Trending Now

ಮಾಸಾ ಆಂಗಡ್

ಮಾಸಾಚಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ ಫಕತ್ ಕುಂಕ್ಡಾಚೆಂ ಮಾಸ್ ಮಾತ್ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಅಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್. ಪೂಣ್ ಕುಂಕಾಡ್ ಮಾತ್ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಜಿವೆಂ ಮೊಲಾಯ್ತಾತ್, ಆಂಗ್ಡಿವಾಲೆ ಜಿವೆಂಚ್ ತುಕ್ತಾತ್ ಆನಿ ಗಿರಾಯ್ಕಾಚ್ಯಾ ಸದ್ರೆ ಮುಕಾರ್ ಹಲಾಲ್ ಕರುನ್ ಕಶೆಂ ಜಾಯ್ ತಶೆ ಫೊಡಿ ಕರುನ್ ದಿತಾತ್. ಸುಕ್ಶಿಮಾಯೆನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಂಗ್ಡಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಗಿರಾಯ್ಕಾಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಮಾಸಾಕ್ ಮೋಲ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ – ಕುಂಕ್ಡಾಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್. ಪೂಣ್ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಂಕ್ಡಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಮೋಲ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಗಿರಾಯ್ಕಾನ್ ಮೊಲಾಯ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕುಂಕ್ಡಾಕ್ ಜೀವಂತ್ ದವರ್ಚೆಂ ಆಂಗ್ಡಿಗಾರಾಕ್ ನಿವೇಶ್ ತರ್, ರುಸುಮ್ ಪಾಕಾಂ ಸಮೇತ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಜೀವಾಕ್ ಫಾರಿಕ್ ಕೆಲಾ ತರೀ, ಮಾಸಾಚ್ಯಾ ಫೊಡಿಂಚಿಂ ಮಾತ್ ಖಂತ್ ಗಿರಾಯ್ಕಾಕ್. ಆಂಗ್ಡಿಗಾರಾಚೊ ನಿವೇಶ್ ಆನಿ ಗಿರಾಯ್ಕಾಚಿ ಮರ್ಜಿ – ಹಾಂತು ಜರೊನ್ ವೆಚೆಂ ಕರ್ಮ್ – ತುಕಾಚ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಕ್ ! ಕುಂಕ್ಡಾ ಮಾಸಾಚಿ ಆಂಗಡ್ ಏಕ್ ನೀಬ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಕವಿ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಬಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಸಂಬಂದಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ಸಂಬಂದ್ ತುಕ್ಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಚೆರ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ತಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ.

 – ಎಚ್ಚೆಮ್

ಸಕಾಳಿಂಫುಡೆ ಮಾಸಾಆಂಗಡ್
ತೋಂಡ್ ಉಗಡ್ತಚ್
ಮಾರ್ತಾ ಘಾಣ್-
ಆದ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಝಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ
ಸಾಂದಿಂನಿ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಡಾಂಕುಡ್ಕ್ಯಾಂಚಿ.

ಲೊಕ್ಡಾಘುಡಾಂನಿ ಕುಂಕ್ಡಾಗಳೆ
ಲಾಸ್ತಾತ್ ತಾನೆನ್
ನಾಕಾಫುಡಾಂ, ತೊಂಡಾಂನಿ ಉಸಳ್ಚ್ಯಾ
ಹುನೊನಿಂ ಉಸ್ವಾಸಾಕ್
ದೋವ್‍ಯೀ ಘಾಮೆಲಾ ಪಾಕ್ಯಾ ತಗ್ಡಾರ್.

ಪಾಕಾಂ ಹುಮ್ಟುನ್, ಕಾತ್ ವೊಡುನ್
ಬೊಟಾಂಸಮೇತ್ ನಾಕ್ಶ್ಯೊ ಬೆಂಡುನ್
ಕುಡಿ ಸಾಫ್ ಜಾತಚ್
ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಜಾತಿತ್ ಆಂಗಾಚ್ಯೊ ಫೊಡಿ?
ಲೇಕ್ ಘಾಲ್ತಾ ಪಯ್ಲೊ ಗಿರಾಕಿ.

ತಾಕ್ಡೆಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾತಾರ್ ಫಾತರ್
ಕಿತ್ಲೊ ಕಿಲೊ ತುಕ್ಲಾ ಆಸ್ತಾಲೆಂ ಮಾಸ್
ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆಂ!
ತುಕ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಜೆಂಜ್ರೊನ್
ತಾಚೆಂಯ್ ಆಂಗ್ ಜರ್ಲಾಂ ಪಳೆ.

ತಾಕ್ಡೆಚ್ಯಾ ಆನಿಯೆಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಕುಂಕಡ್
ಗಾಂಟಾಯಿಲ್ಲೆ ಪಾಕಾಟೆಚ್ ಖೊಡೊ!
ಪಾಲ್ವೊಂಕ್ ತೆಂಕ್‍ಲ್ಲೆ ನಿಸ್ತೇಜ್ ದೊಳೆ
ದೆಕ್ತೇ ಆಸಾತ್-
ಸಾಣ್ಯಾಫಾತ್ರಾಕ್ ಸುರಿ ಧರ್ತಾನಾ
ಉಬ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾಂಕ್!

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

One comment

  1. Roshan Madtha

    ಸಾಯ್ಭಾ ಭೊಗೊಸ್… ಆನಿ ಕುಂಕಾಡ್ ಖಾತಾನಾಯೀ ತುಜಿ ಕವಿತಾ ಮುಕಾರ್ ದಿಸ್ತಾಮೂ ಸಾಯ್ಭಾ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !