9 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗ್

ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಲೊಕಾಚೊ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ರೇಡಿಯೊ. ಸಮಾಜೆಚಿಂ ವಿದ್ಯಾಮಾನಾಂ ಕಳೊಂಕ್, ಖಬ್ರೊ ಆಯ್ಕೊಂಕ್, ಮಾಹೆತ್ ಜೊಡುಂಕ್, ಮನಾರಂಜನೆಕ್- ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಎಕ್ ಚ್ ಆಧಾರ್ ರೇಡಿಯೊ. ಮ್ಹಜೊ ಆಬ್ ಗೊಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೆಳಿಯೆರ್ ಬಸೊನ್, ಕಾನಾಂಕ್ ರೇಡಿಯೊ ದವರ್ನ್ ನೀವ್ಜ್ ಆಯ್ಕತಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಆಜೂನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪತಿಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಸಾಗೊಳೆಗಾರ್ ಗುಡ್ಡೊಟ್ಟು(ಪಾಲಡ್ಕಾ) ಮಾಮಾಗೆರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕೃಶಿಮಾಹೆತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಕಡ್ಚೆಂ ಖಡ್ಪಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಕಾಮೆಲಿ ರೆಂವೆರಾಶಿಂತ್ ನಿದೊನ್ ತಾಂತುಂ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಸಿನೆಮಾಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಪ್ಲಿ ಪುರಾಸಾಣ್ ವಿಸ್ರತಲೆಂಯ್ ಯಾದ್ ಆಸಾ. ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ರೇಡಿಯೋಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ ಪಣಾಂತ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ್ಯೊ ಘಡಿಯೊ ಆಜೂನ್ ಮತಿಂತ್ ಆಸಾತ್.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಟಿ.ವಿ. ಆಯ್ಲಿ. ತವಳ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಕಿ ರೇಡಿಯೊಚೊ ಭರ್ಮ್ ಉಣೊ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್. ಖಬ್ರೆ ಚಾನೆಲಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ, ಆನಿ ಆತಾಂ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ. ತಾಂತ್ರಿಕತೆಂತ್ ಬೋವ್ ವೆಗಾಚಿ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಮಾಹೆತ್ ಜೊಡುಂಕ್, ಮನಾರಂಜನೆಕ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲ್ಯೊ ವಾಟೊ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಮದೆಂ ರೇಡಿಯೊ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಡನಾಶೆಂ ಉರ್ಲಾ, ತಾಚೊ ಮಾನ್ ಆಜೂನ್ ಉಣೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತೊಯ್ ಕಾಳಾಸವೆಂ ಬದ್ಲತೇ ಆಯ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಂವ್ಚಿ ತರ್ –

ಆತಾಂ ರೇಡಿಯೊ 4 ಥರಾಂಚೆ ರೇಡಿಯೊ ಆಸಾತ್ 

1. ಆಕಾಶ್ ವಾಣಿ(ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಹಡಿಲ್ಪಣಾಚೆ) ವಾ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ಎಫ್. ಎಮ್ ತಸಲೆ
2. ಸಮುದಾಯ್ ರೇಡಿಯೊ (ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗ್ ತಸಲೆ)
3. ವೆಬ್ ರೇಡಿಯೊ (ಡಿಜಿಟಲ್- ರೇಡಿಯೊ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ತಸಲೆ)
4. HAM ರೇಡಿಯೊ (1-1) ಹೆ ರೇಡಿಯೊ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ಆವ್ಘಡ್ ಜಾತಾನಾ ಸಂಪರ್ಕಾಖಾತಿರ್ ವಾಪಾರ್ತಾತ್.

ಆತಾಂ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ರೇಡಿಯೊ ವಾ ಸಮುದಾಯ್ ರೇಡಿಯೊವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ಅಸಲೆ ರೇಡಿಯೊ ಆಸಾತ್. ಹಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಇತ್ಲೊಚ್ ಕಿ ಸಾದ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯೆ ಅಭಿವೆಕ್ತೆಕ್ ಏಕ್ ವೆದಿ ದಿಂವ್ಚೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಕ್ಶಿಣ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗ್, ಮಣಿಪಾಲ್ ರೇಡಿಯೊ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ರೇಡಿಯೊ ಅಸಲೆ ಸಮುದಾಯ್ ರೇಡಿಯೊ ಆಸಾತ್.

ಗವರ್ನರ್ ಹಂಸರಾಜ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಹಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಸಾರಂಗ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ 

ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲಿ ಅನನ್ಯ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಆಸ್ಚೊ ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗ್, ಪೊರ್ವಾಂ ಸಪ್ಟಂಬರ್ 23 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಯಶಸ್ವೆಚಿಂ 8 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪವ್ನ್ 9-ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ತಾ. ಹಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಸರ್ವ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಲೊಕಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಹೆಮ್ಮ್ಯಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ವ್ಯಾಪ್ತೆಭಿತರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥಳೀಯ್ ಭಾಶೆಂಚಿ ಸೆವಾ, ಲೊಕಾಜಿವಿತಾಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮಾನ್ ವರ್ತೊ. ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಹಾಂಚಿ ಒಳೊಕ್ ಕರ್ಚೆಖಾತಿರ್ ಹೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಲೇಖನ್.

ರೆಗಾಮ್ ತಾಕೊಡೆ ಲಿಖ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಪಾಮಾದ್ ಬರವ್ಪಿ ಮಾ| ಬಾ| ರಿಚರ್ಡ್ ರೇಗೊ ಹಾಣಿಂ 2009 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಜೂನ್ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ರಾಡಿಯೊ ಸಾರಂಗ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಹಾಚೆಂ ಅಧಿಕೃತ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ ಸಪ್ಟೆಂಬರಾಚ್ಯಾ 23 ತಾರಿಕೆರ್. ತವಳ್ಚೊ ಗವರ್ನರ್ ಎಚ್. ಆರ್. ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ, ತವಳ್ಚೊ ದೇಶಾಚೊ ಕಾನೂನ್ ಮಂತ್ರಿ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಜಾರ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಹೊ ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಸುರ್ವೇರ್ ದಿಸಾಕ್ ದೋನ್ ವೊರಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಆಸ್ತಾಲಿಂ, ಸಕಾಳಿಂ ಆನಿ ಸಾಂಜೆರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತಾಲೊ ತರ್, ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಾಚಿ ಆವ್ದಿ ತೀನ್ ವೊರಾಂಕ್ ವಾಡ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ ವೊರಾಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಚೊವೀಸ್ ವೊರಾಂಯ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಧಾಕ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ದಿಸಾಚಿಂ ಚೊವೀಸ್ ವೊರಾಂಯ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಸಮುದಾಯ್ ರೇಡಿಯೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಧಾಕ್ಲೊಯ್ ರೇಡಿಯೊ ಸಾರಂಗಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಆಸಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಕಾಳಿಂ ಸ ವೊರಾಂಥಾವ್ನ್ ರಾತಿಂ ಧಾ ವೊರಾಪರ್ಯಾಂತ್ ದಿಸಾಚಿಂ ಸೊಳಾ ವೊರಾಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತಾತ್.

 ಬಲಿಪ ನಾರಯಣ ಭಾಗವತ ಹಾಂಚೆಸಾಂಗಾತಾ ಸಾರಂಗ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪಂಗಡ್

ಸಂಗೀತ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿ ಸೊಜಾ ಸಾರಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊಂತ್

ಸಾರಂಗ್ ಜನದನಿ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಶಾಸಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ. ಆರ್. ಲೋಬೊ

ಸಾರಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ| ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ವೊಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್ತಾ

ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ತಾಂಡೆಲಿ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಸಾರಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊಂತ್

ಮಾ| ದೊ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ನೀರುಡೆ, ಸಹಾಯಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಬಾ| ಜೊ. ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್ತಾ

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಡೈನೀಶಿಯಸ್ ವಾಜ್ ಹಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ

ಮಾ| ದೊ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ನೀರುಡೆ, ಸಹಾಯಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲಾಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್ತಾ

ಕಿಟಾಳ್ ಸಂಪಾದಕ್, ವಿಮರ್ಶಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಲ್ ಸಾರಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊಂತ್

ಬಾ| ವಿಲಿಯಂ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಸಂಗೀತ್ ಗಾರ್ ಆಂಟನಿ ತಾವ್ರೊ ಆನಿ ರೊನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್ತಾ

ಸಾರಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ| ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಸಂಗೀತ್ ಗಾರ್ ರೋಶನ್, ಬೆಳ್ಮಣಾಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್ತಾ

 ಹ್ಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗಾಂತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂನಿ ವಿವಿಧತಾ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಕನ್ನಡ, ತುಳು, ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಚಲೊನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಹೊ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೊ ರೇಡಿಯೊ ಜಾಲಾ. ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾಚಿಂ ಭಕ್ತಿಗಿತಾಂ ಧರುನ್, ವೈಚಾರಿಕ್ ಪಣಾಚಿಂ, ಕೃಶಿ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಕಾಣಿ, ಕವಿತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಪದಾಂ, ಕವಿಪರಿಚಯ್, ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಶೆತಾಂನಿ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಅಶೆಂ ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗಾಚಿಂ ವಾರ‍್ಯಾಲ್ಹಾರಾಂ ಸರ್ವ್ ಥರಾಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ’ವೃತ್ತಿ-ಸಂತೃಪ್ತಿ’ ನಾಂವಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗಾಚ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಹುಸ್ಕ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ನಿದರ್ಶನ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಶೆತಾಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೊ ವಾವ್ರ್ ಒಳ್ಕೊಂಚೆಂ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ಲೆಕಾರ್ ವರ್ಸ್ ಭರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಘಾಲ್ಯಾ. ವಾಣೆ ರಿಪೆರಿ, ಶಿಲ್ಪಕಲಾ, ಸುತಾರಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ರಿತಿಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಎಕಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ತಾಂಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಕಳಶೆಂ ಕರ್ಚೊ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಕ್ ಫಾವೊ.

ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಆನಿ ಆದ್ಲೊ ಸಾರಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ| ದೊ| ಸ್ವೀಬರ್ಟ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ

ಸಾರಂಗ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ವೃತ್ತಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ

ವಾಮಂಜೂರ್ ರೇಮಂಡ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಸವೆಂ ಸಂವಾದ್

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಥಂಯ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್

ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್

ರೆಕೊರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊ

On Air ಸ್ಟುಡಿಯೊ 

ಅಶೆಂ, ಗಾದ್ಯಾಮೆರೆಥಾವ್ನ್ ಟೆರೆಸಾಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಪಾವ್ತಾ. ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಚೊ ಬರೊಚ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡುನ್ ಆಸಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗಾಂತ್ ಸುರ್ವೇರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರಿಚರ್ಡ್ ರೇಗೊಥಾವ್ನ್ ಧರುನ್, ಮಾ| ಬಾ| ಸ್ವೀಬರ್ಟ್, ಬ್ರ| ಜೆರಿ, ಮಾ| ಬಾ| ಮಾರ್ಸೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣಿಂ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮಾ| ಬಾ| ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಆನಿ ಬಾ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ನೀರುಡೆ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್.
ಮಾ| ಬಾ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ನಿರುಡೆ ಫಾಮಾದ್ ಕವಿ, ಕಾಣಿಯಾಗಾರ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಶಕ್. ತಾಕಾ ಲೊಕಾಜಿವಿತಾವಿಶಿಂ, ಸಮಾಜೆವಿಶಿಂ ಬೋವ್ ಚಡ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಜಾಯ್ತಿಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಥರಾಚಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಚೆಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಜೊಕ್ತೆ ತರ್ನಾಟೆಯ್ ಆಸಾತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಭಾಗಾಕ್ ಉರ್ಬೆವಂತ್ ತರ್ನಾಟೊ ರೋಶನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಪಾಲ್ದಾನೆ ವರ್ತ್ಯೆ ಉಮೆದಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತೇ ಆಸಾ. ತಶೆಂಚ್ ತುಳು ವಿಭಾಗಾಕ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕಡಬ, ಕನ್ನಡ ವಿಬಾಗಾಕ್ ಅಭಿಶೇಕ್ ಆನಿ ಬ್ಯಾರಿ ವಿಭಾಗಾಕ್ ಸೈಫ್ ಆಪ್ಲೊ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ದಿತೇ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಲೊಕಾಮದೆಂ ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ ಕರ್ತೇ ಆಸಾ. ಹಾಂಚೆಸವೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಲೋಬೊ ತೊಕ್ಕೊಟ್ ವಾವುರ್ತಾ.

 ಸಮುದಾಯ್ ರೇಡಿಯೋಕ್ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತ್ ಆಸಾ. ಎಫ್. ಎಮ್. ಬ್ಯಾಂಡಾರ್ 107.8 ತರಂಗಾಂತರಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಧಾ – ಪಂದ್ರಾ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ತೊ ಮೆಳ್ತಾ. ಪುಣ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಸರ್ಗೋಡ್, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಸಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಯೀ ಹಾಚಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ ಪಾವ್ ಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಶೆರಾಭಿತರ್ ಯೀ ಸಾರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕನಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂಯ್ ಆಸಾ. ಅಸಲ್ಯೆ ಹ್ಯೆ ವ್ಯಾಪ್ತೆಭಿತರ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಯ್. ಆಜ್ ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗ್ ನಾಂವ್ ಲೊಕಾಜಿಬೆರ್ ಘೊಳ್ತಾ ತರ್ ತಾಂತುಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಮಟ್ಟ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜೆಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತಾ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾಚ್ಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗಾಕ್ 2 ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾತ್. 2012 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಿವಿ ದವರ್ ಲ್ಲೆಖಾತಿರ್ ತೀಸ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯಾಂಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆನಿ 2014 ಇಸ್ವೆಂತ್ ’ದುಡಿನಲಿಕೆ’ ಗಜಾಲಿಚೆರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೆಖಾತಿರ್ ವೀಸ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಐವಜಾಂಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, 2012 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಖಾತಿರ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಾಥಾವ್ನ್ 14 ಲಾಖ್ 70 ಹಜಾರ್ ರುಪಯಾಂಚೆಂ ಅನುದಾನ್ ಲಾಬ್ಲಾಂ.

 ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ತಾಂಲೆಂತಾಂಕ್ ಸಮಾಜೆಮುಕಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗ್ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚಿ ಕಾಳ್ಜಾ ಉಡಿ ಪಾರ್ಕುಂಚೆತಸಲಿಂ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಾಂ ಹಾಂತುಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ತುಮ್ಚೊ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗಾಕ್ ಸದಾಂಚ್ ಜಾಯ್.

 ಆಪ್ಲ್ಯಾ 9-ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗಾನ್ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಸಪ್ಟಂಬರಾಚ್ಯೆ 23 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್, ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಕವಿಪಂಗಡ್ ಆನಿ ವಿಶ್ವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಫುಡಾರಾಂತ್ ಯೀ ಜಾಯ್ತಿಂ ಬರಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯೊ ಯೆವ್ಜಣ್ಯೊ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸಾತ್. ತುಮ್ಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವರಾಕ್, ವಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಮಾಹೆತಿಕ್, ತಾಂತುಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ತುಮಿ ಮಾ| ಬಾ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೀಂಟೊ ನೀರುಡೆ ಹಾಂಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಯೆತ್. ತಾಂಚೊ ಫೊನ್ ನಂಬರ್: 9741247897

► ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ (ಮಾಹೆತ್: ರೋಶನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಪಾಲ್ದಾನೆ)

DONATE
ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖುಶೆಚಿ ವರ್ಗಣಿ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಯಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ವರ್ಗಣಿ ದಿವ್ಯೆತ್. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

Join KITTALL WhatsApp Group, connect to KONKANI Literature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.

Kindly Share ....Please do not COPY !