Trending Now

NEWS

ಕ್ಷಮತಾ : 6 ವೇ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ ಸುವಾಳೊ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನನಿಧಿ ತಾಕುನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆನಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಚ್ಛ ಶಿಕ್ಷಣಾ ಖಾತಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ದಿತ್ತಾ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಲಾಭ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೋಜನೆರಿ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಯ ಮಾಂಡುನ ಹಾಡತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಷಾಚಿ ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ 6 ವೇ ಆಖೇರಿಚೆ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ ಸುವಾಳೊ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಂತ ಚಲ್ಲೆಂ. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವನ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲೆ ಆಕ್ಸೆಂಜರ್ ಕಂಪೆನಿಚೆ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಯಾಪ್ …

Read More »

‘ತೀನ್ ಖಿಳೆ’ ಪುಸ್ತಕ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್

ಸೆವಕ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೆಂ 60 ವೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್ – ಹಾಚೆ 175 ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಕ್ ತೊಪ್ಚೆ ಭಾಲೆ `ತೀನ್ ಖಿಳೆ’ 2018 ಜನೆರ್ 27 ವೆರ್ ಇಜಯ್ ಸಾಂತ್ ಆನ್ನ್ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಕೊವೆಂತಾಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಸೊಜ್ – ಹಾಂಚ್ಯೆ ಹಾತಿಂ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಉಜ್ವಾಡ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಬಾಪ್ ಚೇತನ್ ಲೋಬೊ, ಸೆವಕ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಬಾಪ್ ಡೆರೆಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಚೊ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಲುದ್ರಿಗ್, …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : 5 ವೇ ‘ಕ್ಷಮತಾ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನನಿಧಿ ತಾಕುನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆನಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಚ್ಛ ಶಿಕ್ಷಣಾಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತ ದಿತ್ತ. ಆನಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಘೆತ್ತಿಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೋಜನೆರಿ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಮಾಂಡುನ ಹಾಡತಾ. ಹ್ಯಾ ವರಸಾಚೆ ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ 5 ವೇ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ 18-1-2018 ತಾರ್ಕೆರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಂತ ಚಲ್ಲೆ. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವನ ಆಯಿಲೆ ಸೊಯರೆ ಲೇಕ ತಪಾಸಣ ಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್, ಸೀನಿಯರ್ …

Read More »

’ಹೆಗಲ ಶಿಲುಬೆ’ ಕನ್ನಡ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್

ವಿವಿಧ್ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಾಂನಿ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಖ್ಯಾತ್ ಲೇಖಕ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಹಾಚ್ಯಾ 50 ಕಾಣ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ, ವಿಂಚ್ಲಲ್ಯಾ 17 ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ‘ಹೆಗಲ ಶಿಲುಬೆ’ ಕನ್ನಡ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ್, ಜನೆರ್ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ಮೈಸೂರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣ್ ಭವನಾಂತ್, ಖ್ಯಾತ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿ ಡಾ| ನಾ.ಡಿ’ಸೊಜಾನ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚ್ಯಾ, ಆಚಾರ್-ವಿಚಾರ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ್, ಫೆಸ್ತಾಂ – ಪರ್ಬೆಂಚೆಂ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಾರಿ ಚಿತ್ರಣ್ ಹಾಂತುಂ, …

Read More »

’ಅಕ್ಕುಚ್ಚಿ’ ಕಾಣಿಯಾಂಜಮೊ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್

” ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಫುಡಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭ್ರಮಿದೆಂತ್ ಆವಯ್ – ಬಾಪಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಬೇಬಿಕೇರಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾಂತ್ ಪಡ್ಚೆಪರಿಂ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆವಯ್ ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕಾಥಾವ್ನ್ ವಂಚಿತ್ ಜಾವ್ನ್, ಜಲ್ಮಾಲ್ಯ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಚಿ ಮೂರ್ ಸಯ್ತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವಾಡೊನ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಚ್ ಪರ್ಕಿ ಜಾತಾತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ನಿವೃತ್ತ್ ಪ್ರಬಂದಕ್ ಶ್ರೀ …

Read More »

ಆಸ್ಟಿನಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ರಸ್ತೊ

ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಇಲಿನೊಯ್ಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫೊರೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ್, ಡನ್‍ಲಪ್ ಅವೆನ್ಯೂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾರಿಸನ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೊರ್ಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳೆಚೊ ಸುಪುತ್ರ್ ಸಮಾಜ್ ಸೇವಕ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿ ದೊ| ಅಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು ಹಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ವೊಲಾಂವ್ಚೆಂ ಐಲಾನ್ ಫೊರೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮೇಯರ್ ಆಂಟನಿ ಟಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಡೆರೊನಾನ್ ಕೆಲಾಂ ಆಸುನ್, ವೆಗಿಂಚ್ ನಾಮಕರಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಲಯನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಭಾರತಾಂತ್ …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : 4 ವೇ ಕ್ಷಮತಾ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ನಿಧಿ ತಾಕುನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆನಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಾಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ದಿತ್ತಾ. ಆನಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಘೆತ್ತಿಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೋಜನೆರಿ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಯ ಮಾಂಡುನ ಹಾಡತಾ. ಹ್ಯಾ ವರಸಾಚೆ ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ 4 ವೇ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಜನವರಿ 7 ತಾರ್ಕೆರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಂತ ಚಲ್ಲೆ. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವನ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ …

Read More »

ರೂಪ್, ಆಶಯ್ ಆನಿ ಶಯ್ಲೆಂತ್ ಆಧುನಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ ಸಮೃದ್ಧ್ – ಗೋಕುಲ್ ದಾಸ್ ಪ್ರಭು

“ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಭಾಶೆಂಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಬರಿ ಆಧುನಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ ಸಯ್ತ್ ರೂಪ್, ಆಶಯ್ ಆನಿ ಶಯ್ಲೆಂತ್ ಸಮೃದ್ಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊನ್, ಆಮ್ಚೆ ಕವಿ ಸಮಕಾಳೀನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ತಾತ್. 2005 ವೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಸುನಾಮಿ, ಭ್ರೂಣ್ ಹತ್ತ್ಯಾ, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅಸಮಾನತಾಯೆವಿಶಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಕಾವ್ಯೆಂ ರುತಾ ಜಾಲಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಜನರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಾಂದೊ ಆನಿ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಶದಾಚೊ …

Read More »

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರಿಶದೆಚೆಂ ಅಧಿವೆಶನ್ – ರಮೆಶ್ ಪೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್

ಕೇರಳಾಚೆ ನಾಂವಾದೀಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಆನಿ ಸಂಘಟಕ್ ಶ್ರಿ ಪಯ್ಯನ್ನೂರ್ ರಮೇಶ್ ಪೈ ಹೆ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರಿಶದೆಚ್ಯಾ 31ವ್ಯಾ ಅಧಿವೆಶನಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆಸ್ತಲೆ. ಪರಿಶದೆಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಮಂಡಳಾಂಚೆ ಬಸ್ಕೆನ್ ಅಧಿವೆಶನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಹಣೂನ್ ತಾಂಕಾ ಏಕ್ ಮತಾನ್ ವೆಂಚೂನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಅಧಿವೆಶನ್ ಮುಬಂಯ್ತ್ 6 ಆನಿ 7 ಜನೆವರಿ, 2018 ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ್ ರಾಜ್ಯ್ ಭಾರತ್ ಸ್ಕಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಹೊಲ್ ಶಿವಾಜಿ ಪಾರ್ಕ್, …

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !