Trending Now

NEWS

ಮಿರಾರೊಡಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಆನಿ ನವೆಂ ಜೆವಣ್

ಸಪ್ತೆಂಬರ್ ಆಟ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ, ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಕೊಂಕಣಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಸೊಶಿಯೆಶನ್ ಮಿರಾರೋಡ್, ಹಾಣಿ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಸಾಕಾಳಿಂ 8.15 ವರಾರ್, ಮಾ| ದೊ|  ಡೊಮಿನಿಕ್ ವಾಸ್, ವಿಗಾರ್ ಬಾ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ ಕುನ್ಹಾ ಆನಿ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾ| ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿ ಸೊಜ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಉಪಸ್ತಿತೆರ್ ಮಿಸಾ ಸವೆಂ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಬೆಂಜಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ‘ಕಣ್ಶಿ’ ಆನಿ ‘ವೋರ್ನ್’ ವಾಂಟ್ಲೆಂ. ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವರಾರ್ …

Read More »

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಶರೋನ್ ಒಲಿವೆರಾಕ್ ದೊತೊರ್ ಸನದ್ ಪ್ರದಾನ್

ಶರೋನ್ ಪಾವ್ಲ್ ಒಲಿವೆರಾನ್ ಜೈನ್ ವಿಶ್ವ್ ವಿದ್ಯಾಲಯಾಥಾವ್ನ್, ಅಗೊಸ್ತ್ 26 ವೆರ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಾಚ್ಯಾ ಚೌಡಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ್ ಭವನಾಂತ್ ಚಲ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪದ್ವಿಪ್ರದಾನ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್, ರಸಾಯನ್ ಶಾಸ್ತಿರಾಂತ್ “ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕರಣಾಕ್ ಘನ್ ವಸ್ತುಂಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಮೊಲಾಮಾಪ್ಣಿ Synthesis and Characterization of Solid Sorbents for Wastewater Purification” ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಪಿ.ಹೆಚ್ ಡಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿ. ಭಾರತಾಂತ್ ಅಂತ್ರಾಳ್ ವಿಗ್ಯಾನ್ ಆನಿ ತಂತ್ರ್ ಗ್ಯಾನ್ ವಿಶಯಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್, ಇಸ್ರೋಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ “ಚಂದ್ರಯಾನ”ಚೊ ರೂವಾರಿ, ದೊ. ಕೆ ಶಿವನ್ ಹಾಣೆ ಪದ್ವಿ ಹಾತಾಂತರ್ ಕೆಲಿ.

Read More »

ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗಾಕ್ ತಿಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಮುದಾಯ್ ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗ್ ನ್ ತಿಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸಾರಂಗ್ ರೇಡಿಯೋ ನ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಅಂತರಬೆಳಕು’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಸಾರಂಗಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ದೊ| ಫಾ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಬರಿ, ‘ಅಂತರಬೆಳಕು’ ಸಾರಂಗಾಚ್ಯಾ ದಿಷ್ಟಿದೋಷ್ (ಕುರ್ಡ್ಯಾ) ಆಯ್ಕೊವ್ಪ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಿಶೇಷ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್. “ಆಮ್ಚೆ ಅಸಲೆ …

Read More »

ಬ್ರಿಟನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಪಾಂಗ್ಳಾ ಕಳ್ಯಾಂಚಿಂ ಕ್ಲಾಸ್

ಶಿಕ್ಪಾ ಪ್ರವಾಸಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಮಣಿಪಾಲ್ಚ್ಯಾ ಮಾಹೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಯು.ಕೆ, ಲ್ಯಾಂಕಸ್ಟರ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಕಳ್ಯಾಂ ಕೃಶಿಕ್, ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ ಅಲ್ಫೊನ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಪಾಂಗ್ಳಾ ಹಾಣಿ ಸುಭಾಸ್‌ನಗರ್ ಪಾಂಗ್ಳಾ, ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಳ್ಯಾಂಚಿಂ ಕೃಶಿ, ಝಾಡಾಂ ಲಾಂವ್ಚಿ ರೀತ್, ಝಾಡಾಂಚೊಂ ಪೋಸ್, ಕಳೆ ಗುಂತ್ಚೆಂ, ಚೆಂಡು ಕರ್ನ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ಚೆ, ದಿಸ್ಪಡ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಕಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕೃಶೆ ಶಿವಾಯ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಆಂಬೆ, ಬಿಂರ್ಡಾಂ, ನಾರ್ಲ್, ಕಸರ್, ಮಿರಿಂ ಆನಿ ಪೊಪ್ಳಾಂಚ್ಯಾ ಕೃಶಿಯೆವಿಶಿಂಯ್ ಮಾಹೆತ್ ಆರಾಯ್ಲಿ.

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಾಂಟಪ ಸುವಾಳೊ 2019

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಿಧಿ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಹ್ಯಾ ವರಸಾಚೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶ್ರೇಣಿಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಕರಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ರೂ. 3.5 ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ವಾಂಟಚೆ ವಾಂಟಪ ಸಮಾರಂಭ ಆಯತಾರಾ ತಾ. 25-08-2019 ಮಂಗಳೂರ ಕೊಡಿಯಾಲಬೈಲ ಶ್ರೀ ಟಿ. ವಿ. ರಮಣ ಪೈ ಕಾನ್ವೆನ್ಶನ ಸಭಾಗೃಹಾಂತ ವಿಜೃಂಭಣೇರಿ ಚಲ್ಲೆಂ.

Read More »

ಪಾಂಗ್ಳಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡಾಚೆಂ ‘ರೊವಿಜಾ’ ಶೊಪ್ ಉಗ್ತಾವಣ್

ಮ್ನೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ, ಗೀತ್‌ಕಾರ್ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಆರ್. ಪಾಂಗ್ಳಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಮಾಲಕ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ರೊವಿಜಾ ಶೊಪಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸನ್ವಾರಾ ಅಗೋಸ್ತ್ 24ವೆರ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ 10.00 ವೊರಾರ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶಂಕರಪುರ – ಪಾಂಗ್ಳಾ ಇಗರ್ಜೆ ಸಾಮ್ಖಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹೈ ಪೊಂಯ್ಟ್ ಇಲಾಯ್ಟ್ ಬಾಂದ್ಪಾಸಂಕೀರ್ಣಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಪಾಂಗ್ಳಾ ಸಾಂ. ಜುವಾಂವ್ ವಾಂಜೆಲಿಸ್ತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಯಾಜಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊಸಾಲ್ ಹಾಣೆ ಸುವಾತ್ ಬೆಂಜಾರ್ ಕೆಲಿ.  ಮಾಲಕ್ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಆರ್. ಪಾಂಗ್ಳಾ …

Read More »

ದೆವಾನ್ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ಸಂತೊಸಾನ್ ಕಾಣ್ಘೆಜೆ – ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲು ಸೊಜ್

“ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ ಸಿಲ್ವ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಮಾಣಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್ ಹಾಂವೆ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಆಜ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂಯೀ ಬರೆಂ ಅಸುಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತಿಯೆತಾಂ. ನಿರ್ಮೊಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಣೆಬರಪ್ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್. ಪೂಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೆವಾಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್. ದೆವಾನ್ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಸಂತೊಸಾನ್ …

Read More »

ಪ್ರಮಾಣ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡಿನಾಂವ್ – ಪ್ರೊ| ಪಿ. ಎಸ್. ಯಡಪಡಿತ್ತಾಯ

"ಕೆಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಫಕತ್ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂಕ್ ಮಾತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸಾನಾ. ಹೆಂ ಫಕತ್ ಏಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಉಣೆಂಪಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ದಿಲಾಂ. ದೆಕುನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡಿನಾಂವ್. ಪೂಣ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೊಂ ಸಂಕೊ ಚಡಂವ್ಚೆಂವಿಶಿಂ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿಜೆ " ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪ್ರೊ| ಪಿ.ಎಸ್. ಯಡಪಡಿತ್ತಾಯ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚೊ ಕುಲಪತಿ.

Read More »

ಉತರ್ ಕಾಳ್ಜಾತಡಿಕ್ ಆಪ್ಟೊನ್ ದರ್ಯಾತೆದೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕವಿತೆಂತ್ ಮಾತ್ – ಎರಿಕ್ ಡೆ’ಸಾ, ಪಾಂಗ್ಳಾ

“ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಕಾರಾಂಪಯ್ಕಿ ಕವಿತಾ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಕವಿತೆಂನಿ ಮಾತ್ ಜಾಯ್ತಿ ಥರಾವಳಾಯ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ. ಫಕತ್ ಏಕ್ ಉತರ್ ಕಾಳ್ಜಾತಡಿಕ್ ಅಪ್ಟೊನ್ ದರ್ಯಾತೆದೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕವಿತೆಂತ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಎರಿಕ್ ಡೆ’ಸಾ, ಪಾಂಗ್ಳಾ, ಕೊಂಕಣ್ ಘರ್, ರಿಯಾದ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್. ತೋ ಝೇವಿಯರ್ ಸಭಾಭವನ್, ಉದ್ಯಾವರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ನಿರಂತರ್, ಉದ್ಯಾವರ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಂಘಟನಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸುಗೆ ಸಂಭ್ರಮಾವೆಳಾ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ …

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !