ESSAYS

ಆವಿಶ್ಕಾರ್

ರಚ್ಣಾರಾನ್ಂಚ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆವಿಶ್ಕಾರ್ ಕಾಂಯ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಸಂಪ್ಚೊ ನ್ಹಯ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಆವಿಶ್ಕಾರ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹೊ ಆವಿಶ್ಕಾರ್ ಥಾಂಬ್ಚೊ ನ್ಹಯ್. ಆನಿ ಅಸೊ ಆನಿ ತಸೊ ಥಾಂಬ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ಹ್ಯಾ ರಚ್ಣಾಕ್ ಆನಿ ಹಿಂ ರಚ್ಣಾಂ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕರ‍್ತುಬಾಂಕ್ ಅರ್ಥ್‌ಚ್ ಆಸ್ತೊ ನಾ; ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ ಎಕಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ನಿಯಾಳಾಂತ್ ಎಕ್ ಗಾಂಚ್ ಆಮಿಂ ಖೊವವ್ನ್ ದವರ‍್ತಾಂವ್ ಆನಿ ದೆವಾಚ್ಯಾ ರಚ್ಣಾಂಚೊ ತೀಬ್ ದಿತಾಂವ್. ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿಂ ಕೊಣಾಕ್‌ಯಿ ಕಸೊ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ತೊ ಯಾ ತಿ ಜಾಪ್ ದಿತಾ ದೆವಾಚೆ ದಯೆನ್ ಹಾಂವ್ ಬರೊಂ ಆಸಾಂ. By the Grace of God I am fine. ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ? ಸರ್ವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಆನಿ ಸುಶೆಗಾದ್ ಬಸ್ಚೆಂ. ಕಿತೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತೊ ಬರೊ ದೆವ್ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್, ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಟಾಲೊ, ವಾಟ್ಲಿ ಬಡಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ 'ಸೋಂಕ್' ನಿವಾರ‍್ತೊಲೊ.

Read More »

ಕರೋನಾಂತ್ಲೆಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೂರಾ ಮಾಗಿರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕುಂಭಮೇಳ್ 'ಐಪಿಎಲ್'  ಗಪ್ ಚುಪ್ ಶುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ.   ಕರೋನಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಕರೋನಾನಿಂ  'ಮಖ್ಖನ್ ಮಾರ್ಕೆ '  ಮಸ್ತ್ ತಯಾರಾಯೆನ್  ಆಪ್ಲೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಆರಂಭ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಜಾಲ್ಯಾರ್  ತಾಚೆ  ಪರ್ವಾ 'ಬಿಸಿಸಿಐ'ಕ್  ಜಾಂವ್ ತಾಚೆ  ಪೈಲೆಂ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಕಾಯಿಂ ನಾತ್ಲೆಂ ದಿಸುವ್ನ್  ಯೆತಾಲೆಂ.  ತಾಂಚೆ ತಾಂಚೆ ಪಾಯ್ದೆಂತ್  ತೆ ತೆ ಮಗ್ನ್!  ಹಾಂ ... ಫಾಯ್ದೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಯಾದ್ ಆಯ್ಲೆಂ  'ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಶಾಬಿತ್ಕಾಯೆನ್ ರಾಕ್ಚೆಂ, ಭಾರಿ ಬರೆಂ ತೇಲ್, ಬರೆಂ ತೇಲ್' ಮ್ಹಣುನ್   ಜಾಹೀರಾತ್ ದಿಂವ್ಚೊ 'ಫೊರ್ಚುನ್  '  ತೇಲಾಚೊ    ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್ ,ದಾದಾ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿಚ್ ಕಳ್ಜಾಘಾತಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲಾ ತರ್ ತೇಲಾನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಕೊಣಾಕ್? ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಜುನಿಂ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್ಲಾ.  'ಅಚ್ಛೆ ದಿನ್ ಆಯೆಂಗೆ '  ಮಣ್ಚಾ ಸರ್ಕಾರಾ ಬಾಪ್ತೆಂತ್ ದೇಶಾಚೆ ಪರಿಸ್ಥತಿ ಇತ್ಲೆ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾಕಿಂ ಮಳ್ಯಾರ್ ಆಕ್ಸಿಜನಾಚೆ ಉಣೆಂಪಣ್  ದಿಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ!

Read More »

ಕೊರೋನಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರ್

ಫೋಟೊಗ್ರಾಫಾರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವಿಡಿಯೋಯಿ ಕಾಡ್ತಾಲೊ. ತಾಕಾ ಪೋಲಿಸಾಂಚೆಂ ಎಕ್ದಮ್ ಭೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಹೊಕಾಲ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಾರ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಖಂಚ್ಯಾಯೀ ವೆಳಾರ್ ಪೊಲಿಸ್ ರಿಗೊನ್ ತನ್ಕಿ ಕರ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ವಿಡಿಯೋಂತ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಹೊಕಾಲ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೀಸ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಆಪ್ಡುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾಂ. ಸಾಡೊ ನೆಸಯ್ಲೊ, ಮುದಿ ಶಿಂವ್ಲಿ, ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಒಪ್ಸುನ್ ಸಯ್ತ್ ದಿಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಹೊಕಾಲ್ ರಡುಂಕ್ ನಾ. ರಡ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನೊವ್ರೊ. ಆಯೆರಾ ವೆಳಾರ್ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೊವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಹುಸ್ಕಾರ್ನ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ದೂಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಅಖ್ರೇಕ್ ಜೆವಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಘರಾ ಪಾವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಗಲಾಟೊ ಜಾಲೊ. ಗಲಾಟೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೊಕಾಲ್ ಕೊರೊನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಂಯ್. ಆತಾಂ ಹೊಕಾಲ್ ಪಾಟಿಂ ಘರಾಚ್ ವೆತಾ ಕಂಯ್. ತಿ ಚವ್ದಾ ದೀಸ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಗೆರ್ ಯೆತಾ ಖಂಯ್!

Read More »

ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್

ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ನಂಯ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಭಿರ್ಮತ್ ಪಾವೊನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಹೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಕಿತೇಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಯಾ ಬೊಬ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಿಸ್ರೆಚಿಂ ದುಖಾಂ ಗಳವ್ನ್ ಕುಳಾರಾ ವೆಚಿ ಧಮ್ಕಿ ದಿತಾಲೆಂ. ಆಫೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಶರ್ಟ್ ಬದ್ಲಿ ಕರ್ನ್ ಖಾಟಿರ್ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಹೆಂ ಕೋವಿಡ್ ವೆಚೆ ಬರಿಂ ಕಾಂಯ್ ದಿಸಾನಾ, ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಆಫೀಸ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬರಿಂಯ್ ದಿಸಾನಾ, ತರ್ ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಫೊನ್ ವಾಜ್ಲೆಂ. “ಕಸೊ ಆಸಾಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ಜಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕೋವಿಡಾ ಧರ್ಮಾನ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಪಳೆಂವ್ಕಿ ನಾಂ?” ಬೆಜಾರಾಯ್ ಉಚಾರ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಈಶ್ಟ್ ರೋನಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾಚ್ಪಾಣೆಂ ಕಿತೆಂಗಿ ಝಳ್ಕಾಲೆಂ. “ರೋನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಫೇವರ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೊ” ಹಾಂವೆ ಹಳ್ತಾರ್ ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚ್ಲಿಂ. “ಕಿತೆಂ ಫೇವರ್ ಸಾಂಗ್. ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ಚ್ ಅಸಾಂ ಪ್ಲೇಟಾಂತ್” ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊವ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ.

Read More »

ಯಾದಿಂಚ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಏಕ್ ಪಯ್ಣ್

ಮ್ಹಾಕಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಎಕಾ ರಿತಿಚಿ ಸಮಾನತಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾಂನಿ ನೆಣ್ತುಲಿಂ, ತರ್ನಾಟೆ, ಮಧ್ಯ್‌ವಯಸ್ಕ್, ಮಾಲ್ಘಡಿಂ, ಗ್ರೇಸ್ತ್, ದುಬ್ಳೊ, ಧಾರ್ಮಿಕ್, ಪೀಟರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾ ಥಾವ್ನ್, ಮಾರ್ಗದೆಗೆಲೆಂ ಶರ್ಟ್ ಘಾಲ್ಲೆ, ರೇಶ್ಮಿ ಕಾಪಡ್ ನ್ಹೆಸ್ಲಲಿಂ, ಸಾದೆಂ ಕಾಪಡ್ ನ್ಹೆಸ್ಲಲಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ರಾವ್ತಾತ್. ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಎಕಾ ರಿತಿನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಿಂ ದಾರಾಂ ಉಘಡ್ತಾ. ಪುರಾಸಣೆನ್ ಘರಾ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದಡ್ಬಡೆಂತ್ ಕೊಣಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಕೋಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್‌ಯೀ ಆಸಾನಾ. ದುಬ್ಳೊ, ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್‌ಯೀ ಮನಿಸ್ ವಿಸ್ರಾತಾ. ಬಸ್ಸಾಂನಿ ಟಿಕೆಟಿಚೆಂ ದರ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಸೀಟ್ ಮಾತ್ ಕೊಣಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ತಾಕಾ.

Read More »

ರೀವೊಲಿ

ಖೆಳಾಚೆಂ ಶರ್ತ್ - ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಟೀಮಾನ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಸಾಲಾ ಒಮ್ಲೆಟ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ರೀವೊಲಿಕ್ ವರಿಜೆ. ಥಂಯ್ಸರ್ ವಚುಂಕ್ ಚಡ್ಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂಚಿ ವಾಟ್ ಆನಿ ಥಂಡಿಯೆಂತ್, ಜೆನ್ನಾ ಆತಾಂಚೆಂ ಬೆಂಗಳೂರು, ಬ್ಯಾಂಗ್‌ಲೋರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂನಿ, ತ್ಯಾ ಧುಂವ್ರೆ ಮದ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲೊನ್ ವೆತಾನಾ, ಆಂಕುಡ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಜೊಡ್ಚಿ ಮಝಾಚ್ಚ್ ವೆಗ್ಳಿ. ತೊ ಸಾಂಗಾತ್ ವೆಗ್ಳೊ, ಉಲವ್ಪ್ ವೆಗ್ಳೆಂ. ಕ್ಯಾರ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಚಾಂ ಸುರು ಜಾತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಕೋಣ್ ಜಿಕ್ತಾ, ಕೋಣ್ ಸಲ್ವತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪ್ರಶ್ನ್ ಆಸಾಂಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಮಸಾಲಾ ಒಮ್ಲೆಟ್ ಕಶೆಂ ಆಸಾತ್, ಥಂಡಿ ಕಶಿ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಎಕ್  'ಸ್ಟುಪಿಡ್' ಭೊಗಾಪ್.

Read More »

ಹೆಂಟ್ರಿ ಅಂಕಲ್

ತಿ ಸಾಂಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರೊಸಾಚಿ. ಹಾಂವ್ ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ಸಂಪ್ರಾದಾಯೆಂಕ್ ಮಾಂದಿನಾತ್‌ಲ್ಲೊಂ ಜಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೊವ್ಯಾ-ವೆರ‍್ಸಾಂನಿ ಕಸಲಿಚ್ ಆಸಕ್ತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಹೆರಾಂನಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ನೆಸ್ಣಾರ್ ಮಾಟ್ವಾಕ್ ಯೇಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕೆಲೊ ತರಿ ಹಾಂವ್ ಉಪ್ರಾಟೋನ್ ಸುಟಾರ್‌ಚ್ ಮಾಟ್ವಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೊಂ. ಆಜಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರ‍್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಮಾಮ್ಮಿ ಭಿಗಡ್ಲಿ. ಮ್ಹಜೆಂ ನ್ಹೆಸಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಟಾಯೆಚಿ ಗಾಂಟ್ ಭಾಂದ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾಂ ಆವ್ಚಿತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರೂಮಾಚೆಂ ದಾರ್ ಬಡ್‌ಯ್‌ನಾಸ್ತಾಂ ಉಸವ್ನ್ ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಥಟಾಕ್ಲೊಂ ಪುಣ್ ತೆ ವ್ಯಕ್ತೆಚಿ ವಳಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಿ ನಾ. ಪುಣ್ ತೆಚ್ಚ್ ಗುಂಗ್ರು ಕೇಸ್, ಆತಾಂ ಮುಳಾಂತ್ ಪಿಕ್ಲೆಲೆ, ತೊಚ್ ಧೃಡ್ ಜೀವ್‌ಕಟ್ಟ್, ತೆಚ್ಚ್ ಪಾನ್ ಬಿಡಾ ಖಾವ್ನ್ ಕಾಳ್ಬೆ ಆನಿ ಪೀಕ್ ದಾಟ್ಲೆಲೆ ದಾಂತ್. ತ್ಯೆ ವಕ್ತೆಕ್ ಹಾಂವ್ ವಳ್ಕಾಲೊಂ - ಹೆಂಟ್ರಿ ಅಂಕಲ್! ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೊಂಟಾಚೆರ್ ಉತ್ರಾಂ ಉದೆಲಿಂ ಪುಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲಿಂ ನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಆಕ್ರೇಕ್ ತರಿ ಹಾಂವ್ ಉದ್ಗಾರ‍್ಲೊಂ, 'ಹೆಂಟ್ರಿ ಅಂಕಲ್ ತುಂ ಹಾಂಗಾಸರ್? ತುಕಾ ಕಶೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಜೊ ರೋಸ್ ಮ್ಹಣ್?'

Read More »

ದಂ ಮಾರೋ ದಂ!

ಹಾಸನಾಂತ್ ಬಾಂದ್ಪಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚೆಂಚ್ ಸಕಾಳಿಂ ಧಾ ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್. ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಇಕ್ರಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕೊಣಾಚೊಚ್ ಪಾತ್ತೊ ನಾ! ದೊಡ್ಡ ಕುಂಡಗುಳಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಪುಣಿ ವಿಶೇಸ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಕೊಣ್ ಪುಣಿ ಮೆಲಾ ಆಸ್ತೊಲೊ! ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಯ್ನ್‌ಯೀ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ನಾಸ್ಲೆಲೊ ಕಾಳ್ ತೊ. ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಆಮ್ಚೆಂ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‍ಫೋರ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ ಸೈಕಲ್. ಹಾಂವ್ ಆನಿ ವಿಠ್ಠಲ ಎಕಾಚ್ ಸೈಕಲಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚಾ ದೊಡ್ಡಕೊಂಡಗುಳಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತ್ಯಾ ಮಾತ್ಯೆಚಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಸೈಕಲ್ ವೊಚ್ಚುನ್ ಗಾಂವ್ಚಾ ಮಧೆಗಾತ್ ಆಸ್ಚಾ ಜಯ್ತ್ ಪಿಂಪ್ಳಾ ರೂಕಾ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಆಮಿ ದೊಗೀ ಘಾಮಾನ್ ಬಿಜೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವ್ತಾನಾಂಚ್ ದೊಡ್ಡಕುಂಡಗುಳಾಂತ್ ಕಿತೆಂಗೀ ವಿಶೇಸ್ ಘಡೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳೊಂಕ್ ತಡವ್ ಜಾಲೊ ನಾ.

Read More »

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್‌ಗೆರ್ ವೆಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ದುಸ್ರಿ ಅಡ್ಕಳ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ -  ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಎಕ್ ಗೊಳಿಚೊ ರೂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಗೊಳಿಚ್ಯಾ ರುಕಾರ್ ಮೆಲ್ಲಿಂ ಆಸ್ತಾಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿ. ತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್‌ಗೆರ್‌ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ವೆತಾನಾ ಇಲ್ಲೊ ಕಾಳೊಕ್ ಜಾತಾನಾಂಚ್ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ 'ಹ್ಹಿ ಹ್ಹಿ ಹ್ಹಿ' ಕರ‍್ನ್ ಕುಚುಲ್ಯೊ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿಂ ಹಾಸ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಲೆಂ. ತಾಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್‌ಗೆರ್ ಸದಾಂಯ್ ದೂದ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಲ್ಯಾಣಿಬರಿಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಮಾಂಯ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಪೊಕಾಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂಯೀ ತಶೆಂಚ್ 'ಹ್ಹಿ ಹ್ಹಿ ಹ್ಹಿ' ಕರ‍್ನ್ ಹಾಸ್ತಾಲೆಂ. ತೆಂ ತಶೆಂ ಹಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾನ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ವಿಚಿತ್ರ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಜೆರ್ ತ್ಯಾ ರುಕಾಚೆರ್ ಕಸಲ್ಯೊಚ್ 'ಹ್ಹಿ ಹ್ಹಿ ಹ್ಹಿ' ಹಾಸೊ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯೊ ನಾಂತ್.

Read More »