ESSAYS

ಗರ್ದನಾ ಗೊಟ್ಯಾಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ

"ನಾ ಫಾದರ್, ತೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ಜರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಲಾಖ್ ಮೆಳ್ಳೊ ತರ್ ತ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಮರ‍್ಯೆಚ್ಯಾ ಗ್ರೊಟ್ಟ್ಯಾಲಾಗಿಂಚ್ ಅಮ್ಚಿ ಪತ್ರೊನ್ ಸಾಂ ಮೊನಿಕಾಚೊ ಗ್ರೊಟ್ಟೊ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕರಿಜೆ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಮರ‍್ಯೆನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ ಉಣೆಂ ಕೆಲಾಂ." ಅತಾಂ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಉಲಯ್ಲಿ. "ಅಳೆ ತ್ಯಾ ಮರ‍್ಯೆಚ್ಯಾ ಇಮಾಜೆಚೊ ಏಕ್ ಕಾನ್ ಜಡ್ಲಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ನವಿ ಮರಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ತಿ ತುಮ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಆಯ್ಕಾತಲಿ." ವಿಗಾರಾನ್ ಸಂಧಾನ್ ಜ್ಯಾರಿ ದವರ‍್ಲೆಂ. "ನಾಂ ಫಾದರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜಾಯ್ನಾಂ, ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂ ಮೊನಿಕಾಚೊ ಗ್ರೊಟ್ಟೊ ಜಾಯಿಚ್ಚ್" "ವ್ಹಯ್ ಫಾದರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಕ್ಕ್ ಅಸಾ ಖಂಡಿತ್, ಆಮಿಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಅವಯೊ ಅಸ್ಕತ್ ನ್ಹಯ್, ದಾಕಯಾಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಬಳ್."

Read More »

ಎಕ್ತಾರ್

ಕಾರ‍್ಯಾಚಿಂ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪತ್ರಾಂ ಪಯ್ಲಿಂಚ್ ಛಾಪ್ಲೆಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಂ ವಾಂಟ್ಚೆ ಕಾಮ್ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ದುಬ್ಳೊ ಪೂಣ್ ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್! ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾಚಿ ಸವಾರಿ ಸೈಕಲಾರ್ ತರ್ ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿಚಿ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂರ್. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ನಾಂವಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್. ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಲ್ಲೊ ಕಂಜೂಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪತ್ರಾಂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ಸೈಕಲಾರ್‌ಚ್ ವಚುನ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಹಿ ಆಲೋಚನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ಪಯ್ಲಿಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೈಕಲಾಚೆಂ ಟಾಯರ್ ಪಂಚರ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿಕ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಕಾಂಯ್ ದುಸ್ರೊ ಉಪಾಯ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಗಾಡಿಯೆರ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಪತ್ರಾಂ ವಾಂಟ್ಚ್ಯಾಕ್ ಒಪ್ಲೊ.

Read More »

ಎಕ್ಯೆ ದೊರಿಯೆಚಿ ಕಾಣಿ

ಆತಾಂ ಸವಾಲ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಕಾಮ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಲೋಕಾಂಕ್ ಹಿ ದೊರಿ ಜಡ್ ಜಾಲ್ಯಾಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾನಿಂ ಆಜ್ ದೊರಿಯೆಕ್ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ದಿಲಾಂ. ಆಜ್ ದೊರಿ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಅಪ್ಲೆ ಜೀವ್ ಜಡ್ ಜಾಲ್ಲೆ ದೊರಿಯಾಂಕ್ ಕಾಮ್ ದಿತೇ ಆಸಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಕಾನುನಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಅಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಠೀಣ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ದೊರಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಫಾಶೆಕ್ ಒಳಗ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾಂಕ್ ಅಖೇರ್ ಕರ್ಚೆ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತಾತ್. ಪೂಣ್ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಅಸಲೆ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅಪ್ರಾಧ್, ಕೋರ್ಟ್, ಜಯ್ಲ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಡ್ಲೊ ಸಯ್ತ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಆಪುಣ್ 'ಖುದ್ಧ್' ವಾ ಹೆರ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಅಸಲೆ ನಿರ್ಧಾರ್ ಸುಲಾಭಾಯೆನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ದೊರಿಯೊ ಆಜ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಚಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಗಾಜವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಆಜ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್, ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆನಿ ಮರ್ಯಾದ್‌ವಂತ್ ಪರ್ಜಾ ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ದೊರಿಯೆಂಚ್ಯಾ ಪಾಸಾಂತ್ ಉಮೆ ದಿತಾನಾ ಹಿ ದೊರಿ ಪರತ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿ ಸುಂರ್ಗಾರೊನ್, ಸಜೊನ್, ಧಲೊನ್ ಪುರ‍್ತ್ಯಾ ತಯಾರಾಯೆರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾನಿಂ ಮೀಟ್ ಆನಿ ಮಿರ‍್ಸಾಂಗೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಭರ‍್ಸೊನ್ಂಚ್ ಸರ್ವಾಂಚಿ ಮನಾಂ ಆಪ್ಣಾಶಿಂ ವೊಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಆಂಗ್ಡಿಥಾವ್ನ್ ದೊರಿ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ತಮಾಶೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ 'ಅಳೆ ತಾಣೆಂ ಕಾಲ್ ದೊರಿ ಕಾಣ್ಘೆಲಿ ಖಂಯ್' ಪೂಣ್ ಹೊಚ್ಚ್ ತಮಾಸೊ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಆಕಾಂತಾಚೊ ವಿಷಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸೊನ್ ಆಸಾ. ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಹಿ ಕಾಣಿ ದೊರಿಯೆಚಿ; ಪೂಣ್ ಜಿಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ.

Read More »

ಹ್ಯಾ ಭಾಗಿ ರಾತಿಂ ಉಡಾಸಾಂತ್ ತಿಂ ಚವ್ಗಾಂ

ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ಬರಯ್ತಾಂ ವೇಳ್ ರಾತಿಚ್ಯಾ 11.30 ಚೊ. ಸರ್ವ್ ಸಾಂತ್‌ಭಕ್ತಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಥಾವ್ನ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ವೇಳ್ ಪರ‍್ತುನ್ ಆಸಾ. ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್ ಸಾಂತ್‌ಭಕ್ತ್ ? ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ದೆಕಿವಂತ್ ಆನಿ ಧಯ್ರಾವಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಚ್ ಸಾಂತ್‌ಭಕ್ತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಹ್ಯಾ ಚವ್ಗಾಂಥಂಯ್ ಹಾಂವೆಂ ತರಿ ಖರ‍್ಯಾ ಸಾಂತ್‌ಭಕ್ತಾಂಕ್ ಸುವಾರ‍್ತಾ ಪರ‍್ಗಟ್ಣಾರಾಂಕ್ ಪಳೆಲಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸರ‍್ಗಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜೆಜುಕ್ ತಾಣಿ ಖರ‍್ಯಾನ್ ದಿಲಾಂ. ಸುವಾರ‍್ತಾ ಪರ‍್ಗಟ್ಚೆಂ ಬಾಯಿಬಲಾಚಿ ಪ್ರತಿ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್‌ಗಿ ಜೀಣ್ ಸಗ್ಳಿ, ಆಂಗ್‌ಪಾಂಗ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಬಾಯಿಬಲಾಚ್ಯಾ ಸುರುಪಾಯೆಚೆಂ ಕರ್ನ್‌ಗೀ? ಜರ್ ದುಸ್ರಿ ಜಾಪ್ ಸಾರ‍್ಕಿ ಜಾಲಿ ಹ್ಯಾ ಚವ್ಗಾಂಕ್ ಖರೆ ಸುವಾರ‍್ತೆಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತರಿ ಕಾಂಯ್ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾ. ಆಲ್ಮಾಂಕ್ ಸರ್ಗ್ ಆಂವ್ಡೆವ್ನ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಶಿಮೆಸ್ತ್ರೆಕ್ ವೆತಾಂವ್. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಚವ್ಗಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಸರ‍್ಗಾಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ದಿತಾಂದಿತಾಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಖರೊ ಸರ್ಗ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೊರ‍್ಣಾಕಾಳಾರ್‌ಯಿ ತಾಂಕಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ಂಚ್ ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್.

Read More »

ಜೊ ಡರ್ ಗಯಾ… ಸಮಜೋ ಮರ್ ಗಯಾ !

ಆತಾಂಯ್ ಗಾಂವಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಆದ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಜಿವಾಳ್ತಾ. ಆತಾಂ ಆದ್ಲೆಂ ತೆಂ ರಾನ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಗುಡೆ ತಶೆಚ್ ಆಸಾತ್. ಚಂದ್ರಾನಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಉಣೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರೀ, ನವ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ಕಾಣಿಯೊ ಲೊಕಾ ಜಿಬೆರ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾತ್. ಆತಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ದುಸ್ರಿ ಜಾವ್ನ್, ಕುಂತಲ್ ನಗರ್ ನವಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಜಾಲ್ಯಾ ತರೀ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಏಕ್ ಮೀಸ್ ಮಾಂಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಭೆಟೊಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಡುಂಕ್ ನಾ. ವೇಳ್ ಪೊರ್ತೊನ್ ಕಾಳ್ ಬದಲ್ಲಾ ತರೀ, ಬೊಳಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಡುಪಿಕ್ ಅಕ್ರೇಚೆಂ ಬಸ್ಸ್ ಅತಾಂಯ್ ಆಟ್ ವೀಸಾಂಕ್‌ಚ್! ವೀಜ್ ದಿವೆ ಘಾಲ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಸರ್ಕಾರ್ ಬದಲ್ಲೊ , ಕಿತ್ಲೆಶೆ ತರ್ನೆ ಜೀವ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಾಡಾಂತ್ ಗೆಲೆ ತರೀ, ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಅಜೂನೀ ಸಾರ್ಕೆ ವೀಜ್ ದಿವೆ ನಾಂತ್. ಆನಿ ಆತಾಂಯ್ ಲೋಕ್ ಎಕೆಕ್ಲೊ ತ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ವಚೊಂಕ್ ಭಿಂಯೆತಾ. ಮನ್ಶಾನ್, ಮನ್ಶಾಕ್ ಭಿಂಯೆಂವ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಹೊ. 'ಪಯ್ಲೆಂ ಮನಿಸ್ ಭಿಂಯೆತಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ಭ್ಯೆಂಚ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಮಾರ್ತಾ'. ಜಶೆಂ ಫಾಮಾದ್ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೋಲೆಂತ್ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ - ಜೋ ಡರ್ ಗಯಾ, ಸಮಜೋ ಮರ್ ಗಯಾ.

Read More »

ಖಿಣಾಚೊ ಕ್ರೋಧ್…ಪರಿಣಾಮ್ ವಿಪ್ರೀತ್ !

ಖುನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಚಲಿ...ದುಡ್ವಾ ಆಶೆಕ್ ವಾಪರ್ಲೆಲಿ ವಾಯ್ಟ್ ಚಾಲ್...ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಂದ್ಯಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ತಿಣೆ ರುತಾಕೆಲ್ಲೊ ವಾಯ್ಟ್ ಸ್ವಬಾವ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂಯೀ ತಾಂಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಹಂಕಾರ್... ಹೆಂಸರ್ವ್ ತಿಚಾ ಖುನ್ಯೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ ತರ್, ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತೊ...ಜಿಣ್ಯೆ ಖುಶಾಲಾಯೆಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಅಮಾಲ್...ಜಿಣಿ ಸಾರುಂಕ್ ಕಾಡ್ಲೆಂಲೆಂ ರೀಣ್...ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ಘಡ್ಯೆ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಅಚಾನಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲೊ ಖಿಣಾಚೊ ರಾಗ್...ರಾಗಾವೆಳಾ ಭೆಶ್ಟಾವ್ಣೆಕ್ ವಿಂಚ್ಲೆಲೆಂ ಹಾತೆರ್...ಹೆಂ ಕ್ಶಣಿಕ್ ರಾಗಾಚಾ ಭರಾರ್ ಚಿಂತಿನಾತ್ಲೆಂಲೆ ಘಡುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಹಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ದೊಗಾಂಯೀ ಥಂಯ್ ದೆವಾಚಿ ವಿಸರ್…ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೇವ್ ಭಿರಾಂತ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲಿ! ಜರ್ ಹೆಂ ದೊನೀ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಂಲೆಂ ತರ್...ಖಂಡಿತ್ ಅಶೆಂ ಘಡ್ತೆಂಚ್ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಅಮಾಲ್, ಡ್ರಗ್ಸ್, ಅನಿಸ್ಕಳ್ಪಣ್...ಅಸಲಿಂ ಸಬಾರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಪಾಳಾಂ ರೊಂಬುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಜಾಗ್ರುತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಪಾವಾನಾ. ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್...ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್...ಮಾಗ್ಣೆಂ, ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಶಿಕೊವ್ಣ್, ಸಾಂಗಾತ್ಪಣ್, ವೆಳಾಚೊ ಮಹತ್ವ್, ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ರುತಾಕರ್ನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್.

Read More »

ಪಾಶ್ಚ್ಯಾತ್ಯ್ ನಾಗರಿಕತೆಚೆಂ ಪಾಳ್ಣೆಂ – ಗ್ರೀಸ್

ಗ್ರೀಸಾಚೊ 40% ಲೋಕ್ ಅಥೆನ್ಸಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ. ಅಥೆನ್ಸಾಂತ್ ಆರ್ಕಿಯೊಲೊಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್, ಝುಜಾಚೆಂ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಅಶೆಂ ಸಭಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮಾಂ ಆಸಾತ್. ಹಜಾರೊಂ ವರ್ಸಾಂ ಮಾತ್ಯೆ ಪಂದಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ವಸ್ತು ತಶೆಂಚ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ರುಪ್ಣಿಂ ಬೋವ್ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಗ್ರೀಕ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಹೊ ಎಕ್ ಬಲಿಶ್ಟ್ ಝುಜಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಹಾಣೆ ಗ್ರೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಏಶ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಶೆಂ ಜಯ್ತ್ ವೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ತ್ಯಾ ಝುಜಾಚ್ಯಾ ಮ್ಯೂಸಿಯಮಾಂನಿ ವಿವರ್ಸಿಲಾಂ. ಪುರಾತನ್ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯೆಚ್ಯಾ ಆಯ್ದಾನಾಂ ವಯ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೈನಿಕಾಚೆಂ, ದೆವಾಚೆಂ, ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಸದಾಂಕಾಳ್ ಜಿಣ್ಯೆಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಗ್ರೀಸಾಂತ್ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂಚಿಂ ಘರಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾತ್. ದಾದ್ಲೊ, ಬಾಯ್ಲ್, ಭುರ್ಗಿಂ, ನಾತ್ರಾಂ, ಪೊಣ್ತುರಾಂ ಸರ್ವಾಂ ಎಕಾಚ್ ಪಾಕ್ಯಾ ಪಂದಾ ಜಿಯೆತಾತ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಗ್ರೀಸಾಂತ್ ಚೆಡ್ಯಾನ್ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಆಪ್ಪಲ್ ಉಡಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಚೆಡ್ವಾನ್ ಎಪ್ಪಲ್ ದರ್ಲ್ಯಾರ್ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್ ಖಂಯ್. ನಂಯ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ  . . . ಜರ್ ಚುಕೊನ್ ಎಪ್ಪಲ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್? ಆನಿ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಚೆಡೊ ಪಸಂದ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್? ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ... ಹಿ ರಿವಾಜ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ನಾಂ.

Read More »

ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್: ಶಹೀದ್ ಸುಖ್ ದೆವಾಕ್ ಪತ್ರ್

ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ನಯ್ತಿಕ್ ಮಟ್ಟಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣನ್ ಕಿ ಮೋಗ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಏಕ್ ಪಾಶಾಂವ್, ಮೃಗೀಯ್ ಪಾಶಾಂವ್ ನ್ಹಂಯ್, ಬಗಾರ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಪಣಾಚೆಂ ಆನಿ ಸ್ವಾದಿಕ್ ಕಾಲೆತಿಚೆಂ. ಮೋಗ್ ಕೆದಿಂಕಚ್ಚ್ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಸಂಯ್ಭಾಚೆಂ ಪಾಶಾಂವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ. ಮೋಗ್ ಸರ್ವ್ ಕಾಳಿಂ ಮ್ಹನ್ಶಾ ಸಂಯ್ಭಾಕ್ ಊಂಚ್ ಉಬಾರ್ತಾ. ತಾಚೊ ಪಾಡಾವ್ ಕರ್ನಾ. ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್-ಜಾಂಕಾ ಆಮಿ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಪಳೆತಾಂವ್-ತಾಂಕಾಂ ಆಮಿ ಮೊಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಾಣಿ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಸಂಯ್ಭಾಚಾ ಪಾಶಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಲಬ್ದಾಲ್ಲಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ನೀಜ್ ಮೊಗಾಕ್ ರಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ತೊ ಆಪ್ಶೆಂಚ್ ಉಬ್ಜತಾ, ಕೊಣೆಂಯ್ ತಾಚೆಂ ಯೆಣೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ತೊ ಫಕತ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್.

Read More »

ಬಾಂಗ್ಡ್ಯಾಚಿ ಶಿಮ್ಟಿ!

ಆಮ್ಕಾಂ ಘಾಟಾರ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾರ್ಲೆ ಆನಿ ಬಾಂಗ್ಡೆಚ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಆಸುಲ್ಲೆ. ಬೋವ್ ಅಪ್ರೂಬ್ ಪಾಂಪ್ರೆಟಾಂ, ಸಾಂಕ್ಟೆರಾಂ ತಸಲಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಯೆತಾಲಿ. ಆಮ್ಗೆರ್ ತಾರ್ಲೆ ಭಾಜ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾ ಸಮೇತ್ ಚಾಬೊನ್ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಬಾಂಗ್ಡೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪೊಟಾ ಸಕಯ್ಲೊ ಕಾಂಟೆ ಉಣೆ ಆಸ್ಚೊ ಶಿಮ್ಟೆ ಕುಡ್ಕೊ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಘರಾಣ್ಯಾಂನಿಯ್ 'ಪಯ್ಲೆಂ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂಕ್' ಧೋರಣ್ ಆಸುಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಬಾಂಗ್ಡ್ಯಾಚೆ ಶಿಮ್ಟೆ ಕುಡ್ಕೆ, ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚೆ ಹಾಡಾಂ ನಾತ್ಲೆ ಅಪುಟ್ಟ್ ಮಾಸಾ ಕುಡ್ಕೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಭಾವಾಕ್ ತೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಬರಿಂ ಕಾಡ್ನ್ ದವರ್ಜೆ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ಭಯ್ಣಿಂಕ್, ಮಮ್ಮಾಕ್ ಹಾಡಾಂಚೆ ಮಾಸ್, ಮಾಸ್ಳೆಂಚೆ ಮಾಂಡೆ ಮೆಳ್ತಾಲೆ. ಪುಣ್ ತಾಣಿ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಭೇದ್ - ಭಾವಾಕ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ ದೆಕೊಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ.

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !