Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

NEWS

ಚೇತನ್, ಕಾಪುಚಿನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ‘ಚೇತನ ಚಿಂತನ’ ಬುಕಾಕ್ ದಾಂತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಉಡುಪಿ ಪ್ರದೇಶ್ ಆನಿ ದೆ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ದಾಂತಿ ಸ್ಮಾರಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮಿತಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್, ಹರ್ ವರ್ಸಾ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಕೃತಿಯಾಂಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ 2021 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ದಾಂತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಸರ್ವಜಣಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾ| ಬಾ| ಚೇತನ್ ಲೋಬೊ ಹಾಚ್ಯಾ ʼಚೇತನ ಚಿಂತನʼ ಬುಕಾಕ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ಕಾಪುಚಿನ್ ಯಾಜಕ್ ಚೇತನ್ …

Read More »

ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಸಮಾರೋಪ್

ಜುಲೈ 26 ವೆರ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ನೋವ್ ವ್ಹರಾರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಆರ್ಚ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಪೀಟರ್ ಮಚಾದೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಹಸ್ತುಕಿಂ ಒನ್‌‌ಲೈನಿರ್  ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಲೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೈಬಲ್ ಪರ್ಗಣ್ಣಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜುಲೈ 31 ವೆರ್ ಫಾಂತ್ಯಾಚಾ 5.15 ವ್ಹರಾರ್, 116 ಘಂಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ಧೆಂತ್ ಸಂಪನ್ನ್ ಜಾಲೆಂ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಆರ್ಚ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಬೈಬಲ್ ಆಯೋಗಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಮ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಒನ್‌ಲೈನ್ ಬೈಬಲ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ …

Read More »

ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್ ಜಾತಲೊ ‘ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್’ ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್

ಸಾಂತಿಪಣಾಚೆ ವಾಟೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಹ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾನ್ ಲೊಕಾಮನಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ವೊಂಪುನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಕಾಪುಚಿನ್ ಯಾಜಕ್ ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಹಾಂಕಾ, ಅಗೋಸ್ತ್ 15 ವೆರ್ ತಾಂಚಿ ಸಮಾದಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ 8.00 ವ್ಹರಾಂಚೆರ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನಾ ವೆಳಾರ್ ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ತಲೆ ಮ್ಹಣ್ …

Read More »

ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಹಾತೆರ್ – ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಪೀಟರ್ ಮಚಾದೊ

“ಆಮಿ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಹಾತೆರ್. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊಂ ಫರ್ಮಳ್ ಆನಿ ರೂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಬಾಳಾಂಕ್ ಆಮಾಯ್ಚ್ಯಾ ವೊಂಟಿಯೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಪಾವಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಯ್ಜೆ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಪೀಟರ್ ಮಚಾದೊ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಆರ್ಚ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್. ತೋ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಆರ್ಚ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಬೈಬಲ್ ಆಯೋಗಾನ್, ಫೆಡರೇಶನ್ ಒಫ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಎಸೋಶಿಯೇಶನ್ಸ್ ( FKCA ) ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ …

Read More »

ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಆರ್ಚ್ ದಿಯೆಸೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೈಬಲ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್

ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂಪಾಸುನ್ ಅತ್ರೆಗುನ್ ರಾಕೊನ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೈಬಲ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ – ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಬೈಬಲ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 26 ತಾರ್ಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 8.30 ವರಾಂಚೆರ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾತಲೊ. ಅಧಿಕ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಆರ್ಚ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಪೀಟರ್ ಮಚಾದೊ, ಆರ್ಚ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಸಂದೇಶ್ ದಿವ್ನ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಸವೆಂ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಉತ್ಪತ್ತಿ ಬುಕಾಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ ವಾಚುನ್ ಆರ್ಚ್‌ಬಿಸ್ಪ್‌ಚ್ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಆರಂಭ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಕಳ್ಮಿತ್ …

Read More »

ಶಿಕೇರಾಮ್, ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡತ್ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹಾಕ್ 2019 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಡೊ| ಟಿ.ಎಂ.ಎ ಪೈ ಫಾಂವ್ಡೇಶನ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಶಿಕೇರಾಮ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಚೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ ಸಂಘಟನ್ Konkani Writers and Artiste’s Association ( K W A A ) ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡತ್ ಕಥಾಜಮ್ಯಾಕ್ 2019 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಡೊ| ಟಿ. ಎಂ. ಎ. ಪೈ ಫಾಂವ್ದೇಶನ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಚೆ ಅಮೃತೋತ್ಸವ ಸಂಧರ್ಭಾರ ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೊ

ಮಂಗಳೂರು : ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಆನಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಸೇವಾಸಂಘಚೆ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯಾರ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಚೆ ಅಮೃತೋತ್ಸವ ಸಂಧರ್ಭಾರ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಂತ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಾಂಡುನ ಹಾಳ್ಳಾ. ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಂಕಣಿಗರ ಕೊಡುಗೆ ವಿಷಯಾವಯರ ದೇವನಾಗರಿ ಯಾ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ ಆನಿ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಗರ ಕೊಡುಗೆ ವಿಷಯಾವಯರ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಂತ 1೦೦೦ ಶಬ್ದ ಮೀರವನಾಶಿ ಪ್ರಬಂಧ ಘರಾಂತೂಚಿ ಬರೊವನು ಹಸ್ತಪ್ರತಿ …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : ‘ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ ದೇಶಾಂತು ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ’ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಗೋಷ್ಠಿ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವತೀನ ‘ಕೊಂಕಣಿ ಸಂವಾದ ಜಾಲಗೋಷ್ಠಿ’ ಸರಣಿ ದೊನ್ನೀಚೆ ಉಪಾಖ್ಯಾನ 10-07-2021 ತಾರ್ಕೆರ ಚಲ್ಲೆ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈನ ಸ್ವಾಗತ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ‘ಶಾಳೆಂತ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕವಣ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಮುಖೇಲ ಪ್ರೊ. ಡಾ. ಕಸ್ತೂರಿ ಮೋಹನ ಪೈ ಹಾನ್ನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಚೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಆನಿ ಪ್ರಾಕೃತ ಸಂಬಂಧ ವಿಷಯ ಬದ್ದಲ ಪ್ರಸ್ತಾವನ ಕೆಲೆಂ. ಕೇರಳ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆದಲೆ …

Read More »

ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಆರ್ಚ್ ದಿಯೆಸೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೈಬಲ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್

ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಆರ್ಚ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಬೈಬಲ್ ಆಯೋಗ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಜುಲಾಯ್ಚಾ 26 ಥಾವ್ನ್ 30 ತಾರಿಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೈಬಲ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಬೈಬಲ್  ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಅಭಿಯಾನ್ ಹಾತಿಂ ಧರ‍್ತಾ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಘಾಂಚಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಸವೆಂ ಫೆಡರೇಶನ್ ಅಫ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ಸ್ (FKCA), ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಯೋಜನ್ ಕರ‍್ತಾ. ಸಗ್ಳೊ ಬೈಬಲ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೆರ್ ನಿರಂತರ್ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಕರ‍್ಚೆಂ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಹೆಂ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತನ್. ಬೈಬಲಾಂತ್ಲಿಂ 73 …

Read More »