ಘಾಯ್

ಗ್ಲ್ಯಾನಿಶಾಚಿ ಕವಿತಾ ದೋನ್ ಘಾಯಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ. ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಅನಿ ಮತಿಚ್ಯಾ. ಭಾಯ್ಲೊ ಕುಡಿಚೊ ಘಾಯ್, ಕಾತ್ ಶಿಂವೊನ್, ಮುಲಾಮ್ ಲಾವ್ನ್, ಕಾಪುಸ್ ದವರ್ನ್, ಗುಳಿಯೊ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್, ಕಂವಚ್ ಮಾಂಡೊನ್ ಭರೊನ್ ಯೆತಾ. ಘಾಯಾಚಿ ಆವ್ಧಿ ಜಾತಾನಾ ಘಾಯಾಚಿ ದೂಕ್‌ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ಭಿತರ್ಲೆ ಮತಿಚೆ ಘಾಯ್ ಜಿವಾನ್ ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದುಕವ್ನ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಕೆದಿಂಚ್ ಮಾಜ್ವನಾಂತ್.

ಹರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಥಂಯ್ ಅಸಲೆ ಭಿತರ್ಲೆ ಘಾಯ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಅಪ್ರೂಪ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಹೆ ಘಾಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ದಿಸ್ತಾತ್, ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಡಾವತ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಘಾಯಾಕ್ ಮುಲಾಮ್ ಲಾಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಗೆಲ್ಲೆಯ್ ಘಾಯಾಚಿ ದೂಕ್ ವಾಡಯ್ತಾತ್. ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಕಥಾ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಸಲೀಮ್ ಖಾನ್ ಹಾಣೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸಾ ” ದುಕಾಂ ಧೆಂವೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಖುದ್ ಪುಸಾ, ದುಕಾಂ ಪುಸುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಲೊ ಕರ್ತಿತ್” आंसू निकल आये तो खुद पोंछना, लोग पोंछने आएंगे तो सौदा करेंगे #SalimKhan

ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಘಾಯಾಂಚೊಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಶೀದಾ ದುಕಾಂಸಾಂಗಾತಾ ಆಸಾ, ಥೊಡಿಂ ದುಕಾಂ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾತಾತ್, ಥೊಡಿಂ ದುಕಾಂ ಖಬ್ರೆಶಿವಾಯ್ ಘೆಟೆ ಜಾತಾತ್.

ತರ್ನ್ಯಾ ಕವಿನ್, ವಿಚಾರ್ ಆನಿ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ಶಿಜೊನ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಕವಿತಾ.

► ಎಚ್ಚೆಮ್

GMpoem

ಕಾತಿ ಭಿತರ್ಲೆಂ ರಗತ್
ಜೆನ್ನಾ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾ
ಕಾತ್ ಫುಟ್ತಾ ಖರೆಂ
ಅಶೆಂ ಫುಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾತಿಕ್
ಶಿಂವಣ್ ಮಾರ್ತಾ ಪರ್ಯಾನ್
ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಸುಶೆಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನಾ

ವ್ಹಾಳ್ಚೊ ರಗ್ತಾ ಥೆಂಬೊ
ಲ್ಹೊಂವಾಂ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ
ಘಾಯ್ ಜಿವಾಳ್ತಾ ಖರೆಂ
ಅಶೆಂ ಕಾತಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೆ ಫುಟೆಕ್
ಕವಂಚ್ ಭರ್ತಾ ಪರ್ಯಾನ್
ಘಾಯಾಕ್ ಫಿಕಿರ್ ನಾ

ಮುಲಾಮಾ ಸ್ಪರ್ಶಾ ಸಂಗಿಂ
ಕಾಪ್ಸಾ ವೆಡೊ ಬಾಂದ್ತಾನಾ
ಘಾಯಾಕ್ ತಾಂಬ್ಸಾಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ಖರೆಂ
ಅಶೆಂ ವಕ್ತಾ ಸಕತ್
ರಗ್ತಾಂತ್ ಭರ್ತಾ ಪರ್ಯಾನ್
ಮನಾಕ್ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ನಾ

ರಾಸಾಯನಿಕ್ ಗುಳಿಯೊ
ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೊಟಾಕ್ ವಚುನ್
ಘಾಯಾಕ್ ಧೊಸ್ತಾತ್ ಖರೆಂ
ಅಶೆಂ ಕಾತಿ ವಯ್ಲೆಂ ಕವಂಚ್
ಕಿಮ್ಸುನ್ ನಿಕ್ಳಾಯ್ತಾ ಪರ್ಯಾನ್
ಬೊಟಾಂಚಿ‌ ಖೊರೊಜ್ ನಿವಾನಾ

ಘಾಯಾಂಚಿ ಅವ್ದಿ ಸಂಪ್ತಾನಾ
ಗೂಣ್ ಜಾತಾತ್ ಖರೆಂ
ಪೂಣ್ ದೂಕ್ ತಶಿಚ್ ಧೊಸ್ತಾ
ಹಿ ದೂಕ್ ಮತಿಂತ್ ಆಸ್ತಾ
ಅಶೆಂ ಜಿವಾಂತ್ಲೊ ಜೀವ್ ಚಲ್ತಾ ಪರ್ಯಾನ್
ಮತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಘಾಯಾಂಕ್ ಸುಖ್‌ಚ್ ನಾ

✍🏻 ಗ್ಲ್ಯಾನಿಶ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಅಲಂಗಾರ್.

Please Join our Whats App Group

DONATE
ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖುಶೆಚಿ ವರ್ಗಣಿ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಯಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ವರ್ಗಣಿ ದಿವ್ಯೆತ್. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

52% feel thumbs up. And how do you feel?
103 :thumbsup: Thumbs up
31 :heart: Love
5 :joy: Joy
28 :heart_eyes: Awesome
21 :blush: Great
4 :cry: Sad
4 :rage: Angry

6 comments

 1. mm
  Alphonse Mendonsa

  Very nicely narrated the inner pain that can never be healed.. Very meaningful poetry Glanish.. Hats off and expecting many more.. from your pen..

 2. mm
  Clive D'Souza

  ಕವನ್ ಭೋವ್ ರುಚ್ಲೆಂ, ಕವಿ ಗ್ಲ್ಯಾನಿಶಾಕ್ ಪರ್ಭಿಂ.
  ಅಸಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ತಾಚಾ ಲಿಖ್ಣೆ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿಕಿ ಉದೆಂವ್ದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

  • Flavia Sanctis

   ತರ್ನ್ಯಾ ಆನಿಂ ಫುಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಕವಿ ಗ್ಲ್ಯಾನಿಶ್ ಹಾಚೆಂ ಕವನ್ “ಘಾಯ್” ಮತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಆನಿಂ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಘಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ವರ್ಣಿಲಾಂ. ತುಕಾ ಸರ್ವ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.💐🙏🏻👌🏻

 3. Leena Jacintha Dsouza(Dmello ) ಅಲಂಗಾರ್

  ಬಾರಿ ಬೋರಿ ಕವಿತಾ
  ಬೋರಿಸ್ ರುಚ್ಲಿ .
  ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರು o ತುಕಾ.
  ದೆವಾಚಿ o ಧಾರಾಳ್ ಬೆಸಾಂವಾ ಮಾಗ್ತಾ o

 4. Lloyd Rego

  ಘಾಯ್ ಮಾಜ್ವಲ್ಯಾರೀ ಕವಿತೆಚೆಂ ಕವಂಚ್ ತಶೆಂಚ್ ಉರ್ತಾ. ಬರೀ ಕವಿತಾ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.

Kindly Share ....Please do not COPY !