ಗೀತ್

ಗಿತಾಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಬೋವ್ ಅವಶ್ಯಕ್. ಭೊಗ್ಣಾಂಚಿ ಸಾಂಧ್ರತಾಯ್, ಭಾಶೆಕ್ ಮೊಳ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಗೀತ್ ಕಾರಾಕ್ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚಿ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಗೀತ್- ಹೆ ದೊನೀ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಚ್ ಮಾಂದಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಗೀತ್- ಎಕ್ ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾರ್ಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂಬರಿ ನ್ಹಯ್, ತೆಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ಝರಿಬರಿ- ರಸಿಕಾಂಚಿ ತಾನ್ ಭಾಗಯ್ತಾ.

ಚಡ್ತಾವ್ ಗಿತಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಬೋವ್ ಬರಿಂ ಲಾಗ್ ಲ್ಲಿಂ, ತಾಂತ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಭೊಗನಾ ವಾ ಸಂವಹನ್ ಚ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಶಿಂ ಆಸ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಥೊಡಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಫಕತ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಂತ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವಾಚ್ತಾನಾಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬೋವ್ ಖೂಬ್ ಆಂವಡ್ತಾತ್. ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಥರಾಚೆಂ ಏಕ್ ಗೀತ್ ಕವಿ ರೋಶು ಬಜ್ಪೆನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಲಿಖ್ಲಾಂ. ವಾಚ್ತಾನಾಂಚ್ ಬೋವ್ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ತಾ. ಹೆಂ ಗೀತ್ ಸಂಗೀತಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವಿರಹ್ ಗೀತ್!

► ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ತುಂ ಆಯ್ಲೊಯ್ ತರೀ, ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ ನಾಂ ತಿಳೊ
ಮೊಡೊನ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಉತರ್, ಮೊನೊ ಪಡ್ಲೊ ಗಳೊ
ಮ್ಹೊಂವಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫುಲಾಚೆಂ, ಸಂಪೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆವ್ಕ್
ಸುಕಿ ಧರ್ತಿ, ಕಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಶಿರ್ಕಾಲೊ ಪಾವ್ಸ್

ಸುಸ್ಕಾರ್ನ್ ರಡ್ತಾ ಮೊಡ್ಕಿ, ಉಣೊ ಪಡ್ಲೊ ತಾಂದುಳ್
ಕಾವ್ಳ್ಯಾ ಜಮೊ ಕೆಂಕಾರ್ತಾ, ಉಬೊನ್ ಗೆಲಿ ಕೊಗುಳ್
ಎಕ್ಸುರೊ ಜಾಲೊ ಮೋರ್, ಝಡೊನ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಪಾಕ್
ಸುಕಿ ಧರ್ತಿ, ಕಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಶಿರ್ಕಾಲೊ ಪಾವ್ಸ್

ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯೊ ಘಾಂಟಿ, ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ
ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ ಕಾಳೊಕ್, ಪೊಲ್ಯಾರ್ ಉರ್ಲಿಂ ಖತಾಂ
ಕರ್ಗೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಣಾಂತ್, ಇರೊನ್ ಗೆಲಿ ವಾತ್
ಸುಕಿ ಧರ್ತಿ, ಕಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಶಿರ್ಕಾಲೊ ಪಾವ್ಸ್

ಚಾಂದ್ನ್ಯಾ ವಿಣೆಂ ಚಂದ್ರೆಮ್, ಕಾಳೊಕ್ ಲುಟ್ತಾ ಚೋರ್
ದುಖಾಂ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್‌ಯೀ, ಜಮ್ಲಾ ಪಳೆ ವ್ಹೊರ್
ಸಾಡ್ಯಾಚಿಂ ಝಡ್ಲಿಂ ಸುತಾಂ, ಬದ್ಲುನ್ ಆಯ್ಲೊ ವೇಸ್
ಸುಕಿ ಧರ್ತಿ, ಕಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಶಿರ್ಕಾಲೊ ಪಾವ್ಸ್

► ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !