SHORT STORIES

ಎಕ್ ಝುಜ್ ; ಚಾರ್ ಅವಸ್ವರ್

ಚಾರ‍್ಲಿ ಫೆರ‍್ನಾಂದ್ ನಂಜಾಳಿ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೊ. ಜಿವಾಂತ್ ರಾಗಾಚೊ ಉಜೊ ಪೆಟೊಂಕ್ ಲಿಗೊರ್ ಸಿಕೆರಿಚಿಂ ತಿತ್ಲಿಂಚ್ಚ್ ಉತ್ರಾಂ ಪುರೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. " ತುಜ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವಾಳ್ಚೆಂ ಉದಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ.... ತುಕಾ ಖಂಯ್ ಜಾಯ್ ಥಂಯ್ ತುಂ ವಾಳಾಶೆಂ ಕರ್...ತುಜೊ ಜಾಗೊ ಆನಿ ತುಜೆಂ ಉದಕ್..... ತೆಂ ತುಜೆಂ ಕಾಮ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ....." "ದೆಕುನ್‌ಂಚ್ಚ್ ಹೊ ದೊರೊ ಹಾಂವೆ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲಾ.... ಉದಕ್ ತುಜ್ಯಾಚ್ಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತೊಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚಾಜಯ್.... ವರ‍್ಸಾಂ ವರ‍್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಸೆಂಚ್ಚ್ ಆಸಾ..... ಹೆಂ ಬದ್ಲುಂಚೊ ತುಂ ಕೋಣ್ ಪೆಟೊ....?" ಚಾರ‍್ಲಿ ಫೆರ‍್ನಾಂದಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸೊಪ್ ಬೆಂಡ್ಚೊ ಕೊಯ್ತೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.... ರಾಗ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲೊ.... ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಸಯ್ತಾನ್ ಘಡಿಭರ್ ಆಯ್ಲೊ ಕೊಣ್ಣಾ...

Read More »

ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಸಾಂತ್…

"ಅಂಕಲ್, ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಚಂಗಾಯಿ ಆಸ್ಚಿ ಎಕಾ ಭಾವಾಪರಿಂ ಜೆರಿಲಾಗಿಂ. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣಾಚಿಯಿ ವಳಕ್ ವ ಚಂಗಾಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ!" "ಬರಿ ಗಜಾಲ್ ಸಿಂತಿಯಾ. ವಿಸರ್ ತಿ ಗಜಾಲ್. ಹಾಂವ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟಾಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾಂ. ಆಮಿ ಆತಾ ತಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಕಾಜಾರಾಕ್ ದೀಸ್ ಘಟ್ ಕರ‍್ಚೊ ಬರೊ..." ಮ್ಹಣಾಲೊ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್. "ಮಸ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಕಲ್..." "ತುವೆಂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿಂ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಸಿಂತಿಯಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧುವೆಪರಿಂ ತುಂ. ತುಕಾ ಕೊಣಾಚೆರ್ ಪುಣಿ ದುಬಾವ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಗ್..." "ಹಾಂವೆಂ ಕೊಣಾಚೊ ದುಬಾವ್ ಕರ್ಚೊ ಅಂಕಲ್!?..." ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಕ್‌ಯಿ ತೆಂ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

Read More »

ಮಾಸ್ಕ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ

ತೀನ್ ದಿಸಾಂನಿ ತಿ ಕವಿತಾ ರೆಕೋರ್ಡ್ ಕರುನ್ ವನಿತಾನ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೆಲಿ. ತ್ಯೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಅವಿಲಾನ್ ವನಿತಾಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಂವ್ಚೊ ಸಂಧೇಶ್ ಧಾಡ್ಲೊ ಪುಣ್ ವಾಟ್ಸಾಪಾಚೆರ್ ವನಿತಾನ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಬ್ಲೋಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಮ್ಜುನ್ ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ಹಾಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆಂ ಉತರ್ ಮತಿಂತ್ ಹಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ; "ಪುತಾ, ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಲಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಸ್ತಾ, ಎಕ್ಲೊ-ದೊಗ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಅಪ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಕಯ್ತಿತ್ ಆನಿ ತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಣಾಚ್ಯಾಕೀ ಸಕಯ್ಲಿ ಮ್ಹಣುನ್ ತುಂ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವುಂಕ್ ವಚಾನಾಕಾ, ತುಂ ತುಜಿಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಾಂಭಾಳ್"

Read More »

ತೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ

ಹಾಣೆ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಂ 'ತಾಣೆ' ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ರಾಗ್ ದ್ವೇಷಾ ವಿಣೆ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ತರೀ, 'ತೊ' ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಉಲಯ್ಲೊ ನಾ. ಚುಪ್ಪ್ ರಾವ್ಲೊ. 'ತೊ' ಕಿತೆಂ ಪುಣಿ ಸಾಂಗ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾ ಕಾಡ್ದಿನಾಲಾನ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ಪುಣ್... ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಜಾಗ್ಲೆಲ್ಲೆ ಪರಿಂ 'ತೊ' ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾಚಾ ಸುಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೊಂಠಾಂಚೆರ್ 'ತಾಣೆ' ಏಕ್ ಉಮೊ ದಿಲೊ. ತಿ 'ತಾಚಿ' ಜಾಪ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ.. ಮ್ಹಾತಾರೊ ಇಂಕ್ವಿಜಿತೊರ್ ಕಾಡ್ದಿನಾಲ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂಚಾಕ್ ಆಂಕುಡ್ಲೊ. ತೊ ಬಂಧ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾ ಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲೊ. ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ: "ಹಾಂಗಾಚೊ ಭಾಯ್ರ್ ನಿಕಳ್. ಪರ್ತುನ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇ ನಾಕಾ!" ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. 'ತೊ' ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳೊಂಕಾಂತ್ ದೆಂವೊನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲೊ. 'ತೊ' ಗೆಲೊ. ತರ್, ಮ್ಹಾತಾರೊ? 'ತಾಣೆ' ದಿಲ್ಲೊ ಉಮೊ ಅಜೂನೀ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಜಳ್ತೇ ಆಸಾ. ತರೀ ತಾಚಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಕಾಚ್ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ಆಸಾ!

Read More »

ನಿನೆವ್ಹೆ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ಲೊಚ್ಚ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಮನಿಸ್

ಘರಾಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಿಂತಿಯಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಕಾತ್ತ್ಯಾಬರಿ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಕೋಣ್ ಮೆಳಾತ್? ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಚ್ಯಾ ಅಡ್ಚಣೆಂತ್ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಕಾಮಾಚೆಂ ಮನಿಸ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ, ಆಮಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ದೋನ್ ವರ‍್ಸಾಂ ತಾಂಕಾ ಕಾಮಾಚಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಖಂತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಚ್ಚ್. "ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಚಡ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ.... ಹ್ಯಾ ಬಾವೊಜಿನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಗುಲಾಮ್‌ಂಚ್ಚ್ ಕೆಲಾಂ... ತುಂ ಎಕ್‌ಚ್ಚ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಡೆ ಕಾಮ್ ಸೊದ್ ಯಾ ವರಸ್ ಆಖೇರ್ ಜಾತಾನಾ ಆಮಿಂ ಪಾಟಿಂ ಗಾವಾಕ್ ಯಾ..." ಸಿಂತಿಯಾಚೆಂ ದೂಕ್ ಆನಿ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಮ್ಜತಾಲೆಂ.

Read More »

ಜಾಳ್

“ಖಾಸ್ಗಿ ಉಲೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳೆಂಯ್?” ಕೊಫಿ ಪಿಯೆತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಉಡಾಸ್ ಕೆಲೊ. “ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳನಾ” ಹೆಲೆನಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಬಾವ್ಲೆಂ, “ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ ಎರಿಕಾಕ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಆಸಕ್ತ್ ನಾ. ತೊ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಆನಿ ಒವರ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬಿಝಿ ಜಾಲಾ. ಬೇಕರಿಚೊ ವೆಪಾರ್ ಆನಿ ಹೆಂ ಫ್ಲೆಟ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಕಸಲಿಚ್ ಪರ್ವಾ ನಾ. ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತ್ ನಿರಾಸ್ ಜಾಲಾಂ” ಹೆಲೆನಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಉದೆಲ್ಲಿಂ. ಕೊಫಿಯೆಚೆಂ ಕೋಪ್ ಸಕ್ಲಾ ದವರ‍್ನ್ ಸಾವಿಯೊ ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ಸರ‍್ಲೊ. ಧಯ್ರ್ ಆರಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ತಿಚಿಂ ದುಕಾಂ ಪುಸ್ಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ನೆಣಾ. ಹೆಲೆನಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾರ್ ಮಾಲ್ವಲಿ. ತಾಣೆಂ ಘುಂವೊನ್ ತಿಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂಚೊ ಉಮೊ ಘೆತ್ಲೊ. ತಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ತಾಚ್ಯೆ ವೆಂಗೆಂತ್ ರಿಗ್ಲಿ. ತಿ ವೇಂಗ್ ತಾಂಕಾಂ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚಿ ಆನಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸದಾಂಚಿ ಜಾಲಿ.

Read More »

ಭಾಂಗಾರ್, ಧುಂಪ್ ಆನಿ ದೋನ್ ಥೆಂಬೆ ವಾಯ್ನ್

ಸಾತ್ ದಿಸಾ೦ ಆದಿ೦ ಕಾಳ್ಯಾ೦ ಮೊಡಾ೦ಚೊ ಕೊಚೊರ್ ಶಿ೦ಪ್ಡೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಪರಿ೦ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾಚ್ಯಾ ಆಗಸಾರ್ ಕಾಳ್ಬಾಣ್ ಚರ್‌ಲ್ಲಿ. ಕಾ೦ಯ್ ಹಿಮ್/ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್ಟಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅ೦ದಾಜ್ ಜಾಲೊ ಆದಿಕ್. ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾ೦ತ್ ಹಿಮ್ ಪಡ್ಚೊ ಸ೦ಬವ್ ಭಾರಿಚ್ ಉಣೊ ಪುಣ್ ಪಡತ್ ತರ್ ತೀನ್-ಚಾರ್ ರಾತಿ೦ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾ೦ ಪಡ್ಟಾಲೊ. ಥಾಮಿರ್ ಆನಿ ತಾಣೆ ಪಹರೊ ದಿ೦ವ್ಚಿ ಸುವಾತ್ ಬೆಯಿತ್ ಸುಹೂರ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ರಾತ್ ಪಹರ‍್ಯಾಚಿ ಸುವಾತ್. ಜೆರುಸಲೇಮ್ ತೆ೦ಪ್ಲಾ೦ತ್ ಬಲಿ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಅಮಾನತ್ ಕರುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಕ್ರ್ಯಾ೦ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಸುವಾತಿಚೆರ್ ಚರ೦ವ್ಚಿ ಪರ‍್ವಣ್ಗಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಪುಣ್ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಗೊವ್ಳ್ಯಾ೦ಕ್ ಮಾತ್ರ್. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಆದಿಚೊ ಬಾಪಯ್ ಎಕ್ಲೊ.

Read More »

ಮಿರ‍್ಣ್ಯಾಮ್ ಆನಿ ಘಾಂಟ್

"ಕೋಣ್‌ಯ್ ನಾಂತ್?" ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಲೊಕಾಕ್‌‌ಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಉಬೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ವಿಗಾರ್ ಚಿಕ್ಕೆ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. "ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಿರೊಣ್ ಅಪ್ಪು ಮಿರಾಂದಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯೊ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ‍್ಗಜೆಂತ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಘಾಂಟಿ ಮಾರ‍್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಆಜ್ ತೊ ನಾ ... ತಾಚ್ಯಾ ಮರ‍್ಣಾಚ್ಯೊ ಘಾಂಟಿ ಮಾರ‍್ತಾಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಎಕ್ಲೊ ಪುಣಿ ನಾಂಚ್ಚ್ ನ್ಹಯ್?" ವಿಗಾರ್ ದೆದೆಸ್ಪೊರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಳವ್ನ್, ರುಜಾರ್ ಮೆಂದೊಸಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಭಾಲಿ ತೊಪ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ತೊ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಧಯ್ರ್ ಆರಾಯ್ಲೆಂ. ಮಿರ‍್ಣಿಚ್ಯಾ ಮೊರ‍್ಣಾಚಿ ಘಾಂಟ್ ಮಾರುಂಕ್. ಥೊರಿಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ವೊಣದಿಕ್ ಬಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಂಕ್ಡಾಚ್ಯಾ ಕೊಕ್ಕ್ಯಾಕ್ ಶಿರ‍್ಕಾಯಿಲ್ಲಿ ದೊರಿ ತಾಣೆ ಸುಟಯ್ಲಿ. ದೊನೀ ಹಾತಾನಿಂ ಬಳಾನ್ ಧರ‍್ನ್ ತಿ ವೊಡ್ಲಿಚ್ಚ್. ಏಕ್ ನ್ಹಯ್ ದೋನ್ ನ್ಹಯ್.... ಪಾಟಾಪಟ್ ಪಾಂಚ್ ಸ ಆನಿ ಸಾತ್...

Read More »

ಮಾಗೊನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಖರ್ಗ್

“ರವಿ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಮ್ಮಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ಮೊತಿಯಾಪರಿಂ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ವಾಡಯಿಲ್ಲೆಂ. ತುಜ್ಯಾ ಫಟ್ಕಿರ‍್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಜಾಳಿಂತ್ ಫಸೊನ್ ಆತಾಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕೀ ಜಾಯ್ನಾ ಆನಿ ಮೊರೊಂಕೀ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆರ್ ಹಾಂವ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಡುನ್ ವೆತಾಯ್? ತುಕಾ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ತುಜಿ ಜಿಣಿ ಸುದ್ರಾವ್ನ್, ತುಕಾ ಮೋಗ್ ದೀವ್ನ್, ಏಕ್ ಬರೊ ಪುಡಾರ್ ರಚುಂಕ್ ಹಾಂವೆ ತುಜೊ ಹಾತ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೊ, ತರ್ ಆಜ್ ತುವೆಂ ಹೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘೆತ್ಲೊಯ್ ರವಿ?” ಸಗ್ಳೆಂ ಧಯ್ರ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉಬಿಂ ರಾವ್ಲಿಂ. “ತುಂ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಚಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಜಾಳಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಯ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಗೊತ್ತು ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಂಚೆರ್ ಉದಕ್ ವೊತುನ್ ತುಜ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಖಾಲಿ ಹಾತಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್” ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದೊಳೆ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಕ್‌ಲ್ನಾ ರವಿ.

Read More »