ಲೊಕ್‍ಡಾವ್ನ್

ಹೊ ಲೊಕ್‍ಡಾವ್ನ್ ಕಾಳ್. ಘರಾಭಾಯ್ರ್ ಚ್ ಜಿವಿತ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಆಜ್ ಘರಾಭಿತರ್ ಬಂದಿ ಜಾಲ್ಲೆಬರಿ ಭೊಗುಂಕ್ ಪುರೊ. ಮನ್ಶಾನ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ವಾ ಆಪ್ಲಿ ಜಿಣಿಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ ಲ್ಲಿಂ ದಫ್ತರಾಂ, ಶೊಪಿಂಗ್ ಮೊಲಾಂ, ಪಾರ್ಕಾಂ, ಬೀಚಾಂ, ದೆವಾಳಾಂ – ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬಿಗಾಂ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ವಾ ಬಂದ್ ಆಸಾತ್; ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವೆತಾನಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ದಾರಾರ್ ಉಮ್ಕಳ್ಚಿಂ ಬಿಗಾಂ ಆಜ್ ಉಗ್ತಿಂ ಆಸಾತ್! ಘರಾಭಾಯ್ಲ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ವರ್ಗಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಜ್ ಹೊ ಲೊಕ್ ಡಾವ್ನ್ ಕಾಳ್ ಶಿಕಯ್ತೇ ಆಸಾ – ಭಾಯ್ರ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಜಿವಿತ್ ಭಿತರ್ ಯೀ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸೊಧ್ಚೆಂ ವಾ ನಿಯಾಳ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್  ಕವಿ ವಿಲ್ಸನಾನ್ ಕೆಲಾಂ.

► ಎಚ್ಚೆಮ್

ದಫ್ತರಾಂ, ಮೀಟಿಂಗಾಂ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್
ಅಸೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬಸ್ಲಾಯ್ ಉಬ್ಗಣೆನ್?
ಹಾತಿಂ ಫಾಯ್ಲಾಂ ಪಾವ್ತಾನಾ
ಕೊವ್ಳುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಅರ್ಧಿಂ ಕವನಾಂ
ಆಜೂನ್ ಆಸಾತ್ ಕಾಬಾಟಾಂತ್
ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೊಟಾಂ ಚರಯ್…
ತುವೆಂ ಸಂಪಯ್ನಾತ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ
ಮ್ಹಜ್ಯಾಯ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್!

ಟೂರಾಂ, ಪಿಕ್ನಿಕಾಂ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್
ಅಸೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬಸ್ಲಾಯ್ ನಿರಾಸುನ್?
ನವೆಂ ಬಾಯ್ಕ್ ಯೆತಾನಾ
ಪಯ್ಸ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆಂ ಖೆಳ್ಚೆಂ ಕಾರ್
ಆಜೂನ್ ಆಸಾ ಅಟ್ಟೊಳ್ಕ್ಯಾರ್
ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಾವಿ ದಿ…
ತುವೆಂ ಪಳೆನಾತ್ಲೆ ಜಾಗೆ
ಮ್ಹಜ್ಯೆಯ್ ಚೊವ್ಕೆಂತ್ ದಿಸ್ತಿತ್!

ಇಗರ್ಜ್, ಪೂನ್ ಶೆತಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್
ಅಸೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಲಾಯ್ ಕಂಗಾಲ್?
ನವ್ಯೊ ಇಮಾಜ್ಯೊ ಚಡಯ್ತಾನಾ
ದೆಂವಯಿಲ್ಲೊ ಪರ್ನೊ ಖುರಿಸ್
ಆಜೂನ್ ಆಸಾ ಧರ್ಣಿರ್
ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾತಿ ಘೆ…
ತುವೆಂ ಚಿಂತಿನಾತ್ಲಿಂ ಅಜ್ಯಾಪಾಂ
ಮ್ಹಜ್ಯೆಯ್ ಆಲ್ತಾರಿರ್ ಘಡ್ತಿತ್!

ಬೀಚಾಂ, ಫಾಲ್ಸಾಂನಿ ಖೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್
ಅಸೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬಸ್ಲಾಯ್ ಸುಕೊನ್?
ಪಾಕ್ಯಾರ್ ಟಾಂಕ್ ಉಬಾರ್ತಾನಾ
ನಿಕ್ಳಾಯಿಲ್ಲೆಂ ತಾಂಬ್ಯಾಚೆಂ ಭಾಣ್
ಆಜೂನ್ ಆಸಾ ಮಾಳ್ಯಾರ್
ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉದಕ್ ಭರ್…
ತುವೆಂ ಭಿಜನಾತ್ಲ್ಯೊ ಝರಿ
ಮ್ಹಜ್ಯೆಯ್ ನ್ಹಾಣಿಯೆಂತ್ ತಾಪ್ತಿತ್!

ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫೈರ್, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲಾಯ್ಟ್ ಡಿನ್ನರಾಂ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್
ಅಸೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬಸ್ಲಾಯ್ ರುಚಿವೀಣ್?
ನವೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಯೆತಾನಾ
ಲಾಂಕುಡ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಲುಕ್
ಆಜೂನ್ ಆಸಾ ಕೊನ್ಶಾಂತ್
ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫುಂಕ್ ಮಾರ್…
ತುವೆಂ ಭೊಗನಾತ್ಲೊ ಉಜೊ
ಮ್ಹಜ್ಯೆಯ್ ರಾಂದ್ಣಿಂತ್ ಪೆಟತ್!

ಹ್ಯಾ ಲೊಕ್‍ಡಾವ್ನ್ ಕಾಳಾರ್
ವೊಣದೆಂಮದೆಂ ಬಂದಿ ಮ್ಹಣ್
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಸಾಯ್ ಕರ್ಗೊನ್?
ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಂತ್ ’ಸೇವ್’ ಕರ್ಚೆಪಯ್ಲೆಂ
ತುಜ್ಯೊ ’ಮೆಮೊರಿ’ ಪುಂಜಾಯ್ಲಲಿ ಪೇಟ್
ಆಜೂನ್ ಆಸಾ ಗುಪಿತ್
ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಗ್ತಿ ಕರ್…
ತುವೆಂ ಭೊಗನಾತ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾಯ್ ಭಿತರ್ ಆಸಾ…

► ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

62% feel thumbs up. And how do you feel?
61 :thumbsup: Thumbs up
32 :heart: Love
1 :joy: Joy
4 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !