ESSAYS

ದಿಮ್ಖುರ‍್ಯಾಂನಿ ಚಲುಂಕ್ ಆನಿ ಬಸುಂಕ್ ದೊನ್‌ಯ್ ಜಾತಾ

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಫಳಾಂ ವಿಕ್ಚೆ ದಾದ್ಲೆ ಬಸುನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಕೊಣೀ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಆಯ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆ ಧೊಂಪ್ರಾಂ ಆನಿ ಪಾಂಯಾಂಚ್ಯೊ ತೆಮೆಟ್ಯೊ ಧರ್ಣಿಕ್ ತೆಂಕುನ್, ತಾಚೆರ್ ತಾಂಚೊ ಸಗ್ಳೊ ಜೀವ್ ದೆಂವೊವ್ನ್, ಕುಲೆ ಖೊಟಾಂಕ್ ಲಾಗೊವ್ನ್ ಬಸ್ತಾತ್. ಹೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಮತಿಂತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಖೆಳಯ್ತಚ್, ತೆ ಹಾತ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ತೆಂಕಯ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆವ್ನ್, 'ದಿಂಬಿಯಾಂನಿ ಬಸ್ಚೆಂ' ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ್ಥ್ ಚಡಿತ್ ಜೊಕ್ತೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕವಿತೆಂತ್ ತಬ್ದಿಲಿ ಕೆಲಿ. ಪುಣ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಗಡಂಗಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ದಾದ್ಲೆ ದಿಂಬಿಯಾಂನಿ ಬಸನಾಂತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ. ಗಡಂಗಾ ಭಾಯ್ರ್ ಬಸ್ಚೆ ದಾದ್ಲೆ ಏಶಿಯನ್ ಟೊಯ್ಲೆಟಾಂತ್ ವಾ ಉಗ್ತಾಡಾಂತ್ ಹಾಗುಂಕ್ ಬಸಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಬಸುನ್ ಆಸ್ತಾತ್.

Read More »

ಲೊಕ್ಡಾವ್ನ್, ಎಕ್ಸುರ್ಪಣ್, ಹೋಮ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ

ರಾಜ್ಯಾಂತರ್ ವ ದೇಶಾಂತರ್ ಕಾಮಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ವರ್ಸಾಂ, ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚಾಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಗಾನಾಸ್ಚೆಂ, ಅವ್ಚಿತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭಗ್ತಾ? ಕಾಮ್ ನಾ. ರಾವೊಂಕ್ ಠಿಕಾಣೊ ನಾ. ಪೊಟಾಕ್ ನಾ. ಪರ್ಕಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ಭುಕೆನ್ ನಾಂವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮೊರ್ಚಾಕೀ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ವಚೊನ್ ಪಿಡೆನ್ ಮೆಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಗ್ಚೆಂ ವಾಜ್ಬಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ? ಸಕ್ಕಡ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಕಾ ರಾವೊಂಕ್ ವೆವಸ್ತಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ತಳೆಂ ಆಸಾ. "ಆಮ್ಕಾಂ ಗರಿ ಘೆವ್ನ್ ದೀ ಸರ್, ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್ತಾಂವ್" ಮ್ಹಣಾಲೆ. ಸದಾಂಯ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್ತಾತ್. ಆತಾಂ ಆವ್ಚಿತ್, "ಕಶೆಂ ಪುಣಿ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಧಾಡ್ ಸರ್. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಟ್ರೇಯ್ನಾರ್ ಕಶೆಂ ಪುಣಿ ವೆತಾಂವ್" ಮ್ಹಣ್ತಾತ್! ಕಸಲೊ ಆತಂಕ್ ತಾಂಕಾ ದೊಸುನ್ ಆಸಾ? ಹೊ ವಿಶಯ್ ಮತಿಂತ್ ಅಟಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜಾ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ...

Read More »

ರೇಯ್ಲಿಸಮ್

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ 'ಇಲೊಹಿಮ್' ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೆವಾಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ನಾಂವ್ ಯಾ ದೆವಾಚಿಚ್ ಪರ್ಜಾ. ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಹಿ ಸಂತತ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮನ್ಶಾಂಪರಿ ದಿಸ್ತಾ ತರಿ ಹಿ ಎಕ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ಕುಳಿ ಎಕಾ ಆಯಿನ್ನ್ ದಿಸಾ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ರಾಜ್ ಚಲಯ್ತೆಲಿ. ತಾಣಿ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚೆಂ ಖರೆಂ ರೂಪ್ ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧಾ, ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಆನಿ ಪ್ರೊಫೆತ್ ಮಹಮ್ಮದಾಚ್ಯಾ ರುಪಾಂನಿ ಲಿಪಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಆತಾಂ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಹ್ಯಾ ಇಲೊಹಿಮಾಂಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಆನಿಕಿ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾಜೆ. ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಿ ಭುಮಿ ಆನಿ ಹೆಂ ಮನ್ಶಾಕುಳ್ ಹ್ಯಾ ನಿರ್ಯಾತಿಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ಹೊಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮೂಳ್‌ವಾದ್ ಹ್ಯಾ ರೇಯ್ಲಿಸಮಾಚೊ. ಆನಿ ಹೊ ವಾದ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂ ವರ್ತಾ ಅನ್ಯ್‌ಗೃಹಾಂಥಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ಯಾತಿಂ ಥಂಯ್ ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಂತ್ರಳ್ ತಾರ್ವಾಂಕ್ ಆಮಿ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ UFO ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್.

Read More »

ನ್ಹಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಿಕೊಲ್ ಚಡ್ !

ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಸ್ಚೆ ಫರ್ಮಾಣೆ ಆಮ್ಗೆರ್ ಲೈಫ್ ಬೊಯ್ ಸಾಬು ವಾಪಾರ್ತಾಲಿಂ. ತೊ ಚಿಕ್ಕೆ ವ್ಹಡ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಹಾತಾಂತ್ ಧರುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ದೋನ್ ಅರ್ಧಾಂ ಕರುನ್ ವಾಪಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಲೈಫ್ ಬೊಯ್‌ಚ್ ಆಮ್ಚಾ ತಂದ್ರುಸ್ತಿಚೆಂ ರಾಜ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ನವೆಂಚ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆನ್ ಅರ್ಧೊ ಕರ್ನ್ ಧವರಲ್ಲೊ ಲೈಫ್ ಬೊಯ್ ಸಾಬು ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ “ಶ್ಶೀ.. ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ ಹಾಬಾ ತೊ ಭುರ್ಸೊ ಸಾಬು! ಆಮಿ ಘರಾ ವಾಪರುಂಚೊ ‘ರೆಕ್ಸೊನಾ’ ಮ್ಹಾಕಾ ತೊಚ್ ಜಾಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ! ತ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಬ್ವಾಂಕೀ ಕ್ಲಾಸ್, ಜಾತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಸ್ಲೊಂ. ಬರೊ ಫೆಂಡ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ಬರ‍್ಯಾ ಸಾಬ್ವಾಂಚೆ ಲಕ್ಷಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೊಂ! ತ್ಯಾ’ಪ್ರಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ರೆಕ್ಸೊನಾ‌ಯೀ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಪುಣ್ ಪಪ್ಪಾ ಆನಿ ಮಮ್ಮಾ ಮಸ್ತು ತೇಂಪ್ ಸಾಬು ಬದ್ಲುಂಕ್ ಒಪ್ಪಾಲಿಂ ನಾಂತ್!

Read More »

ಏಕ್ ಉಂಡಿ ಶಿತಾಚೆಂ ಮೋಲ್

ಶಿತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮುಳಾವೆಂ ಖಾಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಶಿತಾಚೆರ್ ವರ್ತೊ ಗೌರವ್ ಆಸಾ. ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚೆ ಆವಯ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿತ್ ಶಿಂಪ್ತಾನಾ ಜೋರ್ ಕೆಲಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ವಾ 'ಎಕಾ ಶಿತಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಗೊತ್ತಾಸಾರೆ?' ಮ್ಹಣ್, ಶಿತ್ ಪಾಡ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬಾಬಾನ್ ಧೆಂಕ್ಣೆಂ ಘಾಲ್ಯಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹೊ ಪ್ರಬಂದ್ ಬರಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಮ್ ಸಿ ರೋಶನ್ ಹಾಚೆಂ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ತೆಂ ಅಶೆಂ ಆಸಾ - 'ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಯ್ಕಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆತಾಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್, ಪುತಾ ಶಿತ್ ಪಾಡ್ ಕರ‍್ನಾಕಾ, ಏಕ್ ದೀಸ್ ಯೆತಾಲೊ ಎಕಾ ಶಿತಾಕೀ ಲೋಕ್ ಆಶೆತಾಲೊ' ಶಿತ್ ಜೆವ್ತಾನಾ ಚುಕೊನ್ ವಸ್ತುರಾ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾನಾ 'ಓ ಷಿಟ್' ಮ್ಹಣ್ ಸಿಂಕಾ ಕಡೆನ್ ಧಾಂವ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆತಾಂ ತರೀ ಕಳ್ಳಾಂ ಆಸ್ತಲೆಂ ಶಿತಾಚೆಂ ಮೋಲ್!

Read More »

ರಚ್ನೆಚೊ ಕುರೊವ್ v/s ಕೊರೊನಾ

ಕೊರೊನಾ ವೈರಸಾನ್ ಉಭೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಖರ್ಗಾವರ್ವಿಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ಭುಕೆನ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲಾ. ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಖಾಣ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಥೊಡಿಂ ಪುಣಿ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಧಾರ್ಮಿಕತೆನ್ ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಶಿಕಯಿಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಕೊರೊನಾನ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಬಂಧಡೆವರ್ವಿಂ ಸಂಸಾರ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಯ್ಲಾ. ಕೊರೊನಾ ವೈರಸಾಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲಿ ಪಿಡಾ ವೆಗಿಂಚ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಂವ್. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಆಧಾರ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ದಿವ್ಯಾಂ. ಹ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸರ್ವ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್ಯಾಂ. ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಆವಲಂಭಿತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಜಿವಿಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾವ್ಯಾಂ.

Read More »

ರಡೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಯಾಂ ಆಮಿ ಸಮೇಸ್ತ್

ವೊರಾಂ ಭರ‍್ತಿ ಬಾರಾ ಜಾತಾನಾ ಜುವಾನ್ ಟಿವಿಚೆರ್ ಕೊರೊನಾಚೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತೆದ್ನಾಂಚ್ ತಾಕಾ 'ಕಳ್ಳಭಟ್ಟಿ ಅಡ್ಡೆಗೆ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಕಲ್‌ರವರ ಬಂಧನ' ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನ್ಯೂಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಮೇತ್ ದಿಸ್ಲೊ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾಂತ್‌ಚ್ಚ್ ಪಾಸ್ಕ್ ಆಟಾಪ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಸ್ಕಲಾ ವಯ್ರ್ ತಿಕಾ ರಾಸ್ಕಲಾ ತೆದೊ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ರಾಸ್ಕಲಾಚ್ಯಾ ಗರಿಕ್ ಆಮ್ಚಿ ಕುರ‍್ಲಿ (ಎಡಿ) ಕಾಂಯ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲಿಗಿ ಪಳಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಎಡಿ ಹರ‍್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಪಡೊನ್, ತಾಂಕಾಂ ಲೊಟುನ್, ಪಾಟಿಂ ವೊಡೊನ್ ಸೊರ‍್ಯಾಚ್ಯೊ ಬೊತ್ಲಿ ಘೆಂವ್ಚೊ ದಿಸ್ಲೊ. ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಜೆ ತರ್ ವಾಟೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಡಿ ರಸ್ತ್ಯಾಚಿ ಲಾಂಬಾಯ್ ರುಂದಾಯ್ ಮೆಜುನ್ ಯೆತಾಲೊ. ಸೊರೊನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವೈರಾಸಾಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಜಮ್ಯಾ ಮಧೆಂಥಾವ್ನ್ ಹೊ ಖಂಡಿತ್ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಜುವಾನ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ.

Read More »

ಸಕ್ಕಡ್ ಮಟ್ವೆಂ ಕರ‍್ಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ…

ಆತಾಂ ಹೆಂ ಮಟ್ವೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಬರೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಆಲ್ಫೊನ್ಸ್ ಆಲ್ಪಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಆಲ್ಪಿ ವಾಡ್ಲೊ ಮ್ಹಣುನ್, ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಕಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಕ್ ಮಟ್ವೆಂ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ವಿಲ್ಫಿ ಉದ್ದಾಡ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಹೆಂ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಆಪಾಯಾಚೆಂ. ಎಕಾಮೆಕಾಚೆ ಪಾಂಯ್ ವೊಡ್ಚಿ ಮನೋಗತ್ ಸದಾಂಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ 'ಮಂಕ್ರಿ' ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಅಸಲೆಂ ಚಲುನ್ಂಚ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೆಮಧೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಕೆಲಿ ವಾಡುನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ಸಭಾರ್ ಕಾಳಾಂತ್‌ಥಾವ್ನ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸಾಮೂಂ. ಖಂಚೆಂಯ್ ಭುರ‍್ಗೆಂ ರಡ್ಲೆಂ ತರ್ ಆವಯ್ ತಾಕಾ ದೂದ್ ದಿತಾ ಆನಿ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಥಾಂಬ್ತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಥಾಂಬ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಯ್ಭಾಂತ್‌ಚ್ ನಾಂ, ಮಟ್ವೆಂ ಕರ‍್ಚಿ ಸವಯ್ ಲಾಗುನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯೊ ದೊಂಕ್ಳ್ಯೊ ಮೊಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ಆಸಾಂವ್.

Read More »

ಯುವಪ್ರಾಯ್ ಆನಿ ಮೆತೆರ್ಪಣ್

ಕಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಶೆಂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಾಂ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಕ್ ಬೈಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಚ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ಕ್ ಮುಕೇಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಬಾಪುಯ್ ಮುಕೇಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಲಾಗಿಂ ‘ಅಸಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಗ್ತೆಂಕ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಂವ್ಕ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾರ್...ಮ್ಹಜೊ ವ್ಯವಹಾರ್ ಕೋಣ್ ಪಳೆತಾ? ಪುತಾಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಫಕತ್ತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ಗಜಾಲಿ ಮಾತ್ರ್ ತುಮಿ ಪಳೆಯಾತ್. ‘ಬೈಕ್...ಲೈಸೆನ್ಸ್...ಹೆಲ್ಮೆಟ್’ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಪೊಲಿಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆತಾತ್. ತೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ನಾಕಾ!’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲೆಂ ದರ್ಪ್ ದಾಕಾಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಅಸಲೆ ಥೊಡೆ ಸಂಧರ್ಭ್ ಹ್ಯಾಆದಿಂ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮುಕೇಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಚಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ‘ಹಾಚೊ ಹಂಕಾರ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ತಾಚೊ ಪೂತ್‌ಚ್ ಜಿರಯ್ತಾಲೊ!’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾನ್.

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !