ಮೇಜರ್ ಪ್ರೋಬ್ಲೆಮ್

ಬೋವ್‌ಶಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ತರ್. . .  ಮ್ಹಣಾಲೊ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ಎಮ್ ಸಿ. ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ‘ಮೇಜರ್ ಪ್ರೋಬ್ಲೆಮ್ ಆಸಾ.’ ತೊ ವಿವರುನ್ ಗೆಲೊ. ತಾಣೆ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಇತ್ಲೆಂ ವಿರಾರಾಯೆಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂಗೀ , ತ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಎಮ್ ಸಿ ಚ್ ಏಕ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರೋಬ್ಲೆಮ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಬಾರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಸಾತ್. ಲ್ಹಾನ್ ಯಾ ವ್ಹಡ್. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ವ ನವೆ, ಆಮಿಂಚ್ ಆಸಾ ಕರ್ಚೆ ವ ಅಪಾಪಿಂಚ್ ಉಬ್ಜೊಂಚೆ, ನಿವಾರ್ಯ್ ಯಾ ಅನಿವಾರ್ಯ್. ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಮಸ್ಯೆಚ್ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾತ್ ತರ್‌ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾತಾತ್. ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮನ್ , ಆಸಕ್ತ್ ಆನಿ ಕಲಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಸುಧಾರ್ಸುನ್ ವರ್ತಾ ಅನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಸೊನ್‌ಯೀ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಕಾ ತಾಂಚೊ ಮಾತ್ – ಏಕ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರೋಬ್ಲೆಮ್.

‘ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾಚೊ ಏಕ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರೋಬ್ಲೆಮ್’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ವಿಗಾರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಡೆನ್. ” ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ, ವ್ಹಯ್ ಫಾದರ್ ” ಮ್ಹಳೆಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ್ ತೊ ತಾಚೊ ಮಾತ್ ನೈಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಂಡಳಿಚೊಚ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರೋಬ್ಲೆಮ್. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ತಾಚೆಂಚ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ’

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಉಪಾಧ್ಯಾಕ್ಷಾನ್‌ಯೀ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಅಸೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ.

‘ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಿಗಾರಾಂಚೊ ಏಕ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರೋಬ್ಲೆಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ಸಕ್ಟಾಂ ಕಡೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆನಿ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ತಾಂಟಾವ್ನ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ.’

ತರ್ ಆಯ್ಚಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರೋಬ್ಲೆಮ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಕೊಣ್ ಆನಿ ಖಂಯ್ ? ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಘುಸ್ಪಡ್ಲೊಂ.

ಆನಿ ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಸೊಧ್ಚೊಚ್ಚ್ ಏಕ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರೋಬ್ಲೆಮ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

‘ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾರ್ ಕಾಣ್ಘೆಜೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಹಟ್ಟಾಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಲೆನ್ನಿ. ಮಾರುತಿ ನಾಕಾ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಗಾಡಿಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಂ ಹಟ್.

‘ಗಾಡಿ ಘೆವ್ಯೆತ್ ಮೂ?’ ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಘೊವಾನ್ ಎಡಿನ್. ‘ ಪೂಣ್ ಏಕ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರೋಬ್ಲೆಮ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾರಾಚೆಂ ಶೆಡ್ ಕಶೆಂ ವ್ಹಡ್ ಕರ್ಚೆಂ?’

“ಘರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಗ್ಡಾಚ್ಯೊ ಶಿಟಿ ಘಾಲುನ್ ನವೆಂ ಕರಿಯಾಂ’ ಮ್ಹಳೆಂ ಲೆನ್ನಿನ್.

‘ಪಯ್ಶೆ ಖಂಯ್ಚೆ ಹಾಡ್ಚೆ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ?’ ಹಾತ್ ಉದಾರೆ ಧರುನ್ ಅಸಹಾಯಕತಾ ದಾಕಯ್ಲಿ ಎಡಿನ್.

‘ತುಕಾ ಮನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಖಂಚೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ ತುಜೆಕಡೆ ಪೈಶೆ ನಾಂತ್. ಹೊಚ್ ತುಜೊ ಏಕ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರೋಬ್ಲೆಮ್’ ಶಿಣ್ಲೆಂ ಲೆನ್ನಿ.

ಎಡ್ಡಿಚ್ಯಾ ಆನಿ ಲೆನ್ನಿಚಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂಚಾ ಕಾಜಾರೀ ಜೀವನಾಂತ್ ಏಕ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರೋಬ್ಲೆಮ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಿಂ ಖಂಚಾಯಿ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಸಹಮತಾಕ್ ಯೇನಾತ್ಲಿಂ.

ಶಿಕ್ಪಿ ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್ ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಆನ್ಯೇಕ್‌ಚ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರೋಬ್ಲೆಮ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಿಚೊ ಘೊವ್, ಪೂತ್ ಆನಿ ಧು, ಕಾಮಾಚೆಂ ಸೆಜಾರಿ, ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಕೋಣೀ ಸಮಾ ನಾತ್ ಲ್ಲಿಂ. ಎಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ವಸ್ತ್ ಘರಾಂತ್ ಸಮಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಮಾಜಾರ್ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಮಿಯಾಂವ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಪೆಟೊ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಬೌಬೌ ಕರ್ತಾಲೊ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದುದಾಗಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಘರ್ಚಿ ಬೆಲ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಯಾರ್, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪೇಪರ್ ವಾಲೊ ಬೆಲ್ ಮಾರ್ತಾಲೊ. ದಿಸಾಕ್ ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕರೆಂಟ್ ವೆತಾಲೊ. ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಜೋರ್ ಪಾವ್ಸ್ ಅಯಿಲ್ಯಾರ್, ಗಿಮಾಂತ್ ಕಠೀಣ್ ವೋತ್. ಹಿಂವಾಂತ್‌ ಕಠೀಣ್ ಹಿಂವ್. ಘೊವ್ ಪೈಶೆ ದೀವ್ನ್ ಗೆಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಫೋನಾಚೆಂ ಕರೆಂಟಾಚೆಂ ಬಿಲ್ಲ್ ಪೂರಾ ತಿಣೆಂಚ್ ಭರಿಜೆ ಪಡ್ಟಾಲೆಂ. ದನ್ಪರಾಂ ತಿ ರೆಸ್ಟ್ ಕರ್ತಾನಾಂಚ್ ಗೇಸ್ ವಾಲೊ ಯೇವ್ನ್ ಹಾಂಡೊ ಶಿರ್ಕಾಯ್ತಾಲೊ. ಹರ್ಯೇಕ್ ದೀಸ್ ಆಫಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಘೊವ್ ಫೊನ್ ಕರುನ್ ನಿಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ವಿಚಾರ್ತಾಲೊ. ಏಕ್ ಘಡಿಯೆಚೆಂ ಸುಖ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲೆಂಗೀ ತಿಕಾ? ಖಂಯ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ತಿಚ್ಯಾ ಕಾಪ್ಡಾರ್ ಇಲ್ಲೊ ಸಾರ್‌ಗೀ, ಕಡಿಗೀ ಪಡ್ತಾಲೀಚ್. ವೆಜ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಗೇಸ್ ಭರ್ತಾಲೊ ತರ್ ನೊನ್ ವೆಜ್ ಜೆವುಲ್ಯಾರ್ ಕೊಲೆಸ್ತ್ರೋಲ್ ಚಡ್ತಾಲೆಂ. ತಿಚೊ ಟೈಲರ್ ಕೆದಾಳಾಯಿ ವೆಳಾರ್ ವಸ್ತುರ್ ಶಿಂವೊನ್ ದೀನಾತ್ಲೊ. ಘರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ನಾಣಿಯೆಲಾಗಿಂ ಕೆದಾಳಾಯಿ ಏಕ್ ಮಾಣ್ಕೊ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಗಲೀಜ್. . . . ಘೊವ್ ನಿದೊನ್ ಘೊರೆತಾನಾ ಪಾಪ್ ತಿಕಾ ಫೇನಾಚೆಂ ವಾರೆಂಚ್ ಪಡಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೊರ್ಚಾ ಪೋರ್… ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ? ತಿಚೊ ಸುಕತ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಗಾಗ್ರೊ ವಾರ‍್ಯಾಕ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪೆಟ್ಯಾನ್ ಪಿಂದುನ್ ತೀರ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

ಹೆ ಪೂರಾ ತಿಚೆ ಮೇಜರ್ ಪ್ರೊಭ್ಲೆಮ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್ ಬಾಯ್ ಏಕ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರೋಬ್ಲೆಮ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಮಾತ್ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ಕೊಣೀ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಬಾರಾಂತ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ಫ್ರೇಂಕಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹಾಂಗಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೊರೆ ಮೆಳ್ತಾತ್, ಮೇಜರ್ ಪ್ರೋಬ್ಲೆಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾರ್ಕೆ ಸಪ್ಲಾಯರ್ ನಾಂತ್, ಕ್ಲೀನರ್ ನಾಂತ್, ಮೇನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ಂಚ್ ಸಮಾ ನಾ – ತರ್ ಹೆ ಕಶೆ ವ್ಯಾರಾಂತ್ ಲಾಭ್ ಕಾಡ್ತಿತ್? ‘ತೆ ಕಶೆಯೀ ವ್ಯಾರ್ ಕರುಂದಿತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ? ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವೆಚೆಂ ನಾ ತರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಡೆ ವೆಚೆಂ’ ಪೂಣ್ ಹೆಂ ಫ಼್ರೇಂಕಿಕ್ ಕಳ್ತಾವೆ? ತೊ ತಾಚೊ ಮೇಜರ್ ಪ್ರೋಬ್ಲೆಮ್.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಡ್ರಾಯ್ವರಾಚೆ ವಿಂಗಡ್‌ಚ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರೋಬ್ಲೆಮ್. ತಾಚೆಂ ಬಸ್ ಮಾರ್ಗಾ ದೆಗೆನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಲ್ಲುಬಾಯೆಚಾ ಘರಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಜೊರಾನ್ ಹೋರ್ನ್ ಮಾರ್ತಾಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೆ ಎಲ್ಲು ಬಾಯೆಚೆ ಧುವೆಚೆ ಮೇಜರ್ ಪ್ರೋಬ್ಲೆಮ್. ಬಸ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ಪಾಯ್ ಅಪಾಪಿಂಚ್ ಜನೆಲಾ ಲಾಗಿಂ ವೆತಾಲೆ.

ಗಾಂವಾಕ್ ಸರಾಗ್ ಸೇವಾ ದಿಂವ್ಚಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪಣ್ಣಾಚೊ ಆನಿ ಏಕ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರೋಬ್ಲೆಮ್. ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಲೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕರುನ್ ತಾಂಚಿಂ ತಾಂಚಿ ಲವ್ ಲೆಟರಾಂ ತಾಂಚಾಂಚ್ ಹತಾಂತ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ತಾಲೊ ತರೀ ಉಗ್ಡಾಸ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಎಮಿಲ್ಡಾಚೆಂ ಲವ್ ಲೆಟಾರ್ ರೀಟಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪಾವ್ತಾಲೆಂ, ಶಾರೋನಾಚೆಂ ಲವ್ ಲೆಟಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿನಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ಆನಿ ಮಹಿನ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಮುಲ್ ದೀವ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಟಾಕ್ ರಾವತ್ ತರ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಖಾತಿರ್ ಪುಣಿ ದೀಜೆ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಗಿರಿಯಪ್ಪಣ್ಣಾಕ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ವಿಸ್ರೊಂಚೊ ಏಕ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರೋಬ್ಲೆಮ್.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ಲೋಂಡ್ರಿವಾಲೊ ಭಿಕಾಡ್ಡಿ ಖಂಚೊ. ತಾಕಾ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ತಾಚೊ ಅನ್ಯೇಕ್‌ಚ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರೋಬ್ಲೆಮ್. ಸಾತ್ ಪೇಂಟಾ ಲೋಂಡ್ರೇಕ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಆಟ್ ಪೆಂಟಾ ಪಾಟಿಂ ದಿತಾಲೊ. ಇಕ್ರಾ ವಸ್ತುರಾಂ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಧಾಚ್ ಪಾಟಿಂ ದಿತಾಲೊ. ಮಾದ್ರಿಂನಿ ಲೋಬ್ ಇಸ್ತ್ರಿಕ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ತಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಬೋಲ್ಸ್ ಪುಣಿ ಪಿಂದುನ್ ದಿತಾಲೊ. ಚುಡಿದಾರಾಂ ಪಾಟಿಂ ದಿತಾನಾ ಚಡುಣೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಚೆಂಯೀ ಏಕ್ ದೀವ್ನ್ ಸಮಾದಾನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರೊಬ್ಲೆಮ್.

ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಶಕೀಲಾಚೆ ಅನ್ಯೇಕ್‌ಚ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರೋಬ್ಲೆಮ್. ತಾಚ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಮಾತ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಡೊಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ದಾದ್ದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮುಖಾರ್ ಲೊಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಲೊಟ್ಟಾಲೊ. ಟೀಕೆಟ್ ದಿತಾನಾ ಉಭೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಚೆಡ್ವಾಚಾ ಕುಲ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ಹಾಚೊ ಹಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಘುವೊನ್ ಉಬೆಂ ಆಸ್ಚಾ ಪಾಪಾಚಾ ಕೊಣಾಯ್ಚಾ ಕಾನ್ಸುಲಾರ್ ಏಕ್ ಥಾಪಾಡ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಶಕೀಲ್ ತ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ಜಾವ್ನ್ ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ ಪೊಶೆವ್ನ್ ಸಮಾದಾನ್ ಕರ್ತಲೊ. ತುಕಾ ಭಯ್ಣಿ ನಾಂತ್‌ಗೀ ? ಮ್ಹಣ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕಡೆ ಸವಾಲ್ ಕರ್ತಲೊ. ಥಾಪಡ್ ಘಾಲ್ಚೆ ತಸಲ್ಯೊ ಭಯ್ಣಿ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಬರಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಬಸ್ಸಾಚೆರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಯ್ಣ್ಯಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರೊಭ್ಲೆಮ್ ಜಾತಾಲೆ.

ಸಬಾರಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ – ಉಣೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಾರಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ – ಆಮ್ಚೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲಾಯ್ನ್‌ಮ್ಯಾನ್. ತಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಭುರ್ಗಿಂ ಬೊರೆಂ ಕರ್ನ್ ಶಿಕ್ತಾಲಿಂ. ಬಾಯ್ಲ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಪೂರಾ ಖರ್ಚ್ ಕರ್ತಾಲಿ. ಶುಗರ್ ಅನಿ ಬಿ ಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲಾರ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಥೊಡೆ ಕಡೆ ವಾಯರಾಂ ತೊಚ್ ನಿಕ್ಳಾವ್ನ್ ದವರ್ತಾಲೊ. ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರಿಪೇರಿ ಕರ್ತಾನಾ ಇಲ್ಲಿ ವಯ್ಲಿ ಕಾಮಾಯ್ ಜಾತಾಲಿ. ಸದಾಂ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರೀ ಇಸ್ಪಿಟ್ ಖೆಳ್ಚೆಂ ಅಪ್ರೂಪ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಬಸ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಘರಾ ಯೆಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಕಿತೆಂ ತರೀ ಜಾಂವ್ ತಾಕಾ – ಖಂಚೊಚ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರೋಬ್ಲೆಮ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

ಆಮ್ಚೊ ಪೇಪರ್ ವಾಲೊ. ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನಿಸ್. ಘರ್ ಮಾರ್ಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೇ ತೀತೀನ್ ದಿಸಾಂಚೆಂ ಪೇಪರ್ ಏಕ್‌ಚ್ ದೀಸ್ ಘಾಲ್ತಾಲೊ. ತಾಣೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಮಾತ್ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೊ ಬಿಲ್ ವರುಂಕ್ ಯೆತಾನಾ, ಮೇಜರ್ ಪ್ರೋಬ್ಲೆಮ್.

ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆನಿ ವಿಷ್ಲೇಶಣ್ ಕರುನ್, ವಿಡಂಬನ್ ಕರುನ್ ಆನಿ ಮನಾಂತ್ ದವರುನ್ ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ ಮೈನರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ಆತಾಂ ಮೇಜರ್ ಜಾಲಾಂ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಏಕ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರೊಭ್ಲೆಮ್ ಜಾಲಾಂ.

► ಶಿಕೇರಾಮ್, ಸುರತ್ಕಲ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !