NEWS

ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸೇವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ, ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಾಕ ಅರ್ಜಿ ಆಪೊವ್ಣೆ- 2021

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸರದಾರ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ 80 ವರಸ ಜಾಲ್ಲೆಲೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಚೆ, ಶಕ್ತಿನಗರ, ಮಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಥೆ ತರಫೇನ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಹಾಂಗೆಲೆ ನಾವಾರಿ ದೋನ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ದಿವಚಾಕ ನಿರ್ಧಾರ ಕೆಲಾಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕ ಜಾವನ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಧನ ಕೆಲ್ಲೆಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನಂಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕ ಜಾವನ ಸ್ಥಾಪನ ಕೆಲೆಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ …

Read More »

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಕವಿತಾ ಫುಸ್ತಕ್ ಗಿರ್ಬುಜಿ ಉಗ್ತಾವಣ್

ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಹಿನ್ಯಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ 13ವೊ ವಾರ‍್ಶೀಕೋತ್ಸವ್ ಸಪ್ತೆಂಬರಾಚ್ಯಾ 15 ತಾರಿಕೆರ್, ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡೊ ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವೊರಾಂಚೆರ್ ಸುರ‍್ವಾತ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್, ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ನಾನು ಮರೋಲ್ ತೊಟ್ಟಾಮ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್‌ಪಣ್ ಮಾ.ಬಾ. ಜೊರ್ಜ್ ಸಾಂತುಮಾಯೊರ್, ಸಹವ್ಹಡಿಲ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಗೊಂಯ್ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ್ ಹಾಣೆ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ವೆದಿರ್ ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ …

Read More »

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ(ರಿ) ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚೆಂ ನವೆಂ ದಫ್ತರ್ ಅನಿ ನವೀಕೃತ್ ಮಿನಿ ಹೊಲ್ ಉದ್ಘಾಟನ್

ಮಂಗ್ಳುರ್, 24.09.2021 : ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ (ರಿ), ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ, ಹೊಲಾಚೆಂ ನವೆಂ ದಫ್ತರ್ , ಸಕಾಳಿಂ 9.30 ವೊರಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ|ಬಾ| ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ,ಕಾಪುಚಿನ್ ಹಾಣೆ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ನವೀಕೃತ್ ಮಿನಿ ಹೋಲ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಸಂತೋಷ್ ಎರೆಂಜರ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಹಾಣೆಂ ಉಧ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಪಾತ್ರೊನ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊಚಿ ಇಮಾಜ್ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ್ …

Read More »

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ 78ವೊ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದೀಸ್ 2021 ಸಪ್ಟೆಂಬರಾಚಾ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್ ಸಾಂತ್ ಆನ್ನಾ ಫ್ರಾಯರಿಚಾ ಕೊಪೆಲಾಂತ್ ಅರ್ಗಾಂ ಬಲಿದಾನಾ ಸವೆಂ ಆಚರಣ್  ಕೆಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ|ಬಾ| ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಕಾಪುಚಿನ್, ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಫೆಸ್ತ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಹೆರ್ ಚವ್ಗ್ ಕಾಪುಚಿನ್ ಯಾಜಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಮಾ|ಬಾ|ರಿಚ್ಚರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಕಾಪುಚಿನ್ ಹಾಣಿಂ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ …

Read More »

ದೆ|ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪಾಂಗ್ಳಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ – ಅರ್ಜ್ಯೊ ಆಪವ್ಣೆಂ

ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ದೆ|ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪಾಂಗ್ಳಾ ಸ್ಮಾರಕ್, 2021 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ( ಡಿಜಿಟಲ್ ಇ-ಪುಸ್ತಕ್ ವಾ ಆಡಿಯೊ/ವಿಡಿಯೊ ಪುಸ್ತಕಾಂಕ್) ಅರ್ಜ್ಯೊ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸುನ್, 1 ದಸೆಂಬರ್ 2020 ಥಾವ್ನ್ 30 ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 2021 ಭಿತರ್ ಪ್ರಸಾರಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೃತಿಯಾಂಕ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ. ಅರ್ಜ್ಯೊ ಪಾಟಂವ್ಕ್ ನಿಮಾಣಿ ತಾರಿಕ್ 30 ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 2021 ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ಚಡಿತ್ ವಿವರ್ www.poinnari.com ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ. …

Read More »

ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಅನುವಾದಾನ್ ಕಣವಿಚೊ ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾದೆಮಿನ್ ಮಾನ್ಯತಾಯ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಯೋಗದಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ, ನಾಂವ್‌ವಸ್ತೊ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿಚೊ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ‘ಜೀವಧ್ವನಿ’ ಕೊಂಕಣಿ ಆತಾಂ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡಲ್ಲೊ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣೆಂ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ‘ಜಿವಾತಾಳೊ’. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಹೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾ. ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿಕ್ …

Read More »

ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಥಾವ್ನ್ ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊಕ್ ಸನ್ಮಾನ್

ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಲ್ ಬಾರಾವ್ಯಾ ಆವೃತ್ತೆಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಪಾಂಚ್ವೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕಾಕ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಕೀರ್ತ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಲಂಗಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊಕ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ಪ್ರದೇಶ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಆನಿ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್. ಸಂಗಟನಾಂ ತರ್ಫೆನ್, ಉಡುಪಿ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್, ಆಯ್ತಾರಾ, 29 ಅಗೋಸ್ತ್ 2021 ವೆರ್, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ …

Read More »

ಫೆಡರೇಶನಾಕ್ ಆಪ್ಲೀಚ್ ಏಕ್ ಸುವಾತ್ ಜಾಯ್; ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಸಪಣ್ : ಸಿಲ್ವಿಯನ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ FKCA, ಬೆಂಗ್ಳುರ್

ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಥಾವ್ನ್ 33 ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಾಂದೆಪಣ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಫೆಡರೇಶನ್ ಒಫ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಎಸೊಶೀಯೇಶನ್ಸ್ ( FKCA) ಹಾಚಿ 24 ವಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಜಮಾತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಗರ್, ಸಮುದಾಯ್ ಭವನಾಂತ್ ಆಯ್ತಾರಾ, 22 ಅಗೋಸ್ತ್ 2021 ವೆರ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಿಲ್ವಿಯನ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್‌ಪಣಾರ್ ಜಮ್ಲಿ. ಆತ್ಮೀಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫಾವುಸ್ತಿನ್ ಲುಕಾಸ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್, …

Read More »

ಪಯ್ಣಾರಿ-ವೀಜ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರ‍ೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ

2018 ಪಾಸುನ್ ಚಿಕಾಗೊ ಥಾವ್ನ್, ದೊ| ಅಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು ಸಂಪಾದಕ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಚಿತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ  ಇ – ಪತ್ರ್  ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ  ಆನಿ ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್, ಸಾಹಿತಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಆಜೆಕಾರ್ ಸಂಪಾದಕ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಪಯ್ಣಾರಿ,  ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರ‍ೀಯ್ ಸ್ಥರಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ.  ಕಥಾ, ಕವಿತಾ, ಲೇಖನ್ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ಅಶೆಂ ಚಾರ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಕನ್ನಡ, …

Read More »