Trending Now

NEWS

ಮಾಹೆತ್‌ಚ್ ಅಕೇರ್ ನಯ್ – ಆರ್ಚಿಬಾಲ್ದ್ ಫುರ್ಟಾಡೊ

“ಆಧುನಿಕ್ ಮಾಹೆತ್ ತಂತ್ರಗಿನ್ಯಾಚಿಂ ಮಾದ್ಯಮಾಂ ಜಶೆಂ ಗೂಗಲ್, ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಹಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ತುಮಿ ಫಕತ್ ಮಾಹೆತ್ ಜೊಡ್ಯೆತ್ ಶಿವಾಯ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ನಯ್. ಗಿನ್ಯಾನ್ ಜೊಡಿಜಾಯ್ ತರ್ ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭಂವ್ತಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಥಾವ್ನ್ ಶಿಕಾಜಾಯ್, ಪ್ರಕೃತೆಚೊ ಮೋಗ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್.” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಲೊಕಾಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲೆಲೊ ಬಾರ್ಕುರ್ಚೊ ಪೂತ್, ಬಾ| ಆಲ್ಪ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್ ಹಾಂಚೆವಿಶಿಂ ’ ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ – ಆಲ್ಪ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್’ …

Read More »

2018 ಅಕ್ಟೋಬರ 4 – 7 : ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ ಮಹೋತ್ಸವು

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತೀನ 2018 ಅಕ್ಟೋಬರ ದಿ. 4 ತಕುನು 7 ಮೆರೆನ ಚಾರಿ ದೀಸಾಂಚೆ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ ಮಹೋತ್ಸವು ಮಂಗ್ಳೂರ‍್ಚೆ ಟಿ.ವಿ.ರಮಣ ಪೈ ಸಭಾಗೃಹಾಂತು, ಹರ‍್ಯೇಕ ದೀಸು ಸಾಂಜೆ ಸಾಡಿ ಪಾಂಚ ಘಂಟ್ಯಾಕ ಚಲಚೆ ಆಸ್ಸ. ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ ಶೆತಾಂತ್ಲೆ ನಾಂವಾಧಿಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾದೇವಿ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ,ಶ್ರೀ ರಮಾನಂದ ಚೂರ್ಯಾ, ಶ್ರೀ ಚಾ.ಫ್ರಾ.ಡಿಕೋಸ್ತಾ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಹೊಸಾಡ ಬಾಬುಟಿ ನಾಯಕ್ ಹಾಂಗೆಲೆ ಉಡಗಾಸಾರಿ ಮಂಗಳೂರ‍್ಚೆ …

Read More »

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾವಾಚನ್ ಸರ್ತೆಕ್ ಮುಂಬಯ್ ಆಯ್ತೆಂ

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಹಾಣಿ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 7 ಪಾಸುನ್ ನವೆಂಬರ್ 18 , 2018 ಪರ್ಯಾಂತ್, ಲ್ಹಾನಾಂಕ್ ( 15 ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 01.01.2004 ತಾರಿಕೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್) ತಶೆಂ ವ್ಹಡಾಂಕ್ (15 ಥಾವ್ನ್ 30 ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾಂಕ್ 01.01.1988 ಥಾವ್ನ್ 31.12.2003 ಭಿತರ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್) ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ – V ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಆನಿ ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ …

Read More »

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಕವಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಕ್ ಉಂಚಾಯೆಚೊ ಪಾಂವ್ಡೊ ಜೊಡುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಾವುರ‍್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಚೊ ಜೇಮ್ಸ್ ಆನಿ ಶೋಭಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಕವಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಚ್ 2018 ಸೆಪ್ಟೆಂಬ್ರ್ 15 ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ವೊರಾರ್ ಬೆಂದುರ್ ಸಾಂತ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸಭಾಂಗ್ಣಾಂತ್ ಚಲ್ತಲೊ. ಗುಜರಾತಿ ಕವಿ, ಕಥಾಕಾರ್ ಪ್ರಬೋಧ್ ಪಾರಿಖ್ ಹೊ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿತಲೊ. ತತ್ವ್‌ಶಾಸ್ತಿರಾಚೊ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ‍್ಲಲೊ ಪಾರಿಖ್ ನಿವೃತ್ ಜಾಲಾ ಆಸುನ್ …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಾಂಟಪ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಿಧಿ ತಾಕುನ ಹ್ಯಾ ವರಸಾಚೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶ್ರೇಣಿಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಕರಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ರೂ. 3.5 ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ವಾಂಟಚೆ 9 ವರ್ಷಾಚೆ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಿಧಿ ವಾಂಟಪ ಸಮಾರಂಭ 24-08-2018 ಮಂಗಳೂರ ಕೊಡಿಯಾಲ ಬೈಲ ಟಿ. ವಿ. ರಮಣ ಪೈ ಕಾನ್ವೆನ್ಸನ ಹಾಲಾಂತ ವಿಜೃಂಭಣೇರಿ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಯೋಜನೆಚೆ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಕ ಮಣಿಪಾಲ ಗ್ಲೋಬಲ …

Read More »

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ವೊವಿಯೊ ವೇರ್ಸ್… ಕೋರ್ಸ್

ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಭಾಗಾ ತರ್ಫೆನ್ ‘ವೊವಿಯೊ – ವೇರ್ಸ್ – ಸೊಭಾನೆ – ಎಮ್ಸಿ ಸರ್ಟಿಫೀಕೆಟ್ ಕೋರ್ಸ್’ ಸಂಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ ಆಸುನ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 4 ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ 5:30 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾಲೇಜಿಂತ್ ಕ್ಲಾಶಿ ಚಲ್ತೆಲ್ಯೊ. ಎಕುಣ್ ತೀಸ್ ಘಂಟ್ಯಾಂಚಿಂ ತರ್ಭೆತಿ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಕೋರ್ಸ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ (ಸೊಮಾರ್, ಮಂಗ್ಳಾರ್, ಬುಧ್ವಾರ್) ಚಲ್ತಲೊ. ತರ್ಭೆತಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ …

Read More »

ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಅಧ್ಯಯನ್; ಕವಿತಾಪಾಠ್

ಕವಿತಾ ಶಿಕುಂಕ್ ಉರ್ಭಾ/ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್/ಯುವಜಣಾಂಕ್, ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್, ಸಮ್ಜುಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕವಿತಾಪಾಠ್, ಅಗೋಸ್ತ್ 12 ತಾರಿಕೆಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ, ಕಾಂದಿವಲಿಚ್ಯಾ ವಸಂತ್ ಕೋಂಪ್ಲೆಕ್ಸಾಂತ್ ದನ್ಪಾರಾಂ ಅಡೇಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಡೆಚ್ಯಾರ್ ವ್ಹೊರಾಂ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಗೊಂಯ್ಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ ಉದಯ್ ಎನ್. ಮ್ಹಾಂಬ್ರೊ ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾಪಾಠಾಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ತಶೆಂಚ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : ‘ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ’ ಪಾಂಚವೇ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನನಿಧಿ ತಾಕುನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ ಆನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಾಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ದಿಯತ ಆಸಾ. ತಶೀಂಚಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಘೆತ್ತಿಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೋಜನೆರಿ ತರಬೇತ ಶಿಬಿರ ಮಾಂಡುನ ಹಾಡತಾ. ಹ್ಯಾ ವರಸಾಚೆ ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಾಂಚ ವೇ ಶಿಬಿರಾಚೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ದಿ. 22 -07 – 2018 ತಾರ್ಕೆರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಂತ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮುಖೇಲ ಸೊಯರೆ ಜಾವನ ಆಯಿಲೆ ಡಾ| ಅಜಿತ್ …

Read More »

ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸೇವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ : ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಾಕ ಅರ್ಜಿ ಆಪೊವ್ಣೆ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸರದಾರ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ 80 ವರಸ ಜಾಲ್ಲೆಲೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಚೆ, ಶಕ್ತಿನಗರ, ಮಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಥೆ ತರಫೇನ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಹಾಂಗೆಲೆ ನಾವಾರಿ ದೋನ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ದಿವಚಾಕ ನಿರ್ಧಾರ ಕೆಲಾಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕ ಜಾವನ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಂತು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಧನ ಕೆಲ್ಲೆಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನಂಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕ ಜಾವನ ಸ್ಥಾಪನ ಕೆಲೆಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ …

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !