SPECIAL

ದಣ್ಸತಲ್ಯಾಂಚಿ ಸವ್ಕಸಾಯ್ ಬಾ| ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ

2000 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಎಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಜಾಲೊ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸರಿಸುಮಾರ್ 40% ಖಣಿಜ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ಹ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ. ಹೀಚ್  ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ವ್ಹಡ್ ಉದ್ಯಮಿ ಹ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚಿ ಖಣಿಜ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ಚೋರ‍್ನ್, ಆದಿವಾಸಿ ಲೊಕಾಂಚೊ ಜಾಗೊ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ವೋಡ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಅನಿಕ್‌ಯೀ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಕ್ ಲೊಟ್ಚಿ ವಿಕ್ರಾತ್ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ತ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ದಿಸೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಆದಿವಾಸಿ ಲೊಕಾಕ್ ರಾಕೊಂಕ್, ಆವಾಜ್ ಕಾಡುಂಕ್, ಕಷ್ಟತೆಲ್ಯಾ ಆದಿವಾಸಿ ಲೊಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಅನ್ಯಾಯಾ ವಿರೋಧ್ ಆನಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಭುಂಯ್ ಉರೊವ್ಕ್ ಎಕ್ ವ್ಹಡ್ ಆವಾಜ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಚ್ ಬಾ| ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಜ್ ತಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಧಾಂಪುಂಕ್ ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಫಟ್ಕಿರೊ ಆಪ್ರಾಧ್ ಮಾಂಡುನ್ 83 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ತಾಕಾ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಘಾಲಾ. ಎಕಾ ಯಾಜಕಾನ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೊ ಅವಾಜ್ ತರಿ ಕಿತೆಂ? ತಾಚಿ ಖಂಯ್ಚಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ ಬಂಡವಾಳಾಶಾಹಿಂಕ್‌ಯೀ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲಿನಾಂತ್?

Read More »

ಮರಣ್ ವಿಂಚೊವ್ಣೆಚೆಂ!?

ಪುರಾತನ್ ಕಾಳಾರ್ ಸುಮೆರ್ ರಾಯ್ ಗಿಲ್ಗಮೆಷ್ ಸಂಸ್ರಾಂತ್‌ಚ್ಚ್ ಬೋವ್ ಬಲಿಷ್ಠ್ ಆನಿ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ರಾಯಾಚೊ ಬೋವ್ ಮೊಗಾಳ್ ಮಿತ್ರ್ ಎನ್ಕಿಡು ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ. ತಾಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ರಾಯಾನ್ ಸಬಾರ್ ದೀಸ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಪಳೆಲಿ. ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ನಾಕಾಬುಡಾಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಕೀಡ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಥರ್ಥರ್ಲೊ. ತ್ಯೆಚ್ ಘಡಿಯೆ, ‘ಆಪುಣ್ ಮೊರ್ಚೊ ನಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿಚೆವ್ ತಾಣೆ ಕೆಲೊ. ಮರ‍್ಣಾಕ್ ಧಗೊ ದಿಂವ್ಚಿ ವಾಟ್ ಸೊಧುಂಕ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲೊ. ಸರ್ವ್ ಅಪಾಯಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರ‍್ನ್, ಸಂಸ್ರಾಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ಪಾತಾಳಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಜಿವ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ನಿಮಾಣೊ ಮರ‍್ಣಾ ನಂಯ್‌ಚ್ಯಾ ತಾಂಡೆಲ್ಯಾಕ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೊ ತರೀ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲೊ ಶೆವಟ್ ಮೆಳ್ಳೊ ನಾ. ತೊ ರಿತ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಪುಣ್ ನವ್ಯೆ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ‍್ತಾಲೊ: 'ದೆವಾಂನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ರಚ್ತಾನಾ, ಮರಣ್ ತಾಚೆಂ ಚುಕಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸ್ಲೆಂ ಹಣೆಬರಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಿಕ್ಲಾಂ' ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.

Read More »

ಗಾಂಧಿ, ಚರ್ಚಿಲ್ ಆನಿ ‘Statue’ ಸರ್ಕಾರ್

ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಕ್ ಅರ್ಧೊ ವಿಣ್ಗೊ, ಫಕೀರ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚರ್ಚಿಲಾಕ್ ಚುರ್ಚುರೆ ಭೊಗುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಕಾಳಾಚಿ ರೊಂದಾಂ  ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಇಮಾಜೆ ಕುಶಿಂ ಘುಂವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಚರ್ಚಿಲಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕರ್ನೆಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಪಾಟಿಂ ದಿತೆ ಆಸಾ. ಚರ್ಚಿಲಾಥಂಯ್ ಘಡ್ಚೆಂ ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸತ್ತಾಪಕ್ಷೆನ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಸಂಸಾರಾರ್‌ ಅತೀ ವ್ಹಡ್ ಇಮಾಜ್ ಉಬಾರ್ಚಿಚ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಚಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಕಾಲೆತಿಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಜ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಆಸಾ. ಭಾರಾತಾಂತ್ ಎಕ್ವಟಾಚಿ ಏಕ್ ಇಮಾಜ್ ಆಸಜೆ ತರ್ ತಿ ಗಾಂಧಿಜಿಚಿ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರಾಂಚಿ ನ್ಹಂಯ್. ಸರ್ವ್ ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವ್ಹರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಗಾಂಧಿಜೀನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕೊಣಾಥಾವ್ನ್ ಜಾಲಾಂ? ಪುಣ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಪಟೇಲ್ ಮುಖ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಗಾಂಧೀಜಿಚಿ ತಿತ್ಲಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ.

Read More »

ಮಾನುಷಿಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯೆಂ ಸಾಧನ್ – 2

ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಮ್ಹಾಕಾ ಜಿವಾಚಿ ಘಟಾಯ್ ಬರಿಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಇಕ್ರಾ ವ್ಹರ್ಸಾಂಚೊ ಆಸ್ತಾನಾಂ, ಸದಾಂ ಬೊಳಿಯೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಚಲೊನ್ ವೆತಲೊಂ ಆನಿಂ ಚಲೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಲೊಂ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸುಮಾರ್ ಸಾಡೆ-ಸ ಮೈಲಾಂ. ಘರಾ ಯೆತಚ್, ಬಸೊಂಕ್ ನಾಂ. ನಾಣಿಯೆಕ್ ಜಳವ್ ಹಾಡ್, ಉಜೊ ಘಾಲ್. ರೆಡ್ಯಾಂ-ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಅಂಬುಡ್ನ್ ಹಾಡ್ ಆನಿಂ ಹಾಟ್ಯೆಂತ್ ಬಾಂದ್. ಆರ್ಕಾಂಜ್ ಜಮಯ್, ಭರ್ಸಿ ಆನಿಂ ದಾಳ್ನ್ ದವರ್. ಹೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮೊರಿ ಆನಿ ತೇರ್ಸ್ ಸುರು ಜಾತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್, ಕಾಂಯ್ ನಾಂ ಕಾಂಯ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕಾಮ್. ಹೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಖತಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಜಿವಾಚಿ ಸಕತ್ ಆನಿ ಘಟಾಯ್ ವಾಪ್ರುನ್ ಜಾಯಿತ್ತಿಂ ಕಾಮಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ‍ಚ್ ಖುದ್ದ್ ಹಾತಾಂನಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಆನಿಂ ಜಪಾನಿ ಕಾಮಾಂ-ಶಿಸ್ತೆ ಪ್ರಮಾಣೆಂ ಮುಕೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲೊ ಹಾತ್.

Read More »

ಕುಟ್ಮಾ ನಕ್ತಿರ್ … ಮೊಂತಿ ಮರಿ

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಯ್ನೊ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾ ಕುಟ್ಮಾ ಎಕ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೊಂತಿ ಮರಿಯೆಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ಹೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಎಕ್ವಟ್, ಮಾಯಾಮೋಗ್, ಎಕಾಮೆಕಾ ಹುಸ್ಕೊ ಸಹಕಾರಾಕ್ ಜಾಗೊವ್ನ್, ಮನಸ್ತಾಪ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಬಂದ್ ವಾಡೊವ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾಬಾಂದ್  ಘಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಫಕತ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಭ್ರಮಿನಾಸ್ತಾನಾ, ಸಗ್ಳೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ತಾಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ರೊಂಬೊವ್ನ್ ಮುಂದರುನ್ ವ್ಹರೊಂಕ್ ಫಾವೊ. ಅಸಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತಾಕ್, ಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚಿ ನಿತಳ್ ನಿಶ್ಕಳಂಕ್ ಕುಟ್ಮಾಜಿಣಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ರಾಗ್ ಮಸರ್ ಕಪಟ್ಪಣ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮುಗ್ಧ್ ಲ್ಹಾನಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪರಿಂ ನಿಶ್ಕಳಂಕ್ ಜಿಣಿಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.

Read More »

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಪಣಾಚ್ಯಾ ಸೊಸಂತ್ರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

ಆಮ್ಚೆಂ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಫಕತ್ ಶಾಳಾ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಮೊಗಾಚೊ ಘೊಂಟೆರ್. ಮಗ್ಗಿ ಟೀಚರ್, ಕಾರ‍್ಮಿಣ್ ಟೀಚರ್, ಲೂರ್ದ್ ಟೀಚರ್, ತೆಜ್ಜು ಟೀಚರ್, ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ 'ಹೆಟ್ಟೀಚರ್' ಟೆರಿ ಮಿರಾಂದಾ (ಗನ್ ಬೋಟ್ ಮಿರಾಂದಾಚಿ ಭಯ್ಣ್) ಹ್ಯಾ ಟೀಚರಾಂಮಧೆಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಸಯ್ರಿಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಗರ‍್ಜೆಚಿಂ ಪೊದಾಂ ಗಾಂವ್ಕ್ ವಿದ್ಯಾರ‍್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಗಿ ಘಾಲ್ಚೆಂ, ಭಾಷಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ‍್ಗದರ‍್ಶನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂಚ್ ಸಂಪ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ಸೊಂತಾ ದಿಸಾ ಸರ‍್ವಾಂನಿಂ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳುನ್ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಬಾವ್ಟೊ ಬಾಂದ್ಚೆಂ, ತಾಕಾ ಸುಂರ‍್ಗಾರ್ ಕರ‍್ಚೆಂ, ಹಾ ಕಿತೆಂ ಸಂಭ್ರಮ್. ಸಕ್ಕಡ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಖರ‍್ಚಾಂತ್, ಖರ್ಚ್ ಬಳಾಚೊ ಮಾತ್ರ್, ತೆಣೆಂಹೆಣೆಂಚ್ಯಾ ತೊಟಾಂತ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ ಸುಂರ‍್ಗಾರಾಕ್.

Read More »

ಪಪ್ಪಾಚೊ ಉಡಾಸ್

ಆಮ್ಚೊ ಪಪ್ಪ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕಾರ್ಭಾರಾಂಚೊ ಮನಿಸ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಯ್ ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಉಬ್ಜಯಿಲ್ಲೊಯ್ ನಯ್. ಬಳ್ವಂತ್ ಯಾ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚುನ್ ಯಾ ಪ್ರೆರಣಾಚೆ ಪ್ರಸಂಗ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾಮಾಧ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿಯ್ ನಯ್. ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಕೆಲ್ಲೊ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ್ ನಯ್. ಬಗಾರ್  ಏಕ್ ಸಾದೊ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್, ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್, ಜಾತ್ ಭೇದ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾಟ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ಸಾದೊ ಮನಿಸ್  ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತಾಣೆ ಧರ್ಮಾಕ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಚಡ್ ಅದ್ಯತಾ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ತರ್‌ಯ್, ಗಾಂಧಿವಾದ್‌ಚ್ ತಾಕಾ ಆದರ್ಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ.  ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಸಾದೆಂ ಆನಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಾಯ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಸುಗಮಾಯೆನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ತಾಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

Read More »

ರುಕಾರ್ ಉಮ್ಕೊಳ್ಚೆ ಪಾಕೆ, ವಿಕಾಳ್ ಕಿಟಾಣುಂಚೆಂ ಗುದಾಂವ್ ?

ರುಕಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಪಾಕೊ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಂಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಶೀದಾ ಯೇನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಹೆರ್ ರಾನ್ವಟಿ ಮೊನ್ಜಾತಿ, ಘರಾಂನಿ ಪೊಸ್ಚ್ಯೊ ಮೊನ್ಜಾತಿ, ಪಾಕೊ ಆನಿ  ಮನಿಸ್ ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಗಾಂಚ್ ಆಸ್ಯೆತ್. ಹ್ಯಾ ಗಾಂಚಾಚೊ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಹೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಆತಾಂ ಕೊರೊನಾ ವಿಷಾಣು ಸಂತತ್ ಚೀನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಯಾ ಇತರ್ ರಾನ್ವಟಿ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಮಾರ್ನ್ ಖಾಂವ್ಚಾ ಸವಯೆ ಮಧೆಂ ಆಸಾ, ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಪಾಕ್ಯಾಂಚೆಂ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ನಿವಾಸ್‌ಸ್ಥಾನ್ ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆದಿವಾಸಾಂತ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕೆಲಾ. ಮಲೇಶಿಯಾಂತ್ ಪಾಕ್ಯಾಂಚೊಂ ಅದಿವಾಸ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ರಾನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ದುಕ್ರಾಂಕ್ ಪೊಸ್ಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಬಾಂದ್ಲಾಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ದುಕ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಥಮ್ ನಿಪಾಹ್ ವಿಷಾಣು ಮನ್ಶಾ ಥಂಯ್ ಸಂಕ್ರಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

Read More »

ಹಾಸೊನ್ ಜಿಯೆ

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಬಿ ಮೊಂತೇರೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮಕೆಲ್ಪಣಾರ್ 2002 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಲಾಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರಾರಂಬ್ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಲಾಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಬಾನ್ 5000 ವಯ್ರ್ ಹಾಸ್ಯಾಚಿಂ ಅಧ್ವೆಶನಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹಿಂ  ಅಧ್ವೆಶನಾಂ ಬೊಂದೆಲ್ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಮೈದಾನಾರ್ ಚಲ್ತಾತ್. ಹಾಂವೆಂ ಪಿಯುಸಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಬಜ್ಪೆ ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾಲೇಜಿಂತ್, ಥಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆನಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸಾಕ್ ರೋಹನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಸರ್ ಆಸ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂತೊಸ್, ಶಿಕಯ್ತಾಂ ಶಿಕಯ್ತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಘಡಿತಾಂ ವಯ್ರ್ ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಾಸಯ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಲಿಸಾಂವ್‌ಯೀ ದಿತಾಲೊ. ತೊ ಕಿತ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಗೀ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಕಶ್ಟಾಂತ್‌ಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತರ್ನೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತಾಕಾ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ ಶಿಕ್ತಾನಾಂಚ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕಿಡ್ನಿ ವಿಫಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕಾಲೇಜಿಕ್ ಯೆತಾಲೊ ಆನಿ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ದವರ‍್ತಾಲೊ. ಕಶ್ಟಾಂ ವೆಳಾರೀ ಸಂತೊಸಾನ್ ಜಿಯೊಂಕ್ ತೊ ಏಕ್ ಪ್ರೇರಣ್.

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !