SPECIAL

ಫಳಾಭರಿತ್ ಸೆವೆಕ್ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ – ಲ್ಹಾನ್ ಫುಲಾಚ್ಯೊ ಬೆಥನಿ ಭಯ್ಣಿಂ, ಮಂಗ್ಳುರ್

ಫಕತ್ ಚವ್ಗಾಂ ಭಯ್ಣಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಹೊ ಬೆಥನಿ ಮೇಳ್ ಸಬಾರ್ ಕಷ್ಟಾಂ ಅನ್ವಾರಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ಆತಾಂ ಆಪ್ಲೊ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಹೆಂ ದೆವಾಚೆಂಚ್ ಯೋಜನ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರುಜು ಜಾತಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ 1383 ಬೆಥನಿ ಭಯ್ಣಿಂ ಆಸಿಯಾ, ಯೂರೋಪ್ ಆನಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡಾಂಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ವಾವುರ‍್ತಾತ್. ಭಾರತಾಚ್ಯಾ 26 ರಾಜ್ಯಾಂನಿ, ಭಾರತ್ ಆನಿ ನೇಪಾಳಾಚ್ಯಾ 50 ದಿಯೆಸೆಜಿಂನಿ, ತಶೆಂ ಹೆರ್ ನೋವ್ ದೇಶಾಂಚ್ಯಾ 13 ದಿಯೆಸೆಜಿಂನಿ ಆಪ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಭೆಟಯ್ತಾತ್. 62 ನೊವಿಸಾಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಮೆಳಾಚೆಂ ಪ್ರಧಾನ್ ಘರ್ ವ 'ಮಾಂಯ್ ಘರ್' ಆನಿ 'ಜನರಲೇಟ್' ಬೆಂದುರಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಿ. ರೊಜ್ ಸೆಲಿನ್ ಹ್ಯಾ ಮೆಳಾಚಿ ಮಹಾ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್.

Read More »

ಲೊಕ್‌ಡೌನಾವೆಳಾರ್ ಹರೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಧಾರ್ – ‘ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್ ಮುಳಾವೊ ಆದಾಯ್’

ಕೋವಿಡ್ 19 ವೊಸ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಏಕ್‌ಮಾತ್ರ್ ವಾಟ್ ಲೊಕ್‌ಡೌನ್. ಲೊಕ್‌ಡೌನಾಚ್ಯೆ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಿತೆಂ ಆನಿ ಭವಿಷ್ಯ್ ಕಶೆಂ ರಾವತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಗುಮಾನಾಂತ್ ಘೆನಾಸ್ತಾಂ ಲಾಗಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕ್‌ಡೌನಾದ್ವಾರಿಂ, ಭಾರತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕತೆಚೆಂ ಪೆಂಕಾಡ್ ಮೊಡೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ಕೊರೊಡಾಂನಿ ಲೋಕ್ ‘ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ’ ತಸಲ್ಯಾ ದುರ್ಬಳ್ಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಖೊಂಡಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಲೊ. ಆತಾಂ 2021 ವೆರ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲೊಕ್‌ಡೌನಾಚೆಂ ಪುನರಾವರ್ತನ್ ಜಾಲಾಂ. ಕೋವಿಡ್-19 ತಸಲೊ ವೊಸೊ ಸಾಂಗೊನ್ ಯೆನಾ ಆನಿ ತಿಕಾ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ 'ಲೊಕ್‌ಡೌನ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾತೆರ್ ಅನಿವಾರ‍್ಯ್ ಆಸ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಲೊಕ್‌ಡೌನ್ ವೆಳಾರ್ ನಾಗರಿಕಾಂನಿ, ವಿಶೇಸ್ ಕರ‍್ನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಜೀವ್ ವಾಂಚಯ್ತಾನಾ, ದಿಸ್ಪಡ್ತೆಂ ಜೀವನ್ ಕಶೆಂ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಗುಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಲೊಕ್‌ಡೌನ್ ಆನಿ ಪಿಡೆಚೊ ವೊಸೊ ಆಕೇರ್ ಜಾತನಾ, ಮನಿಸ್ ಜಿವಂತ್ ಉರಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಕಾ ಜೊಕ್ತಿ ವಾಟ್ ಸೊಧಿಜೆ.

Read More »

ಮೊವಾಳ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಚಿಂ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ

ಬಿಸ್ಪ್ ಲುವಿಸ್ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್, ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ಮಾರ‍್ಗದರ್ಶಕ್  ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಯ್ಪಾಸಿ ಜಾಲಾ. ತಾಚೆ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್ಪಾಸಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಉಲಯ್ತಾನಾಂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ್‌ಪಣಾನ್ ಸಭಾರ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಮೊನೊ ರಾವ್ಲಾಂ, ಮ್ಹಜೆ ವಾದ್ ಮೊಡ್ಲ್ಯಾತ್. ತರಿ ಹ್ಯಾ ಬಾವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಿ ದಿಯೆಸೆಜ್ ತಾಣೆ ಚಲಯ್ತಾನಾಂ ತೊ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತರೀ ಧಯ್ರ್ ನಾಂ. ಜರ್‌ತರ್ ತೊ ಪುರ‍್ತೆಂ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾವ್ನಾ, ಹಾಕಾ ಪ್ರಮುಕ್ ಕಾರಣ್ ಮೊವಾಳ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ತಾಚೆಂ ಸಂಯ್ಭ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ತಾಕಾ ಕೊಣಾಯ್ಕ್ ದುಕೊಂವ್ಕ್ ಸಲೀಸ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ವಾಂಕ್  ತೊ ಪಾತ್ಯೆತಾಲೊ ಆನಿ ಸಭಾರಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾಪಣಾಚೊ ಚೂಕ್ ವಾಪಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ವ್ಹಡ್ ಆಡ್ಕಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ, ತಾಚಿ ಲೆಕಾವರ‍್ತಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ತೊ ಸಭಾರ್ ಸಂದರ‍್ಭಾಂನಿ ದಬಾವಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾತಾಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಣೆಂ ದೃಢ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೆಂ ಸಯ್ತ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪಡ್ತಾಲೆಂ.

Read More »

ಅಪೂರ್ಣ್ ರಚನ್?

ಎಕಾ ತೀರ್ಪಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ - ಹೆಂ ರಚನ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಪುಣ್ ತಾಂತ್ಲೆಂ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರಚನ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಪೂರ್ಣ್! ಸೊಂಪ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಅಖಂಡ್ ಪುಣ್ ಹೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಪಾಳ್ಚೆ ಭಾವಾರ್ಥಿ ಮಾತ್ರ್ ಅಪೂರ್ಥ್. ಹ್ಯಾ ಸತಾಚೆಂ ದೆವೆಂ ಆಜ್ ಆಮಿಂ ಫಾರಿಕ್ ಕರಿತ್ತ್ ಆಸಾಂವ್. ಪುಣ್ ಕೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್?  ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ತಾತ್, ಹೆಂ ಖರ್ಗ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ದೆಂವೊನ್. ಪುಣ್ ಕಸಲೊಚ್ ಪರ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸುನ್ ಯೇನಾ; ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಚೆಂಡು ಖೆಳ್ಚ್ಯಾ ಸುಶೆಗಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಪುಣ್ ಹೊ ಚೆಂಡು ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖೊಟೆಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾನಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ಸಾಂಪ್ಡಾಂವ್ಚಿ ಶಾತಿ ಆನಿ ಹುನ್ನರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಅಪೂರ್ಣ್ ರಚನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ನಾ. ತರ್ ಖಂಚೆ ನದ್ರೆನ್ ಆಮಿಂ ಪೂರ್ಣ್?

Read More »

ಮಾನುಷಿಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯೆಂ ಸಾಧನ್ – 3

2002 ಮಾರ್ಚ್ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಹಾಂವ್ ಒಫಿಸಾಕ್ ಪಾವ್ತಚ್, ಜಿಮ್ಮ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ತಸ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಫೊನ್ ಕೋಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಲೆಂ. "ತಕ್ಶಣ್ ಯೇ. ಮೆನೆಜಿಂಗ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ತುಕಾ ರಾಕ್ತಾ". ಹಾಂವ್ ಕೆಬಿನಾಕ್ ರಿಗ್ತಚ್, ತೊ ಶೀದಾ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಉಲಯ್ಲೊ. "ಆತಾಂ ಲೊಂಕ್ಡಾ ಉತ್ಪಾದನ್ ವ್ಹರಾಕ್ 80 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್. ಸುಮಾರ್ ದೇಡ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಮೆನೆಜರಾಕ್ ಏಕ್ ಶೆವೊಟ್ ಹಾಂವೆಂ ದಿಲಾ. ಲೊಂಕ್ದಾಚ್ಯೆಂ ಉತ್ಪಾದನ್ ವ್ಹರಾಕ್ 5 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ವಾಡಯ್ಜೆ, ಎಕಾ ವ್ಹರ್ಸಾಚ್ಯೆ ಆವ್ಧೆಂತ್. SMART (Specific Measurable Achievable Relevant and Time-bound) ಶೆವೊಟ್. ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಸ್ಟೈಲ್. ಕಂಪ್ಣೆಚೊ ಮುನಾಫೊ ಚಡಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಪುಣ್, ತುಜ್ಯಾ ಮೆನೆಜರಾನ್, ಸ ಹಫ್ತೆ ಸಂಪ್ಲೆ ತರ್‌ಯೀ ಯೆದೊಳ್ ಪ್ರೊಗ್ರೆಸ್ ರಿಪೊರ್ಟ್ ಧಾಡುಂಕ್ನಾಂ. ಬಹುಶಾ, ಹಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾ ವಯ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ತುಕಾ ಹಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಿತಾಂ."

Read More »

ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ‘ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿ’ ದಿಲ್ಲೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್

ಕಾಲೇಜ್ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಎಕಾ ಘಡಿತಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ದೇವ್, ದೆವಾಸ್ಪಣ್, ಇಗರ್ಜ್ ಹಾಚ್ಯಾವಯ್ರ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಯೇವ್ನ್, ದೇವ್‌ಚ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಸ್ಥಿತಿಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ತೆ. ಹಾವೆಂ ಮಿಸಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಿಸಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಆಫಿಸಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತಾಂಚಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. "ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಹೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್. ದೇವ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸಹಜ್ . . . ದೇವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಸಕತ್ ಜಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಭರ್ವಸೊ ದಿತಾ. ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಕ್ತೆಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಆಸಾಯ್ ತರ್ ದೇವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆ ಆನಿ ಮುಕ್ಲಿ ವಾಟ್ ಶಾಂತ್‌ಪಣಿ ಸೊಧ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್. ದೆವಾಚೊ ಪೂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಸುರು ಕರುಂಕ್ ಜೆಜುಚ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ರಾಕ್‌ಲ್ಲೊ. ತುವೆಂ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ರಾಕ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ನಂಯ್." ಮ್ಹಜಿ ಸಗ್ಳಿ ಮತ್ ಎಕಾ ಘಡಿಯೆಕ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ನವೊ ಭರ್ವಸೊ ಘೆವ್ನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ.

Read More »

ಅಲೆಲೂಯಾ…ಸತ್ ಜಿವಂತ್ ಜಾಲಾಂ!

ದೆವಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಅರ್ಗಾಂ ಹೊಗ್ಳಾಪಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್... ಆಮ್ಚೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಆನಿಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ತಾಳ್ ಪಡೊನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಕಶೆಂ ಆಮಿಂ ಅರ್ಗಾಂ ಹೊಗ್ಳಾಪಾನಿಂ ಹರ್ಸುನ್ ಜೆಜುಚಿ ಸ್ತುತಿ, ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂವ್, ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಆಮ್ಚಿ ಉಗ್ತಿ  ಲೌಕಿಕ್ ಜಿಣಿಂ, ನಡ್ತೆಂ, ಹೆರಾಂಕ್ ಬರಿ ಖರಿ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ದೇಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಬದ್ಲಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್ನ್ಯಾವರ್ವಿಂ ವಾಯ್ಟ್ ನಡ್ತ್ಯಾವರ್ವಿಂ, ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ವೇಳ್ ವಿಭಾಡುನ್, ಹೆರಾಂಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ದೇಖ್ ಜಾತಾಂವ್ ತರ್ ದೇವ್ ಮಾಂದ್ಚೊನಾಂ.  ಸಂಸಾರಿ ಕ್ಶಣಿಕ್ ಸುಖಾಕ್ ಲಭ್ದೊನ್, ವಾಯ್ಟ್ ದೆಕಿವರ್ವಿಂ ತಾಂಕಾ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಶಿಕೊವ್ಣೆ ಥಂಯ್ ಬೆಫಿಕೆರ್ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ಆಮಿ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾಂವ್ ತರ್... ದೆವಾ ಮುಕಾರ್ ಆಮಿ ಕೀಳ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ಗಾರ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಆಮಿ ದೆವಾಚೊ ಕಿತ್ಲೊಯೀ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಭಂದ್ ದವರುನ್, ‘ಆಮಿ ದೆವಾಚಿ ಮನ್ಶಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾವ್ ತರೀ... ದೇವ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಮ್ಕಾ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ತೊಲೊ. ಆಮ್ಕಾ ಖಂಡ್ತೊಲೊ.

Read More »

ತಾ೦ತ್ರಿಕ್ ಪ್ರಗತೆಚೆ ಧಾಂವ್ಣೆಂತ್ ಸವಾಯ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮನಿಸ್ ?

ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಎಕ್ಕಿಸಾವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಚೆಂ ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಚಿ೦ತಾಪ್, ತಾ೦ತ್ರಿಕತಾ ಚಡೊನ್ ವೆತಾನಾ, ಥೊಡಿಂ ಸವಾಲಾ೦ ಸಾದ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾ೦ಕ್ ಧೊಸ್ತಾತ್! ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಆವ್ಕ್ ಚಡ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಾತಾರ್ಪಣ್ ಪಾಟಿ೦ ವೆತಾನಾ, ಸ೦ಸಾರ್ ಲೊಕಾನ್ ಭರ‍್ತಾಲೊ, ಖಾಣ್ ಪೀವನ್, ಸದಾ೦ಚ್ಯಾ ಜೀವನಾ೦ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ೦ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಮುಳಾ೦ ಉಣಿಂ ಪಡ್ಶಿನಾ೦ತ್‌ಗೀ? ಹಾಕಾ ಖ೦ಯ್ಚೊಯ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜಾಪ್ ದೀನಾ, ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಲೋಕ್ ತಾ೦ತ್ರಿಕತೆ ವಿರೋಧ್ ಕ್ರಾ೦ತಿ ಕರ‍್ಚೊ ನಾ೦ಗಿ ? ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆನಿ ದುಬ್ಳೊ ದೇಶ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಾಂಟೆ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಆಸಾತ್. ಹೆಂ ವಾಂಟೆ  ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ೦ನಿ 'ಡಿಜಿಟಲಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್' ಆನಿ 'ಡಿಜಿಟಲಿ ದುಬ್ಳೊ' ಮ್ಹಣ್ ಜಾ೦ವ್ಚೆ ನಾ೦ತ್‌ಗೀ?

Read More »

ಫ್ರಾದ್ ಆಲ್ಛ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ – ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ಕಾಪುಚಿನ್

ಆಜ್ ಆಮಿ ಸಮಸ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾಂವ್, ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಮಾಜಾಂತ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆನಿ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್‌ಚ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಬ್ಜಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಹಾಂಗಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಮೌಲ್ಯಾಂಚಿ ಸುಕಿದಾಡ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಲೊಕಾ ಲಾಗಿಂ ದೆವಾ ಕಡೆ ಮಾಗುಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾ. ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ವೇಳ್ ಆಸಾ. ಪರಿಣಾಮ್ ಧ್ಯೇಯ್ ವ ಉದ್ದೇಶ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್! ಜರ್ ಫ್ರಾದ್ ರೊಚಾಚಿ ಜಿಣಿಯೆ ಕಥಾ ತಾಣಿಂ ವಾಚ್ಲಿ ತರ್ ಲಾಯಿಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಲಾಬತ್. ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆಚೆ ಸಾಂದೆ ಟಿ.ವಿ, ರೆಡಿಯೊಂತ್ ಆಯ್ಕುಂಚ್ಯಾ, ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂ ಥಾವ್ನ್, ಆಧುನಿಕ್ ಜಿವಿತಾಚಿಂ ತತ್ವಾಂ ಪಳೆವ್ನ್, ಆಯ್ಕುನ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಸ್ವತಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಿಣಿ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ತ್ಯಾಗಾಚಿ ಆನಿ ವಿದೇಯ್‌ಪಣಾಚಿ ಜಿಣಿ ಸಾರ‍್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಂಗೊವ್ಣ್ ವಿಸರ‍್ಲ್ಯಾತ್.

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !