Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

SPECIAL

ಅಲೆಲೂಯಾ…ಸತ್ ಜಿವಂತ್ ಜಾಲಾಂ!

ದೆವಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಅರ್ಗಾಂ ಹೊಗ್ಳಾಪಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್... ಆಮ್ಚೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಆನಿಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ತಾಳ್ ಪಡೊನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಕಶೆಂ ಆಮಿಂ ಅರ್ಗಾಂ ಹೊಗ್ಳಾಪಾನಿಂ ಹರ್ಸುನ್ ಜೆಜುಚಿ ಸ್ತುತಿ, ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂವ್, ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಆಮ್ಚಿ ಉಗ್ತಿ  ಲೌಕಿಕ್ ಜಿಣಿಂ, ನಡ್ತೆಂ, ಹೆರಾಂಕ್ ಬರಿ ಖರಿ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ದೇಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಬದ್ಲಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್ನ್ಯಾವರ್ವಿಂ ವಾಯ್ಟ್ ನಡ್ತ್ಯಾವರ್ವಿಂ, ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ವೇಳ್ ವಿಭಾಡುನ್, ಹೆರಾಂಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ದೇಖ್ ಜಾತಾಂವ್ ತರ್ ದೇವ್ ಮಾಂದ್ಚೊನಾಂ.  ಸಂಸಾರಿ ಕ್ಶಣಿಕ್ ಸುಖಾಕ್ ಲಭ್ದೊನ್, ವಾಯ್ಟ್ ದೆಕಿವರ್ವಿಂ ತಾಂಕಾ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಶಿಕೊವ್ಣೆ ಥಂಯ್ ಬೆಫಿಕೆರ್ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ಆಮಿ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾಂವ್ ತರ್... ದೆವಾ ಮುಕಾರ್ ಆಮಿ ಕೀಳ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ಗಾರ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಆಮಿ ದೆವಾಚೊ ಕಿತ್ಲೊಯೀ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಭಂದ್ ದವರುನ್, ‘ಆಮಿ ದೆವಾಚಿ ಮನ್ಶಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾವ್ ತರೀ... ದೇವ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಮ್ಕಾ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ತೊಲೊ. ಆಮ್ಕಾ ಖಂಡ್ತೊಲೊ.

Read More »

ತಾ೦ತ್ರಿಕ್ ಪ್ರಗತೆಚೆ ಧಾಂವ್ಣೆಂತ್ ಸವಾಯ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮನಿಸ್ ?

ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಎಕ್ಕಿಸಾವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಚೆಂ ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಚಿ೦ತಾಪ್, ತಾ೦ತ್ರಿಕತಾ ಚಡೊನ್ ವೆತಾನಾ, ಥೊಡಿಂ ಸವಾಲಾ೦ ಸಾದ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾ೦ಕ್ ಧೊಸ್ತಾತ್! ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಆವ್ಕ್ ಚಡ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಾತಾರ್ಪಣ್ ಪಾಟಿ೦ ವೆತಾನಾ, ಸ೦ಸಾರ್ ಲೊಕಾನ್ ಭರ‍್ತಾಲೊ, ಖಾಣ್ ಪೀವನ್, ಸದಾ೦ಚ್ಯಾ ಜೀವನಾ೦ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ೦ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಮುಳಾ೦ ಉಣಿಂ ಪಡ್ಶಿನಾ೦ತ್‌ಗೀ? ಹಾಕಾ ಖ೦ಯ್ಚೊಯ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜಾಪ್ ದೀನಾ, ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಲೋಕ್ ತಾ೦ತ್ರಿಕತೆ ವಿರೋಧ್ ಕ್ರಾ೦ತಿ ಕರ‍್ಚೊ ನಾ೦ಗಿ ? ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆನಿ ದುಬ್ಳೊ ದೇಶ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಾಂಟೆ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಆಸಾತ್. ಹೆಂ ವಾಂಟೆ  ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ೦ನಿ 'ಡಿಜಿಟಲಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್' ಆನಿ 'ಡಿಜಿಟಲಿ ದುಬ್ಳೊ' ಮ್ಹಣ್ ಜಾ೦ವ್ಚೆ ನಾ೦ತ್‌ಗೀ?

Read More »

ಫ್ರಾದ್ ಆಲ್ಛ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ – ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ಕಾಪುಚಿನ್

ಆಜ್ ಆಮಿ ಸಮಸ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾಂವ್, ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಮಾಜಾಂತ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆನಿ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್‌ಚ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಬ್ಜಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಹಾಂಗಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಮೌಲ್ಯಾಂಚಿ ಸುಕಿದಾಡ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಲೊಕಾ ಲಾಗಿಂ ದೆವಾ ಕಡೆ ಮಾಗುಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾ. ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ವೇಳ್ ಆಸಾ. ಪರಿಣಾಮ್ ಧ್ಯೇಯ್ ವ ಉದ್ದೇಶ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್! ಜರ್ ಫ್ರಾದ್ ರೊಚಾಚಿ ಜಿಣಿಯೆ ಕಥಾ ತಾಣಿಂ ವಾಚ್ಲಿ ತರ್ ಲಾಯಿಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಲಾಬತ್. ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆಚೆ ಸಾಂದೆ ಟಿ.ವಿ, ರೆಡಿಯೊಂತ್ ಆಯ್ಕುಂಚ್ಯಾ, ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂ ಥಾವ್ನ್, ಆಧುನಿಕ್ ಜಿವಿತಾಚಿಂ ತತ್ವಾಂ ಪಳೆವ್ನ್, ಆಯ್ಕುನ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಸ್ವತಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಿಣಿ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ತ್ಯಾಗಾಚಿ ಆನಿ ವಿದೇಯ್‌ಪಣಾಚಿ ಜಿಣಿ ಸಾರ‍್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಂಗೊವ್ಣ್ ವಿಸರ‍್ಲ್ಯಾತ್.

Read More »

ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ನತ್ಲಾಂಚಿ ರಾತ್

ಫೆಸ್ತಾದೀಸ್ ಧೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್, ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ದುಕ್ರಾಮಾಸ್ ಆನಿ ಕುಂಕ್ಡಾಮಾಸ್ ಸಂಗಿ ರಾಂದ್ಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾಜಾರಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ನತ್ಲಾಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಮಾತ್ರ್, ಸಂಗಿಂ ಕರಂಬ್ ತಿಯೀ ಬಿಟ್ರೂಟ್ ಘಾಲ್ಲಿ. ಜೆವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಂದರ್‌ಕಾಯ್ ಆನಿ ಚಿತುರ‍್ಲಿ ಖಾಂವ್ಕ್. ಚಿತುರ‍್ಲಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮುಗ್ದಾಲೆನಾಂ, ತಾಚಿ ಸಾಲ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಪೊವ್ನ್ ಸಾಲಿಚೊ ರೋಸ್ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪೀಳ್ನ್ ಮಾರ್ ಖಾಂವ್ಚೊ ಖೆಳ್. ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಂಸವೆಂ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಕೊರೋನಾ ಆಸಾ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ವಾಂಟುನ್ ಘೆಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತ್ಯಾಚ್ ಜಿಬೆಂತ್ ಜುಬ್ಲೆವಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ರುಪೊಯ್ ದೀನಾಂತ್ ತರ್ ತುಮ್ಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಬೊರ‍್ಡಾರ್ ಘಾಲ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ಖಂಚ್ಯಾ ಜಿಬೆಚೆಂ ಆಯ್ಕುಂ, ಖಂಚ್ಯಾ ಜಿಬೆಚೆಂ ಪಾಳುಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಘುಸ್ಪಡೆಸವೆಂ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್.

Read More »

ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್ ಮೊ| ರೇಮಂಡ್ ಮಸ್ಕರೆನ್ಹಾಸ್ – 60 ವೆಂ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಸ್ಮರಣ್

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಮಹಾನ್ ಸಾಹಿತಿ ವಿಜೆಪಿ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್) ಲಾಗಿಂ ಬೆಥನಿ ಭಯ್ಣಿನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾ:  1931 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಭಯ್ಣ್ ಪೆರ್ಪೆತುಆ ಬೆಥನಿ ಮೆಳಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲಿ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಹಾಂವ್ ತಿಕಾ ಭೆಟೊಂಕ್ ವೆತಾಲೊಂ. ಬೆಥನಿ ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಡಿಲಾಂಕ್ ಆನಿ ಭಾವಾ ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ಮೊ| ರಾಯ್ಮುಂದ್ ಭೆಟ್ತಾಲೊ. ತೊ ಏಕ್ ಪಾತ್ರಿಯಾರ್ಕಾ ಬರಿ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾಮಳಾರ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾಚೊ ಏಕ್ ಪ್ರಕಾಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಭೆಟೆ ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ : ' ತುವೆಂ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಘೆತ್ಲಾಯ್‌ಮೂ? ತುಮ್ಗೆರ್ ಸದಾಂ ಕೊಂತಾಚೊ ತೇರ್ಸ್ ಆಸಾಮೂ? ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಸರ್ವಾಂ ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಯೆತಾತ್‌ಮೂ?' ಬೆಥನಿ ಭಯ್ಣಿಂಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾ ಹೆರಾಂಕ್ ಆದರ್ಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿ ಆಪೇಕ್ಷಾ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ.

Read More »

ಕೊರ್ಡೆಲ್ಚೊ ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬ್

ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಖರೊಚ್ ಏಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಯಾಜಕ್. ತೊ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಅಜಾಪಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೆಳ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಇತ್ಲೊ ಆಸ್ತಾಲೊ ಕೀ ನಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆಚೆಂ ಬೆಳೆಂ ಪರತ್ ಜೀವ್ ಜಾವ್ನ್ ಬರೆಂ ಫಳ್ ದಿತಾಲೆಂ. ಆಪುಣ್ 'ಕಾಂಯ್ ಪಿಡಾಶಿಡಾ ನಿವಾರ‍್ಚೊ ದಾಕ್ತೆರ್ ನ್ಹಯ್ ವ ಕಾಂಯ್ ವಕ್ತಾ ಪ್ರವೀಣ್ ನ್ಹಯ್' ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ, ಲೊಕಾಚ್ಯೆ ಗರ್ಜೆಪಾಸುನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರುನ್ ಆನಿ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಒಕತ್ (ಉದ್ಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಚಿಮ್ಟಿ ಮಾತಿ ಖಿರವ್ನ್) ದಿವ್ನ್, ದಾಕ್ತೆರಾಂ ವ ವೈಜಾಂ ವರ್ವಿಂ ಶಮನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯೊ ಪಿಡಾ ತಾಣೆಂ ಗೂಣ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಪುರಾವೆ ಆಸಾತ್.

Read More »

ಕ್ರೀಸ್ತ್ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಚೊ ಕಾಳ್ … ಅದ್ವೆಂತ್

ವೇಳ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬದ್ಲುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆಚರಣಾಂತ್‌ಯೀ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಅದ್ವೆಂತ್ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಆಚರಣಾಂತ್ಲೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಮಹತ್ವ್, ಕಾಳ್ ಬದ್ಲುನ್ ಆಯ್ಲೆಲೆಪರಿಂ ಬದ್ಲೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಅದ್ವೆಂತಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಆಚರಣ್ ಮಾಜ್ವೊನ್ ಗೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆನಿ ಆತಾಂ ಹೊ ಅದ್ವೆಂತಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್, ಫಕತ್ ಇಗರ್ಜೆ ಆಲ್ತಾರೆರ್ ಯಾಜಾಕಾಂಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂರ್ ಮಾತ್ ಉರ್ಲಾ. ತರೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿರಾಶ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡುನ್ ಆಮಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ್, ಆಚರಣಾಕ್, ದುರ್ಸೊಂಚೆಂ ನಯ್. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ತಶೆಂ ಆಚರಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ‘ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ?!’ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಕ್ ದುರ್ಸೊಂಚೆಂಯೀ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸಾನಾ.

Read More »

ದಣ್ಸತಲ್ಯಾಂಚಿ ಸವ್ಕಸಾಯ್ ಬಾ| ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ

2000 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಎಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಜಾಲೊ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸರಿಸುಮಾರ್ 40% ಖಣಿಜ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ಹ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ. ಹೀಚ್  ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ವ್ಹಡ್ ಉದ್ಯಮಿ ಹ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚಿ ಖಣಿಜ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ಚೋರ‍್ನ್, ಆದಿವಾಸಿ ಲೊಕಾಂಚೊ ಜಾಗೊ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ವೋಡ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಅನಿಕ್‌ಯೀ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಕ್ ಲೊಟ್ಚಿ ವಿಕ್ರಾತ್ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ತ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ದಿಸೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಆದಿವಾಸಿ ಲೊಕಾಕ್ ರಾಕೊಂಕ್, ಆವಾಜ್ ಕಾಡುಂಕ್, ಕಷ್ಟತೆಲ್ಯಾ ಆದಿವಾಸಿ ಲೊಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಅನ್ಯಾಯಾ ವಿರೋಧ್ ಆನಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಭುಂಯ್ ಉರೊವ್ಕ್ ಎಕ್ ವ್ಹಡ್ ಆವಾಜ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಚ್ ಬಾ| ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಜ್ ತಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಧಾಂಪುಂಕ್ ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಫಟ್ಕಿರೊ ಆಪ್ರಾಧ್ ಮಾಂಡುನ್ 83 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ತಾಕಾ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಘಾಲಾ. ಎಕಾ ಯಾಜಕಾನ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೊ ಅವಾಜ್ ತರಿ ಕಿತೆಂ? ತಾಚಿ ಖಂಯ್ಚಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ ಬಂಡವಾಳಾಶಾಹಿಂಕ್‌ಯೀ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲಿನಾಂತ್?

Read More »

ಮರಣ್ ವಿಂಚೊವ್ಣೆಚೆಂ!?

ಪುರಾತನ್ ಕಾಳಾರ್ ಸುಮೆರ್ ರಾಯ್ ಗಿಲ್ಗಮೆಷ್ ಸಂಸ್ರಾಂತ್‌ಚ್ಚ್ ಬೋವ್ ಬಲಿಷ್ಠ್ ಆನಿ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ರಾಯಾಚೊ ಬೋವ್ ಮೊಗಾಳ್ ಮಿತ್ರ್ ಎನ್ಕಿಡು ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ. ತಾಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ರಾಯಾನ್ ಸಬಾರ್ ದೀಸ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಪಳೆಲಿ. ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ನಾಕಾಬುಡಾಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಕೀಡ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಥರ್ಥರ್ಲೊ. ತ್ಯೆಚ್ ಘಡಿಯೆ, ‘ಆಪುಣ್ ಮೊರ್ಚೊ ನಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿಚೆವ್ ತಾಣೆ ಕೆಲೊ. ಮರ‍್ಣಾಕ್ ಧಗೊ ದಿಂವ್ಚಿ ವಾಟ್ ಸೊಧುಂಕ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲೊ. ಸರ್ವ್ ಅಪಾಯಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರ‍್ನ್, ಸಂಸ್ರಾಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ಪಾತಾಳಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಜಿವ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ನಿಮಾಣೊ ಮರ‍್ಣಾ ನಂಯ್‌ಚ್ಯಾ ತಾಂಡೆಲ್ಯಾಕ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೊ ತರೀ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲೊ ಶೆವಟ್ ಮೆಳ್ಳೊ ನಾ. ತೊ ರಿತ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಪುಣ್ ನವ್ಯೆ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ‍್ತಾಲೊ: 'ದೆವಾಂನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ರಚ್ತಾನಾ, ಮರಣ್ ತಾಚೆಂ ಚುಕಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸ್ಲೆಂ ಹಣೆಬರಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಿಕ್ಲಾಂ' ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.

Read More »