Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ESSAYS

ಯೆಯಾ, ತೋಂಡಾಕ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಘಾಲ್ಯಾಂ

ಬರೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ ಮೊಗಾಚ್ಯಾನೊಂ, ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತೋಂಡಾಕ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ನಾಂ ತರ್ ಹೆಂ ವೈರಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲೊಕಾಥಾವ್ನ್ ಎಕ್‌ಚ್ಚ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ, ಕೊರೊನಾ, ಕೊರೊನಾ ಕೊರೊನಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ರಾಜ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಥಂಯ್ಚೆ ತರ್ನಾಟೆ ಉಟ್ಲೆ ಆನಿ ಕೊರೊನಾ ಕೊರೊನಾ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೆ. ತೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಕಾಮಾಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕೊರೊನಾ ಮ್ಹಣ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ-ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭದ್ರತೆಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕೊರೊನಾ ಮ್ಹಣ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಭವಿಷ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಕೊರೊನಾ ಮ್ಹಣ್. ಜೆದ್ನಾಂ ಹೆಂ ವೈರಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ತೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ತೋಂಡಾಕ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಘಾಲಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂಚಿಂ ತೊಂಡಾಂ ಬಂಧ್ ಕರ‍್ನ್ ಹೆಂ ಕೊರೊನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವೈರಸ್ ಬಂಧ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲೆಂ.

Read More »

ಆಸ್ಪಿರೀನ್ – ಫ್ಲೇಸಿಬೊ ಇಫೆಕ್ಟ್ !

ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ಹ್ಯಾ ವಯ್ರಸಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಸಬಾರ್ ಅಂದ್ಳ್ಯೊ ಪಾತ್ಯೆಣ್ಯೊ, ನಾಂವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಆಚಾರ್ ವಿಚಾರ್, ಮೂಡ್ ಆಚಾರ್ ವಿಚಾರ್, ವೊಕ್ತಾಂ, ವಾತಿ ಪೆಟಯಾ, ಥಾಲಿಯೊ ಥಾಪುಡಾ, ಧುಂಪ್ ಘಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸುಚನಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆತಾಂ ಧಾರಾಳ್ ಮಾಪಾನ್ ಬಡ್ಕಾಯ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಲೆಲೆ ಸಲ್ವತಾತ್, ಸಲ್ವಲ್ಯಾತ್, ಅಸಲ್ಯಾ ಆಮಾಲಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್. ಆಶೆಂ ಆಮಾಲಾಂತ್ ಬುಡ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ಆಮಾಲಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಫಾಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಕಾಳ್ ಎಕ್ ನವೊ ದೀಸ್ ಹಾಡುನ್ ಯೆತೊಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಂದ್ಳ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ನಿದೊಂಕ್ ವೆತಾತ್ ಆನಿ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಆಮಿ ಉಣ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್.

Read More »

ಆದೇವ್ಸ್ ತುಕಾ ವೀರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆ

ತ್ಯಾಕಾಳಾರ್ ಗಲ್ಪಾಚಿಂ ದಾರಾಂ ಘರ್ ಖಾತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಉಗ್ತಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಮಾತ್ರ್. ಜಾಯ್ಥ್ಯೊ ಅಮ್ಚ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ-ಬಾಯ್ಲೊ ಜಾಂಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ವಿವಿದ್ ಸಮಸ್ಯಾಂವರ್ವಿಂ ಕಶ್ಟಾತಾಲಿಂ, ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಗಲ್ಪಾಚಿ (ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುವೈಟಾಕ್ ) ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್‌ನ್‌ಯಿ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘೊವಾಚೆ ತಾಬೆನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಕುವೈಟ್ ವೆಚೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ. ಅತ್ಯಂತ್ ಸೊಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಅನಿ ಸಾದ್ಯಾ ಸ್ವಭಾವಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಫಕತ್ 28 ತರ್, ಮಾಲ್ಘ್ಯಾಡ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ 10 ಆನಿ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಡೆ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ಲೆಲಿಂ ಮಾತ್ರ್. ಕುವೈಟ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪರಿಶ್ರಮ್, ತ್ಯಾಗ್ ಅನಿ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕೆಲೊ. ಆಪ್ಲಿ ಜೋಡ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಕ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ಅನಿ ಅನ್ಯೆಕಾ ವಾಟೆನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಮೊಗಾನ್ ಅನಿ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಸಾಂಭಾಳ್ಳೆಂ.

Read More »

ದಿಮ್ಖುರ‍್ಯಾಂನಿ ಚಲುಂಕ್ ಆನಿ ಬಸುಂಕ್ ದೊನ್‌ಯ್ ಜಾತಾ

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಫಳಾಂ ವಿಕ್ಚೆ ದಾದ್ಲೆ ಬಸುನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಕೊಣೀ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಆಯ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆ ಧೊಂಪ್ರಾಂ ಆನಿ ಪಾಂಯಾಂಚ್ಯೊ ತೆಮೆಟ್ಯೊ ಧರ್ಣಿಕ್ ತೆಂಕುನ್, ತಾಚೆರ್ ತಾಂಚೊ ಸಗ್ಳೊ ಜೀವ್ ದೆಂವೊವ್ನ್, ಕುಲೆ ಖೊಟಾಂಕ್ ಲಾಗೊವ್ನ್ ಬಸ್ತಾತ್. ಹೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಮತಿಂತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಖೆಳಯ್ತಚ್, ತೆ ಹಾತ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ತೆಂಕಯ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆವ್ನ್, 'ದಿಂಬಿಯಾಂನಿ ಬಸ್ಚೆಂ' ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ್ಥ್ ಚಡಿತ್ ಜೊಕ್ತೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕವಿತೆಂತ್ ತಬ್ದಿಲಿ ಕೆಲಿ. ಪುಣ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಗಡಂಗಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ದಾದ್ಲೆ ದಿಂಬಿಯಾಂನಿ ಬಸನಾಂತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ. ಗಡಂಗಾ ಭಾಯ್ರ್ ಬಸ್ಚೆ ದಾದ್ಲೆ ಏಶಿಯನ್ ಟೊಯ್ಲೆಟಾಂತ್ ವಾ ಉಗ್ತಾಡಾಂತ್ ಹಾಗುಂಕ್ ಬಸಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಬಸುನ್ ಆಸ್ತಾತ್.

Read More »

ಲೊಕ್ಡಾವ್ನ್, ಎಕ್ಸುರ್ಪಣ್, ಹೋಮ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ

ರಾಜ್ಯಾಂತರ್ ವ ದೇಶಾಂತರ್ ಕಾಮಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ವರ್ಸಾಂ, ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚಾಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಗಾನಾಸ್ಚೆಂ, ಅವ್ಚಿತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭಗ್ತಾ? ಕಾಮ್ ನಾ. ರಾವೊಂಕ್ ಠಿಕಾಣೊ ನಾ. ಪೊಟಾಕ್ ನಾ. ಪರ್ಕಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ಭುಕೆನ್ ನಾಂವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮೊರ್ಚಾಕೀ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ವಚೊನ್ ಪಿಡೆನ್ ಮೆಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಗ್ಚೆಂ ವಾಜ್ಬಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ? ಸಕ್ಕಡ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಕಾ ರಾವೊಂಕ್ ವೆವಸ್ತಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ತಳೆಂ ಆಸಾ. "ಆಮ್ಕಾಂ ಗರಿ ಘೆವ್ನ್ ದೀ ಸರ್, ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್ತಾಂವ್" ಮ್ಹಣಾಲೆ. ಸದಾಂಯ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್ತಾತ್. ಆತಾಂ ಆವ್ಚಿತ್, "ಕಶೆಂ ಪುಣಿ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಧಾಡ್ ಸರ್. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಟ್ರೇಯ್ನಾರ್ ಕಶೆಂ ಪುಣಿ ವೆತಾಂವ್" ಮ್ಹಣ್ತಾತ್! ಕಸಲೊ ಆತಂಕ್ ತಾಂಕಾ ದೊಸುನ್ ಆಸಾ? ಹೊ ವಿಶಯ್ ಮತಿಂತ್ ಅಟಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜಾ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ...

Read More »

ರೇಯ್ಲಿಸಮ್

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ 'ಇಲೊಹಿಮ್' ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೆವಾಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ನಾಂವ್ ಯಾ ದೆವಾಚಿಚ್ ಪರ್ಜಾ. ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಹಿ ಸಂತತ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮನ್ಶಾಂಪರಿ ದಿಸ್ತಾ ತರಿ ಹಿ ಎಕ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ಕುಳಿ ಎಕಾ ಆಯಿನ್ನ್ ದಿಸಾ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ರಾಜ್ ಚಲಯ್ತೆಲಿ. ತಾಣಿ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚೆಂ ಖರೆಂ ರೂಪ್ ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧಾ, ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಆನಿ ಪ್ರೊಫೆತ್ ಮಹಮ್ಮದಾಚ್ಯಾ ರುಪಾಂನಿ ಲಿಪಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಆತಾಂ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಹ್ಯಾ ಇಲೊಹಿಮಾಂಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಆನಿಕಿ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾಜೆ. ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಿ ಭುಮಿ ಆನಿ ಹೆಂ ಮನ್ಶಾಕುಳ್ ಹ್ಯಾ ನಿರ್ಯಾತಿಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ಹೊಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮೂಳ್‌ವಾದ್ ಹ್ಯಾ ರೇಯ್ಲಿಸಮಾಚೊ. ಆನಿ ಹೊ ವಾದ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂ ವರ್ತಾ ಅನ್ಯ್‌ಗೃಹಾಂಥಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ಯಾತಿಂ ಥಂಯ್ ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಂತ್ರಳ್ ತಾರ್ವಾಂಕ್ ಆಮಿ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ UFO ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್.

Read More »

ನ್ಹಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಿಕೊಲ್ ಚಡ್ !

ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಸ್ಚೆ ಫರ್ಮಾಣೆ ಆಮ್ಗೆರ್ ಲೈಫ್ ಬೊಯ್ ಸಾಬು ವಾಪಾರ್ತಾಲಿಂ. ತೊ ಚಿಕ್ಕೆ ವ್ಹಡ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಹಾತಾಂತ್ ಧರುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ದೋನ್ ಅರ್ಧಾಂ ಕರುನ್ ವಾಪಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಲೈಫ್ ಬೊಯ್‌ಚ್ ಆಮ್ಚಾ ತಂದ್ರುಸ್ತಿಚೆಂ ರಾಜ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ನವೆಂಚ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆನ್ ಅರ್ಧೊ ಕರ್ನ್ ಧವರಲ್ಲೊ ಲೈಫ್ ಬೊಯ್ ಸಾಬು ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ “ಶ್ಶೀ.. ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ ಹಾಬಾ ತೊ ಭುರ್ಸೊ ಸಾಬು! ಆಮಿ ಘರಾ ವಾಪರುಂಚೊ ‘ರೆಕ್ಸೊನಾ’ ಮ್ಹಾಕಾ ತೊಚ್ ಜಾಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ! ತ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಬ್ವಾಂಕೀ ಕ್ಲಾಸ್, ಜಾತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಸ್ಲೊಂ. ಬರೊ ಫೆಂಡ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ಬರ‍್ಯಾ ಸಾಬ್ವಾಂಚೆ ಲಕ್ಷಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೊಂ! ತ್ಯಾ’ಪ್ರಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ರೆಕ್ಸೊನಾ‌ಯೀ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಪುಣ್ ಪಪ್ಪಾ ಆನಿ ಮಮ್ಮಾ ಮಸ್ತು ತೇಂಪ್ ಸಾಬು ಬದ್ಲುಂಕ್ ಒಪ್ಪಾಲಿಂ ನಾಂತ್!

Read More »

ಏಕ್ ಉಂಡಿ ಶಿತಾಚೆಂ ಮೋಲ್

ಶಿತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮುಳಾವೆಂ ಖಾಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಶಿತಾಚೆರ್ ವರ್ತೊ ಗೌರವ್ ಆಸಾ. ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚೆ ಆವಯ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿತ್ ಶಿಂಪ್ತಾನಾ ಜೋರ್ ಕೆಲಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ವಾ 'ಎಕಾ ಶಿತಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಗೊತ್ತಾಸಾರೆ?' ಮ್ಹಣ್, ಶಿತ್ ಪಾಡ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬಾಬಾನ್ ಧೆಂಕ್ಣೆಂ ಘಾಲ್ಯಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹೊ ಪ್ರಬಂದ್ ಬರಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಮ್ ಸಿ ರೋಶನ್ ಹಾಚೆಂ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ತೆಂ ಅಶೆಂ ಆಸಾ - 'ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಯ್ಕಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆತಾಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್, ಪುತಾ ಶಿತ್ ಪಾಡ್ ಕರ‍್ನಾಕಾ, ಏಕ್ ದೀಸ್ ಯೆತಾಲೊ ಎಕಾ ಶಿತಾಕೀ ಲೋಕ್ ಆಶೆತಾಲೊ' ಶಿತ್ ಜೆವ್ತಾನಾ ಚುಕೊನ್ ವಸ್ತುರಾ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾನಾ 'ಓ ಷಿಟ್' ಮ್ಹಣ್ ಸಿಂಕಾ ಕಡೆನ್ ಧಾಂವ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆತಾಂ ತರೀ ಕಳ್ಳಾಂ ಆಸ್ತಲೆಂ ಶಿತಾಚೆಂ ಮೋಲ್!

Read More »

ರಚ್ನೆಚೊ ಕುರೊವ್ v/s ಕೊರೊನಾ

ಕೊರೊನಾ ವೈರಸಾನ್ ಉಭೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಖರ್ಗಾವರ್ವಿಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ಭುಕೆನ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲಾ. ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಖಾಣ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಥೊಡಿಂ ಪುಣಿ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಧಾರ್ಮಿಕತೆನ್ ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಶಿಕಯಿಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಕೊರೊನಾನ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಬಂಧಡೆವರ್ವಿಂ ಸಂಸಾರ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಯ್ಲಾ. ಕೊರೊನಾ ವೈರಸಾಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲಿ ಪಿಡಾ ವೆಗಿಂಚ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಂವ್. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಆಧಾರ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ದಿವ್ಯಾಂ. ಹ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸರ್ವ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್ಯಾಂ. ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಆವಲಂಭಿತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಜಿವಿಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾವ್ಯಾಂ.

Read More »