News

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ’ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ’ – 2019 ಪಯಲೆ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ ಸುವಾಳೊ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನನಿಧಿ ವತೀನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆನಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಾಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ದಿಯತ ಆಸಾ. ತಶೀಂಚಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಘೆತಿಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೋಜನೆರಿ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಮಾಂಡುನ ಹಾಡತಾ. ಹ್ಯಾ ವರಸಾಚೆ ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಯಲೆ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ದಿ. 09 – 07 – 2019 ತಾರ್ಕೆರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಂತ ಚಲ್ಲೆಂ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಯೋಜನಾ ’ಕ್ಷಿತಿಜ’ ಶಿಬಿರ 2 ವೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಸಮಾರೋಪ

ಮಂಗಳೂರ ‘ವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಕ’ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಯೋಜನೆರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಘೆತಿಲೆ ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ‘ಕ್ಷಿತಿಜ’ 2 ವೆ ಹಂತ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ದಿ. 30 – 6 – 2019 ತಾರ್ಕೆರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮುಖೇಲ ಸೊಯರೆ ಜಾವನ ಆಯಿಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ ಮುಖೇಲ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕುಲದಾಸ ಪೈ ಭಾಗಿ ಆಸುನ ಹರ ಏಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ತಾಂಗೆಲೆ ಜೀವನಾಚೆ ಕಷ್ಟಾಚೆ …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಮಿಶನ್ : 5 ವೇ ಪಂಗಡ ಶಿವಣ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ, ಶಕ್ತಿನಗರ, ಮಂಗಳೂರು ವತೀನ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಮಿಶನ್ 5 ವೇ ಪಂಗಡ ಶಿವಣ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ’ ಸಮಾರೋಪ ಸುವಾಳೊ ದಿ. 29 – 06 – 2019 ತಾರ್ಕೆರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಂಗಾ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮುಖೇಲ ಸೊಯರೆ ಜಾವನ ಮಂಗಳೂರ ಅಡ್ವೊಕೇಟ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಕಿಣಿ, ಹಾನ್ನಿ ಉಲೊವನು ಆಜಿ ಬಾಯಲ ಮನಶಾಂಕ ಜಗತ್ಯಾಂತ …

Read More »

ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘ್ ಆನಿ ಬಹುಭಾಷಾ ರಂಗ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಉಗ್ತಾವಣ್

ಸಾಂ.ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಬಹುಭಾಷಾ ರಂಗ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಟ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊನ್ ರೊಡ್ರಿಗ್ಸ್ ಲಂಡನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಹಸ್ತುಕಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವರ್ಸಾ ಪಾಂಚ್ ಭಾಸೊ ( ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಮಲಯಾಳಂ, ತುಳು ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ) ಅಧ್ಯಯನ್, ಅಭ್ಯಾಸ್ ಆನಿ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾತ್. ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಫ್ಲೋರ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ/ ಕಾರ್ಯ ಸಂಯೋಜಕಿ ಹಿಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ದಿಲೆಂ. ಆಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಕಾಲೇಜಿಚೊ ಪ್ರಾಶುಂಪಾಲ್ ಮಾ| …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ 2019 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಾಕ ಅರ್ಜಿ ಆಪೋವಣೆ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾನ ಸ್ಥಾಪನ ಕೆಲೆಲೆ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಿಧಿಚೆ 2019 ವರಸಾಚೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆನೀ ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ದೀವಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಾ ಖಾತೀರ ಅರ್ಜಿ ಆಪಯಲ್ಯಾ. ಸಕಲ ಸಾಂಗಿಲೆ ಅರ್ಹತಾ ಆಶಿಲ್ಯಾನಿ ಅರ್ಜಿ ಘಾಲಯೇತ. 1.  ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತೃಭಾಷೀಕ ಖಂಚೇಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಅರ್ಜಿ ಘಾಲಯೇತ. ಮಾತೃಭಾಷಾ ಧೃಡೀಕರಣ ಪತ್ರ ಅರ್ಜಿಚೆ ಸಾಂಗತ ದಿವೂಂಕ ಜಾಯ. 2. ಫಕತ 2019 ಇಸವಿಂತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಯಾ ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್ ಕೋರ್ಸಾಚೆ ಪಯಲೆಂ …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಮಿಶನ್ : ‘ವ್ಹಕಲ ಸಿಂಗಾರಚೆ’ ತರಗತಿ

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ 14-06-2019 ತಾರ್ಕೆರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಮಿಶನ ವತೀನ, ಸಂಚಾಲಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಸಿ. ಕಿಣಿ ಮುಖೇಲಪಣಾರಿ ಕೊಂಕಣಿ ಯುವತಿಂಕ ಆನಿ ಬಾಯಲ ಮನಶಾಂಕ ವಧು ಶೃಂಗಾರ ಕೌಶಲ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ದಿವಚೆ ವ್ಹಕಲ ಸಿಂಗಾರಚೆ ತರಗತಿ ಚಲೆಂ. ಮಂಗಳೂರಚೆ ನಾಮನೆಚೆ ಮಹಿಳಾ ವೇಷ ಭೂಷಣ ಕಲಾವಿದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಿಣಿ ಹಾನ್ನಿ ತರಬೇತಿ ದಿಲೆಂ. ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸ್ತಿ …

Read More »

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ 100 ದಿಸಾಂಚೆಂ ರಂಗ್ ತರ್ಭೆತಿ ಶಿಬಿರ್

ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ತರ್ಭೆತಿ ಜೊಡುಂಕ್, ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಆಯಾಮಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಜೊಡುಂಕ್, ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಆವ್ಕಾಸ್. ಪಾದುವ ಕೊಲೆಜ್ ಆಫ್‌ ಕೊಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಣಿಂ 100 ದಿಸಾಂಚೆಂ ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆ ವಿಶಿಂ ಕಾಮಾಸಾಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ ಅಸ್ತಾಂ, ಹಾಂತುನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ನಾಟಕ್ ಶಾಳಾ (NSD), ನೀನಾಸಮ್, ರಂಗಾಯಣ ಅಸಲ್ಯಾ ನಾಟಕ್ ಶಾಳಾಂನಿ ತರ್ಭೆತಿ ಜೊಡ್ಲೆಲೆ ಪದ್ವೆದಾರ್, …

Read More »

ಕೊಮೆಡಿ ಕಿಂಗ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಂತ್ ಸನ್ಮಾನ್, ‘ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚೊ ಕಳೊ’ ಬಿರುದ್.

2019 ಮೆಯಾಚಾ 22 ತಾರ್ಕೆರ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಫೆಸ್ತ್ ಬೋವ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಆಚರ್ಸಿಲೆಂ. ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಕಾ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ಹೊಲಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಬಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಫಾಮಾದ್ ಹಾಸ್ಯ್ ನಟ್, ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್, ದಾನಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚಾ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್, ತಾಣೆ ರಂಗ್ ಮಂಚ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚಾ ವೆದಿರ್, ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಟ್ ವರ್ಸಾಂ ನಂತರ್ ‘ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚೊ ಕಳೊ’ ಬಿರುದ್ ದೀವ್ನ್ …

Read More »

ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಕ್ ದಾಂತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್

ಕನ್ನಡ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ/ಗೀತ್‌ಕಾರ್ ಆನಿ ಸಂಪಾದಕ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಚ್ಯಾ ನಿಷೇದಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟ ಒಂದು ನೋಟು ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹಾಕ್ 2019 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ದೆ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ದಾಂತಿ ಸ್ಮಾರಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಜುನಾಚ್ಯಾ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಸಭಾಭವನಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಉಡುಪಿ ಪ್ರದೇಶ್(ನೊ) ಹಾಂಚ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಜಮಾತೆವೆಳಾರ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ದಾಂತಿ ಕುಟ್ಮಾ ತರ್ಫೆನ್ ದೆ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ದಾಂತಿ …

Read More »
Don\'t COPY....Please Share !