Trending Now

ಬೊಟಾಪೊಂತಾರ್ ದೆಶಾಚಿ ವಾಟ್!

ಧಿಕಾರ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಸಾದ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯೆ ದಿಶ್ಟಿಭಾಯ್ರ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಾ. ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತೊಪಿಯೆಂತ್ ಪಾಕಾಂ ಫುಲಯ್ತಾ ತರ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬುಟಾಂತ್ ಧರ್ಣ್ ಮಸ್ತಿತಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ನೀದ್ ಕಾಡ್ತಾ ತರ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಆದೇಸ್ ದಿತಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂಸಾಂಗಾತಾ ತೊ ವಿಮಾನಾರ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಉಬೊನ್ ಫೈವ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಹೊಟೆಲಾಂನಿ ಮಝಾ ಮಾರ್‍ತಾ ತರ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಸಾಂಗಾತಾ ದೆವಾಳಾಕ್ ವಚೊನ್ ಮುರ್ತೆಂಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಕ್ ಪಡ್ತಾ. ಖಂಯ್‌ಯೀ ವಚೊಂ ತೊ ಅಧಿಕಾರ್, ಪುಣ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಸಾದ್ಯಾಲೊಕಾಮುಕಾರ್ ತಾಣೆಂ ಯೇಜೆಚ್. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಾಕ್‌ಚ್ ಆದೇಸ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಸಾದ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಬೊಟಾಕ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾತಾ, ತೊ ದೀಸ್ ವೊಟಾಚೊ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಬೊಟಾತುದಿಯೆರ್ ದೆಶಾಚಿ ದಿಶಾ ಆಸ್ತಾ!

ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ವೊಟಾವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಜಿಬೆಪೊಂತಾರ್ ಅಸಲಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ‘ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ಲೆ ಪೂರಾಯ್ ಎಕ್‌ಚ್. ಕೊಣಾಕ್ ವೋಟ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ? ವೋಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಪ್ರೇಜನ್?’. ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಥಾವ್ನ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರುಂಕ್ ಅಸಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವಾಪಾರ್ತಾತ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ನಿಜಾಯ್ಕಿ ದೆಶಾಚಿ ಚಿಂತಾ ಜಾಂವ್ ವಾ ರಾಜಕೀಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚೆರ್ ಕಾಂಟಾಳೊ ಜಾಂವ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಸನಾ. ವೋಟ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಮುಳಾವೆಂ ಹಕ್ಕ್. ತೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಮಿ ವಾಪಾರಿನಾಂವ್ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ್ ರಾಜಾಂತ್ ಆಮಿ ಜಿವಂತ್ ನಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ್ ದೆಶಾಂತ್ ವೋಟ್‌ಚ್ ಪರ್ಜೆಚಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್.

ಇತ್ಲೆಂ ಸಮ್ಜಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉದೆತಾ ಸವಾಲ್ ಕೊಣಾಕ್ ವೋಟ್ ಘಾಲ್ಚೊ?

ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಿತ್ಲೊ ಆಟವ್ ಚಲ್ತಾ? ಫಕತ್ ವೋಟ್ ಘಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಬುಟ್ಟಿ ತಿರ್ಸಿಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ವಾ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ವಿಂಚ್ಚಿಯ್ ಜಾವಾಬ್ದಾರಿಯ್ ಪಾಳಿಜೆ? ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದೆಶಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪಾರ್ಕಿತಾನಾ ವೋಟ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಾವನಾ, ತೊ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಘಾಲಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಶಯ್‌ಯೀ ತಿತ್ಲ್ಯೆಚ್ ಗಂಭೀರಾಯೆಚೊ.

ಆಮಿ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ ಯೋಜನಾಂ ಘಾಲ್ತಾಂವ್. ತ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ವೊರಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಹಾತಿಂ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಮ್ಸಿಕ್ ವಿಂಚುಂಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಆಟವ್ ಕರ್ತಾಂವ್! ಕುಟ್ಮಾಸಾಂದ್ಯಾಮದೆಂ ವಿಚಾರ್‌ಮಂಥನ್ ಕರ್ತಾಂವ್, ಚಾರ್ ಜಣಾಂಕಡೆ ವಿಚಾರ್ತಾಂವ್ – ತೊ ಬರೇಂ ಕರ್ನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುಧಾರ್ಶಿತಾಗೀ? ಗರ್ಜೆಭಾಯ್ಲೆಂ ಉಲಯ್ನಾ ಮು? ಪೊಜ್ಡೆ ಜ್ಯೋಕ್ ಸಾಂಗನಾಮು? ವೇಳ್ ವಿಬಾಡಿನಾ ಮು?. ತರ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಭರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆಶಾಚೆಂ, ರಾಜ್ಯಾಚೆಂ, ಗಾಂವಾಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಹಾತಿಂ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಕ್ ವಿಂಚ್ಚೆವಿಶಿಂ ಕಾಂಯ್ ಚಿಂತ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ? ಖಂಡಿತ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಕುಟಮ್, ಆಮ್ಚೊ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ವಾಲ್, ತಾಂತುಂ ಘಾಲ್ಚ್ಯೊ ಸೆಲ್ಫೀ, ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಪಾರ್ಟ್ಯೊ, ಸಂಭ್ರಮ್, ಜೆವ್ಣಾಚೆ ಫೊಟೆ ಇತ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಗುಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ದೆಶಾಂತ್ ಗಾಂವಾತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಕುರ್ಡೆ ಆನಿ ಮೊನೆ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಭೊಗಜೆ ಪಡತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ಥೊಡಿ ಝಳಕ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಆಮ್ಚೊ ವೋಟ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್‌ಬುಕ್ ವಾಲ್ ಆನಿ ಸೆಲ್ಫೀಕ್ ಕಾಂಯ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೀ ಚಿಂತಿತ್, ಪುಣ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್‌ಚ್ ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ಬರಯ್ತೇ ಆಸಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ಆತಾಂ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಸಯ್ತ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲ್ಚಿಂ ಪ್ರೇತನಾಂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಥರಾನ್ ಚಾಲು ಆಸಾತ್. ಫಾಲ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಇಶ್ಟಾಸಾಂಗಾತಾ ಬಿಫಾಮಾಸ್ ಖಾಂವ್ಚೊ ಫೊಟೊ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಥಂಯ್ಚ್ ಯೇವ್ನ್ ಮಾರ್ನ್ ಬಡವ್ನ್ ರಗ್ತಾಂ ವ್ಹಾಳಂವ್ಚೆ ದೀಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚೆನಾಂತ್. ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ್ ಕಾಂಯ್ ರಾತ್ ಉಜ್ವಾಡ್ಚೆಭಿತರ್ ಯೇನಾ, ಸವ್ಕಾಸ್ ತಾಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಭಿತರ್‍ಲೆಭಿತರ್ ವಿಸ್ತಾರಾವ್ನ್ ಮಾಗಿರ್ ತಾಂಚ್ಯೊ ತಕ್ಲ್ಯೊ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ! ಅಸಲೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಹಾಚೆವಿರೋಧ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸ್ಚೊ ಎಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಸಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಅಧಿಕಾರ್ ಮೆಳನಾಶೆಂ ಕರ್ಚೊ. ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ವೋಟ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ವಿಂಚ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಳ್ಚಿಯ್ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚಿ!

ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕೊಣಾಕ್ ವಿಂಚಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರುಂಕ್ ತಸಲೆ ಕಾಂಯ್ ತ್ರಾಸ್ ನಾಂತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಂವಿರೋಧಿ, ಆಧುನಿಕತೆವಿರೋಧಿ ಸಂವಿಧಾನಾವಿರೋಧಿ ಆನಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಿ, ಕನಿಶ್ಟ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಮೆಂಟ್ ಕರ್ಚೆ ಭಕ್ತ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ದೇವ್ – ಹೆ ಪೂರಾ ಎಕೆಚ್ ಪಾಡ್ತೆಂತ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ತೆ ಆಪ್ಲಿ ಮನಾಸ್ಥಿತಿ ಲಜೆವಿಣೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಗಾಜಯ್ತೇ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ್ ಲೊಕಾಕ್ ‘ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಚೆ ಮುಕೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ನ್ಹಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ತೆಚ್ ಕಳಯ್ತೇ ಆಸಾತ್. ಹಾಚೊ ಭರ್ಪೂರ್ ಫಾಯ್ದೊ ಪರ್ಜೆನ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್!

ಸಬಾರ್ ಧರ್ಮ್, ಸಬಾರ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ಯೊ, ಸಬಾರ್ ಭಾಸೊ, ಸಬಾರ್ ಜಿಣಿಯೆರಿತಿಚೊ ಸುಮೇಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ಎಕೆ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತೆಕ್ ಲೊಕಾಲಾಗಿಂ ವೋಟ್ ವಿಚಾರ್‍ತಾನಾ ಫುಡೆ ದವರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯೊ? ಕಾಮ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಕಾಮ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಭದ್ರತಿ, ಶಿಕಪ್, ಭಲಾಯ್ಕಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಲೊಕಾಜಿವಾಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಿಂ ಅಭಿವೃದ್ದೆಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ – ಇತ್ಯಾದಿ. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಪಾಡ್ತಿ ಫಕತ್ ಧರ್ಮ್ ಮುಕಾರ್ ದವರುನ್ ಜರ್ ವೋಟ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಲಜ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಯೆತಾ ತರ್ ತಿ ಪಾಡ್ತ್ ಆನಿ ತ್ಯೆ ಪಾಡ್ತೆಚೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆಶಾಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಥಂಯ್ಚ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಜೆ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಕಸಲಿಚ್ ಲಜ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ‘ಹಿಂದುತ್ವ’ ಮುಕಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಎಕಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಚ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ವೊಟಾಚೆಂ ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ ವೀಡಿಯೋ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ! ಅಶೆಂ ಹಿಂದುತ್ವ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ, ಮುಸ್ಲಿಮತ್ವ ಮ್ಹಣ್ ಮುಕಾರ್ ದವರುನ್ ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಭುಲಯ್ತಾತ್ ತರ್ ತಸಲ್ಯೆ ಪಾಡ್ತೆಚೆಂ ದಫ್ತರ್ ‘ಭಾರತೀಯತಾ’ಚ್ಯೆ ಸಮಾಧೆರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್! ಹೆಂ ದಯಾದಾಕ್ಶೆಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಕೊಸ್ಳಾವ್ನ್ ಘಾಲಿಜೆ. ಹೆಂ ಕೊಸ್ಳಾಂವ್ಕ್ ಖೊರೆಂ, ಪಿಕ್ಕಾಸ್, ಪಾರಯ್, ವಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯೇಯ್ ಹಾತೆರ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಫಕತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಬೋಟ್ ಪಾವ್ತಾ!

ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸವಯ್ ಆಸಾಕೀ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಚೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಮಾತ್ರ್ ಮುಕೆಲಿ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಹೊಗೊಳ್ಸುಂಚೆಂ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ತರ್ ತ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ – ಅಸಲೆಂಯ್ ರಾವಯ್ಜೆ. ಎಕ್ಲೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಧರ್ಮಾತೀತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್; ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕೊಣೆಂ ವೋಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾ ತಾಚ್ಯಾಯ್ ಕಶ್ಟಾಂಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್‍ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆನಿ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ ತಾಕಾ ಆಸಜೆ. ಜರ್ ಕೊಣೀ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಪಾಡ್ತೆಚ್ಯಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್‍ತಾ ತೊಯ್ ಜಣಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಯೋಗ್ಯ್. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂಯ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ದವರುನ್ ಆಪ್ಲೊ ರಾಜಕೀಯ್ ಫುಡಾರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್ ಲೊಕಾಥಂಯ್ ವೀಕ್ ವೊಂಪ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಸಂಸತ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ ವೋಟ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಚಿ ಯೋಗ್ಯತಾಯ್ ನಾ!

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಎಕ್ಲೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಚೊ ಮೆಳ್ಳೊ. ಕೋಮುವಾದಿ ಪಾಡ್ತೆಚೊ ಸಕ್ರಿಯ್ ಸಾಂದೊ ತೊ. ಉಲಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಿ – ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಪಾಡ್ತೆಂತ್ ಉಣ್ಯಾಸಂಖ್ಯಾತಾಂಕ್ ಬರೀ ಮರ್ಯಾದ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಕ್ ಬರೇಂ ಮಾಂದ್ತಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಗಾಂವ್ಚೊ ಮುಖ್ಯಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ್ ಬಾಂದ್ತೇ ಆಸಾಂ. ತಾಕಾ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಇನ್‌ಚಾರ್ಜ್ ಕೆಲಾ! ಅಪುಣ್ ಕಸಲ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಂತ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ಅಂದಾಜ್ ನಾಸ್ತಾಂ ದೆಶಾಕ್‌ಚ್ ಫೊಂಡಾಕ್ ವೊಡ್ಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಮೂರ್ಖಾಂಥಾವ್ನ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂನಿ ಅಶಿಕ್ಪಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಶಿಕ್ಪಿ ಸಯ್ತ್ ಉಣೆಂ ನಾಂತ್. ವಿಜ್ಞಾನ್ ಶಿಕೊನ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆ ಸಯ್ತ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ‘ಮ್ಹಜೊ ದೇಶ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಾ ಮ್ಹಜೊ ಧರ್ಮ್ ಉರ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪುಟ್ ಕುರ್ಡೊ ಭಕ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕಾರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಘಾಲ್ತಾತ್ ತರ್ ಹಾಚೆಪಾಟ್ಲಿಂ ಪಾಳಾಂ ಕಿತ್ತೂನ್‌ಪರ್ಯಾಂತ್ ರೊಂಬ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಹಿಂ ಪಾಳಾಂ ಮುಳಾಸಮೇತ್ ಹುಮ್ಟುನ್ ಉಡಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಯೀ ಕಾಂಯ್ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ, ಫಕತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಬೋಟ್ ಪಾವ್ತಾ!

ಕೊಣೀ ಎಕ್ಲೊ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ವಾಟ್ ವಿಚಾರ್ತಾ ತರ್ ಆಮಿ ಫಕತ್ ವಾಟ್ ಸಾಂಗಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಖಾತಿರ್ ಮಾತ್ರ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ತಾಂವ್? ನಾ ಮು. ವಾಟ್ ಸಾರ್ಕ್ಯೆ ರಿತಿನ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ದಾಕಯ್ತಾಂವ್, ನಾ ತರ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಹೆಂ ಎಲಿಸಾಂವ್‌ಯೀ ತಶೆಂಚ್. ಕಳಿತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ‘ನೋಟಾ’ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ವಾಟ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ತರ್ ತಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ದಾಕಂವ್ಚಿ ಜರೂರತ್ ಆಜ್ ಉದೆಲ್ಯಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಚಲ್ಚೆ ಆಮಿಂಚ್.

ಧರ್ಮಾಕ್ ದಾಕವ್ನ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಚಾಳವ್ನ್, ಭಾವ್‌ಬಾಂದವ್ಪಣಾಚಿ ಹತ್ತ್ಯಾ ಕರುನ್, ಸಂವಿಧಾನಾಕ್ ಸಂಚಿಕಾರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಉಡ್ಡೊಂಚ್ಯೆ ಪಾಡ್ತೆಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ತಾಂಚೊ ಜಾಗೊ ದಾಕಂವ್ಚಿ ‘ತುರ್ತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ’ ಆಜ್ ಆಮ್ಚೆಮುಕಾರ್ ಆಸಾ! ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬೊಟಾಪೊಂತಾರ್ ಆತಾಂ ದೆಶಾಚಿ ದಿಶಾ ಆಸಾ!

ಹಾಂ… ಆನಿಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಉಡಾಸ್ ಆಸೊಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬೊಟಾಕ್ ಹೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಎಲಿಸಾಂವಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಮಾತ್ರ್! ಹೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಆನಿ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಮಿ ಬರ್‍ಯಾನ್ ವಾಪಾರ್ಯಾಂ.

ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

ಸಂಪಾದಕ್, ಆರ್ಸೊ

ತುಮಿ ಎದೊಳ್ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾಚೊ ವರ್ಗಣ್ದಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ತರ್, ಆಜ್ ಚ್ ವರ್ಗಣ್ದಾರ್ ಜಾಯ್. ವರ್ಗಣಿ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ : ರು.500/- ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ : ರು.1,000/- ವರ್ಗಣಿ ಧಾಡುಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರ್

Account Name : ARSO
Account Type : Current Account
Account Number : 321002000000003
Bank : Indian Overseas Bank
Branch : Kankanady
IFSC Code : IOBA0003210

ಆರ್ಸೊ ದಫ್ತರ್ ವಿಳಾಸ್

ARSO
612  Fourth Floor , Kunil Complex
Bendorewell, Kankanady 
Mangalore –  575 002 

ಇ ಮೇಲ್

arsopaper@gmail.com

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !