Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ನಾನು ಮರೋಲ್, ತೊಟ್ಟಾಮ್

mm
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಗಾಂವಾನ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ತೊಟ್ಟಾಮ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಮುಂಬಯ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ನವಿ ಡಿಲ್ಲಿ ಅಶೆಂ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾ ಶೆರಾಂನಿ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದುಬಾಂಯ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ಜಿಯೆತಾ. ತಲ್ವಾರೆಧಾರಿಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಫಾಮಾದ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸಾನ್, ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಮರೋಲಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಫಾಮಾದ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಸನ್ನಿ ಎ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾವಾನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್ಲೆಂ ಆನಿ ತವಳ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ’ನಾನು, ಮರೋಲ್’ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ತೊ ಬರಯ್ತ್ ಆಯ್ಲಾ. ಸಮಾಜಿಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಿಮರ್ಸೊ ತಾಚೆಂ ಖಾಸ್ ಶೆತ್. ಅಭಿನಯಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾನು ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ನಟ್ ತಶೆಂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಫ್ ಕೊಮೆಡಿಯನ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಶಿಮ್ಟಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಲೊ ಆನಿ ಆಮಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ನಾಟಕಾಂನಿ ತಾಣೆ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಕಿರ್‌ದಾರ್ ಆತಾಂಯ್ ಪ್ರೇಕ್ಶಕಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಜಿವೆ ಆಸಾತ್. ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಸಂಘಟಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ನಾನುನ್ ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ - 'ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಯ್' ಹ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೊ ಹುದ್ದೊ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಾ ಮಾತ್ ನಯ್ ದುಬಂಯ್ತ್ ಕುಂದಾಪುರ್ ಆನಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ 'ಕರಾವಳ್ ಮಿಲನ್' ಹಾಚೊ ಸಕ್ರ‍ೀಯ್ ಸಾಂದೊ ಆನಿ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಸಮಾಜೆಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಿಭಿತರ್ಲಿ ದೆಣ್ಗಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ತಾಣೆ ಸಯ್ರಿಕ್ ಅಂಕಲ್ ಡೊಟ್ ಕೊಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಚಾಲು ಕೆಲ್ಯಾ ಮಾತ್ ನಯ್, ಗರ್ಜೆವೊಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ಏಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತೊಟ್ಟಾಮಾಂತ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ನ್ಯಾನೊ ದೀಶ್ಟ್ - ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ನಾನುನ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಅಂಕಣ್, ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಲೆಂ.

ನಿರ್ಭಾಗಿ ಆವಯ್ಚೆ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಪೂತ್

ಕಾ ಕವಿನ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ವರ್ತಮಾನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಚಿಂ ರುಪಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮದೆಂ ದವರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆಮ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಕವಿಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ನಂಯ್. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಿ ಏಕ್ ವರ್ತಿ ದುಖಿ:ಭರಿತ್ ಆನಿ ಮುಕಾರಿಂ ಕಿತೆಂ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಉಬಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕವಿ ಪಿ.ಜೆ. ಕರುಗಳ್ನಡೆ ತಸಲೊ ಥಂಡ್, ಶಾಂತಿ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನೆಚೊ ರಾಯ್ಭಾರಿ, ರಡ್ಚೊ ಕವಿ ಆಸೊ ಉಪ್ರಾಟ್ಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರಾಂನಿ ದಿಸಾಂದಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಘಡ್ಚಿಂ ಘಡಿತಾಂಚ್ ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.

Read More »

ಜಿಣ್ಯೆ ರಂಗ್ – ಟೆನ್ಶನ್ ನಯ್ ಟೊನಿಕ್ !

ವಾಲ್ಟರ್ ದಾಂತಿಸ್ ಮುಖಾರೀ ಕೊವ್ಳಿ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ್. ಕೋಣಿ ಚಾರ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ , ಪಾವೊತಿ ತಯಾರಾಯ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಕಾಡ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೊಕಾನ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀವ್ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಂಕಾಂ ದುರ್ಸೊಂಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕಶಿ ಪಾವೊತಿ ತಯಾರಾಯ್ / ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕರುನ್ ಕೊವ್ಳಿ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ವಾಲ್ಟರ್ ದಾಂತಿಸಾನ್ ದಾಖವ್ನ್ ದಿಲಾಂ. ಕಾಂಯ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಿನತ್ ವರ್ಣುಂಕ್ ಆಸಾಧ್ಯ್. ಕೊವ್ಳೆಚ್ಯಾ ಹಯ್ರೆಕ್ ಕ್ಷಣಾಂತ್ ವಾಲ್ಟರಾಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಜಾಂವ್ದಿ ತೆಂ ಸಂಗೀತ್, ಜಾಂವ್ದಿ ತೆಂ ಗಾವ್ಪಿ / ಗಾವ್ಪಿಣ್ಯಾಂಚಿಂ ವಿಂಚವ್ಣ್. ಹಾಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ತರೀ ವಾಲ್ಟರಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಕೊವ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾಂತ್ ತರೀ ಎಕ್ ಕವಿಕ್ ಮೆಳಾಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮಾನ್ ತ್ಯಾ ಪದಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಲ್ಟರಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ತಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ. ಆತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಖುದ್ದ್ ನಾಂವಾರ್ ಕೊವ್ಳಿ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ, ತಾಚಿಂ ಖುದ್ದ್ ಪದಾಂ ಆಟಾಪ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಣೆ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ಹಿಂ ಪದಾಂ ರಾಜ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಹೆಂ ಖಂಚಾಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಉಣೆಂ ನಂಯ್.

Read More »

ಏಕ್ ಮೊರ್ನಾಚೀಟ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರ್

ಕಥಾನಾಯಕ್ ಆಕ್ರೇಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ "ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಂತ್ ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಜಿವ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ರಚಿನಾಕಾ ದೆವಾ" ಮ್ಹಣೊನ್. ಹಾಚೊ ಆರ್ಥ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಥಾನಾಯಕ್ ತಾಕಾ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾ ವಯ್ರ್‌ ಕಾಂಠಾಳ್ಳಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಯ್. ಬಗಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸಲ್ಯಾ ಆತ್ಮೊ ಆನಿ ಮೆಂದು ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಲಾಯಕಾಂಕ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್ನ್, ಬರ್‍ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ , ನಿರ್ಮಳ್ ಮನೋಬಾವಾಚ್ಯಾ , ಚಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ವಾಚುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚ್ಯಾ ನಿರ್ಮಳ್ ಆನಿ ಬರ್‍ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಸಂಸಾರ್ ರುತಾ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಸಮಾಜ್ , ಚಿಂತ್ಪಿ ಸಮಾಜ್ ರಚನ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿತಾ.

Read More »

ಕಾಂಟ್ಯಾಖುಂಟ್ಯಾಚಾ ವಾಟೆರ್ ಫುಲಾಂ ಫುಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಿಟಾಳ್

ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಆರಂಭ್ ಜಾವ್ನ್ , ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಉಟೊವ್ನ್ , ಸಭಾರ್ ತರ್ನ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಶಿಕ್ಪಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ತಾಂಚಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ಧಾರಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಯಶಸ್ವಿ ರಿತಿನ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ಮಿತಾಯೆಚಿಂ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಪರ್ಬಿಂ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಿ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಹಿ ವಾಟ್ ಫುಲಾಂ ಪಾಕ್ಳ್ಯಾಂಚಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕೀ ಕಾಂಟ್ಯಾ …

Read More »

ಸಂದೇಶ ಪ್ರಶಸ್ತಿ – ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ‘ಕಟ್’ ?

ಸಂದೇಶ ಸಂಸ್ಥೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಆದರ್ಶಾಂನಿ ಭರ್‌ ಲ್ಲೊ ಸಂಸ್ಥೊ. ಅಸಲ್ಯಾ ಆದರ್ಶಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ರಾಜಕಿಯಾಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜಾಗೊ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಹಾವೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಸಂಗೀತಾಚೊ ಏಕ್ ಬ್ರಹತ್ ಸಂಸ್ಥೊ. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಏಕ್ ಬ್ರಹತ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಆಸ್ಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ ಆಶೆತಾ, ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಣಾಕ್ ಲಾಭ್ಲಿ ? ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲೆ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿ ಆಭಿಮಾನಾನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಅಮರ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶಾಕುಳಾನ್ ಯುಗಾ ಯುಗಾಂನಿ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲೆಂ ನಾಂವ್. ತೆಂ ಕೊಣಾಚ್ಯಾನ್ ಚ್ ಪುಸುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ.

Read More »

ನವಿಂ ಪದಾಂ ಮಾತ್ಯಾರ್ ವಾವೊಂವ್ಕ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಕೊಣೆಂ ?

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಮಿಗ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಚೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾಚೆಂ ಸಂಪಾದಕಿಯ್ ” ಸೊಭಾಣಾಂ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ” ವಾಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಆಶಿಂ ಬೊರಯಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಗ್ಲೆಂ. ಆಮಿಗ್ ವಿಲ್ಸನಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಭೋವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ದವರುನ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿಲಾ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ? ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಕಿತೆಂ …

Read More »

ಕವಿಂನೋ – ತುಮ್ಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ‘ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್’ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕರಾ…

ದೇವ್ ಬರೊ ದೊನ್ಪಾರ್ ದೀಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್. ಆಪ್ರೂಪಾನ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ರಜೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಮಧೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ , ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಹಾಂಗಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ತ್ಯಾ ಕವಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಕವಿಂನಿ ಆಜ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚಿ ರೂಚ್ ಚಾಕೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಸನ್ನು ಮೊನಿಸ್ ತಶೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂ ತರ್ಪೆನ್ ಮ್ಹಜೊ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೊ …

Read More »

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ 3D ಕವಿ – ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿ’ ಕುನ್ಹಾ

ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಮೊರ್ನಾಂತ್ಲೊ ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಕ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ , ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಜ್ಞಾತಾವಾಸಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಮಿತ್ರ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪರ್ತುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮಿತ್ರಾಂಕ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಿಕ್ಸರಾಂ ವಯ್ರ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮಾರುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಹಳ್ತಾರ್ ದಾಂವೊನ್ ಎಕೇಕ್ ರನ್ನ್ ಕಾಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮನ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ಂಚ್ ಮ್ಹಜೆ …

Read More »

ಹೆಂ ದೊಡೆಂ ಧೋರಣ್ ಕೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ?

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಪಾರಂಪಾರಿಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಶ್ಹೆರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾರತಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್.ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ವ್ಹರ್ತ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂ ವಯ್ರ್ ಸಯ್ತ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಶ್ಹೆರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಿತ್ವಾಚಿ ಮ್ಹೊರ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾ.ಮಂಗ್ಳೂರ್‌ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್,ತಾಣಿಂ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ತಾಣಿಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹರ್ತ್ಯಾ ಸೆವೆಪಾಸತ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯಿ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರಿ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಕಾಮಾಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಯ್ಯಾ ತಾಂಚೆ ವಯ್ರ್ ಭರ್ವಾಸೊ ದವರುಂಕ್ ಹೆರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಪರಿಂ …

Read More »