Trending Now

ESSAYS

ಹೆಂಟ್ರಿ ಅಂಕಲ್

ತಿ ಸಾಂಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರೊಸಾಚಿ. ಹಾಂವ್ ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ಸಂಪ್ರಾದಾಯೆಂಕ್ ಮಾಂದಿನಾತ್‌ಲ್ಲೊಂ ಜಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೊವ್ಯಾ-ವೆರ‍್ಸಾಂನಿ ಕಸಲಿಚ್ ಆಸಕ್ತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಹೆರಾಂನಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ನೆಸ್ಣಾರ್ ಮಾಟ್ವಾಕ್ ಯೇಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕೆಲೊ ತರಿ ಹಾಂವ್ ಉಪ್ರಾಟೋನ್ ಸುಟಾರ್‌ಚ್ ಮಾಟ್ವಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೊಂ. ಆಜಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರ‍್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಮಾಮ್ಮಿ ಭಿಗಡ್ಲಿ. ಮ್ಹಜೆಂ ನ್ಹೆಸಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಟಾಯೆಚಿ ಗಾಂಟ್ ಭಾಂದ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾಂ ಆವ್ಚಿತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರೂಮಾಚೆಂ ದಾರ್ ಬಡ್‌ಯ್‌ನಾಸ್ತಾಂ ಉಸವ್ನ್ ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಥಟಾಕ್ಲೊಂ ಪುಣ್ ತೆ ವ್ಯಕ್ತೆಚಿ ವಳಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಿ ನಾ. ಪುಣ್ ತೆಚ್ಚ್ ಗುಂಗ್ರು ಕೇಸ್, ಆತಾಂ ಮುಳಾಂತ್ ಪಿಕ್ಲೆಲೆ, ತೊಚ್ ಧೃಡ್ ಜೀವ್‌ಕಟ್ಟ್, ತೆಚ್ಚ್ ಪಾನ್ ಬಿಡಾ ಖಾವ್ನ್ ಕಾಳ್ಬೆ ಆನಿ ಪೀಕ್ ದಾಟ್ಲೆಲೆ ದಾಂತ್. ತ್ಯೆ ವಕ್ತೆಕ್ ಹಾಂವ್ ವಳ್ಕಾಲೊಂ - ಹೆಂಟ್ರಿ ಅಂಕಲ್! ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೊಂಟಾಚೆರ್ ಉತ್ರಾಂ ಉದೆಲಿಂ ಪುಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲಿಂ ನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಆಕ್ರೇಕ್ ತರಿ ಹಾಂವ್ ಉದ್ಗಾರ‍್ಲೊಂ, 'ಹೆಂಟ್ರಿ ಅಂಕಲ್ ತುಂ ಹಾಂಗಾಸರ್? ತುಕಾ ಕಶೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಜೊ ರೋಸ್ ಮ್ಹಣ್?'

Read More »

ದಂ ಮಾರೋ ದಂ!

ಹಾಸನಾಂತ್ ಬಾಂದ್ಪಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚೆಂಚ್ ಸಕಾಳಿಂ ಧಾ ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್. ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಇಕ್ರಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕೊಣಾಚೊಚ್ ಪಾತ್ತೊ ನಾ! ದೊಡ್ಡ ಕುಂಡಗುಳಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಪುಣಿ ವಿಶೇಸ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಕೊಣ್ ಪುಣಿ ಮೆಲಾ ಆಸ್ತೊಲೊ! ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಯ್ನ್‌ಯೀ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ನಾಸ್ಲೆಲೊ ಕಾಳ್ ತೊ. ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಆಮ್ಚೆಂ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‍ಫೋರ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ ಸೈಕಲ್. ಹಾಂವ್ ಆನಿ ವಿಠ್ಠಲ ಎಕಾಚ್ ಸೈಕಲಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚಾ ದೊಡ್ಡಕೊಂಡಗುಳಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತ್ಯಾ ಮಾತ್ಯೆಚಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಸೈಕಲ್ ವೊಚ್ಚುನ್ ಗಾಂವ್ಚಾ ಮಧೆಗಾತ್ ಆಸ್ಚಾ ಜಯ್ತ್ ಪಿಂಪ್ಳಾ ರೂಕಾ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಆಮಿ ದೊಗೀ ಘಾಮಾನ್ ಬಿಜೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವ್ತಾನಾಂಚ್ ದೊಡ್ಡಕುಂಡಗುಳಾಂತ್ ಕಿತೆಂಗೀ ವಿಶೇಸ್ ಘಡೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳೊಂಕ್ ತಡವ್ ಜಾಲೊ ನಾ.

Read More »

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್‌ಗೆರ್ ವೆಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ದುಸ್ರಿ ಅಡ್ಕಳ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ -  ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಎಕ್ ಗೊಳಿಚೊ ರೂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಗೊಳಿಚ್ಯಾ ರುಕಾರ್ ಮೆಲ್ಲಿಂ ಆಸ್ತಾಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿ. ತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್‌ಗೆರ್‌ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ವೆತಾನಾ ಇಲ್ಲೊ ಕಾಳೊಕ್ ಜಾತಾನಾಂಚ್ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ 'ಹ್ಹಿ ಹ್ಹಿ ಹ್ಹಿ' ಕರ‍್ನ್ ಕುಚುಲ್ಯೊ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿಂ ಹಾಸ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಲೆಂ. ತಾಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್‌ಗೆರ್ ಸದಾಂಯ್ ದೂದ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಲ್ಯಾಣಿಬರಿಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಮಾಂಯ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಪೊಕಾಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂಯೀ ತಶೆಂಚ್ 'ಹ್ಹಿ ಹ್ಹಿ ಹ್ಹಿ' ಕರ‍್ನ್ ಹಾಸ್ತಾಲೆಂ. ತೆಂ ತಶೆಂ ಹಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾನ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ವಿಚಿತ್ರ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಜೆರ್ ತ್ಯಾ ರುಕಾಚೆರ್ ಕಸಲ್ಯೊಚ್ 'ಹ್ಹಿ ಹ್ಹಿ ಹ್ಹಿ' ಹಾಸೊ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯೊ ನಾಂತ್.

Read More »

ಯೆಯಾ, ತೋಂಡಾಕ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಘಾಲ್ಯಾಂ

ಬರೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ ಮೊಗಾಚ್ಯಾನೊಂ, ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತೋಂಡಾಕ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ನಾಂ ತರ್ ಹೆಂ ವೈರಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲೊಕಾಥಾವ್ನ್ ಎಕ್‌ಚ್ಚ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ, ಕೊರೊನಾ, ಕೊರೊನಾ ಕೊರೊನಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ರಾಜ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಥಂಯ್ಚೆ ತರ್ನಾಟೆ ಉಟ್ಲೆ ಆನಿ ಕೊರೊನಾ ಕೊರೊನಾ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೆ. ತೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಕಾಮಾಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕೊರೊನಾ ಮ್ಹಣ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ-ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭದ್ರತೆಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕೊರೊನಾ ಮ್ಹಣ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಭವಿಷ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಕೊರೊನಾ ಮ್ಹಣ್. ಜೆದ್ನಾಂ ಹೆಂ ವೈರಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ತೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ತೋಂಡಾಕ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಘಾಲಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂಚಿಂ ತೊಂಡಾಂ ಬಂಧ್ ಕರ‍್ನ್ ಹೆಂ ಕೊರೊನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವೈರಸ್ ಬಂಧ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲೆಂ.

Read More »

ಆಸ್ಪಿರೀನ್ – ಫ್ಲೇಸಿಬೊ ಇಫೆಕ್ಟ್ !

ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ಹ್ಯಾ ವಯ್ರಸಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಸಬಾರ್ ಅಂದ್ಳ್ಯೊ ಪಾತ್ಯೆಣ್ಯೊ, ನಾಂವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಆಚಾರ್ ವಿಚಾರ್, ಮೂಡ್ ಆಚಾರ್ ವಿಚಾರ್, ವೊಕ್ತಾಂ, ವಾತಿ ಪೆಟಯಾ, ಥಾಲಿಯೊ ಥಾಪುಡಾ, ಧುಂಪ್ ಘಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸುಚನಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆತಾಂ ಧಾರಾಳ್ ಮಾಪಾನ್ ಬಡ್ಕಾಯ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಲೆಲೆ ಸಲ್ವತಾತ್, ಸಲ್ವಲ್ಯಾತ್, ಅಸಲ್ಯಾ ಆಮಾಲಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್. ಆಶೆಂ ಆಮಾಲಾಂತ್ ಬುಡ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ಆಮಾಲಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಫಾಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಕಾಳ್ ಎಕ್ ನವೊ ದೀಸ್ ಹಾಡುನ್ ಯೆತೊಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಂದ್ಳ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ನಿದೊಂಕ್ ವೆತಾತ್ ಆನಿ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಆಮಿ ಉಣ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್.

Read More »

ಆದೇವ್ಸ್ ತುಕಾ ವೀರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆ

ತ್ಯಾಕಾಳಾರ್ ಗಲ್ಪಾಚಿಂ ದಾರಾಂ ಘರ್ ಖಾತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಉಗ್ತಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಮಾತ್ರ್. ಜಾಯ್ಥ್ಯೊ ಅಮ್ಚ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ-ಬಾಯ್ಲೊ ಜಾಂಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ವಿವಿದ್ ಸಮಸ್ಯಾಂವರ್ವಿಂ ಕಶ್ಟಾತಾಲಿಂ, ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಗಲ್ಪಾಚಿ (ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುವೈಟಾಕ್ ) ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್‌ನ್‌ಯಿ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘೊವಾಚೆ ತಾಬೆನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಕುವೈಟ್ ವೆಚೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ. ಅತ್ಯಂತ್ ಸೊಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಅನಿ ಸಾದ್ಯಾ ಸ್ವಭಾವಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಫಕತ್ 28 ತರ್, ಮಾಲ್ಘ್ಯಾಡ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ 10 ಆನಿ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಡೆ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ಲೆಲಿಂ ಮಾತ್ರ್. ಕುವೈಟ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪರಿಶ್ರಮ್, ತ್ಯಾಗ್ ಅನಿ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕೆಲೊ. ಆಪ್ಲಿ ಜೋಡ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಕ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ಅನಿ ಅನ್ಯೆಕಾ ವಾಟೆನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಮೊಗಾನ್ ಅನಿ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಸಾಂಭಾಳ್ಳೆಂ.

Read More »

ದಿಮ್ಖುರ‍್ಯಾಂನಿ ಚಲುಂಕ್ ಆನಿ ಬಸುಂಕ್ ದೊನ್‌ಯ್ ಜಾತಾ

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಫಳಾಂ ವಿಕ್ಚೆ ದಾದ್ಲೆ ಬಸುನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಕೊಣೀ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಆಯ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆ ಧೊಂಪ್ರಾಂ ಆನಿ ಪಾಂಯಾಂಚ್ಯೊ ತೆಮೆಟ್ಯೊ ಧರ್ಣಿಕ್ ತೆಂಕುನ್, ತಾಚೆರ್ ತಾಂಚೊ ಸಗ್ಳೊ ಜೀವ್ ದೆಂವೊವ್ನ್, ಕುಲೆ ಖೊಟಾಂಕ್ ಲಾಗೊವ್ನ್ ಬಸ್ತಾತ್. ಹೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಮತಿಂತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಖೆಳಯ್ತಚ್, ತೆ ಹಾತ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ತೆಂಕಯ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆವ್ನ್, 'ದಿಂಬಿಯಾಂನಿ ಬಸ್ಚೆಂ' ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ್ಥ್ ಚಡಿತ್ ಜೊಕ್ತೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕವಿತೆಂತ್ ತಬ್ದಿಲಿ ಕೆಲಿ. ಪುಣ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಗಡಂಗಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ದಾದ್ಲೆ ದಿಂಬಿಯಾಂನಿ ಬಸನಾಂತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ. ಗಡಂಗಾ ಭಾಯ್ರ್ ಬಸ್ಚೆ ದಾದ್ಲೆ ಏಶಿಯನ್ ಟೊಯ್ಲೆಟಾಂತ್ ವಾ ಉಗ್ತಾಡಾಂತ್ ಹಾಗುಂಕ್ ಬಸಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಬಸುನ್ ಆಸ್ತಾತ್.

Read More »

ಲೊಕ್ಡಾವ್ನ್, ಎಕ್ಸುರ್ಪಣ್, ಹೋಮ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ

ರಾಜ್ಯಾಂತರ್ ವ ದೇಶಾಂತರ್ ಕಾಮಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ವರ್ಸಾಂ, ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚಾಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಗಾನಾಸ್ಚೆಂ, ಅವ್ಚಿತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭಗ್ತಾ? ಕಾಮ್ ನಾ. ರಾವೊಂಕ್ ಠಿಕಾಣೊ ನಾ. ಪೊಟಾಕ್ ನಾ. ಪರ್ಕಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ಭುಕೆನ್ ನಾಂವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮೊರ್ಚಾಕೀ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ವಚೊನ್ ಪಿಡೆನ್ ಮೆಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಗ್ಚೆಂ ವಾಜ್ಬಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ? ಸಕ್ಕಡ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಕಾ ರಾವೊಂಕ್ ವೆವಸ್ತಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ತಳೆಂ ಆಸಾ. "ಆಮ್ಕಾಂ ಗರಿ ಘೆವ್ನ್ ದೀ ಸರ್, ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್ತಾಂವ್" ಮ್ಹಣಾಲೆ. ಸದಾಂಯ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್ತಾತ್. ಆತಾಂ ಆವ್ಚಿತ್, "ಕಶೆಂ ಪುಣಿ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಧಾಡ್ ಸರ್. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಟ್ರೇಯ್ನಾರ್ ಕಶೆಂ ಪುಣಿ ವೆತಾಂವ್" ಮ್ಹಣ್ತಾತ್! ಕಸಲೊ ಆತಂಕ್ ತಾಂಕಾ ದೊಸುನ್ ಆಸಾ? ಹೊ ವಿಶಯ್ ಮತಿಂತ್ ಅಟಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜಾ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ...

Read More »

ರೇಯ್ಲಿಸಮ್

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ 'ಇಲೊಹಿಮ್' ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೆವಾಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ನಾಂವ್ ಯಾ ದೆವಾಚಿಚ್ ಪರ್ಜಾ. ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಹಿ ಸಂತತ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮನ್ಶಾಂಪರಿ ದಿಸ್ತಾ ತರಿ ಹಿ ಎಕ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ಕುಳಿ ಎಕಾ ಆಯಿನ್ನ್ ದಿಸಾ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ರಾಜ್ ಚಲಯ್ತೆಲಿ. ತಾಣಿ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚೆಂ ಖರೆಂ ರೂಪ್ ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧಾ, ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಆನಿ ಪ್ರೊಫೆತ್ ಮಹಮ್ಮದಾಚ್ಯಾ ರುಪಾಂನಿ ಲಿಪಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಆತಾಂ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಹ್ಯಾ ಇಲೊಹಿಮಾಂಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಆನಿಕಿ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾಜೆ. ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಿ ಭುಮಿ ಆನಿ ಹೆಂ ಮನ್ಶಾಕುಳ್ ಹ್ಯಾ ನಿರ್ಯಾತಿಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ಹೊಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮೂಳ್‌ವಾದ್ ಹ್ಯಾ ರೇಯ್ಲಿಸಮಾಚೊ. ಆನಿ ಹೊ ವಾದ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂ ವರ್ತಾ ಅನ್ಯ್‌ಗೃಹಾಂಥಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ಯಾತಿಂ ಥಂಯ್ ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಂತ್ರಳ್ ತಾರ್ವಾಂಕ್ ಆಮಿ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ UFO ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್.

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !