Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ESSAYS

ರಡೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಯಾಂ ಆಮಿ ಸಮೇಸ್ತ್

ವೊರಾಂ ಭರ‍್ತಿ ಬಾರಾ ಜಾತಾನಾ ಜುವಾನ್ ಟಿವಿಚೆರ್ ಕೊರೊನಾಚೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತೆದ್ನಾಂಚ್ ತಾಕಾ 'ಕಳ್ಳಭಟ್ಟಿ ಅಡ್ಡೆಗೆ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಕಲ್‌ರವರ ಬಂಧನ' ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನ್ಯೂಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಮೇತ್ ದಿಸ್ಲೊ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾಂತ್‌ಚ್ಚ್ ಪಾಸ್ಕ್ ಆಟಾಪ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಸ್ಕಲಾ ವಯ್ರ್ ತಿಕಾ ರಾಸ್ಕಲಾ ತೆದೊ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ರಾಸ್ಕಲಾಚ್ಯಾ ಗರಿಕ್ ಆಮ್ಚಿ ಕುರ‍್ಲಿ (ಎಡಿ) ಕಾಂಯ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲಿಗಿ ಪಳಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಎಡಿ ಹರ‍್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಪಡೊನ್, ತಾಂಕಾಂ ಲೊಟುನ್, ಪಾಟಿಂ ವೊಡೊನ್ ಸೊರ‍್ಯಾಚ್ಯೊ ಬೊತ್ಲಿ ಘೆಂವ್ಚೊ ದಿಸ್ಲೊ. ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಜೆ ತರ್ ವಾಟೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಡಿ ರಸ್ತ್ಯಾಚಿ ಲಾಂಬಾಯ್ ರುಂದಾಯ್ ಮೆಜುನ್ ಯೆತಾಲೊ. ಸೊರೊನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವೈರಾಸಾಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಜಮ್ಯಾ ಮಧೆಂಥಾವ್ನ್ ಹೊ ಖಂಡಿತ್ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಜುವಾನ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ.

Read More »

ಸಕ್ಕಡ್ ಮಟ್ವೆಂ ಕರ‍್ಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ…

ಆತಾಂ ಹೆಂ ಮಟ್ವೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಬರೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಆಲ್ಫೊನ್ಸ್ ಆಲ್ಪಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಆಲ್ಪಿ ವಾಡ್ಲೊ ಮ್ಹಣುನ್, ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಕಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಕ್ ಮಟ್ವೆಂ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ವಿಲ್ಫಿ ಉದ್ದಾಡ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಹೆಂ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಆಪಾಯಾಚೆಂ. ಎಕಾಮೆಕಾಚೆ ಪಾಂಯ್ ವೊಡ್ಚಿ ಮನೋಗತ್ ಸದಾಂಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ 'ಮಂಕ್ರಿ' ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಅಸಲೆಂ ಚಲುನ್ಂಚ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೆಮಧೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಕೆಲಿ ವಾಡುನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ಸಭಾರ್ ಕಾಳಾಂತ್‌ಥಾವ್ನ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸಾಮೂಂ. ಖಂಚೆಂಯ್ ಭುರ‍್ಗೆಂ ರಡ್ಲೆಂ ತರ್ ಆವಯ್ ತಾಕಾ ದೂದ್ ದಿತಾ ಆನಿ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಥಾಂಬ್ತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಥಾಂಬ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಯ್ಭಾಂತ್‌ಚ್ ನಾಂ, ಮಟ್ವೆಂ ಕರ‍್ಚಿ ಸವಯ್ ಲಾಗುನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯೊ ದೊಂಕ್ಳ್ಯೊ ಮೊಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ಆಸಾಂವ್.

Read More »

ಯುವಪ್ರಾಯ್ ಆನಿ ಮೆತೆರ್ಪಣ್

ಕಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಶೆಂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಾಂ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಕ್ ಬೈಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಚ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ಕ್ ಮುಕೇಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಬಾಪುಯ್ ಮುಕೇಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಲಾಗಿಂ ‘ಅಸಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಗ್ತೆಂಕ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಂವ್ಕ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾರ್...ಮ್ಹಜೊ ವ್ಯವಹಾರ್ ಕೋಣ್ ಪಳೆತಾ? ಪುತಾಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಫಕತ್ತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ಗಜಾಲಿ ಮಾತ್ರ್ ತುಮಿ ಪಳೆಯಾತ್. ‘ಬೈಕ್...ಲೈಸೆನ್ಸ್...ಹೆಲ್ಮೆಟ್’ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಪೊಲಿಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆತಾತ್. ತೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ನಾಕಾ!’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲೆಂ ದರ್ಪ್ ದಾಕಾಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಅಸಲೆ ಥೊಡೆ ಸಂಧರ್ಭ್ ಹ್ಯಾಆದಿಂ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮುಕೇಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಚಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ‘ಹಾಚೊ ಹಂಕಾರ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ತಾಚೊ ಪೂತ್‌ಚ್ ಜಿರಯ್ತಾಲೊ!’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾನ್.

Read More »

ಗರ್ದನಾ ಗೊಟ್ಯಾಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ

"ನಾ ಫಾದರ್, ತೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ಜರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಲಾಖ್ ಮೆಳ್ಳೊ ತರ್ ತ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಮರ‍್ಯೆಚ್ಯಾ ಗ್ರೊಟ್ಟ್ಯಾಲಾಗಿಂಚ್ ಅಮ್ಚಿ ಪತ್ರೊನ್ ಸಾಂ ಮೊನಿಕಾಚೊ ಗ್ರೊಟ್ಟೊ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕರಿಜೆ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಮರ‍್ಯೆನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ ಉಣೆಂ ಕೆಲಾಂ." ಅತಾಂ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಉಲಯ್ಲಿ. "ಅಳೆ ತ್ಯಾ ಮರ‍್ಯೆಚ್ಯಾ ಇಮಾಜೆಚೊ ಏಕ್ ಕಾನ್ ಜಡ್ಲಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ನವಿ ಮರಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ತಿ ತುಮ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಆಯ್ಕಾತಲಿ." ವಿಗಾರಾನ್ ಸಂಧಾನ್ ಜ್ಯಾರಿ ದವರ‍್ಲೆಂ. "ನಾಂ ಫಾದರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜಾಯ್ನಾಂ, ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂ ಮೊನಿಕಾಚೊ ಗ್ರೊಟ್ಟೊ ಜಾಯಿಚ್ಚ್" "ವ್ಹಯ್ ಫಾದರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಕ್ಕ್ ಅಸಾ ಖಂಡಿತ್, ಆಮಿಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಅವಯೊ ಅಸ್ಕತ್ ನ್ಹಯ್, ದಾಕಯಾಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಬಳ್."

Read More »

ಎಕ್ತಾರ್

ಕಾರ‍್ಯಾಚಿಂ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪತ್ರಾಂ ಪಯ್ಲಿಂಚ್ ಛಾಪ್ಲೆಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಂ ವಾಂಟ್ಚೆ ಕಾಮ್ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ದುಬ್ಳೊ ಪೂಣ್ ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್! ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾಚಿ ಸವಾರಿ ಸೈಕಲಾರ್ ತರ್ ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿಚಿ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂರ್. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ನಾಂವಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್. ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಲ್ಲೊ ಕಂಜೂಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪತ್ರಾಂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ಸೈಕಲಾರ್‌ಚ್ ವಚುನ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಹಿ ಆಲೋಚನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ಪಯ್ಲಿಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೈಕಲಾಚೆಂ ಟಾಯರ್ ಪಂಚರ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿಕ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಕಾಂಯ್ ದುಸ್ರೊ ಉಪಾಯ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಗಾಡಿಯೆರ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಪತ್ರಾಂ ವಾಂಟ್ಚ್ಯಾಕ್ ಒಪ್ಲೊ.

Read More »

ಎಕ್ಯೆ ದೊರಿಯೆಚಿ ಕಾಣಿ

ಆತಾಂ ಸವಾಲ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಕಾಮ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಲೋಕಾಂಕ್ ಹಿ ದೊರಿ ಜಡ್ ಜಾಲ್ಯಾಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾನಿಂ ಆಜ್ ದೊರಿಯೆಕ್ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ದಿಲಾಂ. ಆಜ್ ದೊರಿ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಅಪ್ಲೆ ಜೀವ್ ಜಡ್ ಜಾಲ್ಲೆ ದೊರಿಯಾಂಕ್ ಕಾಮ್ ದಿತೇ ಆಸಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಕಾನುನಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಅಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಠೀಣ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ದೊರಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಫಾಶೆಕ್ ಒಳಗ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾಂಕ್ ಅಖೇರ್ ಕರ್ಚೆ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತಾತ್. ಪೂಣ್ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಅಸಲೆ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅಪ್ರಾಧ್, ಕೋರ್ಟ್, ಜಯ್ಲ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಡ್ಲೊ ಸಯ್ತ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಆಪುಣ್ 'ಖುದ್ಧ್' ವಾ ಹೆರ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಅಸಲೆ ನಿರ್ಧಾರ್ ಸುಲಾಭಾಯೆನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ದೊರಿಯೊ ಆಜ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಚಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಗಾಜವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಆಜ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್, ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆನಿ ಮರ್ಯಾದ್‌ವಂತ್ ಪರ್ಜಾ ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ದೊರಿಯೆಂಚ್ಯಾ ಪಾಸಾಂತ್ ಉಮೆ ದಿತಾನಾ ಹಿ ದೊರಿ ಪರತ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿ ಸುಂರ್ಗಾರೊನ್, ಸಜೊನ್, ಧಲೊನ್ ಪುರ‍್ತ್ಯಾ ತಯಾರಾಯೆರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾನಿಂ ಮೀಟ್ ಆನಿ ಮಿರ‍್ಸಾಂಗೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಭರ‍್ಸೊನ್ಂಚ್ ಸರ್ವಾಂಚಿ ಮನಾಂ ಆಪ್ಣಾಶಿಂ ವೊಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಆಂಗ್ಡಿಥಾವ್ನ್ ದೊರಿ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ತಮಾಶೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ 'ಅಳೆ ತಾಣೆಂ ಕಾಲ್ ದೊರಿ ಕಾಣ್ಘೆಲಿ ಖಂಯ್' ಪೂಣ್ ಹೊಚ್ಚ್ ತಮಾಸೊ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಆಕಾಂತಾಚೊ ವಿಷಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸೊನ್ ಆಸಾ. ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಹಿ ಕಾಣಿ ದೊರಿಯೆಚಿ; ಪೂಣ್ ಜಿಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ.

Read More »

ಹ್ಯಾ ಭಾಗಿ ರಾತಿಂ ಉಡಾಸಾಂತ್ ತಿಂ ಚವ್ಗಾಂ

ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ಬರಯ್ತಾಂ ವೇಳ್ ರಾತಿಚ್ಯಾ 11.30 ಚೊ. ಸರ್ವ್ ಸಾಂತ್‌ಭಕ್ತಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಥಾವ್ನ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ವೇಳ್ ಪರ‍್ತುನ್ ಆಸಾ. ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್ ಸಾಂತ್‌ಭಕ್ತ್ ? ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ದೆಕಿವಂತ್ ಆನಿ ಧಯ್ರಾವಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಚ್ ಸಾಂತ್‌ಭಕ್ತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಹ್ಯಾ ಚವ್ಗಾಂಥಂಯ್ ಹಾಂವೆಂ ತರಿ ಖರ‍್ಯಾ ಸಾಂತ್‌ಭಕ್ತಾಂಕ್ ಸುವಾರ‍್ತಾ ಪರ‍್ಗಟ್ಣಾರಾಂಕ್ ಪಳೆಲಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸರ‍್ಗಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜೆಜುಕ್ ತಾಣಿ ಖರ‍್ಯಾನ್ ದಿಲಾಂ. ಸುವಾರ‍್ತಾ ಪರ‍್ಗಟ್ಚೆಂ ಬಾಯಿಬಲಾಚಿ ಪ್ರತಿ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್‌ಗಿ ಜೀಣ್ ಸಗ್ಳಿ, ಆಂಗ್‌ಪಾಂಗ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಬಾಯಿಬಲಾಚ್ಯಾ ಸುರುಪಾಯೆಚೆಂ ಕರ್ನ್‌ಗೀ? ಜರ್ ದುಸ್ರಿ ಜಾಪ್ ಸಾರ‍್ಕಿ ಜಾಲಿ ಹ್ಯಾ ಚವ್ಗಾಂಕ್ ಖರೆ ಸುವಾರ‍್ತೆಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತರಿ ಕಾಂಯ್ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾ. ಆಲ್ಮಾಂಕ್ ಸರ್ಗ್ ಆಂವ್ಡೆವ್ನ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಶಿಮೆಸ್ತ್ರೆಕ್ ವೆತಾಂವ್. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಚವ್ಗಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಸರ‍್ಗಾಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ದಿತಾಂದಿತಾಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಖರೊ ಸರ್ಗ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೊರ‍್ಣಾಕಾಳಾರ್‌ಯಿ ತಾಂಕಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ಂಚ್ ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್.

Read More »

ಜೊ ಡರ್ ಗಯಾ… ಸಮಜೋ ಮರ್ ಗಯಾ !

ಆತಾಂಯ್ ಗಾಂವಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಆದ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಜಿವಾಳ್ತಾ. ಆತಾಂ ಆದ್ಲೆಂ ತೆಂ ರಾನ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಗುಡೆ ತಶೆಚ್ ಆಸಾತ್. ಚಂದ್ರಾನಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಉಣೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರೀ, ನವ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ಕಾಣಿಯೊ ಲೊಕಾ ಜಿಬೆರ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾತ್. ಆತಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ದುಸ್ರಿ ಜಾವ್ನ್, ಕುಂತಲ್ ನಗರ್ ನವಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಜಾಲ್ಯಾ ತರೀ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಏಕ್ ಮೀಸ್ ಮಾಂಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಭೆಟೊಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಡುಂಕ್ ನಾ. ವೇಳ್ ಪೊರ್ತೊನ್ ಕಾಳ್ ಬದಲ್ಲಾ ತರೀ, ಬೊಳಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಡುಪಿಕ್ ಅಕ್ರೇಚೆಂ ಬಸ್ಸ್ ಅತಾಂಯ್ ಆಟ್ ವೀಸಾಂಕ್‌ಚ್! ವೀಜ್ ದಿವೆ ಘಾಲ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಸರ್ಕಾರ್ ಬದಲ್ಲೊ , ಕಿತ್ಲೆಶೆ ತರ್ನೆ ಜೀವ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಾಡಾಂತ್ ಗೆಲೆ ತರೀ, ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಅಜೂನೀ ಸಾರ್ಕೆ ವೀಜ್ ದಿವೆ ನಾಂತ್. ಆನಿ ಆತಾಂಯ್ ಲೋಕ್ ಎಕೆಕ್ಲೊ ತ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ವಚೊಂಕ್ ಭಿಂಯೆತಾ. ಮನ್ಶಾನ್, ಮನ್ಶಾಕ್ ಭಿಂಯೆಂವ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಹೊ. 'ಪಯ್ಲೆಂ ಮನಿಸ್ ಭಿಂಯೆತಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ಭ್ಯೆಂಚ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಮಾರ್ತಾ'. ಜಶೆಂ ಫಾಮಾದ್ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೋಲೆಂತ್ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ - ಜೋ ಡರ್ ಗಯಾ, ಸಮಜೋ ಮರ್ ಗಯಾ.

Read More »

ಖಿಣಾಚೊ ಕ್ರೋಧ್…ಪರಿಣಾಮ್ ವಿಪ್ರೀತ್ !

ಖುನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಚಲಿ...ದುಡ್ವಾ ಆಶೆಕ್ ವಾಪರ್ಲೆಲಿ ವಾಯ್ಟ್ ಚಾಲ್...ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಂದ್ಯಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ತಿಣೆ ರುತಾಕೆಲ್ಲೊ ವಾಯ್ಟ್ ಸ್ವಬಾವ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂಯೀ ತಾಂಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಹಂಕಾರ್... ಹೆಂಸರ್ವ್ ತಿಚಾ ಖುನ್ಯೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ ತರ್, ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತೊ...ಜಿಣ್ಯೆ ಖುಶಾಲಾಯೆಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಅಮಾಲ್...ಜಿಣಿ ಸಾರುಂಕ್ ಕಾಡ್ಲೆಂಲೆಂ ರೀಣ್...ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ಘಡ್ಯೆ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಅಚಾನಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲೊ ಖಿಣಾಚೊ ರಾಗ್...ರಾಗಾವೆಳಾ ಭೆಶ್ಟಾವ್ಣೆಕ್ ವಿಂಚ್ಲೆಲೆಂ ಹಾತೆರ್...ಹೆಂ ಕ್ಶಣಿಕ್ ರಾಗಾಚಾ ಭರಾರ್ ಚಿಂತಿನಾತ್ಲೆಂಲೆ ಘಡುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಹಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ದೊಗಾಂಯೀ ಥಂಯ್ ದೆವಾಚಿ ವಿಸರ್…ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೇವ್ ಭಿರಾಂತ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲಿ! ಜರ್ ಹೆಂ ದೊನೀ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಂಲೆಂ ತರ್...ಖಂಡಿತ್ ಅಶೆಂ ಘಡ್ತೆಂಚ್ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಅಮಾಲ್, ಡ್ರಗ್ಸ್, ಅನಿಸ್ಕಳ್ಪಣ್...ಅಸಲಿಂ ಸಬಾರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಪಾಳಾಂ ರೊಂಬುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಜಾಗ್ರುತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಪಾವಾನಾ. ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್...ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್...ಮಾಗ್ಣೆಂ, ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಶಿಕೊವ್ಣ್, ಸಾಂಗಾತ್ಪಣ್, ವೆಳಾಚೊ ಮಹತ್ವ್, ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ರುತಾಕರ್ನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್.

Read More »