ರೂಪಕಾಂ' ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾಂಕಿಭಿತರ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಹಾಂವೆ ಕೆಲಾಂ. ಫೆಬ್ರೆರ್ 20 ತರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಂತ್ ಹೊ ಬೂಕ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ರು. 200/- ಆಸುನ್, ಬುಕಾಚೆ ಲೆಕಾಚೆ ಪ್ರತಿಯೊ ಛಾಪ್ಲ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆತಾಂಚ್ ಬೂಕ್  Pre - order ಕರುನ್ ತುಮ್ಚಿ ಪ್ರತಿ ಅಮಾನತ್ ಕರುಂಕ್ ಖಾಲ್ತಿ ವಿನಂತಿ ಆಸಾ.

Read More »

ಧಾ ವರ್ಸಾಂಚಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಆನಿ ತುಮ್ಚೊ ಅನ್‌ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೋಗ್

ಸಿದ್ದಾಂತಾಂತ್ ಸೊಡ್‌ದೊಡ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ, ನಿರ್ಧಾರಾಂತ್ ಅಟಲ್ ರಾವೊನ್, ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಚ್ಯಾ ದಬಾವಾಕ್ ವಾ ದಾನಿಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾಕ್ ಪಡಾನಾಸ್ತಾನಾ, ದಾಕ್ಶೆಣೆವೀಣ್ ಆನಿ ಧಯ್ರಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಮಾಂಡುನ್, ಸೀಮಿತ್ ಸಂಪನ್ಮೂಳಾಂನಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಂತ್ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರಸಾರಾಚಿಂ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಂವ್ಚಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್  ಏಕ್ ಸಾಹಸ್‌ಚ್ ಸಯ್.  ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಶರ‍್ತಾಂವೀಣ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆನಿ ಅನ್‌ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೋಗ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್, ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂ ದೀವ್ನ್, ಪೋಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳ್ ವಾಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹಿತಯ್ಶಿಂಕ್, ಸಂಘ್ - ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್, ಮನಾಃಪಾಸುನ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ. Thank You very much.

Read More »