ರೋನ್ ರೋಚ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

mm
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 45 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ರೋನ್ ರೋಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ರೊನಾಲ್ಡ್ ರೋಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಗಾರ್. ವಿಭಿನ್ನ್ ಶಯ್ಲೆಚೊ ಲೇಖಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ರೋನ್ ರೋಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಾಣಿಯೊ ಆನಿ ಕಾದಂಬರಿಂ ಖಾತಿರ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ಕುತೂಹಲ್ ಆಸ್ತಾ, ಅತ್ರೆಗ್ ರಾಕೊನ್ ವ್ಹರ್ಚೊ ಗೂಣ್ ಆಸ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಚಡಾವತ್ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ತಾಚ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ಆತಾಂಯ್ ಸಾಂಕ್ಳೆ ರುಪಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಏಕ್ ಗಾವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚ್ಯಾ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಸೊಜಾಸವೆಂ ಮೆಳುನ್ ರೋನ್ - ಲೊರೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರಾಖಾಲ್ ಸಾಟಾಂ ವಯ್ರ್ ಪದಾಂ ಘಡುನ್ ನಾಟಕಾಂನಿ ಆನಿ ನಾಯ್ಟಾಂನಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ರೊನ್ - ಲೊರೆನ್ಸ್ ನೈಟ್ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಸಬಾರ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಾವಳಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಸರಳಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್, ಆಮಿ ನೋವ್, ಹಾಂವ್ ರಡ್ತಾಂ, ಕಲಾವತಿ, ತಾಚಿಂ ಹಾಡಾಂ, ಠೋಕನ್ ನಂ 13, ಹೊ ಹಾತ್ ಖುನ್ಯೆಚೊ ಹಾತ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡಾ, ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಯೆ ಸೊಧ್ನೆರ್, ತಾಂಬ್ಡೊ ವಾಕೊರ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚಿ ಜರ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ ... ಅಶೆಂ ಎಕುಣ್ ಇಕ್ರಾ ಕಾದಂಬರಿ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ನಿಗೂಡ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತಾಚೊ ಪರ್ಗಟಿತ್ ಕಾಣಿಯಾಂ ಪುಂಜೊ. 90 ಲಾಗಿಂ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ತಿನ್ಶಾಂ ವಯ್ರ್ ಲೇಖನಾಂ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಆನಿ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ನಿರಂತರ್ ತಾಚೆ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಖನಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತೀಕ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಆನಿ ತರ್ನ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಸಾಂಕೊವ್ ಜಸೊ ಆಸ್ಚೊ ರೋನ್ ರೋಚ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಪ್ಲಿ ಪತಿಣ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಗ್ರೇಸಿ ಸೊಜ್, ವೃತ್ತೆನ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ( ಆತಾಂ ನಿವೃತ್ತ್ ) ಹಿಚೆ ಸವೆಂ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ತೆಗಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ.

ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 27

ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ ವಾಲ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಉಟ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಪಾಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನಾ ಥಾವ್ನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಪಳೆತ್ತ್ ರಾವ್ಲೊ. ನಂತರ್...ತಾಚೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಮೆಜಾಚ್ಯಾ ಡ್ರಾವಾರಾ ಥಂಯ್ ಬದ್ಲಾಲೊ. ಖಿಣಾನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಉಟ್ಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಡ್ರಾವರಾಂತ್ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಖಂಚ್ಲಿ ಎಕಾ ಕವಾರಾಚೆರ್. ತಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಗಾದ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಅಕ್ರೇಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ತಾಚೆರ್ ಘಾಲಿ. ನಂತರ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊನೀ ಹಾತಾಂನಿಂ ತೆಂ ಕಾಗಾದ್ ಚುರಾನ್ ಚೂರ್ ಕೆಲಿ. ತೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ...ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿ ಕ್ಲೈವಾಚಿ ‘ಡೈವೊರ್ಸ್’ ಪೇಪರ್! ಏಕ್ ಘಡಿ ಮತಿಂತ್ ಶೂನ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ತಸೊಚ್ಚ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ ಮೆಜಾವಯ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್  ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಆವಾಜುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ತಾಚೆರ್ ಬದ್ಲಾತಾಸ್ತಾಂ...ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ತೊ ತಟಕ್ಕ್ ಜಾಲೊ. ಏಕ್ ಘಡಿ ‘ವಿಂಚ್ಚೆಂಗೀ ನಾಕಾ?! ‘ ...ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಘುಸ್ಪೊಡೆಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲೊ. ‘ವಿಂಚ್ಲೆಂ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್?!’ ತೊ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಂ ... ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲೆಂ. ತೆಂ ಕೋಲ್...ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ!

Read More »

‘ವಾಕಿಂಗ್’ ಸಂಪಯಿಲ್ಲೊ . . . ‘ಬೈಬಲ್’ ಯಾಜಕ್

ಫಾ|ಮಿನೇಜ್ ಫಕತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ... ಸಬಾರ್ ಉದೆತ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್, ಆನಿ ಆಸಕ್ತೆಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಖ್ಣಿ ಧರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೇರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ತೇಜನಾಂ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಬಾರ್ ನವೆ ಲೇಖಕ್ ಉದೆಲೆ. ಆನಿ ಆಪಾಪ್ಯ್ಯಾ ವಿವಿಧ್  ಥರಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ತೆ ಆಜ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್!  ಆನಿ ಅಸಲೆ ಸಬಾರ್ ಆಜೂನ್ ತಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ನ್ ಆಸಾತ್! ತಾಚ್ಯಾಕೀ ವರ್ತೆಂ ತಾಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸ್ವತಾಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆನ್ ಉದೆಲ್ಲಿಂ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂ -ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಿಂ ಅತ್ಮೀಕ್ ತಶೆಂ ಲೌಕಿಕ್ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚುನ್, ತಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಥರಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಬರ್ಪಾಂಚ್ಯಾ ಅತ್ರೇಗಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಲೆ ಸಬಾರ್ ವಾಚ್ಪಿ ತಶೆಂಚ್ ತಾಚೆ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊಪಿ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ತಾಚಿ ವಾಖಣಿ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಪವಿತ್ ವಾಂಜೆಲಾಂತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂವಿಶಿಂ ಬೋವ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ವಿಚಾರ್ ತಶೆಂ ಗೂಂಡ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಸಾಂ ಜುವಾಂವ್ಚೊ ವಾಂಜೆಲ್. ಫಾ| ವಿನ್ಸೆಂಟಾಚೆ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ತಶೆಂ ಲೇಖನಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ವಾಂಜೆಲಿಸ್ತ್ ಜುವಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ ಥಳಾಚಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಲಿಂ.

Read More »

ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 26

“ಹಲೊ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಸರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಿಶಭಾಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.” ಮಾತ್ಸೆಂ ನರ್ಗುನ್ ಶೀದಾ ವಿಶಯಾಕ್‌ ದೆಂವ್ಲೆಂ ತೆಂ. “ಕಿತ್ಯಾ...ಕಸಲ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್?”. ರಿಶಭ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ಮೆಳಾನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿರಾರಾಯೆರ್ ಆಸ್ಲೊಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾನ್ ಗಂಬೀರ್ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ಲೊ. “ಸರ್...ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ರಿಶಭಾಚೊ ತಾಳೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ದಾರಾಕ್ ಬಡವ್ನ್‌ಚ್  ಆಸಾ. ಆನಿ ಕ್ಲೈವಾಚ್ಯಾ ಗಯ್ರ್ಹಾಜ್ರೆರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ರಿಶಭಾಚೊ ಮೊಗಾ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಅತ್ರೆಗುನ್ ಆಸಾ.” “ಒಕೆ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ...ತೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾಂ...ತವಳ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ...” “ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?!...ತೊ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್ಲಾ?!”...ದುಬಾವೆ ಆಕಾಂತಾನ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಉದ್ಗಾರ್ಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ. ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಜಾಗೊ ಜಾಲೊ. ಆನಿಂ ಎಕಾಎಕಿ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಮೆಟಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್, ರಿಶಭಾವಿಶಿಂ ದುಬಾವ್ ಯೇನಾಶೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ... “ತುಂ ವಿಶಯ್ ಸಮ್ಜುಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಘಡ್ಭಢ್ ಕರ್ನ್ ಕರ್ತಾಯ್. ತುಕಾ ಹಾಂವೆ...” “ನಾಂ ಸರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉಚಾಂಬಳಿ ಕ್ರೋಧಾವಿಶಿಂ...ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ ತಾಣೆಂ ಅಚಾನಕ್ ಆಧಾರ್ಚ್ಯಾ ಭಯಾನಕ್ ಕೃತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಂ ದಿಸ್ತಾಂ”...ಪರತ್ ಮಧೆಂಚ್ ಉಲಯ್ಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ.

Read More »

ಅಲೆಲೂಯಾ…ಸತ್ ಜಿವಂತ್ ಜಾಲಾಂ!

ದೆವಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಅರ್ಗಾಂ ಹೊಗ್ಳಾಪಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್... ಆಮ್ಚೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಆನಿಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ತಾಳ್ ಪಡೊನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಕಶೆಂ ಆಮಿಂ ಅರ್ಗಾಂ ಹೊಗ್ಳಾಪಾನಿಂ ಹರ್ಸುನ್ ಜೆಜುಚಿ ಸ್ತುತಿ, ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂವ್, ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಆಮ್ಚಿ ಉಗ್ತಿ  ಲೌಕಿಕ್ ಜಿಣಿಂ, ನಡ್ತೆಂ, ಹೆರಾಂಕ್ ಬರಿ ಖರಿ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ದೇಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಬದ್ಲಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್ನ್ಯಾವರ್ವಿಂ ವಾಯ್ಟ್ ನಡ್ತ್ಯಾವರ್ವಿಂ, ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ವೇಳ್ ವಿಭಾಡುನ್, ಹೆರಾಂಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ದೇಖ್ ಜಾತಾಂವ್ ತರ್ ದೇವ್ ಮಾಂದ್ಚೊನಾಂ.  ಸಂಸಾರಿ ಕ್ಶಣಿಕ್ ಸುಖಾಕ್ ಲಭ್ದೊನ್, ವಾಯ್ಟ್ ದೆಕಿವರ್ವಿಂ ತಾಂಕಾ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಶಿಕೊವ್ಣೆ ಥಂಯ್ ಬೆಫಿಕೆರ್ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ಆಮಿ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾಂವ್ ತರ್... ದೆವಾ ಮುಕಾರ್ ಆಮಿ ಕೀಳ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ಗಾರ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಆಮಿ ದೆವಾಚೊ ಕಿತ್ಲೊಯೀ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಭಂದ್ ದವರುನ್, ‘ಆಮಿ ದೆವಾಚಿ ಮನ್ಶಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾವ್ ತರೀ... ದೇವ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಮ್ಕಾ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ತೊಲೊ. ಆಮ್ಕಾ ಖಂಡ್ತೊಲೊ.

Read More »

ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯೊ ಯಾದಿ

ವಿಲ್ಫಿನ್ ಭೊಂವ್ತಿಂಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಂ-ವಿಶಯಾಂಚೆರ್, ಬದ್ಲಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್ ಗುಂತ್ಲಲಿಂ ಹಿ ಪದಾಂ ಸೂಕ್ಶಿಮಾಯೆನ್ ಆಯ್ಕಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಸಮಾಜೆಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೊ ಆರ್ಸೊ. ಆಮಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ, ದೆಕೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ವಿಲ್ಫಿನ್ ಧರ‍್ಲಲ್ಯಾ ಆರ್ಶಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಸಂಗ್ತಿ-ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ತಾಣೆಂ ವಿಣ್ಲಲಿಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಪದಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಥಾವ್ನ್ ಘಾಟಾಪರ್ಯಾಂತ್, ದುಬಾಯ್-ದೋಹಾಖಟಾರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವೊನ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ವಿಸ್ತಾರೊನ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಾಜಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಿಂ. ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂನಿ ಜಲ್ಮಲ್ಲಿಂ ಪದಾಂ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಶಿಂಪಡ್ಲಲ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಾವೊನ್, ತಾಂಚ್ಯಾಯ್ ವೊಂಟಾಂನಿ ರಾಜ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿಂ. ಹಿ ವಿಲ್ಫಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶೆತಾಂತ್ ಉಟಯಿಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಚ್ ಸಯ್.

Read More »

ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 25

ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಕಾರಾಚೊ ಬಾಗ್ಲಾ ಆವಾಜ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಕಾರಾ ಭಿತರ್ ಘುಸ್ಲೊ. ಆನಿ ತೊ ಸಾರ್ಕೊ ಬಸಾಜಾಯ್ ತರ್...  ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಪರಿಂ ರಿಶಭಾನ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ... “ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ...ಆನಿ ಹಾಂವ್ ವೆತಾಂ...” ಉತ್ರಾಂ ಬರಾಬರ್ ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ಅಮ್ಸರಿಲಾಗ್ಲೊ.  ತವಳ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚೊ ಹಾತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾರ್ ಬಸ್ಲೊ. “ರಾವ್ ಸೈರಣ್ ಘೆ . ಖಂಯ್ ವೆತಾಯ್?!” “ಖೈಂ ವೆಚೆಂ?!...ಖೈಂ ತರೀ ವೆಚೆಂ. ಮ್ಹಜಿಂ  ಆವಯ್-ಬಾಪೊಯ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ವಯ್ರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆನಿ ಯೆದೊಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪೊಸುನ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ ಅಂಕಲ್...ಹಾಂವ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಸಮಡ್ತೆಕ್ ವೆಂಗೊನ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಚಲಿಯೆಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ತಾಚೆಂ ದಾರ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಂಪುನ್ ಜಾಲಾಂ. ಆನಿಂ ಆತಾಂ ತಿ ಚಲಿಯೀ ಅಚಾನಕ್ ಕ್ಲೈವಾಚ್ಯಾ ಪಾಸ್ಳೆಂತ್ ಏಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಲಾಂ. ವೊಟ್ಟಾರೆ ಆತಾಂ ಕಾಳೊಕ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಆಸಾಂ...ಆತಾಂ ಖಂಯ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾರೀ ಧೆಧೆಸ್ಪರಾಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಭರ್ಲಾಂ...ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ?! ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ?! ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಆಸಾಂ!”

Read More »

ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 24

“ಸರ್ ತಾಚೆಂ ಬಿಲ್ ಹಾಂವ್ ಪಳೆತಾಂ...ಪೂಣ್ ...ಪೂಣ್ ...ಖೈಂಚ್ಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾಂತ್?!” “ತೆಂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತುಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್. ಕಿತ್ಯಾ... ತೊ ತುಜ್ಯಾ ಮುಕ್ಲೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ತುಂವೆ ಭೊಗೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆ ಹಾಲ್ ಹವಾಲ್ ತುಕಾ ವಿವರಿತಾಲೊ.” “ಸ..ಸರ್...ಹಾಂವೆ ಫಕತ್ ಸಮಡ್ತೆ ಖಾತಿರ್ ...” “ತುಜೊ ತೊ ಸಮಡ್ತೆ ಮೊಗಾಚೊ ವೇಸ್...ಫಾ| ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂನಾಂ. ಪೂಣ್ ತಾಚೊ ಖರೊ ಇರಾದೊ ಹೆರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾ. ಆನಿ ತುಂವೆಂ ತೊ ಸಮಡ್ತೆ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವೇಸ್ ಪಾಂಗ್ರೊನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಘಾತ್... ಆತಾಂ ತುಜ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಉಮ್ಕಾಳೊನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಆನಿಂ ತುಂ ಮೊರಾಸರ್ ತೆಂ ತುಜೆರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚೆಂ ಭೆಂ... ಆಜ್... ಆತಾಂ... ಹ್ಯಾಘಡ್ಯೆ ಉದೆತ್ ಮ್ಹಣ್... ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿ ತುಕಾ ಭಿರಾಂತೆಚ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂತ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.!”

Read More »

ಕ್ರೀಸ್ತ್ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಚೊ ಕಾಳ್ … ಅದ್ವೆಂತ್

ವೇಳ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬದ್ಲುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆಚರಣಾಂತ್‌ಯೀ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಅದ್ವೆಂತ್ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಆಚರಣಾಂತ್ಲೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಮಹತ್ವ್, ಕಾಳ್ ಬದ್ಲುನ್ ಆಯ್ಲೆಲೆಪರಿಂ ಬದ್ಲೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಅದ್ವೆಂತಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಆಚರಣ್ ಮಾಜ್ವೊನ್ ಗೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆನಿ ಆತಾಂ ಹೊ ಅದ್ವೆಂತಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್, ಫಕತ್ ಇಗರ್ಜೆ ಆಲ್ತಾರೆರ್ ಯಾಜಾಕಾಂಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂರ್ ಮಾತ್ ಉರ್ಲಾ. ತರೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿರಾಶ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡುನ್ ಆಮಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ್, ಆಚರಣಾಕ್, ದುರ್ಸೊಂಚೆಂ ನಯ್. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ತಶೆಂ ಆಚರಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ‘ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ?!’ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಕ್ ದುರ್ಸೊಂಚೆಂಯೀ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸಾನಾ.

Read More »

ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 23

‘ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?!...ಕಶೆಂ ಜಾಲೆಂ?! ...ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ ಜಾಲೆಂ?!...’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂನಾಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ ರೆಸ್ಪೆರಾ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪೊವ್ನ್ ಯಾಜಕ್  ಪರತ್ ಪಾಟಿಂ ಆಲ್ತಾರೆಕ್ ಚಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಹೆಂ ಪಳೆತಾಂ...ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಲ್ತಾರೆಕ್ ಪಾಟ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್‌ಚ್ ನಾಂ...ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್‌ಚ್ ನಾಂ.!’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಧಖೊ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಆಪ್ಟಾತಾನಾಂ... ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಾರ್ವೊಟ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಿಶಭಾಕ್... ಭೆಟುಂಕ್ ಆಸಾಧ್ಯ್! ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಆಘಾತೆ ಅಕಾಂತೆಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಗಿನ್ಯಾನೆಕ್ ಆಪ್ಟಾಲಿಂ!

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !