ಮೋನಿಕಾ ಶಾಂತಿಪುರ

mm
ಮೋನಿಕಾ, ಶಾಂತಿಪುರ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್, ಸೆವಕ್, ಝೆಲೊ ತಶೆಂ ಸುವಾದ್ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾಚೊ ತಾಳೊ ಹ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಚಡುಣೆ ಹರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ 1998 ತೆ 1999 ಹ್ಯಾ ಆವ್ಧೆಂತ್ ಪನ್ನಾಸಾಂಚ್ಯಾಕೀ ವಯ್ರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಬರವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥಾಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಯೋಗ್‌ದಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಮೊನಿಕಾ ಮಥಾಯಸ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಡಬ್ಲಿನಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಾತ್ ನಯ್, ಹಿಂದೀ ತಶೆಂ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಂತೀ ತಿಣೆ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ’ಮೊಗವೀರ’ ಪತ್ರಾಂತ್ ತಿಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. 1995 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್ನ್ 2002 ಇಸ್ವೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ಬರಯ್ಲಾಂ, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇನಾಮಾಂಯ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆತಾಂ ಪರತ್ ಕಿಟಾಳಾದ್ವಾರಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿತೇ ಆಸಾ. ಮೊಗಾಚ್ಯೊ ಆನಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಯೊ ತಿಕಾ ಚಡ್ ಆಂವಡ್ತಾತ್. ವೃತ್ತೆನ್ ನರ್ಸ್ ಜಾವಾಸ್ಚಿ ಮೋನಿಕಾ, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ಐರ್ಲೆಂಡಾಂತ್, ಡಬ್ಲಿನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಿಯೆತಾ.

ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್

ಆಜ್ ಬಾಪಯಾಂಚೊ ದೀಸ್. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ಸರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲಿ ಕವಯಿತ್ರಿ ಮೊನಿಕಾ ಮಥಾಯಸ್ ಹಿಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಅಸಲಿಂ ಸಬಾರ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಜಾಗಿಂ ಕರ್ತಾ. 'ಮಾಗ್ತಾಲಿಂ ಹಾಂವ್ ಸಂಪ್ಚೆ ನಾಕಾತ್ ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ರಜೆಚೆ ತೆ ಚಾಳೀಸ್ ದೀಸ್' ಮ್ಹಣ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಮಾಗ್ತಾತ್. ವೀಡಿಯೋಕಾಲ್, ಫೊನಾಂ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ದೋನ್-ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿಂ ಮುಕಮಳಾಂ ದೆಕ್ಚ್ಯಾ, ತಾಂಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯಾ, ತಾಂಚೆಂ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಹೆ ರಜೆಚೆ ದೀಸ್ ಅಶೆಚ್ ಉರೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಭೊಗ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಾಲೆಂ? ಪುಣ್ ಅಶೆಂ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಕಾ ತಶೆಂ ಮಾಗೊಂಕ್ ಸಾಧ್ ನಾ. ರಜಾಚ್ ಆಸ್ಲಿ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಆಸ್ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಭೊಗ್ತಾನಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಫುಡಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಬಸ್ತಾಲಿ. ದೆಕುನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಾಗೊಂಕ್‌ಯೀ ಸಾಧ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಿ ಹಿ ಪರಿಸ್ತಿತಿ ಬಾಪಾಯ್‌ವಿಶಿಂ ಪೂರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾ...

Read More »

ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್

ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ನಂಯ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಭಿರ್ಮತ್ ಪಾವೊನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಹೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಕಿತೇಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಯಾ ಬೊಬ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಿಸ್ರೆಚಿಂ ದುಖಾಂ ಗಳವ್ನ್ ಕುಳಾರಾ ವೆಚಿ ಧಮ್ಕಿ ದಿತಾಲೆಂ. ಆಫೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಶರ್ಟ್ ಬದ್ಲಿ ಕರ್ನ್ ಖಾಟಿರ್ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಹೆಂ ಕೋವಿಡ್ ವೆಚೆ ಬರಿಂ ಕಾಂಯ್ ದಿಸಾನಾ, ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಆಫೀಸ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬರಿಂಯ್ ದಿಸಾನಾ, ತರ್ ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಫೊನ್ ವಾಜ್ಲೆಂ. “ಕಸೊ ಆಸಾಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ಜಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕೋವಿಡಾ ಧರ್ಮಾನ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಪಳೆಂವ್ಕಿ ನಾಂ?” ಬೆಜಾರಾಯ್ ಉಚಾರ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಈಶ್ಟ್ ರೋನಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾಚ್ಪಾಣೆಂ ಕಿತೆಂಗಿ ಝಳ್ಕಾಲೆಂ. “ರೋನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಫೇವರ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೊ” ಹಾಂವೆ ಹಳ್ತಾರ್ ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚ್ಲಿಂ. “ಕಿತೆಂ ಫೇವರ್ ಸಾಂಗ್. ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ಚ್ ಅಸಾಂ ಪ್ಲೇಟಾಂತ್” ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊವ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ.

Read More »

ಮಾಗೊನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಖರ್ಗ್

“ರವಿ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಮ್ಮಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ಮೊತಿಯಾಪರಿಂ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ವಾಡಯಿಲ್ಲೆಂ. ತುಜ್ಯಾ ಫಟ್ಕಿರ‍್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಜಾಳಿಂತ್ ಫಸೊನ್ ಆತಾಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕೀ ಜಾಯ್ನಾ ಆನಿ ಮೊರೊಂಕೀ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆರ್ ಹಾಂವ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಡುನ್ ವೆತಾಯ್? ತುಕಾ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ತುಜಿ ಜಿಣಿ ಸುದ್ರಾವ್ನ್, ತುಕಾ ಮೋಗ್ ದೀವ್ನ್, ಏಕ್ ಬರೊ ಪುಡಾರ್ ರಚುಂಕ್ ಹಾಂವೆ ತುಜೊ ಹಾತ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೊ, ತರ್ ಆಜ್ ತುವೆಂ ಹೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘೆತ್ಲೊಯ್ ರವಿ?” ಸಗ್ಳೆಂ ಧಯ್ರ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉಬಿಂ ರಾವ್ಲಿಂ. “ತುಂ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಚಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಜಾಳಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಯ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಗೊತ್ತು ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಂಚೆರ್ ಉದಕ್ ವೊತುನ್ ತುಜ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಖಾಲಿ ಹಾತಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್” ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದೊಳೆ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಕ್‌ಲ್ನಾ ರವಿ.

Read More »

ಪಾಶ್ಚ್ಯಾತ್ಯ್ ನಾಗರಿಕತೆಚೆಂ ಪಾಳ್ಣೆಂ – ಗ್ರೀಸ್

ಗ್ರೀಸಾಚೊ 40% ಲೋಕ್ ಅಥೆನ್ಸಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ. ಅಥೆನ್ಸಾಂತ್ ಆರ್ಕಿಯೊಲೊಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್, ಝುಜಾಚೆಂ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಅಶೆಂ ಸಭಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮಾಂ ಆಸಾತ್. ಹಜಾರೊಂ ವರ್ಸಾಂ ಮಾತ್ಯೆ ಪಂದಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ವಸ್ತು ತಶೆಂಚ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ರುಪ್ಣಿಂ ಬೋವ್ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಗ್ರೀಕ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಹೊ ಎಕ್ ಬಲಿಶ್ಟ್ ಝುಜಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಹಾಣೆ ಗ್ರೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಏಶ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಶೆಂ ಜಯ್ತ್ ವೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ತ್ಯಾ ಝುಜಾಚ್ಯಾ ಮ್ಯೂಸಿಯಮಾಂನಿ ವಿವರ್ಸಿಲಾಂ. ಪುರಾತನ್ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯೆಚ್ಯಾ ಆಯ್ದಾನಾಂ ವಯ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೈನಿಕಾಚೆಂ, ದೆವಾಚೆಂ, ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಸದಾಂಕಾಳ್ ಜಿಣ್ಯೆಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಗ್ರೀಸಾಂತ್ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂಚಿಂ ಘರಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾತ್. ದಾದ್ಲೊ, ಬಾಯ್ಲ್, ಭುರ್ಗಿಂ, ನಾತ್ರಾಂ, ಪೊಣ್ತುರಾಂ ಸರ್ವಾಂ ಎಕಾಚ್ ಪಾಕ್ಯಾ ಪಂದಾ ಜಿಯೆತಾತ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಗ್ರೀಸಾಂತ್ ಚೆಡ್ಯಾನ್ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಆಪ್ಪಲ್ ಉಡಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಚೆಡ್ವಾನ್ ಎಪ್ಪಲ್ ದರ್ಲ್ಯಾರ್ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್ ಖಂಯ್. ನಂಯ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ  . . . ಜರ್ ಚುಕೊನ್ ಎಪ್ಪಲ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್? ಆನಿ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಚೆಡೊ ಪಸಂದ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್? ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ... ಹಿ ರಿವಾಜ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ನಾಂ.

Read More »

ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಪಯ್ಣ್

ಬುದ್ವಾರಾ ದೀಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ನಾಸ್ಟೊ ತಿರ್ಸುನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಾಕ್ ಉಡ್ಕಿ ಮಾರ್ಲಿ. ಥೊಡಿಂ ವ್ಹರಾಂ ವಿರಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಾವ್ನ್ ನಿತಳ್ ಜಾವ್ನ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಕರ್ನ್ ಆಲ್ಬುಫ಼ೆರಾ ಸಿಟಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆಲ್ಬುಫ಼್ಹೆರಾ ಬೀಚ್ ಬೊವ್ ಚ್ಚ್ ಸೊಬಿತ್. ತಾಚ್ಯಾ ತಡಿರ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಅಸಾ ಓಲ್ಡ್ ಟೌನ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ ಲ್ಲೆಂ ಸೊಬೀತ್ ಸುಂದರ್ ಶಹರ್. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಕಠೀಣ್ ವೊತಾಕ್ ರಾನಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ ದುಂವೊರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮೊಳ್ಬಾರ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಲ್ಲೊ ಆನಿ ವಾರ್ಯಾಕ್ ಗೊಬೊರ್ ಉಬ್ತಾಲೊ ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತ್ಯಾ ಬೀಚಾಚೆಂ ದ್ರಶ್ಶ್ ಚ್ಚ್ ವಿಂಗಡ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ದಿಸ್ಚೊ ತೊ ತಾಂಬ್ಡೊ ಸುರ್ಯೊ, ದುಂವೊರ್ ಭರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಳ್ಬಾಚೆಂ ಪ್ರತಿಫಲನ್ ಜಾವ್ನ್ ಉದ್ಕಾಚೊ ರಂಗ್ ಕಾಳೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆಮಿ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಖರ್ಚುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಜೆಚೆ ಪೊಟಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹೊಟೇಲಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್.

Read More »

ಮೊಗಾಚೆಂ ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ಪಣ್

ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್ತಾನಾ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ದಡ್ಬಡೊನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಬಸ್ಸ್ ಸ್ಟೊಪಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸದಾಂಯ್ ಸಿಟಿ ಹೊಸ್ಪಿಟ್ಲಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವರ್ಚೆಂ ಬಸ್ಸ್ ಮಜೆ ಖಾತಿರ್ ಚ್ಚ್ ಮಳ್ಳ್ಯಾಬರಿಂ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ ಲ್ಲೆಂ. ಡ್ರೈವರಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ನ್ ಮಕಾಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆಚೆರ್ ಕುಲೊ ತೆಂಕ್ಲೊ. ಸುಮಾರ್ ಪಾವ್ಣೆ ಏಕ್ ವರಾಚಿ ವಾಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ದೀಶ್ಟ್ ಬಸ್ಸಾ ಸಾಂಗಾತಾ ದಾಂವ್ ಮಾರ್ಚ್ಯಾ ರುಕಾ …

Read More »

ಪಯ್ಶಾಂ ಖಾತಿರ್ !

“ಭಿರ್ಮತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ತ್ಯಾ ಆವಯ್ – ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್? ಎಕ್ ಚ್ ಚೆರ್ಕೊ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ” ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿಚಿ ತಪ್ಶೀಲ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಇ| ಅಶ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಕ್ ಜಮ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾಲಿಂ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಕಾಳಿಜ್ ಕಡಂವ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಧಾ ವರ್ಸಾಂಚೊ ನೆಂಟೊ ಗೊಡ್ವಿನ್ ಕಾಬ್ರಾಲ್ ನಿರ್ಜೀವ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಹಾಕ್ ಬೊಬ್ …

Read More »

ನವಿ ದಿಶಾ

“ರೊಬಿ, ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೆಲೆಂಯ್? ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲೊ ಭಿಂವ್ಕುರೊ ತುಂ ಕಸೊ ಜಾಲೊಯ್ ರೊಬಿ? ಜರ್ ತುಕಾ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್?” ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ದಾಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಸೊನಿಯಾ ರೊಬಿನಾಚ್ಯಾ ಖಾಟಿರ್ ಕುಸ್ಕಾಲೆಂ. “ಹಾಂವ್ ಮೆಲ್ಯಾರ್ ಮಜ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಡ್ಚಿಂ ಕೊಣೀ ನಾಂತ್” ರೊಬಿನಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲಿ. “ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರೊಬಿ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕಿನಾಂಯ್ಗಿ?” ಸೊನಿಯಾಚೊ ತಾಳೊ ರಡ್ಕುರೊ ಜಾಲೊ. “ಸೊನಿ, ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಲೆಕ್ಚರರ್. ತುಂ …

Read More »

ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸೆವಾ

“ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಲ್ವಿಯಾ, ಎಕ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಜ್ ಅಸಾ”. ಡಾ| ಸುನಿಲಾಚ್ಯಾ ಆಮ್ಸೊರಿ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಚತುರ್ ಜಾಲೆಂ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇಜ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೆಂ ಮಸ್ತ್ ಹುಶಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಮಸ್ತ್ ಭರ್ವಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾತ್ ಸೊಡ್ ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ತೆಂ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವಯ್ತಾಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮೊವಾಳ್ ಹಾಸ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಗುಣೆಸ್ತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ತೆಂ ದಾಕ್ತೆರಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಬೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೆಂ …

Read More »