SPECIAL

ವಿಭಜನಾ ವೆಳಾರ್ ಮುಂಬಯ್

ಸಾದತ್ ಹಸನ್ ಮಂಟೊ (1912-1955), ಉರ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಬರವ್ಪಿ. ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ಲುಧಿಯಾನಾಂತ್. ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ಲಾಹೋರಾಂತ್. ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಖಡಕ್, ನಿಷ್ಠುರ್ ಆನಿ ಆಜೂನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್. ಕರಾಳ್, ಧೊಸ್ಚ್ಯೊ ಆನಿ ಕ್ರೂರ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ್‌ಆಟಾಪ್ಚ್ಯೊತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆ ಸಮಾಚಿಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಭಾಷ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ವಿಮರ್ಶಕ್. ವಿಭಜನಾ ವೆಳಾರ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ ತಾಣೆ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ಬೊವ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್. ತಾಚಿ ಸರ್ವ್‌ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಕಾಣಿ `ತೋಬಾಟೆಕ್ ಸಿಂಗ್’ ಹಾಕಾ ಏಕ್‌ ದಾಕ್ಲೊ. …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !