SPECIAL

ಪಾಲೆವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಪಾಲ್ವಿ , ಫುಲಂವ್ಕ್ ಯೆತಾ ಜಿಣಿ . . . ಮಾಯ್ ಮೊಂತಿ!

ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್, ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ‘ಚಲಿ ಭುರ್ಗೆಂ ನಾಕಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್, ಚಲಿಯಾಂಚೊಂ ಸಂಖೊ ದೆಂವೊನ್ ಆಸಾ. ಪರಿಣಾಮ್?-  ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತಿ ಚಲಿ ಮೆಳಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಪರಿಗತ್! ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್  ಶಿಕ್ಪಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಮಧೆಂ ಚಲಾವಣೆರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ‘ಪತಿವರ್ವಿಂ ಬಲತ್ಕಾರ್!’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಧುನಿಕ್ ಚಿಂತಾಪ್, ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಣಾಕ್, ಸೊಡ್ದೊಡೆಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಯೇರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ‘ಡೈವೊರ್ಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಂಟಕ್ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಧೆಧೆಸ್ಪರಿತ್ ಕುಟ್ಮಾಜಿವಿತಾಂತ್, ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಖರೊ ಮೋಗ್ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾಂ, ತರ್ನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ನಿರಾಸ್, ಆಕಾಂತ್, ಅಕ್ಲಾಸಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್.

Read More »

ಶಿಕ್ಶಕಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ‘ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರಾ’ ಚೊ ಉಡಾಸ್.

ಸಾಂಜೆರ್ ಘರಾ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಣ್ ಯಾ ರಾಂದಯ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಗುರ‍್ಪುರ್ ಪೆಂಟೆಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂಚ್ಚ್. ತೆದ್ನಾಂ, ತಣ್ ಯಾ ರಾಂದಯ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ವಾವವ್ನ್ ವೆತಾನಾ, ಲಜ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಆನಿ ಏಕ್ ದೀಸ್, ಆಮ್ಚೊ ಮುಖೆಲ್-ಮೆಸ್ತ್ರಿ ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಸಾರೆಂ ವಾವವ್ನ್ ಸಾಲ್ಮಾರ‍್ಗ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ವೆಚೊ ಹಾಂವೆ ಪಳಯಿಲ್ಲೊ. ಮತಿಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಎಕ್‌ಚ್ಚ್ ಚಿಂತಾಪ್ - 'ಜರ‍್ತರ್ ಆಮ್ಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಸಾರೆಂ ವಾವವ್ನ್ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ಯಾ ಕುಮೆರಿಕ್ ವೆತಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲಿ ಲಜ್?' ತಸೆಂ ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರಾಚೆಂ ಸಾದೆಂಪಣ್ ಪಳವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಲಜೆಚೊ ಅವ್ಗುಣ್ ಉಣೊ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಗೇಣಿಕ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಬುಟ್ ದಾಟ್ಟುಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚೊ ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರ್ ಮೆಳ್ಳಾ...

Read More »

ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಜಾತಾ ರೂಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ !

ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲಾನ್ ಸಭಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ, ತೆಂ ಸತ್ ಜಾಲಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಧಾರಿ ಬಿಸ್ಪಾಕ್ ಲುವಿಸ್ ಸೊಜಾಕ್ ಕೊನ್ಸೆಕ್ರಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ (15.5.1996) ಉಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ಭರುನ್ ತಾಣೆಂ ಸಿಮಿಯಾಂವ್ ಪ್ರವಾಧ್ಯಾಕ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ‍್ನ್, 'ಹಾಂವೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಲಿ ತಸಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಜ್ ಹಾಂವೆಂ ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊನ್ಸೆಕ್ರಾರ್ ಕೆಲಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಯಾಜಕೀ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸೊಪಾಣ್ ಪುರ‍್ತೆಂ ಜಾಲಾಂ, ಆತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸರ‍್ವೆಸ್ಪರಾ ತುಜ್ಯಾ ಸೆವಕಾಚೊ ಅತ್ಮೊ ತುಜ್ಯಾ ಗೊಪಾಂತ್ ಘೆ...' ಮ್ಹಳೆಂ ಆನಿ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಫಕತ್ ಚಾರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಸತ್ ಜಾಲಿಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸತ್ತರ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ 05.09.1996 ವೆರ್ ತೊ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲೊ. ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಡುನ್ ವಚುನ್ ಹ್ಯಾ ಸಪ್ತೆಂಬ್ರಾಕ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ (1996-2021) ಜಾಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಆನಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಆನಿ ತಾಚೆರ್ ರೂಣ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಆಸಾ. ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಜಾತಾ, ರೂಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ!

Read More »

ಫಳಾಭರಿತ್ ಸೆವೆಕ್ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ – ಲ್ಹಾನ್ ಫುಲಾಚ್ಯೊ ಬೆಥನಿ ಭಯ್ಣಿಂ, ಮಂಗ್ಳುರ್

ಫಕತ್ ಚವ್ಗಾಂ ಭಯ್ಣಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಹೊ ಬೆಥನಿ ಮೇಳ್ ಸಬಾರ್ ಕಷ್ಟಾಂ ಅನ್ವಾರಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ಆತಾಂ ಆಪ್ಲೊ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಹೆಂ ದೆವಾಚೆಂಚ್ ಯೋಜನ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರುಜು ಜಾತಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ 1383 ಬೆಥನಿ ಭಯ್ಣಿಂ ಆಸಿಯಾ, ಯೂರೋಪ್ ಆನಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡಾಂಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ವಾವುರ‍್ತಾತ್. ಭಾರತಾಚ್ಯಾ 26 ರಾಜ್ಯಾಂನಿ, ಭಾರತ್ ಆನಿ ನೇಪಾಳಾಚ್ಯಾ 50 ದಿಯೆಸೆಜಿಂನಿ, ತಶೆಂ ಹೆರ್ ನೋವ್ ದೇಶಾಂಚ್ಯಾ 13 ದಿಯೆಸೆಜಿಂನಿ ಆಪ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಭೆಟಯ್ತಾತ್. 62 ನೊವಿಸಾಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಮೆಳಾಚೆಂ ಪ್ರಧಾನ್ ಘರ್ ವ 'ಮಾಂಯ್ ಘರ್' ಆನಿ 'ಜನರಲೇಟ್' ಬೆಂದುರಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಿ. ರೊಜ್ ಸೆಲಿನ್ ಹ್ಯಾ ಮೆಳಾಚಿ ಮಹಾ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್.

Read More »

ಲೊಕ್‌ಡೌನಾವೆಳಾರ್ ಹರೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಧಾರ್ – ‘ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್ ಮುಳಾವೊ ಆದಾಯ್’

ಕೋವಿಡ್ 19 ವೊಸ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಏಕ್‌ಮಾತ್ರ್ ವಾಟ್ ಲೊಕ್‌ಡೌನ್. ಲೊಕ್‌ಡೌನಾಚ್ಯೆ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಿತೆಂ ಆನಿ ಭವಿಷ್ಯ್ ಕಶೆಂ ರಾವತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಗುಮಾನಾಂತ್ ಘೆನಾಸ್ತಾಂ ಲಾಗಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕ್‌ಡೌನಾದ್ವಾರಿಂ, ಭಾರತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕತೆಚೆಂ ಪೆಂಕಾಡ್ ಮೊಡೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ಕೊರೊಡಾಂನಿ ಲೋಕ್ ‘ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ’ ತಸಲ್ಯಾ ದುರ್ಬಳ್ಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಖೊಂಡಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಲೊ. ಆತಾಂ 2021 ವೆರ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲೊಕ್‌ಡೌನಾಚೆಂ ಪುನರಾವರ್ತನ್ ಜಾಲಾಂ. ಕೋವಿಡ್-19 ತಸಲೊ ವೊಸೊ ಸಾಂಗೊನ್ ಯೆನಾ ಆನಿ ತಿಕಾ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ 'ಲೊಕ್‌ಡೌನ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾತೆರ್ ಅನಿವಾರ‍್ಯ್ ಆಸ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಲೊಕ್‌ಡೌನ್ ವೆಳಾರ್ ನಾಗರಿಕಾಂನಿ, ವಿಶೇಸ್ ಕರ‍್ನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಜೀವ್ ವಾಂಚಯ್ತಾನಾ, ದಿಸ್ಪಡ್ತೆಂ ಜೀವನ್ ಕಶೆಂ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಗುಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಲೊಕ್‌ಡೌನ್ ಆನಿ ಪಿಡೆಚೊ ವೊಸೊ ಆಕೇರ್ ಜಾತನಾ, ಮನಿಸ್ ಜಿವಂತ್ ಉರಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಕಾ ಜೊಕ್ತಿ ವಾಟ್ ಸೊಧಿಜೆ.

Read More »

ಮೊವಾಳ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಚಿಂ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ

ಬಿಸ್ಪ್ ಲುವಿಸ್ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್, ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ಮಾರ‍್ಗದರ್ಶಕ್  ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಯ್ಪಾಸಿ ಜಾಲಾ. ತಾಚೆ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್ಪಾಸಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಉಲಯ್ತಾನಾಂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ್‌ಪಣಾನ್ ಸಭಾರ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಮೊನೊ ರಾವ್ಲಾಂ, ಮ್ಹಜೆ ವಾದ್ ಮೊಡ್ಲ್ಯಾತ್. ತರಿ ಹ್ಯಾ ಬಾವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಿ ದಿಯೆಸೆಜ್ ತಾಣೆ ಚಲಯ್ತಾನಾಂ ತೊ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತರೀ ಧಯ್ರ್ ನಾಂ. ಜರ್‌ತರ್ ತೊ ಪುರ‍್ತೆಂ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾವ್ನಾ, ಹಾಕಾ ಪ್ರಮುಕ್ ಕಾರಣ್ ಮೊವಾಳ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ತಾಚೆಂ ಸಂಯ್ಭ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ತಾಕಾ ಕೊಣಾಯ್ಕ್ ದುಕೊಂವ್ಕ್ ಸಲೀಸ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ವಾಂಕ್  ತೊ ಪಾತ್ಯೆತಾಲೊ ಆನಿ ಸಭಾರಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾಪಣಾಚೊ ಚೂಕ್ ವಾಪಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ವ್ಹಡ್ ಆಡ್ಕಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ, ತಾಚಿ ಲೆಕಾವರ‍್ತಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ತೊ ಸಭಾರ್ ಸಂದರ‍್ಭಾಂನಿ ದಬಾವಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾತಾಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಣೆಂ ದೃಢ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೆಂ ಸಯ್ತ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪಡ್ತಾಲೆಂ.

Read More »

ಅಪೂರ್ಣ್ ರಚನ್?

ಎಕಾ ತೀರ್ಪಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ - ಹೆಂ ರಚನ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಪುಣ್ ತಾಂತ್ಲೆಂ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರಚನ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಪೂರ್ಣ್! ಸೊಂಪ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಅಖಂಡ್ ಪುಣ್ ಹೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಪಾಳ್ಚೆ ಭಾವಾರ್ಥಿ ಮಾತ್ರ್ ಅಪೂರ್ಥ್. ಹ್ಯಾ ಸತಾಚೆಂ ದೆವೆಂ ಆಜ್ ಆಮಿಂ ಫಾರಿಕ್ ಕರಿತ್ತ್ ಆಸಾಂವ್. ಪುಣ್ ಕೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್?  ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ತಾತ್, ಹೆಂ ಖರ್ಗ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ದೆಂವೊನ್. ಪುಣ್ ಕಸಲೊಚ್ ಪರ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸುನ್ ಯೇನಾ; ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಚೆಂಡು ಖೆಳ್ಚ್ಯಾ ಸುಶೆಗಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಪುಣ್ ಹೊ ಚೆಂಡು ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖೊಟೆಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾನಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ಸಾಂಪ್ಡಾಂವ್ಚಿ ಶಾತಿ ಆನಿ ಹುನ್ನರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಅಪೂರ್ಣ್ ರಚನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ನಾ. ತರ್ ಖಂಚೆ ನದ್ರೆನ್ ಆಮಿಂ ಪೂರ್ಣ್?

Read More »

ಮಾನುಷಿಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯೆಂ ಸಾಧನ್ – 3

2002 ಮಾರ್ಚ್ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಹಾಂವ್ ಒಫಿಸಾಕ್ ಪಾವ್ತಚ್, ಜಿಮ್ಮ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ತಸ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಫೊನ್ ಕೋಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಲೆಂ. "ತಕ್ಶಣ್ ಯೇ. ಮೆನೆಜಿಂಗ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ತುಕಾ ರಾಕ್ತಾ". ಹಾಂವ್ ಕೆಬಿನಾಕ್ ರಿಗ್ತಚ್, ತೊ ಶೀದಾ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಉಲಯ್ಲೊ. "ಆತಾಂ ಲೊಂಕ್ಡಾ ಉತ್ಪಾದನ್ ವ್ಹರಾಕ್ 80 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್. ಸುಮಾರ್ ದೇಡ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಮೆನೆಜರಾಕ್ ಏಕ್ ಶೆವೊಟ್ ಹಾಂವೆಂ ದಿಲಾ. ಲೊಂಕ್ದಾಚ್ಯೆಂ ಉತ್ಪಾದನ್ ವ್ಹರಾಕ್ 5 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ವಾಡಯ್ಜೆ, ಎಕಾ ವ್ಹರ್ಸಾಚ್ಯೆ ಆವ್ಧೆಂತ್. SMART (Specific Measurable Achievable Relevant and Time-bound) ಶೆವೊಟ್. ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಸ್ಟೈಲ್. ಕಂಪ್ಣೆಚೊ ಮುನಾಫೊ ಚಡಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಪುಣ್, ತುಜ್ಯಾ ಮೆನೆಜರಾನ್, ಸ ಹಫ್ತೆ ಸಂಪ್ಲೆ ತರ್‌ಯೀ ಯೆದೊಳ್ ಪ್ರೊಗ್ರೆಸ್ ರಿಪೊರ್ಟ್ ಧಾಡುಂಕ್ನಾಂ. ಬಹುಶಾ, ಹಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾ ವಯ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ತುಕಾ ಹಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಿತಾಂ."

Read More »

ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ‘ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿ’ ದಿಲ್ಲೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್

ಕಾಲೇಜ್ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಎಕಾ ಘಡಿತಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ದೇವ್, ದೆವಾಸ್ಪಣ್, ಇಗರ್ಜ್ ಹಾಚ್ಯಾವಯ್ರ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಯೇವ್ನ್, ದೇವ್‌ಚ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಸ್ಥಿತಿಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ತೆ. ಹಾವೆಂ ಮಿಸಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಿಸಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಆಫಿಸಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತಾಂಚಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. "ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಹೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್. ದೇವ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸಹಜ್ . . . ದೇವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಸಕತ್ ಜಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಭರ್ವಸೊ ದಿತಾ. ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಕ್ತೆಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಆಸಾಯ್ ತರ್ ದೇವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆ ಆನಿ ಮುಕ್ಲಿ ವಾಟ್ ಶಾಂತ್‌ಪಣಿ ಸೊಧ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್. ದೆವಾಚೊ ಪೂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಸುರು ಕರುಂಕ್ ಜೆಜುಚ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ರಾಕ್‌ಲ್ಲೊ. ತುವೆಂ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ರಾಕ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ನಂಯ್." ಮ್ಹಜಿ ಸಗ್ಳಿ ಮತ್ ಎಕಾ ಘಡಿಯೆಕ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ನವೊ ಭರ್ವಸೊ ಘೆವ್ನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ.

Read More »