ಬಿದಿವೇಶ್ಯೆಕ್ ಏಕ್ ಮೊಗಾಪತ್ರ್

ವಿಲ್ಸನಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾಕ್ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ಪ್ರತಿಪಾದಕ್ ಕಾಂಯ್ ಬಿದಿವೇಶ್ಯೆಚಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ತರೀ, ವಾಸ್ತವಿಕತೆಂತ್ ತೊ ವೇಶ್ಯೆಚೆರ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ತಿಚ್ಯಾ ವೃತ್ತೆಚೆರ್, ವೃತ್ತೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಚೆರ್ ಆನಿ ಸತಾಚೆರ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲಾ. ದೆಕುನ್ ತೋ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಉಚಾರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ – ಧಾಂಪುನ್ ದವರ್ಲೆಲೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂಪಣ್ ಆಪ್ಣಾಥಂಯ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಕೊಣೆಂಯ್ ಆಪಡ್ನಾಂತ್ಲಿ, ಅಸ್ಖಲಿತ್, ಅಂಕ್ವಾರ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ( ವಿಚಾರ್) ವೇಶ್ಯೆಥಂಯ್ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ಜರಿ ಕೊಣೆಂಯ್ ಪಳಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂಪಣ್, ವೇಶ್ಯೆಚ್ಯಾ ಅಂಕ್ವಾರ್ ವಿಚಾರಾಂನಿ ಪುಸುನ್ ಕಾಡ್ಲೆ ತರ್, ಸಂಸಾರಾರ್ ವಿಣ್ಗೆಂಪಣ್ ಧಾಂಪುನ್ ದವರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಂನಿ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ವೃತ್ತ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣ್ ಆನಿ ಸತ್ ಯೇವ್ನ್ ನವೊ ಅರ್ಥ್ ಲಾಭ್ತಾಲೊ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಸಂಸಾರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಲಾಯೆಕ್ ಜಾತೊಲೊ.

ಆಪ್ಲೊ ತರ್ಕ್ ಪ್ರಭಾವಿಕ್ ಥರಾನ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಪ್ರತಿಪಾದಕ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲಿ ದೋನ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ರುಪಾಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಉಭಿಂ ಕರ್ತಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ರೂಪ್ – ವೇಶ್ಯಾವೃತ್ತೆಂತ್ಲೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣ್ ಆನಿ ಪಾರದರ್ಶಕತಾ ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ರೂಪ್ – ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವೃತ್ತೆಂತ್ಲೆಂ ಕಪಟಿಪಣ್ ಆನಿ ನಾಟಕೀಯತಾ.

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ರುಪಾಕ್ ಘಟಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪ್ರತಿಪಾದಕ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಬಿದಿವೇಶ್ಯೆಚ್ಯಾ ವೃತ್ತೆಧರ್ಮಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಸ್ವವಿಮರ್ಸೊ, ಸೊಭಾಯೆಪ್ರಜ್ಞಾ, ಅಭಿವೆಕ್ತಿ, ಅನಾಮಿಕ್ಪಣ್, ಮಾಯ್ಪಾಸ್ ಆನಿ ಜಿಣಿಯೆಮೊಲಾಂ ಬಳಾದಿಕ್ ಪರಿಕರಾಂ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪಾರ್ತಾ ತರ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ರುಪಾಚೆಂ ಪೊಕೊಳ್ಪಣ್ ಉಕಲ್ನ್ ದಾಖಂವ್ನ್ ಸುಸಂಸ್ಕೃತಾಂಚಿಂ ದಿವ್ಳಾಂ, ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಮೊಲಾಂ, ಕೃತಕ್ ಸೊಭಾಯ್, ಪ್ರಚಾರಾಚಿ ಪಿಸಾಯ್, ಮಾನಾಚಿ ತಾನ್ ತಿತ್ಲಿಂಚ್ ಅಸಹ್ಯ್ ಪರಿಕರಾಂ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪಾರ್ತಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪರಿಕರಾಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ನ್, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಆನಿ ಸತಾಚ್ಯಾ ರುಪಾ ಮಧೆಂ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಪಟಿ ಆನಿ ನಾಟಕೀಯ್ ರುಪಾಮಧೆಂ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸಂಘರ್ಷ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚಾ ಮತಿಂತ್ ಝುಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲುಂಚ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರತಿಪಾದಕ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಯಶಸ್ವೀ ಜಾತಾ.

ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕವಿತೆಂತ್, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಝುಜಾಚ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಎಕ್ಸುರೊ ಸೊಡ್ನ್ ಫೊಳಾಫೊಳ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಪ್ರತಿಪಾದಕಾಕ್ ಆಸುಂಕ್ ನಜೊ, ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ಪ್ರತಿಪಾದಕ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್‌ಪಣಿ ಉಚಾರುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ – ಆಪ್ಣಾಥಂಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂಪಣ್ ಆನಿ ತುಜೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವೇಶ್ಯೆಚೆ ವಿಚಾರ್ (ಭೊಗ್ಣಾಂ) ವಾಂಟುನ್ ಘೆವ್ಯಾಂ ಆನಿ ’ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ’ಕ್ ನವೊ ಅರ್ಥ್ ಲಾವ್ಯಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ’ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರೂಪ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬಳ್ವಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪಾರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾಜಾಯ್ ತರ್, ಪ್ರತಿಪಾದಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಕ್ ನವೊ ಅರ್ಥ್ ಲಾವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ? ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಸೊದ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಜಾಪ್ ಬೋವ್ ಸರಳ್ ಆನಿ ಸೊಂಪಿ – ಪ್ರತಿಪಾದಕಾಕ್ ಸಮಕಾಳೀನ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯೊ ಹರ್ ದುಸ್ರ್ಯೊ ವೃತ್ತ್ಯೊ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕಾ ಪ್ರಾಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಹ್ಯೊ ಹರ್ ದುಸ್ರ್ಯೊ ವೃತ್ತ್ಯೊ ಕನಿಷ್ಠ್ ವೇಶ್ಯಾವೃತ್ತೆಚೆಂ ವೃತ್ತೆಧರ್ಮ್ ಸಯ್ತ್ ಉರವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಕ್ ನವೊ ಅರ್ಥ್ ಲಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

► ಎಚ್ಚೆಮ್

 

 

ಭಾಡ್ಯಾಚ್ಯೊ ರಿಕ್ಶ್ಯಾ ರಾಂವ್ಚೆಕಡೆ
ಬಸ್ಟೇಂಡಾಂತ್, ಪಯ್ಣಾರಿ ಭೊಂವ್ಚೆಕಡೆ
ಘುಡಾ ಆಂಗ್ಡಿಂಚ್ಯಾ ಆಡೊಸಾಕ್
ಪೊಜ್ಡಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ
ಪರ್ನ್ಯಾ ಟಾಕಿಸಾಚ್ಯಾ ಗೆಟಿಭಾಯ್ರ್
ದೆಕ್ತೇ ಆಸ್ತಾಂ ತುಕಾ!

ಸುಸಂಸ್ಕೃತಾಂಚಿಂ ದಿವ್ಳಾಂ
ಕುಟ್ಮಾಂಚಿಂ ಶೋಪಿಂಗ್ ಮಾಲಾಂ
ಲವ್ವರಾಂಚಿಂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಾಂ
ನೆಗಾರುನ್,
ತುಜಿ ವಾಪ್ತ್ ಸಮ್ಜೊನ್
ಜೊಕ್ತೆ ಜಾಗೆ ವಿಂಚ್ಚೆಪಾಟ್ಲೊ
ಸ್ವವಿಮರ್ಸೊ ಖೂಬ್ ಆಂವಡ್ಲೊ!

ಅರ್ದೆಂ ಉಗ್ತಿಂ ಹರ್ದಿಂ
ಫೇಶಿಯಲ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಸೊಂಡಿ
ಹಜಾರಾಂಚಿ ರಸ್ಮಾ ಸಾಡಿ
ಸೊಭ್ಚ್ಯಾ ಗಿರೇಸ್ತ್
ಮೇಕಪ್ ಬಾವ್ಲ್ಯಾಂಹಿಂಡಾಂತ್ ಯೀ,
ರಸಿಕಾಂನಿ ತುಕಾಚ್ ಭುಲ್ಚೆಪಾಟ್ಲಿ
ಸೌಂದರ್ಯ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ಲಿ!

ಪಯ್ಶೆ ಪಿಳ್ಚೆ ಪೆದೆ
ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್ ತುಕ್ಲಾಂವ್ಚೆ ಚೆಡೆ
ಭುರ್ಶೆಂ ಲಿಕ್ಚೆ ಪತ್ರ್ ಕಾರ್ ಥೊಡೆ
ಗಾಳಿ ಸೊವುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ
ಸಬ್ದ್, ವ್ಹಡ್ ತಾಳೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಯೀ
ಉತ್ರಾಂ ತುಕುನ್ ಗುಣ್ಗುಣ್ಚೆಪಾಟ್ಲಿ
ಅಭಿವೆಕ್ತಿ ಮಧುರ್ ಭೊಗ್ಲಿ!

ಬಿಡಿ ಧುಂವರ್ಚಿಂ ತೊಂಡಾಂ
ಸೊರೊ ಘಾಣ್ಚಿಂ ಸೊಂಡಾಂ
ಧುಮ್ಟಿ ಚಿಂವ್ಚಿಂ ಕೊಂಡಾಂ
ಸೊಸುನ್
ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿಲ್ಲರಾಂಕ್ ಪುರ್ಪುರಿನಾಸ್ತಾಂ
ನೊಟಾಬರಿ ಮಾವ್ನ್ ಉರ್ಚೆಪಾಟ್ಲೆಂ
ವೃತ್ತಿಧರ್ಮ್ ಚಡ್ ರುಚ್ಲೆಂ!
ಕುತೂಹಲಿ ಚೆಡೆ

ನಿರಾಶಿ ದಾದ್ಲೆ
ಹೊರ್ಬೊಶಿ ಮಾತಾರೆ ಪಾಡೆ
ಕೊಣ್ ಯೀ ಲಜೆಪಾಶ್ಟ್
ಆಸಕ್ತ್ ವಂತ್ ವಾ ಅಶಕ್ತ್ ವಂತ್
ಖೊಡ್ ಕಾಡಿನಾಶೆಂ ದಾದೊಶಿ ಕರ್ಚೆಪಾಟ್ಲೊ
ಮಾಯ್ಪಾಸ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ!

ಸುಣ್ಯಾಕ್ ಸುಕೆಂ ಹಾಡ್ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಯೀ
ವ್ಹಡ್ ತಸ್ವೀರೆಸವೆಂ
ಪತ್ರಾಂನಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಾಂನಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಕ್
ಆಂವ್ಡೆತಲ್ಯಾಂಮದೆಂ
ಕೂಡ್ ಚ್ ಪರ್ಕ್ಯಾಂಸುಖಾಕ್ ಅರ್ಪುನ್
ಕೆಮೆರಾದೊಳೆ ಚುಕಂವ್ಚೆಪಾಟ್ಲೆಂ
ಅನಾಮಿಕ್ ಪಣ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲೆಂ!

ಎಕಾ ಶೊಲಾಕ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್
ಎಕಾ ವೆದಿಕ್ ಮಾನ್ ಮರ್ಯಾದ್
ಎಕಾ ಕದೆಲಾಕ್ ತತ್ವ್ ಸಿದ್ದಾಂತ್,
ವಿಕ್ತಲ್ಯಾಂಮದೆಂ
ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಕೂಡ್ ವಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಯೀ
ವಿಕಿನಾಸ್ತಾಂ ಉರಯಿ ಲ್ಲಿಂ
ಜಿಣಿಯೆಮೊಲಾಂ ಗಿರೇಸ್ತ್ ದಿಸ್ಲಿಂ!

ಇತ್ಲೆಂ ವಾಚುನ್ ಮ್ಹಜೆರ್
ಉರ್ಬಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಳಯ್
ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಳ್ಯಾಂ
ಕೊಣೆಂಯ್ ಪಳಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂಪಣ್
ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂಯ್ ಆಸಾ
ಕೊಣೆಂಯ್ ಆಪುಡ್ನಾತ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ
ತುಜೆಲಾಗಿಂಯ್ ಆಸ್ತಿತ್

ಎಕಾಮೆಕಾ ವಾಂಟುನ್ ಘೆವ್ಯಾಂ…
ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕಾಕ್
ನವೊ ಅರ್ಥ್ ಲಾವ್ಯಾಂ!

► ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !