NEWS

ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಹಾತೆರ್ – ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಪೀಟರ್ ಮಚಾದೊ

“ಆಮಿ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಹಾತೆರ್. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊಂ ಫರ್ಮಳ್ ಆನಿ ರೂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಬಾಳಾಂಕ್ ಆಮಾಯ್ಚ್ಯಾ ವೊಂಟಿಯೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಪಾವಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಯ್ಜೆ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಪೀಟರ್ ಮಚಾದೊ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಆರ್ಚ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್. ತೋ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಆರ್ಚ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಬೈಬಲ್ ಆಯೋಗಾನ್, ಫೆಡರೇಶನ್ ಒಫ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಎಸೋಶಿಯೇಶನ್ಸ್ ( FKCA ) ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ …

Read More »

ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಆರ್ಚ್ ದಿಯೆಸೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೈಬಲ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್

ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂಪಾಸುನ್ ಅತ್ರೆಗುನ್ ರಾಕೊನ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೈಬಲ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ – ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಬೈಬಲ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 26 ತಾರ್ಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 8.30 ವರಾಂಚೆರ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾತಲೊ. ಅಧಿಕ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಆರ್ಚ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಪೀಟರ್ ಮಚಾದೊ, ಆರ್ಚ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಸಂದೇಶ್ ದಿವ್ನ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಸವೆಂ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಉತ್ಪತ್ತಿ ಬುಕಾಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ ವಾಚುನ್ ಆರ್ಚ್‌ಬಿಸ್ಪ್‌ಚ್ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಆರಂಭ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಕಳ್ಮಿತ್ …

Read More »

ಶಿಕೇರಾಮ್, ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡತ್ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹಾಕ್ 2019 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಡೊ| ಟಿ.ಎಂ.ಎ ಪೈ ಫಾಂವ್ಡೇಶನ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಶಿಕೇರಾಮ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಚೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ ಸಂಘಟನ್ Konkani Writers and Artiste’s Association ( K W A A ) ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡತ್ ಕಥಾಜಮ್ಯಾಕ್ 2019 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಡೊ| ಟಿ. ಎಂ. ಎ. ಪೈ ಫಾಂವ್ದೇಶನ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಚೆ ಅಮೃತೋತ್ಸವ ಸಂಧರ್ಭಾರ ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೊ

ಮಂಗಳೂರು : ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಆನಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಸೇವಾಸಂಘಚೆ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯಾರ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಚೆ ಅಮೃತೋತ್ಸವ ಸಂಧರ್ಭಾರ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಂತ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಾಂಡುನ ಹಾಳ್ಳಾ. ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಂಕಣಿಗರ ಕೊಡುಗೆ ವಿಷಯಾವಯರ ದೇವನಾಗರಿ ಯಾ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ ಆನಿ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಗರ ಕೊಡುಗೆ ವಿಷಯಾವಯರ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಂತ 1೦೦೦ ಶಬ್ದ ಮೀರವನಾಶಿ ಪ್ರಬಂಧ ಘರಾಂತೂಚಿ ಬರೊವನು ಹಸ್ತಪ್ರತಿ …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : ‘ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ ದೇಶಾಂತು ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ’ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಗೋಷ್ಠಿ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವತೀನ ‘ಕೊಂಕಣಿ ಸಂವಾದ ಜಾಲಗೋಷ್ಠಿ’ ಸರಣಿ ದೊನ್ನೀಚೆ ಉಪಾಖ್ಯಾನ 10-07-2021 ತಾರ್ಕೆರ ಚಲ್ಲೆ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈನ ಸ್ವಾಗತ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ‘ಶಾಳೆಂತ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕವಣ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಮುಖೇಲ ಪ್ರೊ. ಡಾ. ಕಸ್ತೂರಿ ಮೋಹನ ಪೈ ಹಾನ್ನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಚೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಆನಿ ಪ್ರಾಕೃತ ಸಂಬಂಧ ವಿಷಯ ಬದ್ದಲ ಪ್ರಸ್ತಾವನ ಕೆಲೆಂ. ಕೇರಳ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆದಲೆ …

Read More »

ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಆರ್ಚ್ ದಿಯೆಸೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೈಬಲ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್

ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಆರ್ಚ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಬೈಬಲ್ ಆಯೋಗ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಜುಲಾಯ್ಚಾ 26 ಥಾವ್ನ್ 30 ತಾರಿಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೈಬಲ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಬೈಬಲ್  ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಅಭಿಯಾನ್ ಹಾತಿಂ ಧರ‍್ತಾ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಘಾಂಚಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಸವೆಂ ಫೆಡರೇಶನ್ ಅಫ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ಸ್ (FKCA), ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಯೋಜನ್ ಕರ‍್ತಾ. ಸಗ್ಳೊ ಬೈಬಲ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೆರ್ ನಿರಂತರ್ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಕರ‍್ಚೆಂ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಹೆಂ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತನ್. ಬೈಬಲಾಂತ್ಲಿಂ 73 …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ’ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ’ ಶಿಬಿರ ಉಗ್ತಾವಣ ಸಮಾರಂಭ

ವಿಶ್ವಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ನಿಧಿ ಥಾವನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆನಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಚ್ಛ ಶಿಕ್ಷಣಾಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ದಿಯತ ಆಸಾ. ತಶೀಂಚಿ ವಿಶ್ವಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಘೆತ್ತಿಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೋಜನೆರಿ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಯ ಮಾಂಡುನ ಹಾಡತಾ. ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ (ಜಿ.ಎಮ್.ಸಿ.ಎಸ್ ಆನಿ ಎಸ.ಒ.ಟಿ.ಪಿ ಶಿಬಿರ ಮೇ- ಜುಲೈ-2021) ಶಿಬಿರಾಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ ಸಮಾರಂಭ ದಿ.02-07-2021 ತಾರ್ಕೆರ ವರ್ಚುವಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತರ್ಜಾಲಂತು ಜೂಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಚಲ್ಲೆಂ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ …

Read More »

ಕೊಂಕಣಿಂತಲ್ಯಾ ಅಸ್ತುರಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ವೆಬಿನಾರ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಮುಂಬಯ್, ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕೊಲೆಜ್ ನುವೆಂ-ಗೊಂಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಂ|ಆಗ್ನೆಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಪಾಲಂವಾಖಾಲ್ ಕೊಂಕಣಿಂತಲ್ಯಾ ಅಸ್ತುರಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ವೆಬಿನಾರ್ ಜೂನ್ 19 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲ್ಲೆಂ. “ಅಸ್ತುರಿಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಫಕತ್ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ದರೇಕಾ ಅಸ್ತುರೆನ್ ಸಮ್ಜುನ್, ಅಸ್ತುರಿಚಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ, ಅಸ್ತುರಿಚಿಂ ಸಂವೇದನಾಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾರುಪಾರ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ಚಿ ಗರಜ್ ಆಸಾ” …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : ಕೊಂಕಣಿ ಸಂವಾದ ಜಾಲಗೋಷ್ಠಿ ಉಗ್ತಾವಣ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವತೀನ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂವಾದ ಜಾಲಗೋಷ್ಠಿ ಉಗ್ತಾವಣ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಚೆ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಹಾನ್ನಿ ದಿ. 12-06-2021 ತಾರ್ಕೆರ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮುಖಾಂತರ ಉಗ್ತಾವಣ ಕರನ ಕೇಂದ್ರಾಚೆ ಮುಖ್ಯ ವಾವರ ಆನಿ ವೆವೆಗಳೆ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಚೆ ಬದ್ದಲ ಮಾಹಿತಿ ದಿಲೆಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಸಂವಾದ ಜಾಲಗೋಷ್ಠಿಂತ ಪಯಲೆ ಜಾವನ ಮಂಗಳೂರಚೆ ಶಾಳೆಂತ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕವಣ ಮುಖೇಲ ಡಾ| ಕಸ್ತೂರಿ ಮೋಹನ ಪೈ ಹಾನ್ನಿ ಕೊಂಕಣಿ …

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !