Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ವೊತಾಂತ್ ಉಬೊ ಫಾರಿಜೆವ್

StoryArtInner

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಪಯ್ಲೆಂ ವಿಚಾರ್‌ ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಡೊರಿಸಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಪರತ್ ಉದೆಲೆಂ… ಹಿಪೊಕ್ರಸಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಿತೆಂ? ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಜವಾಬ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಸಾರ್ಕಿ ಜವಾಬ್ ಕೊಣಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ಂಯ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ.

ತತ್ವ್ ಗಿನ್ಯಾನಿನ್ ಕೆದ್ನಾಂಗೀ ಉಚಾರ್‌ ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಾಕಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಯ್ಲಿಂ- ಆಪುಣ್ ಪಾಡ್‌ ಪಣಾಚ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಜಿಯೆತಾಂ ತರೀ ಆಪ್ಣಾಥಂಯ್ ಪಾಡ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಲಿಪವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಬರೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚಿ ಏಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ತಿ… ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾರಿಜೆವಾಂಚೊ ಗೂಣ್. ಡೊರಿಸಾನ್ ಲಾಂಬ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ.
ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಬಸೊನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾಠ್ ವಾಚುನ್ ಆಸ್‌ ಲ್ಲಿಂ. ಪಾಠ್ ವಿವರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮನ್ ನಾತ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಆನಿ ದೆಕುನ್ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸೊನ್ ತೆಂ ಚಿಂತಾಲೆಂ. ಪಾವ್ಸ್ ಶಿರಾಂಧಾರಿಂಚೊ ವೊತ್ತಾಲೊ. ಥಂಡಾಯ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ತರೀ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಉಜೊ ಭರ್‌ ಲ್ಲೊ.

ಡೊರಿಸಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಆನಿಕೀ ಶಿಮೊನಾಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಶಿರಾಂಧಾರಿಂಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಶಿಮೊನ್ ಭಿಜೊನ್೦ಚ್ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಕ್ಲೆಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಯಾಂವರೆಗ್ ಭಿಜ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಮೊನಾಕ್ ಶಿಕ್ಶಕಾಂಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರುನ್, ಸುಕ್ಯಾ ತುವಾಲ್ಯಾನ್ ಮಾತೆಂ, ಆಂಗ್ ಪುಸುನ್, ಹುನ್ ಉದಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದೀವ್ನ್ ಡೊರಿಸಾನ್ ತಾಕಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾನಾ ಡೊರಿಸಾನ್ ವಿಚಾರ್ ಲ್ಲೆಂ – “ಶಿಮೊನ್ ಬಾಳಾ… ಸತ್ರಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ನಾಂಯ್? ಪಾವ್ಸ್ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ ತರೀ ಸತ್ರಿ ಹಾಡುನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂಯ್. ಸತ್ರಿ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ  ತರ್ ತುಂ ಇತ್ಲೆಂ ಭಿಜ್ತೆಂ ನಾಂಯ್…”

ಯೆದೊಳ್ ರಡನಾತ್ ಲ್ಲೆಂ  ಶಿಮೊನ್ ತೆದ್ನಾಂ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ; ಉಲಯ್ಲೆಂ ನಾ, ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ವಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ಭಿಯೆತಾಲೆಂ. ಶಿಮೊನಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾಂಕ್ ಧರುನ್ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ತಾಣೆಂ ಆರಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮಯ್ಪಾಸಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ- “ತುಂ ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಲಿಪಯ್ತಾಯ್. ಹಾಂವ್ ತುಜಿ ಟೀಚರ್ ಆನಿ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್  ಕಾಂಯ್ ತೊಂದ್ರೆ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾಂತ್. ತುಜೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಪಳಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್. ತುಕಾ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಪಾಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಸೊಡ್ಚಿಂ ನಾ. ಸಾಂಗ್ ಬಾಳಾ … ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?”

“ಮ್ಹಜೊ ಡಾಡಾ ಕಾಲ್ ಮಸ್ತು ಪಿಯೆಲ್ಲೊ, ಸದಾಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬರಿಚ್ ಕಾಮಾಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ತೊ ಪಿಯೆವ್ನ್೦ಚ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಮಮ್ಮಿಕ್ ಮಾರ್ಲೆಂ, ಆಮ್ಕಾಂಯ್ ಮಾರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ… ಆಮಿಂ ಧಾಂವ್ ‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ರಾಗಾನ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ದವರ್ ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಸತ್ರಿ ಮೊಡುನ್ ತಾಣೆಂ ಉಡಯ್ಲಿ. ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಆಜ್ ಸತ್ರಿ ನಾತ್ ಲ್ಲಿ, ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ಭಿಜನಾಸ್ತಾನಾ ಕಶೆಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಮೇಡಮ್…”

ಡೊರಿಸಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಮೊವಾಳ್ಳೆಂ, “ಮಮ್ಮಿಕ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ಸತ್ರಿ ಹಾಡುಂಕ್ ತಾಂಕ್ ನಾ ತರ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಸತ್ರಿ ದಿತಾಂ, ಫಾಲ್ಯಾ ತುಕಾ ಸತ್ರಿ ಹಾಡ್ತಾಂ…”

ಶಿಮೊನಾನ್ ಶೆಳ್ ಜಾಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ ಶಿಂಕ್ ಕಾಡ್ಲಿ, “ನಾಕಾ ಮೇಡಮ್… ಮ್ಹಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಭಾರಿಚ್ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಪೊಸ್ತಾ, ಶಿಕಯ್ತಾ. ತಿಣೆಂ ನವಿ ಸತ್ರಿ ಹಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೊ ಡಾಡಾ ಆಮ್ಕಾಂ, ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಮ್ಮಿಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ಧೊಸ್ತಾಗೀ ಆಮ್ಕಾಂ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ…”

“ಚೆಕ್ಕ್… ಕಸಲೊ ಮನಿಸ್ ತುಜೊ ಡಾಡಾ. ತುಜ್ಯಾ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿ ತಸಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ಲೊ ಧೊಸ್ತಾ, ಮಾರ್ತಾ ಆನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾ. ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಮೆಳ್ತಾಂ, ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಬದ್ಲತಲೊ. ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಬದ್ಲಜೆ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಬರೆಂ ಕರುನ್ ಪಳಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ನ್ಹಂಯ್ಗಿ?”

ಶಿಮೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ಮೌನ್ ಜಾಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಫಾಲ್ಯಾ ವಾ ಪೊರ್ವಾಂ ತುಜ್ಯಾ ಡಾಡಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಯೆತಾಂ…”

“ಮೇಡಮ್, ಏಕ್ ವಿನಂತಿ… ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತರ್ ಡಾಡಾಕ್ ತುಮಿ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾಕೀ, ತೊ ಎಕ್ಲೊ ಹರಾಮಿ ಗಡಂಗಾದಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ಬಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುನ್ ಬಸ್ಲಾ… ತೆಂ ಬಾರ್ ಆನಿ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಡಾಡಾ ಚಡ್ ಪಿಯೆತಾ, ಆನಿ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಇತ್ಲೆ ಕಶ್ಟ್. ಸತ್ ಸಾಂಗೊಂ ಮೇಡಮ್, ಆಮಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ… ತೊ ಗಡಂಗ್ ದಾರ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗ್ಗಿಂ ಮೊರ್ನ್ ವಚೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್.”

ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಶಿಮೊನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ. ಡೊರಿಸ್ ಉಬೆಂ ರಾವ್ ಲ್ಲೆಕಡೆ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ರೂಕ್ ಜಾಲೆಂ. ತಕ್ಲಿ ವಿರಾರ್ ಜಾಲಿ, ಮನ್ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಗೆಲೆಂ. ಶಿಮೊನ್ ಬಸೊನ್, ತಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ.

♣ ♣ ♣

Blurb01ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾನ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ತಾಂಕಾಂ ಭೊಗ್ ಲ್ಲೆಂ. ಡೊರಿಸಾಚೊ ನೊವ್ರೊ, ಜೇಮ್ಸ್ ಸುಮಾರ್ ಸ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಖತಾರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಜಿವಿತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಥರ್ತರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಖತಾರಾಂತ್ ಜೇಮ್ಸಾನ್ ಏಕ್ ಎಲೆಟ್ರಿಶಿಯನ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕಂಪ್ಣಿ ಸಮಾ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಸಾಂಬಾಳ್ ಭಾರಿಚ್ ಉಣೊ ಆನಿ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಮಜೂರಿ ಸಾರ್ಕಿ ಮೆಳಾನಾತ್ ಲ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ನ್ಂಚ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತೊ, ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಪಾಟಿಂ ವಚಾನಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಉರಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ. ತಾಂಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಘರ್ ಸಯ್ತ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಸುಂಕ್ ಡೊರಿಸಾಕ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಟಿಚರಿಚೆಂ ಕಾಮ್೦ಚ್ ವರ್ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

ಡೊರಿಸ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಮಿಂಗೆಲಿಚ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಿಡಿಯಮ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾಠ್ ಶಿಕಯ್ತಾಲೆಂ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮ್ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಆಸ್ರ್ಯಾನ್ ನಿರ್ಗತಿಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಇಸ್ಕೊಲ್ ತೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಭಿಕೆಚೊ ದಿತಾಲಿಂ. ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಘರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ, ತೇಗ್ ಜಣ್ ಭಾವ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂ-ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಂತುಂಚ್ ರಾವ್ತಾಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್, ಭಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಬಂದೊಬಸ್ತ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಘರಾಚೆಂ ಭಾಡೆಂ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ಫೀಜ್, ದಿಸಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಡೊರಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಪಾವಾನಾಸ್ತಾನಾ ರಿಣಾವಯ್ರ್ ರೀಣ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಬುಡೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಜಿವಿತ್ ಕಟೀಣಾಯೆಚೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಕುಟಮ್ ಬುಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಜೇಮ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ, ಕುಟ್ಮಾಕ್ ವಾಂಚಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚೊ ಬಾಳ್ಪಣಾಚೊ ಮಿತ್ರ್, ಇಜಿದೊರ್ ಸಾಂಕ್ತಿಸ್. ಇಜಿದೊರ್ ಸಾಂಕ್ತಿಸ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಇಲ್ಲೊ ಹೆಳ್ ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಟಪೊರಿ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ಒಳ್ಕಾತಾಲೊ. ಶ್ಹೆರಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭುಜಾಂಕ್ ಭುಜ್ ಲಾಗವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಸಕ್ತೆವಂತ್ ಮನಿಸ್. ರಾಜಕೀಯ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಚಿ ಒಳೊಕೀ ತಾಕಾ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ.
ಆಜ್-ಕಾಲ್ ಕಸಾಯ್ಗಾರಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಪಾಶ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಾಜಕಾರಿಣಿ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಉಚಾರ್ಚೆಂ ಆಸಾ ಆನಿ ತಿ ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಚ್. ತರೀ ಲಜೆಚಿ ಸಾಯ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ತಾಂಚಿ ಪಿಳ್ಗಿ ವಾಡೊನ್೦ಚ್ ಯೆತಾಲಿ. ತಸಲ್ಯಾ ಇಜಿದೊರ್ ಸಾಂಕ್ತಿಸಾನ್ ಜೇಮ್ಸಾಕ್ ಬಾವ್ತಿಜ್ಮ್ ನವ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ನವೆಂ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಸುರು ಕರುಂಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ಲಿ- “ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಆಮ್ಚೆ ಮನಿಸ್ ಜೆವಾಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪುಣೀ ಜಿಯೆತಿತ್, ಸೊರೊ ನಾಸ್ತಾನಾ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾಂತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಮನ್ ನಾ ತರೀ ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಖರೊ ಈಶ್ಟ್ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ತುಜೆಖಾತಿರ್ ಸುರು ಕರ್ತಾಂ. ತುಜೆಂ ತನ್ ಆನಿ ಮನ್ ಹ್ಯಾ ಬಿಜ್ನೆಸಾಂತ್ ಘಾಲ್, ತುಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ಬದ್ಲಿ, ತುಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳೆಂ ಜಿಣೆಂ ದಿ. ಸೊರ‍್ಯಾಚೆಂ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಖಾಸ್ತಾಚೆಂ. ಹಾಂತು ಹಜಾರ್ ಜಣಾಂಚೆಂ ರಗತ್ ವಿಕುನ್ ಎಕಾ ವಾ ದೋನ್ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ರಾಸ್ ಲೀಲಾ ಕರ್ಚಿ, ಮಜೆನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ. ಚಲ್ ಆನಿ ತುಂ ಬರೊ ಜಾ.”

ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪದ್ವಾರ್ ಸಾಂತೆಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ಮಿನರ್ವ ಬಾರ್ ಆನಿ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಮಿನರ್ವ ಬಾರ್ ಆನಿ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಜೇಮ್ಸಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಬದ್ಲಲಿ. ದಿಸಾಚೊ ಸಗ್ಳೊ ವೇಳ್ ಕಾಮಾ ಕಡೆ ತಾಣೆಂ ಖರ್ಚಿಲೊ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಚ್ ಆಶಾ- ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಬರೆಂ ಕರ್ಚೆಂ; ತಾಂಕಾ ನವೆಂ ಜಿವಿತ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ತಾಂಚೆಖಾತಿರ್ ಘರ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸ ವರ್ಸಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ ಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಬಾರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಏಕ್ ಕುಟಮ್ ಬರೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪಡೊನ್ ವೆಚೆಂ ತೆಂ ಘರ್ ಉರ್ ಲ್ಲೆಂ, ಕುಟಮ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೆಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಡೊರಿಸಾಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಆಪುಡ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ಕುಟ್ಮಾ ಖಾತಿರ್ ಸರ್ವ್ ಕರುಂಕ್ ಜೇಮ್ಸಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಜಾಗೊ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಘರ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ದೋನ್ ಕಾರಾಂ ಘರಾ ಮುಕಾರ್ ಉಬಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಭುರ್ಗಿಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚಿ ಬಂದೊಬಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾರಾಂತ್ ಸೊರೊ ನಮುನ್ಯಾವಾರ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ, ಗಾಂವ್ಚೊ ಆನಿ ಪರ್ದೆಶಿ ಸಯ್ತ್. ಸೊರೊ ಪಿಯೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಮುನ್ಯಾವಾರ್ ಚಾಕ್ಣೆಂ ಆನಿ ಜೆವಾಣ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಸ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಆಜ್ ಸ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಸ ಬಾರಾಂ ಜೇಮ್ಸಾಕ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ. ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಆನಿ ರಾಜಕಾರಿಣಿಂಕ್ ಪೊಟಾಂಕ್ ಭಾತೆಣ್ ಘಾಲೆಂ ತರ್ ನವಿಂ ಬಾರಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ಕರುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ತ್ರಾಸ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೆ.

“ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಪಿಸೊ. ತಾಂಕಾಂ ಕಿತ್ಲೊ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರೀ ಪಾವಾನಾ, ತಾಣಿಂ ಚಡ್ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಬರೆಂ. ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ಏಕ್ ಥೆಂಬೊ ಸಯ್ತ್ ಪಿಯೆನಾ.” ಜೇಮ್ಸಾನ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಉಚಾರ್ಚಿಂ ಸದಾಂಚಿ ಉತ್ರಾಂ ಹಿಂ.

♣ ♣ ♣

ಮತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜೇಮ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ತೆಂ ಜವಾಬ್ ಆಶೆತಾಲೆಂ. ಶಿಮೊನಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ ಮದ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ತಿ. ಡೊರಿಸ್ ಜೇಮ್ಸಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಲೆಂ. ಬಾರ್ ಬಂದ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೇಕ್ ಪಾಕ್ ಆಖೇರ್ ಕರುನ್ ತಾಣೆಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಬಾರಾಂಚೆಂ ಲೇಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಫಾಂತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ. ಸಕಾಳಿಂ ಶಿಮೊನಾನ್ ಉಚಾರ್ ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಅಜೂನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿಂ.

ಹ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಜೇಮ್ಸಾ ಲಾಗಿಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್‌ಚ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಸವಾಲ್ ತಾಕಾ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ- ’ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಖಾತಿರ್ ಹಜಾರ್ ಜಣಾಂಕ್, ಹಜಾರ್ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂಕ್ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸಮಾ ಗಿ” ಆನಿ ತಾಚಿ ಜವಾಬ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾರಾಚೆಂ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಸಾಂಡುನ್ ಸಾದಿ ಜೀಣ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ತೆಂ ಆಶೆತಾಲೆಂ.

ಜೇಮ್ಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಬರಿ ತೊ ಥಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಡೊರಿಸ್ ಆಪ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ ಲ್ಲೆಂ ಪಳವ್ನ್ ತಾಕಾ ಅಜಾಪ್ ಜಾಲೆಂ. ಶಿಮೊನಾಚ್ಯಾ ಘರಾಚಿ ಆವಸ್ತಾ ಸಾಂಗೊನ್, ಡೊರಿಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ – “ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂ ದಾಕ್ಟ್ಚ್ಯಾಂಚ್ಯಾ  ಘರ್ ದಾರಾರಾಕ್ ನಿಸ್ಸಂತಾನ್ ಕರುನ್ ಆಮಿ, ಆಮ್ಚೆಂ ಘರ್ ಆನಿ ಇಜಿದೊರ್ ಸಾಂಕ್ತಿಸಾಚೆಂ ಘರ್ ಉಬೆಂ ಆಸಾ, ಕುಟಮ್ ಫುಲೊನ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮಜೆನ್ ಜಿಯೆತಾತ್. ಯೆದೊಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾಲಾಂ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಬಾರ್ ಆನಿ ಸೊರ‍್ಯಾಚೆಂ  ಬಿಜ್ನೆಸ್ ನಾಕಾಚ್.”

ಜೇಮ್ಸ್ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ಹಾಸ್ಲೊ. ಡೊರಿಸಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂವರ್ವಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಕಿತ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲಿ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ.

“ಸಂಸಾರ್ ಬದ್ಲುಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ತುವೆಂ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲೊ ತರ್ ಆಮಿ ಮೊರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಶಿಮೊನಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಬಾರಾಂ ಬಂಧ್ ಕರುನ್ ವೊಗಿಂಚ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತರ್ ತೊ ದುಸ್ರೆಕಡೆ ವಚೊನ್ ಪಿಯೆತಲೊ ಆನಿ ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ವಾಟೆರ್ ಪಡ್ತೆಲಿಂ. ದಾಕ್ತೆರ್ ವಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಣಿಂ ಪೆದ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪಳಯ್ಜೆ ಪಡ್ತೆಲೆಂ. ತೆಂ ಸಮಾ ನ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ತಸೊ ಕರ್ಚೊಂ ನಾ. ಸಂಸಾರ್ ತಸೊಚ್… ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಕರಿನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮನಿಸ್, ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರಿನಾ. ವೆದಿಚೆರ್ ರಾವೊನ್ ಪಯ್ಶಾಂಕ್ ಕಾಂಟಾಳಾ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ದೆವೊತ್ ಮನಿಸ್ ಕಾರ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ಪಯ್ಶೆ ಮಾಗ್ತಾ. ದೆವಾಳಾಂ ಉಬಿಂ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚೊ ಮುದ್ಗೊ ತಾಕಾ ಜಾಯ್. ದುಬ್ಳ್ಯಾನ್ ಜರ್ ತರ್ ಪಯ್ಶೆ ದಿಲೆನಾಂತ್, ತಾಕಾ ದೆವಾಳಾಂತ್ ಸ್ಥಾನ್ ಮಾನ್ ಆಸಾನಾ, ದೆವಾಳಾಕ್ ರೀಗ್ ಸಮೆತ್ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಹೆಂ ಬಾರ್ ಆಜ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ಫಾಲ್ಯಾ ಆನ್ಯೆಕ್ಲೊ ಉಬೆಂ ಕರ್ತಲೊ. ಶಿಮೊನಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಿಯೆತಲೊ. ತರ್ ಕೊಣಾಕ್ ಫಾಯ್ದೊ? ಕೊಣಾಕ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್? ತುಂ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಾಂಯ್ ಚಿಂತಿನಾಕಾ. ಹೆಂ ಜಿವಿತ್, ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ತಾಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಜೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಖುಶೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ದಿ. ಹಾಂವೆಂ ಬಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾಪಣಾಕ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾಪಣಾಕ್ . ಪುಣ್ ಶಿಮೊನಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ವೋಡ್ನ್ ಬಾರಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ನಾ ವಾ ಹಾಡಿನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಖುಶೆನ್ ತೊ ಯೆತಾ. ತಾಕಾ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್?”

ಡೊರಿಸಾ ಲಾಗಿಂ ಜೇಮ್ಸಾಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಜವಾಬ್ ನಾತ್ ಲ್ಲಿ.  ತಾಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜವಾಬ್ ಮೆಳ್ಳಿ ವಾ ನಾ ತೇಂಯ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.

♣ ♣ ♣

Blurb02 Copy 1ಆಖ್ರೇಕ್ ತರೀ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜವಾಬ್ ದೀವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ಚೆಖಾತಿರ್ ತೆಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಉಭೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಘರಾಕ್ ಆನಿ ಕೊಡ್ಕ್ಯಾಕ್ ಫರಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತರ್ ಕೊಡ್ಕ್ಯಾಚೆಂ ದೃಶ್ಟಾಂತ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ಬಿಡಾರಾಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪುರೊ ಆಸ್ಲೆಂ.

ಶಿಮೊನಾಚ್ಯಾ ಘರಾಮುಕಾರ್ ಡೊರಿಸ್ ಉಭೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಪಾಂಚ್ ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘರ್ ಭಾರಿಚ್ ಪರ್ನೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಘರಾಭಾಯ್ರ್ ಪೂರಾ ವಸ್ತು ಮ್ಹೆಳ್ಯೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ. ಸಾಂಜ್ ಉತ್ರೊನ್ ಯೆತಾಲಿ ತರೀ ಶಿಮೊನಾಚಿ ಆವಯ್ ಯೆದೊಳ್‌ಯೀ ಘರಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಶಿಮೊನಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಬೆಂಕಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್; ಬರೆಂ ಕಾಮ್. ತಾಕಾ ಸೊರ‍್ಯಾಚಿ ಸವಯ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪಾಂಚ್ ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಗೊ ಘೆವ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಟೆರೆಸಾಚೆಂ ಘರ್ ತಾಣಿಂ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಶಿಮೊನಾಚಿ ಆವಯ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾಲಿ. ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಶಿಮೊನಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಧರ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಂಚೆಂ ಘರ್ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್‌ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಶಿಮೊನಾಚಿ ಆವಯ್, ಕಶ್ಟಾಂನಿ ತರೀ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಕ್ ಶಿಕಪ್ ದೀವ್ನ್ ಪೊಸುಂಕ್ ಉರ್ಡಾತಾಲಿ.

ಶಿಮೊನಾಚ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಡೊರಿಸಾನ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಡೊರಿಸಾನ್ ಖಾಣಾಚ್ಯೊ ಪೊಟ್ಲ್ಯೊ ಹಾಡ್ ಲ್ಲ್ಯೊ. ತ್ಯೊ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಯೊ ತರೀ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಘೆತ್ಲ್ಯೊ ನಾಂತ್. ಸುಮಾರ್ ಏಕ್ ಘಂಟೊ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಿಮೊನಾಚಿ ಆವಯ್ ಆಯ್ಲಿ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾನ್ ಥಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ತಿಕಾ ಪಳಯ್ತಾನಾ ತಿ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಏಕ್ ಪರ್ನೆಂಶೆಂ ಕಾಪಾಡ್, ಹಾತಾಂತ್ ಪೊತೆಂ, ತಾಂತುಂ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ರಾಂದ್ಪಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಆನಿಂ ರಾಂದ್ವಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊರಿಸಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ಶಿಮೊನಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನಮ್ರತಾಯೆನ್ ತಿಣೆಂ ಡೊರಿಸಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಡೊರಿಸಾನ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ತಿಣೆಂ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ಲಿಂಬ್ಯಾಚೆಂ ಶರ್ಬತ್ ಕರುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ಥೊಡೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಜಾಲೆಂ ತರೀ ಡೊರಿಸಾನ್ ಶಿಮೊನಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್‌ಚ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲೊ ನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಿಮೊನಾಚಿ ಆವಯ್‌ ಚ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ- “ಟೀಚರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರಿಜೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ರಾಂದುಂಕ್ ಆಸಾ… ನಾ ತರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಶಿಮೊನಾಚೊ ಡ್ಯಾಡಿ ಯೇತ್ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಂದುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹಾಂವ್ ಉಪಾಶಿಂ ನಿದೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂ ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಉಪಾಶಿಂ ನಿದಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕ್ಚಿಂ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರ್, ಆಮಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಲವ್ಯಾಂ” ಶಿಮೊನಾಚಿ ಆವಯ್ ಉಭಿ ಜಾಲಿ.

ಡೊರಿಸಾಕ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಿಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಮ್ಜಾಲಿ.  ತೆಂಯ್ ಉಭೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಹಾತಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಪೊಟ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಬೆಗಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಧವೆಂ ಕವರ್ ತಾಣೆಂ ಶಿಮೊನಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಕುಶಿನ್ ವೊಡ್ಡಾಯ್ಲೆಂ, “ಪಳೆ, ಹಾಂತುಂ ಥೊಡ್ಯೊ ವಸ್ತು ಆನಿ ಖಾಣ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಲೊಕೊಟ್ಯಾಂತ್ ಇಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ… ದಯಾಕರುನ್ ಘೆ.”

ಶಿಮೊನಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಚೊ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲೊ. ಆಂಗ್ ತಿಚೆಂ ಹಿಂವಾಳೊನ್ ಗೆಲೆಂ ಆನಿ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂಚೆಂ ಆವ್ರ್. ಉಲಂವ್ಕ್ ತಿಕಾ ಕಟಿಣಾಯೆಚೆ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಲೆ.

“ನಾ ಟೀಚರ್, ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚಿಂ ನಾ… ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ… ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾಕಾ…”

ಡೊರಿಸಾನ್ ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ವೆಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ತೆದ್ನಾಂ ತಿ ಚಾರ್ ಮೆಟಾಂ ಪಾಟಿಂ ವಚೊನ್, ಸೊಪ್ಯಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಉತ್ರೊನ್ ಕುಡಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಬಿ ಜಾಲಿ.

“ತುಮಿ ಗಡಂಗ್‌ದಾರಾಂ ಶೆಂಭೊರಾಂನಿ ಕುಟ್ಮಾಂಚಿಂ ಘರಾಂ ನಿಸ್ಸಂತಾನ್ ಕರುನ್ ರಾಯಾಳ್ ಜೀವನ್ ಜಿಯೆತಾತ್. ಶೆಂಭೊರಾಂನಿ ಲೊಕಾಚೆ ರಗತ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆರ್ ಪಡ್ತಾ. ತುಮಿ ಮಝಾ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ರಗ್ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚೊ ವಾಂಟೊ ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ತುಂ ದಿತಾಯ್. ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಕಾ… ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಕ್ ಹಾತ್ ಲಾಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಸಕ್ಚಿಂನಾ. ಧಾ ಜಣಾಂಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಚೊ ವಾಂಟೊ ತೊ. ಥುಕ್ಕ್… ಹ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚೆರ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಟಾಳೊನ್ ಥುಕ್ತಾಂ!”

ಡೊರಿಸಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಶಿಮೊನ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಎಕಾ ಖುನಿಗಾರಾಭಾಶೆನ್ ತಾಕಾ ದೆಕ್ತಾಲೆಂ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಮುಕ್ಲಿ ಘಡಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ರಾವೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಘುಂವೊನ್ ತೆಂ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ.

ತೆದ್ನಾಂ ಶಿಮೊನಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೊ ತಾಳೊ ಪರತ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲೊ- “ತುಜೊ ಘೊವ್ ತಾಚೆಂ ಕಸಬ್ ಕರ್ತಾಚ್. ಧಾ ಜಣಾಂಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಪೊಸ್ತಾ. ತ್ಯಾಚ್ ಬಿಡಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್, ತ್ಯಾಚ್ ರಗ್ತಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತುಕಾ ಟೀಚರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬರಿ ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ನಾ. ತುವೆಂ ಶಿಕ್ಶಕಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ತುವೆಂಯ್ ತ್ಯಾ ಬಾರಾಂತ್ ಸೊರೊ ವೊತುನ್ ದೀಜೆ. ನಾ ತರ್… ಹಿಪೊಕ್ರಿತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಾರಿಜೆವಾಚಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ತುಮಿ….”

ಡೊರಿಸಾಚೆ ಕಾನ್ ಫುಟ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾಲೆ. ಕಾಳಿಜ್ ಉಜ್ಯಾನ್ ಭರ್ಲೆಂ. ಜೀವ್ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಫಾಚ್ಯಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಭಾಶೆನ್ ಕರ್ಗೊನ್ ವೆಚೆಬರಿ ತೆಂ ಕಳ್ವಳ್ಳೆಂ. ಧಾ ಜಣಾಂಚೆಂ ರಗತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಚೆರ್ ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ವೆಚೆಬರಿ ಹಿಂವಾಳೊನ್ ಗೆಲೆಂ.

ಶಿಮೊನಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ತೆಂ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ……

ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್, ಕೈಕಂಬ 

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

  1. This story reminds me many things….Very systematically analysed the social situation….thank you Dear Clerence

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.